1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
]-d-¡p-ó-Xn-\n-sS hn-am-\-¯n-sâ hm-Xnð Xp-d-¡m³ bm-{X-¡mc-sâ {i-aw
]-d-¡p-ó-Xn-\n-sS hn-am-\-¯n-sâ hm-Xnð Xp-d-¡m³ bm-{X-¡mc-sâ {i-aw
]-dóp-sIm-ïn-cn-¡p-ó hn-am-\-¯n-sâ hm-Xnð Xp-d-¡m³ bm-{X-¡m-c³ {i-an¨-Xv ]-cn-{`m-´n-bv-¡v C-S-bm¡n. Nn¡m-tKm-bnð \n-óv km-{Im-sa-tâm-bn-te-¡v t]m-hp-I-bm-bn-cp-ó ^v-ssf-än-sâ hm-Xn-em-Wv bm-{X-¡m-c³ Xp-d-¡m³ {i-an-¨Xv. C-tX Xp-SÀ-óv hn-am-\-w s\-{_m-kv-Ibn-te-¡v Xn-cn-¨p-hn-«p.
\ap¡v hnet]in hm§mw….
\ap¡v hnet]in hm§mw….
hchpw sNehpw Iq«nap«nbv¡m\mImsX Ipg§póhÀ¡v ]pXnb DtZihpambn I¬kyqaÀ hm¨v-tUmKv. tjm¸nwKn\v t]mIpw ap³]v Að¸samóv BtemNn¨v {]hÀ¯n¨mð \qdpIW¡n\v ]uïv em`n¡msaómWv I¬kyqaÀ hm¨v tUmKv ]dbpóXv.
UmUv \n§Ä henb ÌmÀ Bbncn¡mw ]t£…
UmUv \n§Ä henb ÌmÀ Bbncn¡mw ]t£…
tPmWn sU¸v tImSn¡W¡n\v Bcm[IcpÅ tlmfnhpUv Xmcambncn¡mw... ]t£ At±l¯nsâ Iuamc¡mcmb a¡Ä¡v At±lw A{Xhenb kvamÀs«mópañ... ]dbpóXv aämcpañ km£mð tPmWn sU¸v Xsó.
C-sX-´v Iq-¯v?? kv-{Xo-bp-sS ]pd-sI ]p-cp-j³ ]-«n-sb t]m-e \m-ep-Im-enð \-S-¡p-ó Zr-iy-§Ä
C-sX-´v Iq-¯v?? kv-{Xo-bp-sS ]pd-sI ]p-cp-j³ ]-«n-sb t]m-e \m-ep-Im-enð \-S-¡p-ó Zr-iy-§Ä
e-ï-\n-se ^m-cnw-Kv-S¬ tÌj-\v k-ao-]-s¯ sX-cp-hn-eq-sS I-Sóp-t]m-b-hÀ Có-se hn-Nn-{Xam-b H-cp Imgv-N I-ïv A-Ûp-X-s¸«p. ssI-¿nð tIm-^n-bp-am-bn \-Sóp-t]m-Ip-ó H-cp kv-{Xo-bp-sS ]nd-sI \m-ep-Im-enð ]-«n-sb t]m-se \-Sóp-t]m-Ip-ó H-cp ]p-cp-j³. jÀ-«pw ]mâvkpw [-cn-¨ AÚm-X bp-hm-hn-sâ I-gp-¯nð Xp-S-ep-ap-ïm-bn-cp-óp.
s_-\n-^n-äv X-«n-¸v \S-¯n ]m-In-Øm-\nð sIm-«m-cw ]Wn-X Ip-Sn-tb-ä _n-kn-\-Êp-Im-c-\v P-bnð in£
s_-\n-^n-äv X-«n-¸v \S-¯n ]m-In-Øm-\nð sIm-«m-cw ]Wn-X Ip-Sn-tb-ä _n-kn-\-Êp-Im-c-\v P-bnð in£
s_-\n-^n-äv X-«n-¸v \S-¯n A-c-an-ey¬ ]u-tïm-fw sh-«n-¨ ti-jw kz-´w tZ-iam-b ]m-In-Øm-\nð s_-¡nw-Kv-lmw sIm-«m-c-¯n-\v Xp-eyam-b ho-Sv ]Wn-X ]m-Iv Ip-Sn-tb-ä _n-kn-\-Êp-Imc-\v P-bnð-in-£. ]m-In-Øm³ kz-tZ-inbmb sam-l½-Zv kp-sse-am³ Jm³ (42) B-Wv I-gn-ª H³]-Xv hÀ-j-am-bn K-h¬-saân-s\ ]-än-¨v K-h¬-saâv sN-e-hnð Po-hn-¡p-óXv. I-gn-ª H³]-Xv hÀ-j-a-m-bn C-bmÄ \m-j-Wð C³-jz-d³-kv Xp-I A-S-bv-¡p-Itbm \n-Ip-Xn \vð-Ip-Itbm sN-bv-Xn-«n-sñ-óv A-t\z-j-W-¯nð hy-à-am-bn.
{_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-IÄ cm-Py-¯n-\v Að Jm-bn-Z-tb-¡mÄ `o-j-Wn-sb-óv dn-t¸mÀ-«v
{_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-IÄ cm-Py-¯n-\v Að Jm-bn-Z-tb-¡mÄ `o-j-Wn-sb-óv dn-t¸mÀ-«v
kn-dn-b³ B-`y-´-c bp-²-¯nð ]-s¦-Sp-¯ ti-jw {_nv-«-\n-te-¡v a-S-§n-sb¯n-b {_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-IÄ cm-Py kp-c-£-bv-¡v `oj-Wn kr-ãn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v.
bp-In]pw en-_-dð sU-tam-{Im-äp-Ifpw Xo-{h-hm-Zn-I-sf-óv tU-hn-Uv Im-a-dq¬
bp-In]pw en-_-dð sU-tam-{Im-äp-Ifpw Xo-{h-hm-Zn-I-sf-óv tU-hn-Uv Im-a-dq¬
bp-In-]v ]mÀ-«nbpw en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«nbpw Xo-{hhm-Z \n-e-]m-Sp-IÄ D-Å ]mÀ-«n-I-fm-Wv Fópw h-cp-ó s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð c-ïp I-£n-I-tfbpw _-ln-jv-I-cn-¡m-\pw {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq-Wn-sâ B-lzm\w. I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bp-sS bq-tdm-]y³ B³-Uv Cw-¥o-jv tem-¡ð C-e-£³ Iym-s¼-bv-sâ D-Xv-Lm-S-\-¯nð kw-km-cn-¡-th-bm-Wv c-ïv ]mÀ-«n-IÄ-s¡-Xn-tcbpw Im-a-dq¬ B-ª-Sn-¨-Xv.
\ñ Im-emh-Ø, sN-dn hnf-hv C-c-«n-bmIpw
\ñ Im-emh-Ø, sN-dn hnf-hv C-c-«n-bmIpw
an-I-¨ Im-em-h-Ø Imc-Ww sN-dn-I-fp-sS hn-f-sh-Sp-¸v C-c-«n-bm-Ip-sa-óv hn-Z-Kv-²À. sN-dn sN-Sn-IÄ-¡v B-h-iy¯n-\ X-Wp¸pw NqSpw I-eÀ-ó Im-em-h-Ø C-¡p-dn hnf-hv C-c-«n-bm-¡p-sa-ó {]Xo-£ IÀ-j-Icpw ]-¦p-sh¨p. G-I-tZ-iw 4000 S-t®m-fw sN-dn-^-e-§Ä C-¡p-dn e-`n-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡p-ó-Xv.
tImþ Hm-¸-td-äo-hv _m¦v 1.3 _n-ey¬ ]u-ïv \-ã-¯nð
tImþ Hm-¸-td-äo-hv _m¦v 1.3 _n-ey¬ ]u-ïv \-ã-¯nð
{]-Xn-k-Ôn-bnem-b {_n-«-\n-se tImþ Hm-¸-td-äo-hv _m-¦n\v Cu hÀ-jw dn-t¡mÀ-Uv \ãw. hmÀjn-I {]o Sm-Iv-kv \ãw 1.3 _n-ey¬ ]u-ïv I-S-ó-Xm-bn _m-¦v dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp. h-cp-ó c-ïv hÀ-j-t¯-¡v _m-¦n-\v em-`-¯nð {]-hÀ-¯n-¡m-\m-In-sñóvv C-tXm-sS hy-Iv-X-am-bn. _m-¦v ]n-Sn-¨p-h-¨n-cp-ó ap³ ta-[m-hn-I-fp-sS hmÀjnI t_m-Wkpw C-¡p-dn \ð-Im-\m-In-sñ-óv _m-¦v Øn-co-I-cn-¨n-«p-ïv. 4.97an-ey-Wm-Wv Cu h-I-bnð sIm-Sp-¯p XoÀ-¡m-\p-Å-Xv.
tb-ip-hn-\v `m-cy-bp-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó ]m-¸nd-kv iI-ew hym-P-a-sñ-óv
tb-ip-hn-\v `m-cy-bp-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó ]m-¸nd-kv iI-ew hym-P-a-sñ-óv
tb-ip-hn-\v `m-cy-bp-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó ]m-¸n-d-kv I-jv-Ww hym-P-a-sñ-óv A-ta-cn-¡³ im-kv-{XÚÀ. tb-ip-hn-sâ `m-cy-bp-sS kp-hn-ti-jw F-óv A-dn-b-s¸-Sp-ó Cu ]p-cm-X-\ I-S-em-kv I-jv-Ww hym-P-am-bn \nÀ-½n-¨-Xm-Wv F-óv h-¯n-¡m³ A-h-Im-i-s¸-«n-cpóp. F«vv skâo-ao-äÀ \o-fhpw \m-ev skâo ao-äÀ ho-X-bp-ap-Å Cu I-S-em-kv I-jv-Ww 2012 em-Wv ]p-d-¯p-h-ó-Xv.