1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 24, 2012

KÀ-`-Ime-¯v P-¦v ^p-Uv [m-cm-fw I-gn-¡pó-Xv ]p-Ih-en t]m-seX-só KÀ-`-Ø in-ip-hn-s\ tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv ]T\w. F-®-I-fnð h-dp¯p-tIm-cp-ó Nn-]v-kv t]m-ep-Å `-£-W-¯nð Im-W-s¸-Sp-ó A-{Inem-ssa-Uv F-ó cm-k-h-kv-Xp Ip-«n-bp-sS cq]-s¯ sN-dp-Xm-¡p-Ibpw KÀ-`-]m-{X-¯n-\p-Ån-se Ip-«n-bp-sS h-fÀ¨-sb X-S-Ê-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿pw.

Zn-htk-\ P-¦v ^p-Uv I-gn-¡p-ó KÀ-`n-Wn-Ifm-b kv-{Xo-I-fp-sS Ip-«n-IÄ-¡v \q-än A³]-Xv {Kmw h-sc `m-cw Ip-d-hm-bn-cn-¡p-Ibpw sl-Uv kÀ-¡w-^-d³-kkv 0.1 C-ôv Ip-d-hm-bn-cn-¡p-Ibpw sN-¿pw. kv-s]-bn-\n-se _mÀkn-tem-W-bn-em-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ ]T-\-§Ä \-S-óXv. KÀ-`n-Wn-I-fm-b 1,100 kv-{Xo-I-fp-sS B-lm-c-{I-aw ]cn-tim-[n-¨ ti-j-am-Wv Cu \n-K-a-\-¯n-se-¯n-bXv. ]T-\-¯n-\v hn-t[-b-cm¡n-b kv-{Xo-I-fnð 186 t]À sh-Ìv tbmÀ-¡n-se {_mUv-t^mÀ-Unð \n-óp-Å-hÀ B-bn-cpóp. ]-ecpw Nn-]v-kn-sâ B-cm-[-I-cm-bn-cpóp.

am-Xm-hn-sâ ]p-Ih-en aq-ew KÀ-`-Ø-in-ip-hn-sâ `m-c-¯n-ep-ïm-Ip-ó A-tX Ipd-hv X-só-bm-Wv A-{Iem-ssa-Uv A-S§n-b Nn-]v-kv Øn-c-am-bn I-gn-¡p-ó am-Xm-hn-sâ Ip-ªn\pw D-ïm-Ip-ó-sX-óv ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b s{]m-^-kÀ tPm¬ ssd-äv ]-d-bpóp. ta¡-¸v km-[-\-§-fn-epw a-äv ho-Sp-I-fnepw Im-W-s¸-Sp-ó cm-k-h-kv-Xp-¡Ä A-Þ-bm-i-¯n-ep-Å A-Þ§-sf \-in-¸n-¡m³ Im-c-W-am-Ip-ó-Xm-bn A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b ]T-\-§Ä I-sï-¯n-bn-cpóp. bp-F-kv im-kv-{X-ÚÀ \-S¯n-b ]T-\-¯nð C¯-cw km-[-\-§Ä H-cp kv-{Xo-bp-sS KÀ-`-Wn-bm-Im-\p-Å Im-e-L-«-¯nð aq-óv hÀ-j-s¯-sb-¦nepw Ipd-hv h-cp-¯p-ó-Xmbpw I-sï-¯n-bn-cp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.