1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hn-Nm-c-W-bv-¡v C-S-bnð t]m-kv-äv-amÀ-«w dn-t¸mÀ-«n-sâ {Km-^n-Iv-kv I-ï {]n-tÌm-dnb-kv NÀ-±n-¨p
hn-Nm-c-W-bv-¡v C-S-bnð t]m-kv-äv-amÀ-«w dn-t¸mÀ-«n-sâ {Km-^n-Iv-kv  I-ï {]n-tÌm-dnb-kv NÀ-±n-¨p
Im-ap-In do-h kv-äo³-Imw-]n-sâ sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-Nm-c-W-bv-¡v C-S-bnð t]m-kv-ä-amÀ-«-¯n-sâ {Km-^n-Iv-kv I-ï H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dnb-kv tImS-Xn ap-dn-bnð NÀ-±n-¨p.
F§-s\ Xm-§p-ao hn-tbm-Kw; ]-¯p hÀ-j-¯n-\-¸p-d-ap-Å X-só kw-t_m-[-\ sN-bv-Xv I-s¯-gpXnb sIm-¨p-an-Sp-¡n \yq-tamWn-b _m-[n-¨v a-cn-¨p
F§-s\ Xm-§p-ao hn-tbm-Kw; ]-¯p hÀ-j-¯n-\-¸p-d-ap-Å X-só kw-t_m-[-\ sN-bv-Xv I-s¯-gpXnb sIm-¨p-an-Sp-¡n \yq-tamWn-b _m-[n-¨v a-cn-¨p
B I-¯nse Hmtcm A-£-c-§fpw ]-¯p hÀ-j-¯n-\-¸p-d-¯p-Å sS-bv-eÀ kv-an-¯n-sâ kz-]v-\-§-fm-bn-cpóp. ]-¯v hÀ-j-¯n-\-¸p-dw Xm³ F-´m-bn-cn-¡-W-sa-óv ap³-Iq-«n Xo-cp-am-\n-¨v F-gp-Xn-h-¨ I¯v. I-gn-ª Znh-kw sS-bv-e-dp-sS ]n-Xm-hv Snw hf-sc kz-Im-cy-am-bn F-gpXnb B I-¯v I-sï-Sp-¡p-t¼mÄ sS-bv-eÀ Cu temI-¯v \n-óv X-só hn-S-]d-ªp t]m-bn-cp-óp.
Cw¥-ïnð kv-ImÀe-äv ^o-hÀ ]-S-cp-óp
Cw¥-ïnð kv-ImÀe-äv ^o-hÀ ]-S-cp-óp
Cw-¥-ïnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-§-fnepw kv-ImÀe-äv ^o-hÀ ]-SÀ-óp ]n-Sn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. s^-{_p-h-cn 23 h-sc-bp-Å \m-em-gv-N-bv-¡n-S-bnð 868 ]pXn-b tI-kp-I-fm-Wv dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«p-ÅXv.
A³{Uq cm-P-Ip-am-c\pw tam-Wn-¡ Pm-¡v-kn-¡pw X-½n-se-´mWv?
A³{Uq cm-P-Ip-am-c\pw tam-Wn-¡ Pm-¡v-kn-¡pw X-½n-se-´mWv?
F-en-k_-¯v cm-P-Ip-am-cn-bp-sS c-ïm-a-s¯ ]p-{X³ B³{Uq cm-P-Ip-am-c\pw s{Im-tb-jy³- tam-Uð tam-Wn-¡ Pm-¡v-kn¡pw X-½nð {]-W-b-¯n-em-Wv F-óv hmÀ-¯. tlm-fn-hp-Uv \-S³ tPmÀ-Öv ¢q-Wn-bp-sS ap³ Im-ap-In-bm-Wv 34 Im-cnbpw tam-U-epamb tam-Wn-¡ Pm-¡v-kn-¡v.
{_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS a-IÄ kÀ-¡mÀ kv-Iq-fn-te-¡v
{_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS a-IÄ kÀ-¡mÀ kv-Iq-fn-te-¡v
¡-sf G-ähpw a-n-I-¨ kv-Iq-fnð X-só hn-S-W-sa-ó \nÀ-_-Ô _p-²n-bp-am-bn s\-t«m-«-tam-Sp-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v C-Xm H-cp A-]-hmZw. aI-sf {_n-«-\n-se kÀ-¡mÀ kv-Iq-fnð tNÀ¡m-s\m-cp-§p-ó Cu am-Xm-]n-Xm-¡Ä Nnñ-d-¡mcñ. {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dqWpw `m-cy kma-´m Im-a-dqWpw B-Wv a-IÄ \m³-kn-sb kÀ-¡mÀ kv-Iq-fnð hn-«v ]Tn-¸n¡m-s\m-cp-§p-ó-Xv.
Að-jn-ta-gv-kn-sâ hc-hv aq-óv hÀ-jw ap³-t] I-sï-¯mw, H-cp sNdn-b c-à-]cn-tim-[-\-bn-eqsS
Að-jn-ta-gv-kn-sâ hc-hv aq-óv hÀ-jw ap³-t] I-sï-¯mw, H-cp sNdn-b c-à-]cn-tim-[-\-bn-eqsS
Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-sâ hc-hv aq-óv hÀ-jw ap³-t] c-à ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS I-sï-¯m³ km-[n-¡p-sa-óv hn-Z-Kv²À. C-Xv sXm-®q-dv i-X-am-\w Ir-Xy-am-bn-cn-¡p-saópw K-th-j-IÀ Nq-ïn-¡m-«póp. c-à-¯n-se tIm-i-§-fnð h-cp-ó am-ä-§Ä \o-co-£n-¨m-Wv Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-\p-Å km[y-X D-tïm F-óv ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xv.
ate-jy³ hn-am-\w Im-WmXm-b kw`-hw: Xo-{hhm-Z _-Ôw F-^v-_n-sF A-t\z-jn-¡p-óp
ate-jy³ hn-am-\w Im-WmXm-b kw`-hw: Xo-{hhm-Z _-Ôw F-^v-_n-sF A-t\z-jn-¡p-óp
a-te-jy³ FbÀ-sse-³-kn-sâ Fw-F-¨v 370 hn-am-\w Im-Wm-Xm-b-Xv kw-_-Ôn-¨ Zq-cq-l-X Xp-S-cpóp. hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä C-Xp-h-tcbpw I-sï-¯m-\m-Im-¯-Xm-Wv Zp-cq-l-X hÀ-²n-¡m³ Im-cWw. kw-`-h-¯n-\v ]n-ónð Xo-{hhm-Z A-«na-dn km-[y-X-IÄ A-t\z-jn-¡pw. C-Xn-\m-bn a-te-jybpw bp-Fkpw {]-tXy-I kwL-s¯ \n-tbm-Kn-¨n-«p-ïv.
Ham\nse aebmfn hyhkmbn KÄ^mÀ apl½Zen¡v AgnaXnt¡knð 15 hÀjw XShv in£
Ham\nse aebmfn hyhkmbn KÄ^mÀ apl½Zen¡v AgnaXnt¡knð 15 hÀjw XShv in£
Ham\nse {]apJ aebmfn hyhkmbnbmb KÄ^mÀ apl½Zen¡v AgnaXnt¡knð 15 hÀjw XShv in£. 5 tIkpIfnembn akvIäv {Inan\ð tImSXnbmWv in£ hn[n¨Xv. ]ng XpI AS¡w 2.4 aney³ Ham\n dnbmð ]ng AS¨ KÄ^mÀ apl½Zen¡v Pmayw A\phZn¨p. Ham\nð F® hnXcW ss]¸v sse³ IcmÀ e`n¡póXn\p ssI¡qen \evInsbó …
{]-iv-\-¡m-sc Ip-Sp-¡m³ kn-kv h-cpóp, C-\n bq-tdm-]y³ {In-a-\-epI-sf H-ä ¢n-¡nð t]m-eo-kn-\v I-sï¯mw
{]-iv-\-¡m-sc Ip-Sp-¡m³ kn-kv h-cpóp, C-\n bq-tdm-]y³ {In-a-\-epI-sf H-ä ¢n-¡nð t]m-eo-kn-\v I-sï¯mw
A-Sp-¯ H-tÎm-_À ap-Xð bp-sI t]m-eo-kn\pw t_mÀ-UÀ G-P³-kn-bv¡pw {In-an-\ð Câ-en-P³-kv Um-äm-t_km-b sj³-P³ C³-^À-ta-j³ kn-Ìw AY-hm kn-kvv 2 e-`y-am-Ipw.
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯nð \m-ev hym-P-bm-{X-¡mÀ
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯nð \m-ev hym-P-bm-{X-¡mÀ
239 bm-{X-¡m-cp-am-bn I-gn-ª Znh-kw Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯nð \m-ev hym-P-bm-{X-¡mÀ bm-{X-sN-bv-X-Xm-bn kqN-\. hn-am-\w A-{I-an-IÄ X-«n-sb-Sp-¯-Xm-Im-\p-Å kq-N-\-IÄ C-tXm-sS _-e-s¸«p.