1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
\Kv\cmbn hnhmlnXcmb Z¼XnIÄs¡Xnsc tIkv!
\Kv\cmbn hnhmlnXcmb Z¼XnIÄs¡Xnsc tIkv!
\Kv\cmbn hnhmlnXcmb Z¼XnIÄs¡Xnsc tIskSp¯p. km³ {^m³knkvtImbnse kv{Sn¸dpw BÎnhnÌpamb Kn]vkn sXu_v, `À¯mhv sPbnwkv kvan¯v FónhÀs¡XnscbmWv tIkv. hnhmlthj¯nð km³ {^m³knkvtIm knän lmfnð F¯nb h[qhcòmÀ lmfn\I¯v h¨v \Kv\cmIpIbmbncpóp. hnhmltijw ChÀ CtX coXnbnð \Kc¯nte¡v Cd§m³ XpS§n. At¸mgmbncpóp AdÌv.
X-Sn-sb kq-Nn-¸n-¡p-ó ]-Z-§Ä kw-`m-j-W-¯nð \n-óv H-gn-hm-¡m³ C-Izmfn-än an-\n-ÌÀ tPm kzn³-k¬
X-Sn-sb kq-Nn-¸n-¡p-ó ]-Z-§Ä kw-`m-j-W-¯nð \n-óv H-gn-hm-¡m³ C-Izmfn-än an-\n-ÌÀ tPm kzn³-k¬
Aan-X h®-s¯ Ip-dn-¨v th-h-em-Xn s]-Sp-ó kv-{Xo-I-tfm-Sv kz-´w i-coc-s¯ kv-t\-ln-¡m³ ]Tn-¡-W-sa-óv C-Izm-fn-än an-\n-ÌÀ tPm kzn³k¬. Zn-h-tk-\-bp-Å kw-`m-j-W-¯nð \n-óv X-Sn-sb kq-Nn-¸n-¡p-ó ]-Z-§Ä kv-{Xo-IÄ H-gn-hm-¡-W-saópw kzn³-k¬ ]-d-ªp.
kn-dn-b-bn-se {_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-I-fp-sS {_n-«o-jv ]u-cXzw d-±m-¡p-óp
kn-dn-b-bn-se {_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-I-fp-sS {_n-«o-jv ]u-cXzw d-±m-¡p-óp
kn-dn-b-bn-se {_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-IÄ bp-sI-bn-te-¡v Xn-cn-sI h-cp-ó-Xv X-S-bp-ó-Xn-\m-bn C-h-cp-sS ]mÊv-t]mÀ-«p-IÄ {_n-«o-jv K-h¬-saâv d-±m-¡póp. tSm-dn kJyw A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-b-Xn-\v ti-jw C-¯-c-¯nð C-c-« ]u-c-Xz-ap-Å 37 t]-cp-sS bp-sI ]u-cXzw {_n-«³ d-±m-¡n-b-Xmbpw tc-J-IÄ Nq-ïn-¡m-«p-óp.
bp-²-]-co-£-W-§-fp-sS t]-cnð {]Xn-tcm-[-a-{´me-bw B-bn-c-¡-W-¡n-\v an-ïm-{]m-WnI-sf sIm-sóm-Sp-¡p-óp
bp-²-]-co-£-W-§-fp-sS t]-cnð {]Xn-tcm-[-a-{´me-bw B-bn-c-¡-W-¡n-\v an-ïm-{]m-WnI-sf sIm-sóm-Sp-¡p-óp
bp-²-]-co-£-W-§-fp-sS t]-cnð {]Xn-tcm-[-a-{´me-bw B-bn-c-¡-W-¡n-\v ar-K§-sf sIm-sóm-Sp-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. {]-Xn-tcm-[-a-{´m-e-bw ]p-Xp-Xm-bn hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¡pó t_mw-_p-Ifpw bp-t²m-]-I-c-W-§-fpw cm-km-bp-[-§fpw aäpw BZyw ]-co-£n-¡p-I an-ïm-{]m-Wn-I-fp-sS tZ-l-¯m-sW-ópw dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡póp. I-gn-ª a-q-óv hÀ-j-¯n-\p-Ånð K-h¬-saâv im-kv-{X-ÚÀ G-I-tZ-iw 28000t¯m-fw ar-K§-sf sIm-sóm-Sp-¡n-b-Xm-bn I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óp.
I-Ì-ta-gv-kn-s\ sIm-ïv ]-Wn-sb-Sp-¸n-¨ ]-ºn-\v ]-Wn-In«n
I-Ì-ta-gv-kn-s\ sIm-ïv ]-Wn-sb-Sp-¸n-¨ ]-ºn-\v ]-Wn-In«n
a-Zy-]n-¨ ti-jw ¥m-Êp-IÄ Xn-cn-sI Iu-ï-dnð sIm-ïv h-bv-¡-W-sa-ó \nÀ-t±-in-¨ ]-ºn-\v h³ Xp-I ]n-g. {^m³-kn-se tem-Iv-an-Iz-en-¡v \-K-c-¯n-se amw tIm-Wn-^n I¬-tkÀ«v I-t^-bv-¡mWv 7,500 ]u-ïv ]n-g in-j hn-[n-¨-Xv.
tkm-jyð kÀ-Æo-kv Un-¸mÀ-«v-saâv t]m-eo-kp-am-bn k-l-I-cn-¡p-ón-sñ-óv ]-cm-Xn
tkm-jyð kÀ-Æo-kv Un-¸mÀ-«v-saâv t]m-eo-kp-am-bn k-l-I-cn-¡p-ón-sñ-óv ]-cm-Xn
{_n-«-\n-se aq-ónð c-ïv Nnð-{U³-kv kÀ-Æo-kv Un-¸mÀv-«v-saâp-Ifpw t]m-eo-kp-am-tbm t{]m-kn-Iyq-«À-am-cpamtbm k-l-I-cn-¡m³ hn-k-½-Xn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v. Nnvð-{U³-kv kÀ-Æo-kv Un-¸mÀ-«v-saân-sâ \n-Ê-l-Ic-Ww aq-ew Ip-«n-IÄ Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿-s¸-S-m-\p-Å km[y-X hÀ-²n-¨-Xm-bpw dn-t¸mÀ-«p-IÄ Nq-ïn-¡m-«p-óp.
C-bp Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡pó-Xv k¼-Zv hy-h-Ø-bv-¡v tZm-jw þ\n-¡v s¢-¤v
C-bp Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡pó-Xv k¼-Zv hy-h-Ø-bv-¡v tZm-jw þ\n-¡v s¢-¤v
bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v F-Xn-tc cïpw Ið-¸n-¨v t]m-cm-Sp-ó K-h¬-saân-\v a-{´n-k-`-bv-¡p-Ånð- \n-óv X-só F-XnÀ-¸v. sU-]yq-«n {]-[m-\-a-{´n-bpw en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv t\-Xm-hpam-b \n-¡v s¢-¤m-Wv {_n-«o-jv K-h¬-saân-sâ Ip-Sn-tb-ä hn-cp-² \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
ssk-\nI-sâ sIm-e-]mXIw: ssa-¡ð AtZ-s_mte-tPm 14Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-sb-óv B-tcm]-Ww
ssk-\nI-sâ sIm-e-]mXIw: ssa-¡ð AtZ-s_mte-tPm 14Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-sb-óv B-tcm]-Ww
{_n-«o-jv ssk-\n-I\m-b eo dn-Kv-_o-sb ]-c-ky-am-bn I-gp-¯-dp-¯v sIm-ó tI-kn-se {]-Xn- ssa-¡ð AtZ-s_mte-tPm 14 Im-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb I-ôm-hv \ð-In t_m-[w sI-Sp¯n-b ti-jw am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn B-tcm-]Ww. F-sk-Iv-kn-se tdmw-t^mÀ-Unð Xm-a-kn-¡p-ó C-cp-]-Xp-Im-cn-bpw H-cp Ip-«n-bp-sS am-Xm-hpam-b bp-h-Xn-bm-Wv 2001 ð ssa-¡ð AtZ-s_mtetPm X-só am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-sb-ó A-tcm-]-W-hp-am-bn cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
a-cn-¨ Ip-ªn-sâ sF-Uân-än D-]-tbm-Kn-¨v hÀ-j-§-fm-bn X-«n-¸v \-S¯n-b kv{Xo ]n-Sn-bnð
a-cn-¨ Ip-ªn-sâ sF-Uân-än D-]-tbm-Kn-¨v hÀ-j-§-fm-bn X-«n-¸v \-S¯n-b kv{Xo ]n-Sn-bnð
a-cn-¨ Ip-ªnsâ sF-Uâvn-än D-]-tbm-Kn-¨v hÀ-j-§-fm-bn s_-\n-^n-äv X-«n-¸v \-S¯n-b kv{Xo ]n-Sn-bn-em-bn. 23 hÀ-j-am-bn s_-\n-^n-ä X-«n-¸v \-S¯n-b bp-hm³ tUm-bv-te (63) F-ó kv-{Xo-sb tImS-Xn G-gv hÀj-s¯ X-S-hn-\v in-£n-¨p. 23 hÀ-jw sIm-ïv C-hÀ 265,000 ]u-ïn-sâ X-«n-¸v \-S-¯n-b-Xm-bn tImS-Xn I-sï-¯n.
Im-\-U-bnð th-iym-e-b-§Ä-¡p-Å \n-tcm[-\w F-Sp-¯p-If-ªp
Im-\-U-bnð th-iym-e-b-§Ä-¡p-Å \n-tcm[-\w F-Sp-¯p-If-ªp
Im-\-U-bnð th-iym-e-b-§Ä-¡p-ïm-bn-cp-ó \n-tcm[-\w AS-¡w th-iym-hr-¯n-bv-¡v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cp-ó \n-b-{´-W-§Ä Cñm-Xm-¡m³ kp-{]ow tIm-S-Xn-bp-sS D-¯-c-hv. C¯-cw \n-b-{´-W-§Ä th-iym-hr-¯n-bnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó-h-cp-sS kp-c-£-sb _m-[n-¡p-óp F-óv I-sï-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv \n-tcm-[-\w F-Sp-¯p-I-f-bm³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.