1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 1, 2012

X-I-cp-ó Ip-Spw-_-_-Ô-§-fnð {_n-«³ X-f-cp-I-bm-Wv. ]-Xn-\-ôp-h-b-knð Xm-sg-bp-Å Ip-«n-I-fnð 50 i-X-am-\w-am-{X-am-Wv X-§-fp-sS kz-´w -am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡m-¸w Xm-a-kn-¡p-ó-sX-ó sR-«n-¸n-¡p-ó sh-fn-s¸-Sp-¯ð bp-sI-bn-se Ip-Spw-_-Po-hn-X-¯n-sâ ssi-Yn-ey-¯n-sâ t\À-Nn-{X-amWv. bp-sI-bnð P-\n-¡p-ó ]-¯p-Ip-«n-I-fnð F-«p-t]cpw H-ón-¨p-Po-hn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¡p-ó Z-¼-Xn-I-Ä-¡p ]n-d-¡p-ó-h-cmWv. F-ómð `q-cn-`m-Kw tI-kp-I-fnepw Cu _-Ôw X-SÀ-ó-Sn-bpóp. Ip-«n-IÄ h-fÀ-óp-Xp-S-§p-ó-tXm-sS ]pXn-b Iq-«p-Im-c-s\tbm Iq-«p-Im-cnsbtbm tX-Sn am-Xm-]n-Xm-¡Ä Ø-ew-hn-Spóp. cm-Py-s¯ G-I-tZ-iw 120000 Ip-Spw-_-§Ä G-Xm-ïv X-IÀ-¨-bp-sS h-¡n-em-Wv.

Ip-Spw-_-_-Ô-§-fn-se X-IÀ-¨ G-sd km-aq-ly-{]-iv-\-§Ä-¡m-Wv h-gn-sX-fn-¡p-óXv. kÀ-¡m-cn\pw G-sd X-e-th-Z-\ kr-ãn-¡p-ó Cu ]-Xn-hv a-dn-I-S-¡m³ s]³-j³ sk-{I«-dn U-¦³ kv-an-¯v \n-ch-[n \nÀ-tZ-i-§-fm-Wv ap-tóm-«p-h-bvv-¡p-óXv. Ip-Spw-_§-sf Iq-«n-bn-W¡p-I F-ó Zu-Xy-hp-am-bn s]³-j³ sk-{I«-dn kz-Im-cy-Øm-]-\§-sf k-ao-]n-¡p-ó-shópw C-t¸mÄ ]-c-ky-am-bn-cn-¡p-I-bmWv. km-aq-ly-]-²-Xn-I-fp-sS ^-ew kw-_-Ôn-¨v kÀ-¡mÀ e-£y-§Ä ]p-\x-{I-ao-I-cn-¡-W-saópw B-h-iy-apïv. F-{X]-Ww sN-e-h-gn-¨p F-ó-Xn-t\-¡mÄ Ip-Spw-_-Ô-§Ä i-àn-s¸-Sp-¯m³ F-s´ñmw sN-bv-Xp-sh-óm-Wv A-t\z-jn-t¡-ï-Xv.

Ip-«n-I-fp-sS Po-hn-X-¯n-se G-ähpw {]-[m-\-s¸«-Xv k-t´m-jw \n-d-ª Ip-Spw-_-am-sWópw A-t±-lw \n-co-£n-¡p-óp. Ip-Spw-_§-sf H-ón-¨p-\nÀ¯p-I F-ó-Xm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ ap-Jy-e-£y-§fn-semóvþ A-t±-lw ]-d-bpóp. C-Xn-\m-bn km-aq-ly-]-²-Xn-I-fn-señmw s]m-fn-s¨-gp-¯v th-W-saópw B-h-iy-s¸-Sp-I-bm-Wv s]³-j³ sk-{I-«-dn. ]m-Ým-Xy-PohnX ssi-en-bp-sS a-l-Xzw A-Xn-sâ kzm-X-{´y-¯n-em-sW-óv H-cp Ime-¯v sIm«n-tLm-jn-¨n-cpóp. Fómð A-tX ]m-ÝmXy-tem-Iw X-só i-àam-b Ip-Spw-_-§-fp-sS B-h-iy-s¯ Xn-cn-¨-dn-ªn-cn-¡p-I-bmW.v A-Sp-¯ X-e-ap-d-bv-¡p-th-ïn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.