1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 30, 2012

{]-Xn-hÀ-jw 4000t¯m-fw kv-{Xo-IÄ-¡v B-h-iy-anñm-sX kv-X-\mÀ-_p-Z-¯n-\p-Å Nn-In-Õ \ð-Ip-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp¯ð. kv-X-\mÀ-_p-Z-¯n-sâ B-Zy-L-«-¯nð I-ïp-]n-Sn-¨v Po-h³ c-£n-¡p-ó-Xm-bn tc-J-s¸-Sp-¯p-ó I-W-¡p-I-fnð ]-e-Xn-\pw Nn-InÕ-tb B-h-iy-ap-ïm-bn-cp-ón-sñ-óm-Wv ]pXn-b ]T-\-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯p-óXv. ]-e kv-{Xo-I-fnepw Poh-\v `o-j-Wn D-bÀ-¯m-¯ Iym³-kÀ tIm-i-§-fm-Wv Im-W-s¸-Spó-Xv F-¦nepw C-hÀ-¡v Iotam sX-dm¸n, tdUntbm sX-dm-¸n t]m-ep-Å sN-e-thdn-b Nn-In-Õ-IÄ hn-[n-¡p-ó-Xmbpw ]T-\-¯nð I-sï-¯n-bn-«p-ïv.

bm-sXm-cp B-h-iy-hp-anñm-sX \ð-Ip-ó C¯-cw Nn-In-Õ-IÄ kv-{XoI-sf am-k-§Ä \o-ï th-Z-\-bn-te-¡v X-Ån-hn-Sp-ó-Xmbpw Nn-In-Õ A-h-cp-sS Po-hnX-s¯ X-só _m-[n-¡p-ó-Xmbpw I-sï-¯n-bn-«pïv. kv-X-\mÀ-_p-Zw I-sï-¯pó tcm-Kn-I-fnð 99 i-X-am-\-¯n\pw kÀP-dn \nÀ-t±-in-¡m-dp-ïv. C-Xnð 25 i-X-am-\-¯n-\v kvX-\w \o-¡w sN-¿p-ó am-kÎ-an kÀ-P-dn-bm-Wv sN-¿m-dv. 75 i-X-am-\w B-fp-I-Ä-¡v kv-X-\-§-fn-se ap-g-IÄ \o-¡w sN-¿póp. C-tX k-a-bw 87 i-X-am-\w t]À-¡v tlmÀ-tam¬ A-S§n-b a-cp-óp-I-fm-Wv \ð-Ip-óXv. C-Xv NqSv, aq-Uv amäw, a-äv A-kz-Ø-X-IÄ F-ón-h-bv-¡v Im-c-W-am-Ipw. 80 i-X-am-\-¯n-\v tdUntbm sX-dm-¸nbpw \nÀ-t±-in-¡m-dp-ïv.

tdUntbm sX-dm-¸n-¡v hn-t[-b-cm-Ip-ó kv-{Xo-IÄ-¡v amk-§-tfm-fw £o-Whpw a-äv A-kz-Ø-X-Ifpw D-ïm-Imw. Nn-eÀ-¡v C-Xp aq-e w-I-cfntem lr-Z-b¯nt\m X-I-cm-dv kw-`-hn-¡mw. \m-enð H-cmÄ-¡v ho-Xw Io-tam-sX-dm-¸n \nÀ-t±-in-¡m-dpïv. CXpw A-kz-Ø-X-I-fp-ïm-¡pw. tcm-Kw t\c-s¯ I-sï-¯p-ó-Xn-eq-sS 1300 Po-h-\p-IÄ F-¦nepw c-£n-¡m³ km-[n-¡p-óp-sï-¦n-epw 4000¯n-e-[n-Iw kv-{Xo-I-fp-sS Im-cy-¯ð tcm-K-¯n-\v A-an-X-{]m-[m\yw \ð-Ip-ó-Xm-bn hy-à-am-¡p-óp.

F-ómð tcm-Kw th-K-¯nð ]-S-cp-tam F-ópÅ-Xv ]cn-tim-[-\-bn-eq-sS I-sï-¯m³ km-[n-¡n-sñ-ó-Xm-Wv tUm-ÎÀ-am-sc h-e-bv-¡p-óXv. tcm-K-e-£-W-§-fnð Iq-Sn-sb C-Xv a-\-Ên-em-¡m³ km-[n-¡p-I-bpÅp. ]-e-cnepw C-¯-cw tcm-K-e-£-W-§Ä ]pd-¯v {]-I-Sn-¸n-s¨-óv h-cp-¯nñ. {_-Ìv kv-{Io-\nw-Kn-\v {]-Xn-hÀ-jw c-ïv aney-tWm-fw kv-{Xo-I-fm-Wv hn-t[-b-cm-Ip-óXv. C-h-À-¡v i-cn-bm-b-Xpw h-f-s¨m-Sn-¡m-¯-Xpam-b hn-h-c-§Ä e-`y-am-¡m³ D-tZym-K-ØÀ {i-²n-¡-W-saópw ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b ]-»n-¡v slð-¯v F-Iv-k-]À-«v s{]m-^-kcv-U kÀ ssa-¡ð amÀ-tam-«v ]-d-ªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.