1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 29, 2012

ImeSn: hnbóbnepÅ sUbnkn tPm¬k³ h«Ipópw]pd¯nsâ ]nXmhv tZhkn tPmk^v- tImetôcn \ncymX\mbn. 92 hbkmbncpóp.Aó tPmk^mWv `mcy. kwkvImcw HtÎm_À cïn\v amWn¡awKew skâv- aIvaney³ acnb tImÄs_ ]Ånbnð \S¯pw.
IpSpw_mwK§Ä
t__n sk_mÌy³ XS¯nð (PÀa\n)
tPmkv tImetôcn (Atacn¡)
tUhnkv tImetôcn
Ìn^³ tImetôcn
sUbnkn tPm¬k³ h«Ipópw]pd¯v (Hmkv{Snb)
kn_n tXmakv- ]pXptÈcn (bp sI)

069919235474

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.