1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Atacn¡bnð \oe¨n{X \nÀ½mWw \n-e-¨p
Atacn¡bnð \oe¨n{X \nÀ½mWw \n-e-¨p
Atacn¡bnð \oe¨n{X \nÀ½mWw ]qÀ®ambn \ne¨p. Hcp \oe¨n{X \Sn¡p IqSn FbvUvkv Isï¯nbXns\¯pSÀómWnXv. {]apJ \oe¨n{X Xmc§fmb Imadq¬ _mbpw tdmUv sUbvenbpw X§Ä FbvUvkv _m[nXcmsWóv ]ckyambn {]Jym]n¨ncpóp. Cu hÀjw CXp aqómw XhWbmWv \oe¨n{X \nÀ½mWw \nebv¡póXv. Aômas¯ Xmc¯n\mWv FbvUvkv ]nSn¨Xv. {^okv-]o¨v sImfnj³ Fó \oe¨n{X I¼\n …
s]¬Ip«nbpsS ssI¿nð D½h¨ BdphbkpImcs\ kvIqfnð \nópw ]pd¯m¡n
s]¬Ip«nbpsS ssI¿nð D½h¨ BdphbkpImcs\ kvIqfnð \nópw ]pd¯m¡n
¢mknse s]¬Ip«nbpsS ssIbnð D½ h¨ 6 hbkpImc\v kkvs]³j³. lïÀ sb𫬠Fó 6 hbkpImcs\bmWv sImfdmtUmbnepÅ Im\³ knänbnse en¦¬ kv¡qÄ A[nIrXÀ Cu hnNn{Xamb in£W \S]SnIÄ¡v hnt[b\m¡nbXv. kl]mTnbmb s]¬Ip«nbpsS ssIbnð D½ sh¨pshópw ]dªv Atacn¡bnse sImfdmtUmbnepÅ Im\³ knänbnse en¦¬ kv¡pÄ Hm^v kb³kv B³Uv sSIvt\mfPn …
a-tï-e-bp-sS A-\p-kva-c-W N-S-§nð hym-P ]-cn-`m-jI³
a-tï-e-bp-sS A-\p-kva-c-W N-S-§nð hym-P ]-cn-`m-jI³
\q-dn-e-[n-Iw tem-I-t\-Xm-¡Ä ]-s¦-Sp-¯ s\ð-k¬ a-tï-e-bp-sS A-\p-kva-c-W N-S-§v _-[n-cÀ-¡v th-ïn ]-cn-`m-j-s¸-Sp¯n-b BÄ hym-P-s\-óv dn-t¸mÀ-«v. tPm-l-óm-kv _À-¤n-se tkm-¡À-kn-än kv-tä-Un-b-¯nð \-S-ó N-S-§nem-Wv hym-P³ I-S-óp-Iq-Sn-b-Xv. Xm-ao Pmâv-Po F-ó hym-P ]-cn-`m-j-I-\m-Wv tem-I t\-Xm-¡Ä A-S-¡-ap-Å-h-cp-sS {]-kw-K-§Ä _-[n-cÀ-¡v th-ïn ]-cn-`m-j-s¸-Sp-¯n-bXv.
A-]-I-S-¯nð Imð \-ã-s¸-« {_n-«o-jv bph-Xn \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯n-\v F-Xn-tc ]-cm-Xn-bp-am-bn cwK¯v
A-]-I-S-¯nð Imð \-ã-s¸-« {_n-«o-jv bph-Xn \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯n-\v F-Xn-tc ]-cm-Xn-bp-am-bn cwK¯v
\yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯nð h-¨v ImÀ A-]-I-S-¯nð Imð-\-ã-s¸-« {_n-«o-jv bph-Xn \-ã-]-cn-lm-c-am-h-iy-s¸-«v cw-K¯v. \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯n-\v F-Xn-tc 16.7 an-ey¬ ]u-ïv(27.5 an-ey¬ tUmfÀ) \-ã-]-cn-lm-c-am-h-iy-s¸-«m-Wv {_n-«o-jv bp-h-Xn-bm-b kn-bm³ {Ko³ (24) cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-óXv.
I\¯ aq-Sð-a-ªv, 170 Hm-fw hn-am-\-§Ä d-±m-¡n
I\¯ aq-Sð-a-ªv, 170 Hm-fw hn-am-\-§Ä d-±m-¡n
I-gn-ª Znh-kw bp-sI-bp-sS sX-¡v In-g-¡³ ta-J-e-bnð A-\p-`-h-s¸-« I-\-¯ aq-Sð a-ªn-s\ Xp-SÀ-óv \q-än F-gp-]-tXm-fw hn-am-\-§Ä d-±m-¡n. Có-se cm-hnse-tbm-sS e-ï³ \-Kc-s¯ aqSn-b I-\-¯ aq-Sð a-ªv sXm-«-Sp-¯v \nð-¡p-ó B-fn-s\ t]mepw Im-Wm-\m-Im-¯ hn-[w I-\-¯-Xm-bn-cp-óp. Có-se D-¨h-sc lo-{Xq hn-am-\-¯m-h-f-¯nð \n-ópw 172 hnam-\ kÀ-Æo-kp-IÄ d-±m¡n.
_nj-¸v sU-kva-ïv Sp-«p-hn-sâ ho-Sv sIm-f-f-b-Sn-¨p
_nj-¸v sU-kva-ïv Sp-«p-hn-sâ ho-Sv sIm-f-f-b-Sn-¨p
s\ð-k¬ a-tï-e-bp-sS A-\p-kva-c-W N-S-§nð ]-s¦-Sp-¡m³ tPm-l-óm-kv _À-¤n-te-¡v t]m-b _nj-¸v sU-kva-ïv Sp-«p-hn-sâ ho-Sv sIm-Å-b-Sn¨p. I-gn-ª Znh-kw \-S-ó A-\p-kva-c-W N-S-§nð {]mÀ-°n-¡m-\m-bn t]m-b-t¸m-gm-Wv A-t±-l-¯n-sâ tI-]v-Su-Wn-se ho-Sv sIm-Å-b-Sn-¨-Xv.
cm-P-Øm³ cm-P-Ip-am-cn-bv-¡v \m-sf {io-im-´v h-c-W-ameyw NmÀ¯pw
cm-P-Øm³ cm-P-Ip-am-cn-bv-¡v \m-sf {io-im-´v h-c-W-ameyw NmÀ¯pw
{In-¡-äv Xm-cw {io-im-´v \m-sf hn-hm-ln-X-\m-Ipóp. Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯nð h-¨m-Wv hn-hmlw. cm-P-Øm³ cm-P-Ip-am-cn B-b `p-h-t\-iz-cn Ip-am-cn-bm-Wv {io-im-´n-sâ h[p. hnhm-l ti-jw sIm-¨n te sa-dn-Un-b³ tlm-«-enð hn-hm-l k-Xv-Im-c-hpw H-cp-¡n-bn-«p-ïv.
C-Xv t^m-t«m-sb-Sp-¡m-\p-Å ka-btam?
C-Xv t^m-t«m-sb-Sp-¡m-\p-Å ka-btam?
Z-£n-Wm-{^n-¡³ t\-Xm-hv s\ð-k¬ a-tï-e-bvv-¡v B-Z-cm-RvP-en AÀ-¸n-¡m-\p-Å N-S-§n-\n-sS Um-\n-jv {]-[m-\-a{´n slñn tXm-Wnw-Kv jv-an-Uv-Xn-s\m-¸w t^m-t«m-sb-Sp-¡m³ a-Õ-cn-¨ {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq-Wn-tâbpw A-ta-cn-¡³ {]-knUâv _-cm-Iv H-_m-a-bp-tSbpw \-S]-Sn hn-aÀ-i-\ hn-t[-b-am-Ipóp.
tem-Iw tPm-l-óm-kv _À-¤n-te-¡v Np-cp-§n,a-tï-e-bv-¡v B-Z-cm-Ú-en
tem-Iw tPm-l-óm-kv _À-¤n-te-¡v Np-cp-§n,a-tï-e-bv-¡v B-Z-cm-Ú-en
Z-£n-Wm-{^n-¡³ hn-tam-N-\ \m-b-I³ s\ð-k¬ a-tï-e-bv-¡v B-Z-cmÚ-en AÀ-¸n-¡m-\m-bn tem-I t\-Xm-¡Ä Có-se tPm-l-óm-kv _À-¤n-te-¡v H-gp-In-sb-¯n.tPm-l-óm-kv _À-¤n-se F-^v-F³-_n tÌ-Un-b-¯n-em-Wv hÀ-®-hn-th-N-\-¯n-\v F-Xn-tc i-àn-bp-àw t]m-cmSn-b t\-Xm-hn-sâ A-´y-IÀ-½-§Ä \-S-ó-Xv.
Htcm A-ôv an-\n-«nepw H-cp lu-knw-Kv s_-\n-^n-äv At]-£ hoXw
Htcm A-ôv an-\n-«nepw H-cp lu-knw-Kv s_-\n-^n-äv At]-£ hoXw
Htcm A-ôv an-\n-«nepw H-cp ]pXn-b lu-knw-Kv s_-\n-^n-äv Bt]-£ ho-Xw e-`n-¡p-óp-sï-óv I-W-¡p-IÄ. ho-«p hm-S-I Ip-Xn-¨p-bÀ-ó-Xm-Wv lu-knw-lv s_-\n-^n-än-\p-Å A-t]-£-IÄ Ip-Xn-¨p-b-cm³ Im-cWw. {_n-«-\n-se `-h-\ ta-J-e h³ {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v ho-gm³ t]m-hp-I-bm-sWópw A-Xn-\v ap³-]v K-h¬-saâv Iq-Sp-Xð ho-Sp-IÄ \nÀ-½n-¨v \ð-I-W-sa-ópw \m-j-Wð lu-knw-Kv s^-U-td-j³ B-h-iy-s¸-«p.