1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
]ñm-Wv kzm-c-kn-sâ B-bp[w
]ñm-Wv kzm-c-kn-sâ B-bp[w
]-cp-¡n-s\ h-I-sh-bv-¡m-sX Cw-¥-ïn-s\-Xn-tc-bp-Å a-Õ-c-¯n-\v Cd-§n C-c« tKm-fn-eq-sS hn-P-b-inð-¸nbm-b eq-bn kzmc-kv F-{X-s]-«-óm-Wv hnñ-sâ tdm-fn-te-¡v a-S-§n-bXv. s]-cp-am-ä Zq-jy-¯n-sâ t]-cnð kz-´w {]-Xn`-sb I-fn-¡-f-¯n-\v ]p-d-¯n-cp-¯m³ hn-[n-¡-s¸-«-h-\m-Wv eq-bn kzm-c-kv F-ó ]-d-bmw. I-gn-ª bp-dp-Kzm-bv þCä-en a-Õ-c-¯nð C-äm-en-b³ Un-^³-UÀ tPmÀ-Pntbm Nnñn-\n-sb I-Sn-¨ kw-`-h-¯nð kzm-c-kn-s\-Xn-tc hne-¡v GÀ-s¸-Sp-¯m-\p-Å {i-a-§Ä ^n-^ B-cw-`n-¨p I-gn-ªp.
k-a-c-¨q-Sn-te-¡v {_n«\pw; i-¼-f hÀ-²\-hv B-h-iy-s¸-«v Iu¬-knð Po-h-\-¡mcpw A-²ym-]-Icpw ]-Wn-ap-S-¡póp
k-a-c-¨q-Sn-te-¡v {_n«\pw; i-¼-f hÀ-²\-hv B-h-iy-s¸-«v Iu¬-knð Po-h-\-¡mcpw A-²ym-]-Icpw ]-Wn-ap-S-¡póp
i-¼-f hÀ-²\-hv B-h-iy-s¸-«v Iu¬-knð Po-h-\-¡mcpw A-²ym-]-Icpw ]-Wn-ap-S-¡n-te-¡v \o-§póp. sXm-gn-em-fn bq-Wn-b\m-b bq-Wn-k-Wn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv ]-Wn-ap-S-¡n-\v B-lzm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. Pq-sse 10\v ]-Wn-apS-¡v kw-L-Sn-¸n-¡p-hm-\p-Å H-cp-¡-§Ä \-S-¡p-I-bm-Wv F-óv bq-Wn-k¬ P-\-dð sk-{I«-dn tU-hv s{]ân-kv ]-d-ªp. 1926 se s]m-Xp ]-Wn-ap-S-¡n-t\-¡mÄ h-ep-Xm-bn-cn-¡pw Cu {]m-h-iy-s¯ ]-Wn-ap-S-s¡-óv tU-hv ]-d-ªp.
ssa-¡ð jq-am-¡-dp-sS sa-Un-¡ð sd-t¡mÀ-Up-IÄ tamj-Ww t]m-bn
ssa-¡ð jq-am-¡-dp-sS sa-Un-¡ð sd-t¡mÀ-Up-IÄ tamj-Ww t]m-bn
p³ t^mÀap-e h¬ Nm-¼y³ ssa-¡ð jq-am-¡-dp-sS sa-Un-¡ð sd-t¡mÀ-Up-IÄ tamj-Ww t]m-b-Xm-bn dn-t¸mÀ«v.
{^m³-knð F-bÀ {Sm-^n-Iv I-¬-t{Sm-fÀ-amÀ ]-Wn ap-S-¡p-óp,hn-am-\-§Ä d-±m¡pw
{^m³-knð F-bÀ {Sm-^n-Iv I-¬-t{Sm-fÀ-amÀ ]-Wn ap-S-¡p-óp,hn-am-\-§Ä d-±m¡pw
{^m³-kn-se F-bÀ-{Sm-^n-¡v I¬-t{Sm-fÀ-amÀ C-óv ap-Xð ]-Wn-ap-S-¡p-ó-Xn-\mð `q-cn-`m-Kw h-cp-ó hn-am-\-§fpw d-±m-¡p-sa-óv kqN-\.
apÉow {_-ZÀ-lp-Un-\v A-\p-Iq-e-am-bn hmÀ¯, Cu-Pn-]v-Xnð 14 am-[y-a {]-hÀ-¯-IÀ-¡v XS-hv
apÉow {_-ZÀ-lp-Un-\v A-\p-Iq-e-am-bn hmÀ¯, Cu-Pn-]v-Xnð 14 am-[y-a {]-hÀ-¯-IÀ-¡v XS-hv
Cu-Pn-]v-jy³ kÀ-¡mÀ \n-tcm-[n-¨ apÉow {_-ZÀ-lp-Un-\v A-\p-Iq-e-am-bn hmÀ-¯ \ð-In-sb-óv B-tcm-]n-¨v Að Pko-d Sn-hn-bp-sS aq-óv am-[y-a-{]-hÀ-¯-IÀ A-S-¡w 14 am[y-a {]-hÀ-¯-IÀ¡v Cu-Pn-]v-Xn-se tImS-Xn G-gv ap-Xð ]-¯v hÀ-jw h-sc XS-hv hn-[n¨p. hn-tZ-io-bcm-b am[y-a {]-hÀ-¯I-sc AS-¡w X-S-hn-\v hn-[n¨-Xv A-´m-cm-{ã X-e-¯nð {]-Xn-tj-[-¯n-\v Im-c-W-ambn.
Bizm-k P-b-hp-am-bn kv-s]-bn³ \m-«n-te-¡v h-ïn-Ib-dn
Bizm-k P-b-hp-am-bn kv-s]-bn³ \m-«n-te-¡v h-ïn-Ib-dn
B-Zy-du-ïnð X-só ]p-d-¯m-Ipó tem-I-Nm-¼y³-am-cp-sS ]-«n-I-bn-te-¡v kz-´w t]cpw Iq-Sn F-gp-Xn-tNÀ-¯ kv-s]-bn³ H-cm-izm-k P-b-hp-am-bn \m-«n-te-¡v h-ïn-I-b-dpóp.
c-ïn-s\-Xn-tc \mep-tKmÄ hn-P-b-¯nð AÄ-Pocnb
c-ïn-s\-Xn-tc \mep-tKmÄ hn-P-b-¯nð AÄ-Pocnb
Z-£n-W-sIm-dn-b-³ h-e \nd-sb tKm-f-Sn¨p-sIm-ïm-Wv C-¡p-dn AÄ-Po-cnb tem-II-¸v {]-Xo-£-IÄ k-Po-h-am-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
s_ð-Pn-bw {]o-IzmÀ-«-dnð
s_ð-Pn-bw {]o-IzmÀ-«-dnð
F-Xn-cnñm-¯ H-cp tKm-fn-\v d-jy-sb ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯n s_ð-Pn-b-¯n-sâ Np-h-ó sN-Ip-¯m³-amÀ {]o-IzmÀ-«À D-d-¸n¨p.
AÑ-\v Ah-[n tNm-Zn¨p-sIm-ïp-Å Kq-Kn-fn-\p-Å Ip-ªp Im-¯n-bp-sS I-¯v ssh-d-em-Ip-óp
AÑ-\v Ah-[n tNm-Zn¨p-sIm-ïp-Å Kq-Kn-fn-\p-Å Ip-ªp Im-¯n-bp-sS I-¯v ssh-d-em-Ip-óp
AÑ-sâ ]n-d-ómÄ Zn-\-¯nð H-cp Znh-kw AÑ-\v Ah-[n \ð-Iptam F-óv tNm-Znv¨p-sIm-ï Ip-ªv Im-¯n Kq-Kn-fn-s\-gpXn-b I-¯v tkm-jyð ao-Un-b-I-fnð ssh-d-em-Ipóp. I-gn-ª Zn-h-k-am-Wv AÑ-\v Ah-[n tNm-Zn¨p-sIm-ïv Im-¯n Kq-Kn-fn-s\-gpXn-b I-¯v ]pd-¯v h-ó-Xv.
ku-Zn-bnð j-hÀ-½-bv-¡ hne-¡v
ku-Zn-bnð j-hÀ-½-bv-¡ hne-¡v
th-\ð-¡m-e-am-b-tXm-sS ku-Zn-bnð j-hÀ-½-bv-¡v hn-e¡v. ku-Zn- B-tcm-Ky-a-{´m-e-b-am-Wv j-hÀ-½ I-gn-¡-cp-sX-óv ap-ó-dn-bn-¸v \-ð-In-bXv. Nq-Sv Im-e-am-b-tXm-sS C¯-cw `-£-W-km-[-\-§-fnð \n-óv `-£y-hn-j_m-[ Gð-¡m-\p-Å km[y-X Iq-Sp-X-em-b-tXm-sS-bm-Wv B-tcm-Ky-a-{´me-bw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-b-Xv.