1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 25, 2012

{]m-bw ap¸-Xv I-gn-ªn«pw A\p-tbm-Py\m-b ]p-cpj-s\ I-sï-¯m³ I-gn-bm-¯-hÀ-¡m-bn C-Xm H-cp k-t´m-j hmÀ-¯. 5000 ]u-ïv \ð-In \n-§Ä-¡v \n-§-fp-sS A-Þ-§Ä a-c-hn-¸n-¨v kq-£n-¡mw. hn-hm-l-ti-jw C-tX A-Þ-§Ä D-]-tbm-Kn-¨v \n-§Ä-¡v Ip-ªp-§-fp-ïm-hp-Ibpw sN-¿pw. `m-hn-bnð Ip-ªp§-sf e-`n-¡p-ó H-cp C³-jz-d³-kv t]m-fn-kn t]m-se-bmWv Cu ]-²-Xn-sb-óv hn-Z-Kv-²À Nq-ïn-¡m-«póp. A-ta-cn-¡³ kÀ-¡mÀ \n-b-an-¨ K-th-j-I-cm-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ ]T-\w \-S-¯n-bXv. {]m-bw Iq-Sn-bm-epw KÀ-`w [-cn-¡m-\p-Å km[y-X Iq-Sp-óXn-t\m-sSm-¸w X-só `m-hn-bnð sF-hnF-^v Nn-In-Õ-bv-¡v ]-Ww sN-e-hm-t¡-ï-Xnñ F-ó sa-¨w Iq-Sn C-Xn-\p-ïv.

\n-e-hnð {_n-«-\nð A-Þ-§Ä a-c-hn-¸n-¨v kq-£n-¡p-ó-Xn-\m-bn 5000 ]u-ïv h-sc sN-e-hm-Im-dpïv. Iq-Sm-sX C-h {]-tXy-I _m-¦p-I-fnð kq-£n-¡p-ó-Xn-\v {]-Xn-hÀ-jw 200 ]u-ïv ho-Xw ^okpw \ð-IWw. F-ómð C-tX-Ip-dn-¨v ]T-\w \-S¯n-b im-kv-{X-Ú-cp-sS A-`n-{]m-b-¯nð 40þma-s¯ h-b-Ênð H-cp Ip-ªn-\v th-ïn {i-an-¡p-ó kv-{Xo-I-fnð \n-ch-[n Xh-W sF-hnF-^v Nn-In-Õ \-S-t¯-ïn h-cpw. C-Xv Nn-In-Õm Nn-e-hv D-b-cm³ Im-c-W-am-Ipw. F-ómð Nn-In-Õ \-S-¯n-bmepw Cu {]m-b-¯nð KÀ-`w [-cn-¡m-\m-Ip-sa-ó-Xn-\v bm-sXm-cp D-d-¸pw \ð-Im³ tUm-ÎÀ-¡v I-gn-bp-I-bp-anñ. \m-ev-]-Xp-I-fnð kv-{Xo-I-fn-se A-Þ-§-fp-sS Kp-W-\n-e-hm-cw Ip-d-bp-ó-Xn-\mð sF-hn-F^pw ^-e-{]-Z-am-Ip-sa-óv ]-d-bm-\m-Inñ.

F-ómð ap-¸-Xma-s¯ h-b-Ênð A-Þw ]p-d-s¯-Sp-¯v kq-£n-¨mð ]-¯v hÀ-j-§Ä-¡v ti-jhpw sF-hnF-^v Nn-In-Õ h-gn A-hÀ-s¡m-cp Ip-«n-bp-ïm-Im-\p-Å km[y-X A-ôv i-X-am-\w Iq-Sp-X-em-bn-cn-¡pw. ]p-d-s¯-Sp-¯v kq-£n-¨n-cp-ó A-Þw D-]-tbm-Kn-¨v \m-ev-]-Xm-a-s¯ h-b-Ênð KÀ-`n-Wn-Ifm-b kv-{Xo-I-fnð 75 i-X-am-\hpw hn-P-b-I-c-am-bn-cpóp. F-óm-ð \m-ev-]-Xma-s¯ h-b-Ênð km-[mc-W sF-hnF-^v Nn-In-Õ-bv-¡v hn-t[-b-cm-Ip-ó kv-{Xo-I-fnð 15 i-X-am-\w am-{X-ta hn-P-bn-¡p-I-bp-Åq.

I-gn-h-Xpw 35 h-b-Ên-\v D-Ånð A-Þ-§Ä kq-£n-¡m-s\-Sp-¡p-ó-Xm-Wv \ñ-sX-óv A-ta-cn-¡³ B-tcm-Ky-h-Ip-¸n-\v Io-gp-ep-Å \m-j-Wð C³-Ìn-äyq«v Hm-^v slð-¯n-se tUm tI-äv Un-ssh³ ]-d-bp-óp. km-³ Un-tKm-bnð \-S-¡p-ó A-ta-cn-¡³ skm-ssk-än-bp-sS do-t{]m-U-Îo-hv sa-Un-kn³ tIm¬-^-d³-knð kw-km-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp A-t±lw. \m-ev-]-Xma-s¯ h-b-Ên-\p-Ånð KÀ-`n-Wn-bm-Im³ D-t±-in-¡m-¯-hÀ-¡v C-sXm-cp \ñ Hm-]v-j-\m-Wv F-ó-v tUm. tI-äv Nq-ïn-¡m-«póp. I-cn-b-dnð hnP-bw tX-Sp-ó-hÀ¡pw D-¯-a Pohn-X ]-¦m-fn-sb e-`n-¡m-¯-hÀ¡pw C-sXm-cp \ñ h-gn-bmWv. \m-ev-]-Xp-I-fnð sF-hnF-^v Nn-In-Õ-bv-¡v hn-t[-b-cm-Ip-ó kv-{Xo-I-fnð ]-eX-h-W sF-hnF-^v \-S-t¯-ïn h-cpw. Hmtcm X-h-W-bpw 3000 ]u-ïv ho-Xw \ð-tI-ïnbpw h-cpw. C-Xv I-\-¯ km-¼¯n-I _m[y-X h-cp-¯n-sh-bv-¡p-saópw tUm. tI-äv Nq-ïn-¡m-«póp.

F-ómð A-Þ-§Ä ]p-d-s¯-Sp-¯v kq-£n-¡pó-Xv {_n-«-\nð A-{X km-[m-c-Wañ. Iym³-kÀ Nn-In-Õ-bv-¡v hn-t[-b-cm-Ip-ó kv-{Xo-I-fm-Wv C-¯-c-¯nð A-Þ-§Ä ]p-d-s¯-Sp-¯v kq-£n-¡m-dpÅp. Nn-In-Õ-bp-sS ^-e-am-bn {]-Xypð-¸m-Z-\-ti-jn-bvv-¡v X-I-cm-dv kw-`-hn-¡m³ km-[y-X-bp-Å-Xn-\m-em-Wv CXv. A-Þw ti-J-cn-¡p-ó-Xn-\v B-Zy-]-Sn-bm-bn D-bÀó tUm-kn-epÅ sKmWm-tUm-t{Sm-^n³ Fó tlmÀ-tam¬ C³-sP-£³ \ð-Ipóp. Iq-Sp-Xð A-Þ-§Ä D-Xv-]m-Zn-¸n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv CXv. a-Xnbm-b h-fÀ-¨ F¯n-b A-Þ§-sf A-Þm-i-b-¯nð \n-óv H-cp t\À-¯ kq-Nn D-]-tbm-Kn-¨v thÀ-Xn-cn-¨v F-Sp-¡p-Ibpw Ah-sb {Zh ss\-{S-P-\nð C-« ti-jw þ196 Un{Kn sk-ân-t{KUnð kq-£n-¡p-Ibpw sN-¿p-óp. 10 ap-Xð 12 h-sc A-Þ-§-fm-Wv H-cp X-h-W ]p-d-s¯-Sp-¯v kq-£n-¡p-óXv. {_n-«-\n-se \nb-aw A-\p-k-cn-¨v C-¯-c-¯nð ]p-d-s¯-Sp-¡p-ó A-Þ-§Ä ]-c-amh-[n ]-¯v hÀ-jw h-sc am-{X-ta kq-£n-¡m³ ]m-SpÅp.

F-ómð Cu km-t¦Xn-I hn-Zy {_n«-\v ]p-Xn-b-Xm-b-Xn-\mð C¯-cw a-c-hn-¨ A-Þ-§Ä h-gn hf-sc Ipd-¨v Ip-«n-IÄ am-{X-ta P-\n-¨n-«pÅp. A-Zy-am-bn 2002em-Wv a-c-hn-¸n-¨v kq-£n-¨n-cp-ó A-Þw D-]-tbm-Kn-¨v H-cp Ip-«n {_n-«-\nð P-\n-¨Xv. F-{X-Ip-«nIÄ Cu km-t¦Xn-I hn-Zy-bn-eq-sS P-\n-¨n-«p-ïv Fó-Xv kw-_-Ôn-¨v Ir-Xyam-b hn-h-c-§Ä e-`y-a-sñ-¦nepw ]-¯nð Xm-sg Ip-«n-IÄ am-{X-ta P-\n-¨n-«p-Åp F-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. I-gn-ª-am-kw sd-Uv am-K-ko³ \-S¯n-b H-cp kÀ-tÆ-bnð 28 \pw \m-ev-]-¯n-b-ôn\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å A-ôv i-X-am-\w kv-{Xo-IÄ am-{X-ta A-Þw a-c-hn-¸n-¨v kq-£n¡p-I F-ó B-i-b-t¯m-Sv tbm-Pn-¡p-óp-Åp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.