1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
tZh-bm-\n-bv-¡v F-Xn-tc-bp-Å tI-kv A-ta-cn-¡ X-Ån
tZh-bm-\n-bv-¡v F-Xn-tc-bp-Å tI-kv A-ta-cn-¡ X-Ån
C-´y³ \-b-X-{´-Ú tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-bv-¡v F-Xn-tc-bp-Å tI-kv A-ta-cn-¡³ tIm-S-Xn X-Ån. A-d-kv-äv sN-¿p-t¼mÄ tZ-h-bm-\n-bv-¡v \-b-X-{´ ]-cn-c-£ D-ïm-bn-cp-ó-Xn-\mð C-hÀ-¡v tað Np-a-¯-s¸-« Ip-ä-§Ä \n-e-\nð-¡p-ón-sñ-óv tImS-Xn hy-à-am¡n. tI-kv ]-cn-K-Wn-bv-¡p-ó am³-l-«-\n-se Un-kv-{Sn-Iv tIm-S-Xn-bm-Wv tZ-h-bm-\n-sb Ip-ä-hn-ap-à-bm-¡n-bXv.
s]m-Xp-P-\-§-fp-sS ]-Ww D-]-tbm-Kn-¨v `m-cy-bv¡pw ap³-`m-cy-bv¡pw tPmen, ^-cm-Kv {]-Xn-Iq-«nð
s]m-Xp-P-\-§-fp-sS ]-Ww D-]-tbm-Kn-¨v `m-cy-bv¡pw  ap³-`m-cy-bv¡pw tPmen, ^-cm-Kv {]-Xn-Iq-«nð
Ip-Sn-tb-ä hn-cp-² \n-e-]m-Sp-I-fp-sS t]-cnð {]-kn-²\m-b bp-In-]v t\-Xm-hv \o-sKð ^-cm-Kv hoïpw {]-Xn-Iq-«nð. bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Aw-Kam-b \o-sKð ^-cm-Kv {_-Êð-Ênð \n-óp-Å A-h-e³-kv D-]-tbm-Kn-¨v `m-cy-bv¡pw ap³-`m-cy-bv¡pw tPm-en k-¼m-Zn¨p-sIm-Sp-¯-Xm-bm-Wv B-tcm-]Ww.
NmÄ-kv cm-P-Ip-amc-sâ I-¯v {]-kn-²o-I-cn-t¡-sï-ó A-tämÀ-Wn P-\-d-en-sâ Xo-cp-am-\-¯n-\v F-Xn-tc tIm-SXn
NmÄ-kv cm-P-Ip-amc-sâ I-¯v {]-kn-²o-I-cn-t¡-sï-ó A-tämÀ-Wn P-\-d-en-sâ Xo-cp-am-\-¯n-\v F-Xn-tc tIm-SXn
NmÄ-kv cm-P-Ip-am-c³ bp-sI a-{´n-amÀ-¡v F-gpXn-b I-¯p-IÄ {]-kn-²-s¸-Sp-t¯-sï-ó A-tämÀ-Wn P-\-d-en-sâ Xo-cp-am-\w \n-b-a-hn-cp-²-am-Wv F-óv bp-sI tIm-SXn. I-¯v {]-kn-²-s¸-Sp-s¯-cp-sX-ó A-tämÀ-Wn P-\-d-en-sâ Xo-cp-am\-s¯ tNmZyw sN-bv-Xv KmÀ-Un-b³ ]-{X-¯n-sâ dn-t¸mÀ-«dmb tdm-_v C-hm³kv \ðIn-b lÀ-Pn-bn-em-Wv bp-sI tIm-S-Xn-bp-sS hn[n.
amô-kv-ä-dp-Im-cnð Iq-Sp-Xepw skð-^nI-sf {]-W-bn-¡p-ó-hÀ
amô-kv-ä-dp-Im-cnð Iq-Sp-Xepw skð-^nI-sf {]-W-bn-¡p-ó-hÀ
am-ô-Ì-dnð Xm-a-kn-¡p-ó-h-cnð `q-cn-`m-Khpw skð-^nI-sf {]-W-bn-¡p-ó-h-sc-óv kÀtÆ. temI-¯v G-ähpw Iq-Sp-Xð skð-^n-IÄ F-Sp-¡p-ó ]-¯v \-K-c-§-fnð Ggmw Øm-\-¯m-Wv am-ô-Ì-dn-sâ Øm\w. am-ô-Ì-dn-se H-cp e-£w B-fp-I-fnð 114 t]À skð-^n-IÄ F-Sp-¡p-ó-h-cm-Wv F-óv ssSw am-K-ko³ \-S¯n-b kÀ-tÆ-bn-em-Wv I-sï-¯n-bXv. am-ô-ÌÀ \-K-c-¯n-se sam-¯w skð-^n t{]-anI-sf I-W-¡m-¡n-bmð en-hÀ-]q-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®¯n-s\m-¸w h-cp-w.
_-em-Õw-Kw sN-bv-X ap³ Im-apI-sâ P-\-t\-{µn-bw ap-dn-¨ ti-jw X-e-bv-¡-Sn-¨v sIm-e-s¸-Sp¯n
_-em-Õw-Kw sN-bv-X ap³ Im-apI-sâ P-\-t\-{µn-bw ap-dn-¨ ti-jw X-e-bv-¡-Sn-¨v sIm-e-s¸-Sp¯n
Im-dv hm-§m³ ]-Ww B-h-iy-s¸-«v ^v-fm-än-se-¯n _-l-f-ap-ïm¡n-b ap³ Im-apI-sâ P-\-t\-{µn-bw tO-Zn-¨ bph-Xn A-Xv tSm-bv-e-än-en-«v ^vf-jv sN-bv-X ti-jw NpänI sIm-ïv X-e-bv-¡-Sn-¨v sIm-e-s¸-Sp¯n. tlmwKv-tImw-Kn-em-Wv kw-`hw. \m-ep-h-b-Êp-Im-cn-bp-sS am-Xm-hm-b bpw-Kv Io B-Wv Im-apI-sâ ieyw k-ln-¡m-\m-Im-sX A-bm-sf sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-Xv.
{_n-«-\n-se sXm-gn-em-fn bq-Wn-b³ t\-Xm-hv t_m-_v t{Im-bp-sS a-c-W-¯nð A\p-tim-N-\ {]-hmlw
{_n-«-\n-se sXm-gn-em-fn bq-Wn-b³ t\-Xm-hv t_m-_v t{Im-bp-sS a-c-W-¯nð A\p-tim-N-\ {]-hmlw
lr-Z-bm-LmX-s¯ Xp-SÀ-óv A-´-cn-¨ {_n-«o-jv sXm-gn-em-fn bq-Wn-b³ t\-Xm-hv t_m t{Im-bv-¡v {_n-«-\n-se cm-{ão-b km-aqln-I cw-K-¯p-Å \n-ch-[n {]-ap-JÀ B-Z-cm-RvP-en AÀ-¸n-¨p.
Im-iv In«ptam? B-tcmKyw \-óm-¡-m-sa-óv
Im-iv In«ptam? B-tcmKyw \-óm-¡-m-sa-óv
B-tcm-Kyw an-I-¨-co-Xn-bnð Im-¯p-kq-£n-¡p-ó-Xn-\v sN-dn-b Xp-I-IÄ C³-skâo-hm-bn \ð-Ipó-Xv ^-e-{]-Z-am-bn-cn-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡póp. \yq Im-knð bq-Wn-th-gv-kn-än \-S-¯n-b ]T-\-¯n-em-Wv C³-skâo-hp-IÄ-¡v th-ïn B-fp-IÄ i-co-c-¯n-\v tZm-j-I-cam-b io-e-§Ä D-t]-£n-¡m³ X-¿m-dm-Ip-sa-óv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv. B-tcm-Ky-I-cam-b Po-hn-Xw \-bn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn aq-óv ]u-ïv ho-Xw C³-skâohm-b \ð-In-b-t¸mÄ A³]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw B-fp-IÄ Zp-Èo-e-§Ä D-t]-£n-¨-Xm-bm-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
C-âÀ-s\-än-\v C-óv 25þmw ]n-d-ómÄ
C-âÀ-s\-än-\v C-óv 25þmw ]n-d-ómÄ
1989 amÀ-¨v ]-{´-ïn-\v temI-s¯ ]-c-kv]-cw _-Ôn-¸n-¡m³ km-[n-¡p-ó sh-ºv F-ó km-t¦Xn-I hn-Zy-sb Ip-dn-¨v H-cp t]-¸À A-h-X-cn-¸n-¡p-t¼mÄ kzn-Êv im-kv-{X-Ú\m-b kÀ Snw t_À-tW-gv-kv eo H-cn-¡epw a-\-Ênð t]m-epw I-cp-Xn-bnñ Xm³ Xp-S-¡-an-Spó-Xv {]-]-ô-¯n-sâ `m-hn-sb X-só am-än-a-dn-bv-¡m³ t]m-Ip-ó H-cp km-t¦Xn-I hn-Zy-bv-¡m-Wv Fóv. A-hy-àw, F-óm-ð B-th-i-ap-WÀ-¯pó-Xv F-óm-bn-cp-óp C-tX Ip-dn-¨v eo-bp-sS ta-e-[n-Im-cp-bp-sS B-Zy {]-Xn-I-cWw.
`À-¯m-hn-s\ Xo-sIm-fp-¯n sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð C-´y³ hw-i-P-bvv-¡v 20 hÀ-jw XS-hv
`À-¯m-hn-s\ Xo-sIm-fp-¯n sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð C-´y³ hw-i-P-bvv-¡v 20 hÀ-jw XS-hv
`À-¯m-hn-s\ Ip-fn-ap-dn-bnð h-¨v Xo-sIm-fp-¯n sIm-ó tI-knð C-´y¡m-cnbm-b bp-h-Xn-sb 20 hÀj-s¯ ITn-\-X-S-hn-\v hn-[n¨p. sS-Iv-km-kv tIm-S-Xn-bm-Wv C-´y-¡m-cnbm-b {io-b ]-t«-en-s\ (27) Ip-ä-¡m-cn-sb-óv I-ïv in-£-hn-[n-¨-Xv.
I-S-enð I-ï A-h-in-ã-§Ä Im-WmXm-b hn-am-\-¯n-tâXñ, Zp-cq-l-X Xp-S-cp-óp
I-S-enð I-ï A-h-in-ã-§Ä Im-WmXm-b hn-am-\-¯n-tâXñ, Zp-cq-l-X Xp-S-cp-óp
239 bm-{X-¡m-cp-am-bn A-{]-Xy-£am-b a-te-jy³ FbÀ-sse³-kv hn-am\-s¯ kw-_-Ôn-¨ Zp-cq-l-X Xp-S-cp-óp. I-gn-ª Znh-kw hn-bv-äv-\mw A-XnÀ-¯n {]-tZi-¯v I-S-enð hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯n-b-Xm-bn hmÀ-¯ h-ón-cpóp. F-ómð I-sï-¯n-b `m-K-§Ä Im-WmXm-b hn-am-\-¯n-tâ-X-sñ-óv hn-i-Zam-b ]cn-tim-[-\-bnð hy-à-am-bn.