1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
sU-bv-en A-e-h³-kv X-«n¸v, temÀ-Uv lm-\nw-Kv-^oð-Un-\v F-Xn-tc t]m-eo-kv A-t\zj-Ww
sU-bv-en A-e-h³-kv X-«n¸v, temÀ-Uv lm-\nw-Kv-^oð-Un-\v F-Xn-tc t]m-eo-kv A-t\zj-Ww
]mÀ-e-saânð \n-óp-Å sU-bv-en A-e-h³-knð X-«n-¸v Im-Wn-¨-Xn-\v temÀ-Uv lm-\nw-Kv-^oð-Un-s\-Xn-tc A-t\zj-Ww \-S-¯-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v t]m-eo-knð ]-cmXn.
sSkvtIm Sm-ä-bp-am-bn ssI-tImÀ-¡póp, C-\n C-´y-bnepw sSkvtIm tjm-¸nw-Kv DÕ-hw
sSkvtIm Sm-ä-bp-am-bn ssI-tImÀ-¡póp, C-\n C-´y-bnepw sSkvtIm tjm-¸nw-Kv DÕ-hw
{_n-«-\n-se {]ap-J do-s«-bvð iyw-J-ebm-b sSkvtIm C-´y-bnð kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ Øm-]n-¡póp. Sm-äm-{Kq-¸p-am-bn k-l-I-cn-¨m-Wv sSkvtIm C-´y-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. C-Xn-\m-bn G-I-tZ-iw 11 tIm-Sn tUm-fÀ- ap-Xð ap-S-¡m\pw C-cp I-¼-\n-Ifpw X-½nð [m-c-W-bm-bn.
\-b-X-{´-{]-iv-\w, C-´y X-n-cn-¨-Sn-¡p-óp
\-b-X-{´-{]-iv-\w, C-´y X-n-cn-¨-Sn-¡p-óp
C-´y³ \-b-X-{´- D-tZym-K-Ø-sb ho-k {]-iv-\-¯nð A-d-Ìv sN-¿p-Ibpw \-á-bm-¡n ]cn-tim-[n-¡p-I-bpw sNbv-X hn-j-b-¯nð C-´y i-à-am-bn Xn-cn-¨-Sn-bv-¡póp. v-A-ta-cn-¡³ tIm¬-kp-te-äp-IÄ-¡v \ð-In-sIm-ïn-cp-ó B-\p-Iq-ey-§Ä ap-gp-h³ C-´y ]n³-h-en¨p-sImïm-W Xn-cn-¨-Sn-¨n-cn-¡p-óXv.
A-dp-]-Xp-I-fnð P-\n-¨-hcmtWm, F-¦nð \n-§Ä \n-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-tf-¡mÄ Zcn{Z-cm-bn-cn-¡pw
A-dp-]-Xp-I-fnð P-\n-¨-hcmtWm, F-¦nð \n-§Ä \n-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-tf-¡mÄ Zcn{Z-cm-bn-cn-¡pw
A-dp-]-Xp-I-fnepw F-gp-]-Xp-I-fnepw P-\n-¨-hÀ A-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-sf-¡mÄ Z-cn-{ZÀ B-bn-cn-¡p-sa-óv dn-t¸mÀ«v.
]Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X c-ïv {]-`p-¡³-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³
]Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X c-ïv {]-`p-¡³-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³
kz-´w Xmð-¸-cy-§Ä-¡v th-ïn s]m-Xp-]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X c-ïv {]-`p-¡Ä-¡v F-Xn-tc \-S]-Sn h-cpóp. te-_À-]mÀ-«n t\-Xmhmb temÀ-Uv a-¡³-kn-bv-¡pw DÄ-kv-ä-dnð \n-óp-Å bq-Wn-b³ t\-Xmhmb temÀ-Uv seÀ-Un-\p-am-Wv k-kv-s]³-j¬ e-`n-¡m³ t]m-Ip-óXv. temÀ-Uv a-s¡³-kn-bv-¡v B-dv amk-s¯ k-kv-s]³-j\pw temÀ-Uv seÀ-Un-\v \m-ev amk-s¯ k-kv-s]³-j\pw e-`n-¡pw.
U-bm\-sb sImó-Xv F-kv-FF-kv B-W-ó-Xn-\v sX-fn-hn-sñ-óv t]m-eo-kv
U-bm\-sb sImó-Xv F-kv-FF-kv B-W-ó-Xn-\v sX-fn-hn-sñ-óv t]m-eo-kv
U-bm-\ cm-P-Ip-am-cn-sb sImó-Xv kv-s]-jy-ð F-bÀ kÀ-Æo-kv B-sW-ó sh-fn-s¸-Sp-¯-en-\v bm-sXm-cp A-Sn-Øm-\-hp-an-sñ-óv kv-tIm-«v-em³-Uv bmÀUv. ]m-co-knð \-S-ó Im-d-]-I-S-¯nð U-bm-\ cm-P-Ip-am-cnbpw Im-ap-I³ tZm-Zn Að-^-bm-Zn-tâbpw a-c-W-¯n-\v Im-c-W-amb-Xv F-kv F F-kv ss{U-h-dp-sS t\À-¡v sse-äv A-Sn¨-Xv aq-e-am-Wv F-óm-bn-cp-óp sh-fn-s¸-Sp¯ð.
]mÀ-e-saân-se ]p-Xp-ap-J-§Ä-¡v \nÀ-_Ôn-X k-Xy-k-Ô-Xm ]-cn-ioe-\w
]mÀ-e-saân-se ]p-Xp-ap-J-§Ä-¡v \nÀ-_Ôn-X k-Xy-k-Ô-Xm ]-cn-ioe-\w
bp-sI ]mÀ-e-saân-se ]p-Xp-ap-J-§Ä-¡v \nÀ-_Ôn-X k-Xy-kÔ-Xm ]-cn-io-e\w. Fw-]n-amÀ ]-»n¡v Hm-^o-knð F§-s\ s]-cp-amd-Ww Fó-Xv kw-_-Ôn-¨m-Wv ]-cn-ioe-\w \ð-Ip-ó-Xv. A-Sp-¯-Im-e-¯m-bn \n-ch-[n Fw-]n-amÀ tem-_n-bn-§v hn-hm-Z-¯nepw aäpw s]-«-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv ]p-Xp-ap-J-§Ä-¡v ]-cn-ioe-\w \ð-Im³ ]mÀ-e-saâv Xo-cp-am-\n-¨-Xv.
a-\p-jy-¡-S-¯p-Im-sc Ip-Sp-¡m³ ]pXn-b Bân tÉh-dn _nð
a-\p-jy-¡-S-¯p-Im-sc Ip-Sp-¡m³ ]pXn-b Bân tÉh-dn _nð
a-\p-jy-sc A-Sn-a-I-fm-¡n ]o-Un-¸n-¡p-ó a-\p-jy-¡-S-¯p-Im-sc Ip-Sp-¡p-ó-Xn-\v th-ïn ]pXn-b Bân tÉh-dn _nð \-S-¸n-em-¡p-sa-óv K-h¬-saâv. a-\p-jy-¡-S-¯n-\v ]n-Sn-bn-em-Ip-ó-hÀ-¡v I-Sp-¯ in-£ D-d-¸m-¡p-ó-Xm-Wv _nð. _nð \n-b-a-am-Ip-ó-tXm-sS a-\p-jy-¡-S-¯n-\v ]n-Sn-bn-em-Ip-ó {I-an-\-ep-IÄ-¡v ]-c-am-h-[n 14hÀ-jw h-sc X-Shvv e-`n-¡pw.
hn-hm-l-sN-e-hv 500 tImSn, an-¯ð Ip-Spw-_-¯n-se BÀ`m-S hn-hm-lw hn-hm-Z-am-Ip-óp
hn-hm-l-sN-e-hv 500 tImSn, an-¯ð Ip-Spw-_-¯n-se BÀ`m-S hn-hm-lw hn-hm-Z-am-Ip-óp
temI-s¯ X-só G-ähpw hen-b k-¼-ó³-am-cnð Hcm-f e-jv-an an-¯-en-sâ Ip-Spw-_-¯nð \-S-ó hn-hm-lw A-an-X BÀ-`m-S-¯n-sâ t]-cnð hn-hm-Z-am-Ip-óp. e-£v-an an-¯-en-sâ C-f-b k-tlm-Z-c³ {]-tam-Zv an-¯-en-sâ a-IÄ krj-Sn an-¯-en-sâ hn-hm-l-¯n-\v th-ïn Nn-e-hn-« Xp-I tI-«mð sR-«n-t¸m-Ipw. 500 tIm-Sn cq-]-bm-W{tX B-Uw-_-c hn-hm-l-¯n-sâ sN-e-hv.
B-¸v Kp-P-dm-¯nð a-Õ-cn¡pw?
B-¸v Kp-P-dm-¯nð a-Õ-cn¡pw?
shñp-hn-fn-IÄ G-sä-Sp-¡m-\pÅ ss[-cy-am-Wv B-¸n-s\ a-äv cm-{ão-b I-£n-I-fnð \n-óv hy-Xy-Ø-am-¡p-óXv. Znñn-bnð c-ïma-s¯ hen-b cm-{ão-b I-£nbm-b B-¸v \-tc{µ-tam-Un-bp-sS kz-´w X-«-Iam-b Kp-P-dm-¯nð H-cp ssI t\m-¡m³ H-cp-§p-óp. h-cpó tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð Kp-P-dm-¯n-se 26 ko-äp-I-fnð a-Õ-cn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv Bw B-Zv-an ]mÀ«n.