1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 5, 2012

A-½-bp-sS km-cn-Xp-¼nð \n-óv ]n-Sn-hn-Sm-sX \-S-¡p-ó Ip-«nI-sf t\m-¡n A-h³ A-½-bp-sS tam-\m-Wv F-óv ]-d-ªv Du-äw sIm-Åp-ó am-Xm-]n-Xm-¡fmtWm \n§Ä. F-¦nð \n-§Ä Ip-«n-I-tfm-Sv hen-sbm-cp t{Zm-l-am-Wv sN-¿p-ó-Xv. A-Wp-Ip-Spw-_-§-fn-se Ip-«n-I-fnð `q-cn-`m-K-¯n\pw k-aq-l-t¯m-Sv C-S-]-g-Im³ hen-b \m-W-amWv. Nn-e Ip-«n-IÄ kz-´w ap¯-Èn ap-¯-ȳ am-tcm-Sv t]mepw k-t¦m-N-t¯m-sS-bm-Wv C-S-]-g-Ip-ó-Xv. ]-e-t¸mgpw ap-XnÀ-óp I-gn-bp-t¼mÄ am-dn-s¡mÅpw F-óv A-h-K-Wn-¡p-ó Cu {]-iv-\w `m-hn-bnð h³ {]-Xnk-Ôn X-só kr-ãn-t¨-¡mw.

A-Wp-Ip-Spw-_-§-fn-em-bmepw hen-b Ip-Spw-_-§-fn-em-bm-epw Ip-«nI-sf ho-«nð A-S-¨n-«v h-fÀ-¯p-ó-Xm-Wv Có-s¯ coXn. C§-s\ A-S-¨n-« ho-«nð h-f-cp-ó Ip-«n-IÄ ]p-d-¯n-d-§p-t¼m-gpw a-äp-Å-h-sc t\-cn-Sm-\m-³ ]-cm-P-b-s¸-Sp-ó-Xm-bn Im-Wmw. c-ïv Ip-«n-I-fp-Å ho-«nð Nn-e-t¸mÄ H-cmÄ t\m¬-kv-täm-¸m-bn kw-km-cn-¡p-ó B-fm-Imw. Av-t¸mÄ a-ä-bmÄ-¡v kw-km-cn-¡m-\p-Å Ø-ew e-`n-¡m-sX h-cpóp, C-Xv Nn-e-t¸mÄ Ip-«n-sb A-´À-ap-J-\m-¡n-tb-¡mw.

H-cp k-ab-¯v am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS A-Sp-¯v H-cmÄ F-ó co-Xn ]-co-£n-¨v t\m-¡m-hp-ó-XmWv. aq-¯ Ip-«n kv-Iq-fnð t]m-cp-ó {]m-b-am-sW-¦nð _m-¡n ka-bw C-f-b Ip-«n-bp-am-bn sN-e-h-gnv-¡mw. C-Xv Ip-«n-sb th-Kw k-aq-l-hp-am-bn C-S-]-g-Im³ {]m-]v-X-\m-¡pw. ho-«n-ð X-só sN-¿m³ I-gn-bp-ó Nn-e sK-bn-ap-Ifpw Ip-«n-sb kw-km-cn-¡m³ t{]-cn-¸n-¡pw. {]-tXy-In-¨v thÀ-Uv sK-bnw, t¹ ImÀUv, t_mÀ-Uv sKbnw t]m-epÅ-h.

t¹-kv-Iq-fp-I-fnð tNÀ-¡p-óXpw H-cp ]-cn-[n h-sc Kp-Ww sN-¿pw. \-gv-k-dn-bnð tNÀ-¡m³ {]m-b-am-bn-«nñm-¯ Ip-«nI-sf B-Wv t¹ {Kq-¸nð tNÀ-¡p-óXv. C-Xv a-äp-Ip-«n-I-fp-am-bn C-S-]-g-Ip-ó-Xn\pw A-h-cn-ð \n-óv Nne-Xv ]Tn-¡p-ó-Xn\pw Ip-«n-sb t{]-cn-¸n-¡pw. BZy-sam-s¡ \m-Wn-¨v am-dn \nð-¡p-sa-¦nepw ]-Xn-sb ]-Xn-sb Ip-«n Iq-«p-Im-cp-am-bn C-S-]-g-Im³ Xp-S-§pw.

aq³-s]m-s¡ hn-cp-óp-Im-sc I-ïmð ap-dn-bp-sS aq-e-bnð t]m-sbm-fn-¡p-ó Ip-«n-bnð \n-óv am-dn-bn-«p-sï-¦nð A-Sp-¯ ]-Sn-bm-bn \n-§-fp-sS kp-lr-¯p-¡-tf-bpw Ip-«n-I-tfbpw ho-«n-te-¡v £-Wn-¡m-hp-ó-XmWv. B-Zy-ssam-s¡ im-´-\m-bn-cn-¡p-sa-¦nepw ]n-óo-Sv ]-Xn-sb Iq-«n C-sXm-s¡ io-en-¨v Xp-S-§pw.

tjm-¸nw-Kn-\v t]m-Ip-t¼mÄ Ip-«n-tbbpw Iq-sS Iq-«p-I. _nñp-IÄ-¡p-Å ]-Ww Ip«n-sb sIm-ïv sIm-Sp-¸n-¡p-I. km-[-\§-sf ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n sIm-Sp-¡p-Ibpw I-S-bn-se B-fp-I-tfm-Sv C-S-]-g-Im³ A-\p-h-Zn-¡p-Ibpw sN-¿pó-Xv h-gn Ip-«n-bp-sS \m-Ww am-än-sb-Sp-¡m-hp-ó-XmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.