1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
cm-{ão-b-¡m-cnð P-\-§Ä-¡v hn-izm-k-anñ
cm-{ão-b-¡m-cnð P-\-§Ä-¡v hn-izm-k-anñ
cm-{ão-b-¡m-cnð {_n-«-\n-se P-\-§Ä-¡v hn-izm-k-an-sñ-óv kÀtÆ. cm-{ão-b-¡m-cn-ð hn-izm-kw AÀ-¸n-¡p-ó P-\-§-fp-sS F-®-¯nð N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw hen-b Ip-d-hm-Wv A-\p-`-h-s¸-Sp-ó-sX-óv kÀ-tÆ ^-e-§Ä kq-Nn-¸n-¡póp. B-tKm-f km-¼¯n-I am-µy-¯n-\v Im-c-W-¡mcm-b _m-¦À-am-sc C-Xn-epw Iq-Sp-Xð B-fp-IÄ hn-iz-kn-¡p-óp-sïópw kÀ-tÆ ^-ew Nq-ïn-¡m-«p-óp.
B-dv hÀ-jw sIm-ïv 24,000 ]u-ïn-sâ B-\q-Iqeyw sh-«n-¨ X-«n-¸p-Im-cn-bv-¡v P-bnð in£
B-dv hÀ-jw sIm-ïv 24,000 ]u-ïn-sâ B-\q-Iqeyw sh-«n-¨ X-«n-¸p-Im-cn-bv-¡v P-bnð in£
B-dv hÀ-jw sIm-ïv 24000 ]u-ïn-sâ s_-\n-^n-äv X-«n-sb-Sp-¯ X-«n-¸p-Im-cn-bv-¡v P-bnð in-£. am-ô-Ì-dn-se hn-sX³-tjm-bnð Xm-a-kn-¡pó tPm-bv-kv t]mÀ-«À-^oð-Uv F-ó A³-]-¯n-tb-gp-Im-cn-bm-Wv B-dp hÀ-j-¯n-te-sd-bm-bn K-h¬-saân-s\ ]-än-¨v I-gn-ª-Xv.
180 ssað th-K-X-bnð Im-äv ho-im³ km-[y-X, sIm-Sp-¦m-än-sâ th-K-X-bp-sS t]-cnepw Nq-Xm-«w
180 ssað th-K-X-bnð Im-äv ho-im³ km-[y-X, sIm-Sp-¦m-än-sâ th-K-X-bp-sS t]-cnepw Nq-Xm-«w
C-¡p-dn {In-kv-Xp-a-kv B-tLm-j-§-sfm-s¡ sh-Å-¯n-em-Im³ t]m-Ip-ó Im-emh-Øm {]-h-N-\-§-fm-Wv ]p-d-¯p-hóp-sIm-ïn-cn-¡p-ó-Xv.
s_-¡m-an-sâ a-IÄ-¡v te-Un Km-K-tbm-Sv B-cm-[\
s_-¡m-an-sâ a-IÄ-¡v te-Un Km-K-tbm-Sv B-cm-[\
^p-Sv-_mÄ Xm-cw tU-hn-Uv s_-¡m-an-tâbpw hn-tÎmdn-b s_-¡m-an-tâbpw c-ïv h-b-Êp-Im-cnbm-b a-IÄ lmÀ-]À-¡v t]m-¸v Xm-cw te-Un Km-K-tbm-Sv I-Sp-¯ B-cm[-\. I-gn-ª Znh-kw te-Un Km-K-bp-sS ]-cn-]m-Sn \-S-¡p-ó Ø-e-¯v h-¨m-Wv s_¡mw Z-¼-Xn-Ifpw a-¡fpw te-Un Km-K-sb t\-cn-«v I-ï-Xv.
{_n-«-\nð hoïpw aq-óv A-Sn-aI-sf tam-Nn-¸n-¨p
{_n-«-\nð hoïpw aq-óv A-Sn-aI-sf tam-Nn-¸n-¨p
B-gv-N-IÄ-¡v ap³-]v C-´y-¡m-c³- A-Sn-a-I-fm-¡n h-¨n-cp-ó aq-óv kv-{XoI-sf tam-Nn-¸n-¨-Xn-\v sXm-«v ]n-óm-se {_n-«-\nð \n-óv hoïpw A-Sn-aI-sf tam-Nn-¸n-¨ hmÀ-¯. C-¡p-dn aq-óv ]p-cp-j³-am-sc-bm-Wv t]m-eokpw k-ó-² kw-L-S-\-Ifpw kw-bp-à-am-bn \-S¯n-b sd-bv-Unð tam-Nn-¸n-¨Xv. a-\p-jy-¡-S-¯n-eq-sS Ch-sc A-Sn-a-I-fm-¡n h-¨v tPm-en sN-¿n-¡p-I-bm-bn-cp-óp F-óv I-cp-Xp-óp.
A-^v-Km³þ C-dm-Jv A-[n-\n-thiw: Iq-Sp-Xð {_n-«o-jv ssk-\n-IÀ-s¡-Xn-tc A-t\zj-Ww
A-^v-Km³þ C-dm-Jv A-[n-\n-thiw: Iq-Sp-Xð {_n-«o-jv ssk-\n-IÀ-s¡-Xn-tc A-t\zj-Ww
C-dmJvþ A-^v-Km³ A-[n-\nth-i k-ab-¯v \-S-ó 160 te-sd bp-²-a-c-W§-sf Ip-dn-¨v ho-ïpw A-t\zj-Ww \-S-¡m³ km-[y-X.
s\ð-k¬ a-tïe-sb Ip-dn-¨v Xam-i ]-d-ª I-S-bp-S-a-bv-¡v F-«v a-Wn-¡qÀ tem¡-¸v hm-kw
s\ð-k¬ a-tïe-sb Ip-dn-¨v Xam-i ]-d-ª I-S-bp-S-a-bv-¡v F-«v a-Wn-¡qÀ tem¡-¸v hm-kw
s\ð-k¬ a-tïe-sb Ip-dn-¨v {Iq-cam-b X-am-È Câ-À-s\-än-en-« I-S-bp-S-a-sb A-d-Ìv sN-bv-Xv F-«p a-Wn-¡qÀ P-bn-en-en«p.
Fw-]n-amÀ-¡v i-¼-f hÀ-²-\hv, cm-{ão-b-¡mÀ-¡n-S-bnð I-Sp-¯ `n-óX
Fw-]n-amÀ-¡v i-¼-f hÀ-²-\hv, cm-{ão-b-¡mÀ-¡n-S-bnð I-Sp-¯ `n-óX
{_n-«o-jv Fw-]n-amÀ-¡v 11 i-X-am-\-¯n-sâ i-¼-f hÀ-²\-hv \ð-Im-\p-Å K-h¬-saân-sâ Xo-cp-am-\-¯n-\v F-Xn-tc cm-{ão-b t\-Xm-¡Ä cw-K-¯v. hÀjw 7,600 ]u-ïn-sâ A[n-I i-¼-f hÀ-²-\-hm-Wv Fw-]n-amÀ-¡v th-ïn {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-óXv. F-ómð {_n-«-\n-se aq-óv {]ap-J cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS- t\-Xm-¡Ä i-¼-f hÀ-²-\-hn-s\-Xn-tc cw-K-s¯-¯n.
sImSpw ssi-Xy¯n-s\m-¸w ]-hÀ-¡-«pw, Cu {In-kv-Xp-a-kv Zp-cn-X-]qÀ-®-amIpw
sImSpw ssi-Xy¯n-s\m-¸w ]-hÀ-¡-«pw, Cu {In-kv-Xp-a-kv Zp-cn-X-]qÀ-®-amIpw
sImSpw ssi-Xy¯n-s\m-¸w ]-hÀ-¡-«pw. C-¡p-dn {_n-«-\nð {In-kv-Xpa-kv Zp-cn-X-]qÀ-®-am-Ipw. h-cm-\n-cn-¡p-ó i-à-amb sIm-Sp-¦m-äp-IÄ {_n-«-\n-se \m-j-Wð {Kn-Un-\v i-àam-b `oj-Wn kr-ãn-¡p-sa-óv hn-Z-Kv-²À ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In I-gnªp. sIm-Sp-¦m-äv B-bn-c-¡-W-¡n-\v ho-Sp-I-fnð ssh-Zyp-Xn hn-tÑ-Zn-¡-s¸-Sm³ Im-c-W-am-Ip-sa-óv B-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.
kv-IqÄ hn-ZymÀ-°nI-sf ]o-Un-¸n-¨ I-t¯m-en-¡ ]p-tcm-ln-X³ A-d-kv-änð
kv-IqÄ hn-ZymÀ-°nI-sf ]o-Un-¸n-¨ I-t¯m-en-¡ ]p-tcm-ln-X³ A-d-kv-änð
C-cp-]Xvv hÀ-j-t¯m-f-am-bn kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-\nI-sf ]o-Un-¸n-¨n-cp-ó I-t¯m-en-¡ ]p-tcm-ln-X³ A-d-kv-änð. skâv hn³-skâv Un t]mÄ tdm-a³ I-t¯m-en-¡ NÀ-¨nð ]p-tcm-ln-X-\m-bn-cpó tamÀ-«-aÀ kv-äm³-en (82) F-ó ]p-tcm-ln-X-\m-Wv A-d-kv-än-em-b-Xv. ]-Ån-bv-¡v k-ao-]-ap-Å kv-Iq-fnð ]-Tn-¡p-t¼mÄ ]o-U-\-¯n-\v C-c-bm-bn F-óv Im-«n aq-óv kv-{Xo-IÄ ]-cm-Xn \ð-In-b-tXm-sS-bm-Wv kw`-hw ]pd-¯v A-dn-bp-óXv.