1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
^-ïv ZpÀ-hn\n-tbm-Kw sNbv-X Pm-¸-\o-kv cm-{ão-b t\-Xm-hn-sâ I-c-¨nð CâÀ-s\-änð ssh-d-em-Ip-óp
^-ïv ZpÀ-hn\n-tbm-Kw sNbv-X Pm-¸-\o-kv cm-{ão-b t\-Xm-hn-sâ I-c-¨nð CâÀ-s\-änð ssh-d-em-Ip-óp
aq-óv an-ey¬ sb³ ZpÀ-hn-\n-tbm-Kw sNbv-X tI-knð A-t\zj-Ww t\-cn-Sp-ó Pm-¸-\o-kv t\-Xm-hv ]-{X-k-t½-f-\-¯nð hm-hn-«v I-c-bp-ó Zr-iy-§Ä CâÀ-s\-änð ssh-d-em-Ipóp. B-tcm-]-W-¯nð X-sâ ]-¦v \n-tj-[n-¡m³ hn-fn-¨p-Iq«n-b ]-{X-k-t½-f-\-¯n-em-Wv Pm-¸-\o-kv t\-Xm-hv bpSmtdm t\m-t\m-ap-d A-e-ap-d-bn-«v I-c-ª-Xv.
A-ta-cn-¡ km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn a-dn-I-S-óp-sh-óv H_ma
A-ta-cn-¡ km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn a-dn-I-S-óp-sh-óv H_ma
km-¼¯n-I am-µy-s¯ Xp-SÀ-ó km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn-cp-ó A-ta-cn-¡ ]qÀ-Æ-Øn-Xn-bn-te-¡v F-¯n-b-Xm-bn A-ta-cn-¡³ {]-knUâv _-cm-Iv H-_m-a. I-gn-ª 51 am-k-§Ä sIm-ïv A-ta-cn-¡-bnð 94 tIm-Sn sXm-gn-e-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡m-\m-b-Xmbpw H_m-a hy-à-am¡n. `-c-W-t\-«-§fpw ]-²-Xn-I-fpw dn-¸-»n-¡n³-kn-sâ ap-ónð A-h-X-cn-¸n-¡-th-bm-Wv cm-Pyw km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bnð \n-óv I-c-I-b-dn-b-Xm-bn H_m-a A-h-Im-i-s¸-«-Xv.
P-\m-[n-]Xyw thWw: tlm-t¦m-§nð Ip-¯n-bn-cp-óv {]-Xn-tj-[n-¨ 511 t]-À A-d-kv-änð
P-\m-[n-]Xyw thWw: tlm-t¦m-§nð Ip-¯n-bn-cp-óv {]-Xn-tj-[n-¨ 511 t]-À A-d-kv-änð
ssN-\-bn-se I-½yq-Wn-Ìv kÀ-¡m-cn-s\-Xn-tc ap-{Zm-hm-Iy-hp-am-bn tlm-t¦m-§v sX-cp-hnð Ip-¯n-bn-cp-óv {]-Xn-tj-[n-¨ 511 Hm-fw t]-sc s]m-eo-kv A-d-Ìv sN-bv-Xp.
B-{^n-¡-bnð am-c-I-am-b F-t_mf tcm-Kw ]-S-cpóp, A-Sn-b´n-c A-´m-cm-{ã C-S-s]-Sð B-h-iy-sa-óv cm-Py-§Ä
B-{^n-¡-bnð am-c-I-am-b F-t_mf tcm-Kw ]-S-cpóp, A-Sn-b´n-c A-´m-cm-{ã C-S-s]-Sð B-h-iy-sa-óv cm-Py-§Ä
]-Sn-ªm-d³ B-{^n-¡-bn-se cm-Py-§-fnð am-c-Iam-b F-t_m-f tcm-Kw ]-SÀ-óv ]n-Sn-¨v \q-dv I-W-¡n-\v B-fp-IÄ a-c-W-s¸-«-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ. Z-cn-{Z B-{^n-¡³ cm-Py-§fm-b Kn-\n-b, sse-_n-co-b, kntb-d en-tbm¬ F-óo cm-Py-§-fp-sS A-XnÀ-¯n-I-fn-em-Wv F-t_mf tcm-Kw ]-SÀ-óv ]n-Sn-¨n-«p-ÅXv. am-c-Iamb tcm-Km-Wp-hn-s\ {]Xn-tcm-[n-¡m³ A-Sn-b-´n-c-am-bn A-´-cm-{ã-k-lm-bw B-h-iy-am-sW-óv Cu cm-Py-§Ä kw-bp-à-am-bn B-h-iy-s¸-«p.
sF.Fkv.sF.F-kn-sâ ln-äv-en-kv-änð C-´ybpw
sF.Fkv.sF.F-kn-sâ ln-äv-en-kv-änð C-´ybpw
C-Ém-an-Iv kv-tääv Hm-^v C-dm-Jv B³-Uv kn-dn-b (sF-F-kv-sF-F-kv)bp-sS ln-äv-en-Ìnð C-´y-bpw. sNm-Æmgv-N sFF-kv-sFF-kv I-am³-UÀ C-{_mlow A-hm-Zv Að _m{Zn \-S¯n-b d-a-Zm³ {]-kw-K-¯n-em-Wv C-´y A-S-¡-ap-Å cm-Py-§-Ä-¡v F-Xn-tc t]m-cm-Sm³ A-\p-bm-bn-I-tfm-Sv B-lzm-\w sN-bv-X-Xv.
tem-II-¸v : IzmÀ-«À ss^-\ð sj-Uyq-fm-bn
tem-II-¸v : IzmÀ-«À ss^-\ð sj-Uyq-fm-bn
{]o-IzmÀ-«À a-Õ-c-§Ä Có-se A-h-km-\n-¨-tXm-sS {_-koð 2014 tem-I-I-¸n-se Io-co-S-¯n-\v th-ïn t]m-cm-Sp-ó So-ap-I-fp-sS F-®w F-«m-bn Np-cp-§n.
bq-tdm-¸n-s\ Ip-dn-¨p-Å bp-sI-bp-sS B-i-¦-IÄ Zq-co-I-cn-¡p-sa-óv P-¦À
bq-tdm-¸n-s\ Ip-dn-¨p-Å bp-sI-bp-sS B-i-¦-IÄ Zq-co-I-cn-¡p-sa-óv P-¦À
bq-tdm-¸n-s\ Ip-dn-¨p-Å bp-sI-bp-sS B-i-¦-IÄ Zp-co-I-cn-¡m³ ]-c-amh-[n {i-an-¡p-sa-óv C-bp ta-[m-hn Øm-\-t¯-¡v a-Õ-c-n-¡p-ó Po³ ¢m-Uv P¦À. C-bp ta-[m-hn Øm-\-t¯-¡pÅ t\m-an-t\-j³ P-¦À D-d-¸n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv A-t±-l-¯n-s\-Xn-tc i-à-am-bn {]-Xn-tj-[n-¨ bp-sI {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ P¦-sd hn-fn-¨v A-`n-\µ-\w A-dn-bn-¨p. Cu k-a-b-¯m-Wv C-bp-hn-s\ Ip-dn-¨p-Å bp-sI-bp-sS B-i-¦-IÄ Zp-co-I-cn-¡m³ Xm³ {]-Xn-Úm-_-²-am-Wv F-óv P-¦-À Im-a-dq-Wn-s\ A-dn-bn-¨-Xv.
Nq-Sv Iq-Sn, tem-I-I-¸nð B-Zy-am-bn Iq-fnw-Kv t{_-¡v
Nq-Sv Iq-Sn, tem-I-I-¸nð B-Zy-am-bn Iq-fnw-Kv t{_-¡v
tem-I-I-¸n-sâ N-cn-{X-¯n-em-Zy-am-bn Iq-fnw-Kv t{_-¡v kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯n s\-XÀ-em-ïvþ sa-Iv-knt¡m aÕ-cw N-cn-{X-¯n-sâ `m-K-ambn. I-fn-\-S-¡p-ó F-kv-ämUntbm Im-kv-ä-tñm-bnð Nq-Sv 39 Un-{Kn-bv-¡v ap-I-fn-te-¡v t]m-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-bn-cp-óp t]mÀ-¨p-Ko-kv Im-c\m-b d^-dn s]-t{Um t{]m-³-k I-fn-¡mÀ-¡v Iq-fnw-Kv t{_-¡v \ð-In-b-Xv.
s\-bv-a-dn-\v ]-cp¡v, IzmÀ-«À \-ã-am-tb¡pw
s\-bv-a-dn-\v ]-cp¡v, IzmÀ-«À \-ã-am-tb¡pw
Nn-en-bp-am-bp-Å {]o-IzmÀ-«À a-Õ-c-¯n-\n-sS ]-cp-t¡-ä {_-ko-en-sâ sh-ä-d³ Xm-cw s\-bv-a-À IzmÀ-«-À aÕ-cw I-fn-t¨-¡n-sñ-óv kqN-\.
kÀ-Æo-knð B-dv am-kw ]qÀ-¯n-bm-b-hÀ-¡v C-\n ho-«n-en-cpópw tPm-en sN¿mw
kÀ-Æo-knð B-dv am-kw ]qÀ-¯n-bm-b-hÀ-¡v C-\n ho-«n-en-cpópw tPm-en sN¿mw
am-Xm-]n-Xm-¡-Ä-¡pw sI-b-dÀ-amÀ¡pw avm{Xw e-`n-¨n-cp-ó ku-I-cy-{]-Zam-b tPm-en ka-bw C-\n Fñm-Po-h-\-¡m-cn-te-¡pw F-¯n-¡póp. Xn-¦-fmgv-N ap-Xð kÀ-Æo-knð B-dv am-kw ]qÀ-¯n-bm-b Fñm-hÀ¡pw C-\n tPm-en-bnð ku-I-cy-{]-Zam-b ka-b-tam, tPm-_v sj-b-tdm, A-Xp-a-sñ-¦nð ho-«n-en-cp-óv tPm-en-sN-¿m-\p-Å ku-Icytam B-h-iy-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.