1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
bq-tdm-]y³ bq-Wnb³ I-½o-jWÀ: Im-a-dq-Wn-s\-Xn-tc e-Iv-kw-_À-¤v
bq-tdm-]y³ bq-Wnb³ I-½o-jWÀ: Im-a-dq-Wn-s\-Xn-tc e-Iv-kw-_À-¤v
bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ ]pXn-b I-½o-j-W-dm-bn e-Iv-kw-_À-¤v ap³ {]-[m-\-a{´n Po³ ¢m-Uv P¦-sd \n-b-an-¡p-ó-Xn-s\-Xn-tc {_-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ cwK-¯v h-ó-Xnð e-Iv-kw-_À-¤n-\v i-àam-b v-{]-Xn-tj-[w.
F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ-s¡-Xncm-b ]-cm-Xn-IÄ kÀ-ÆIm-e sd-t¡mÀ-Unð
F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ-s¡-Xncm-b ]-cm-Xn-IÄ kÀ-ÆIm-e sd-t¡mÀ-Unð
F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ-s¡-Xncm-b ]-cm-Xn-I-fp-sS F-®w G-ähpw D-b-c-¯n-se-¯n-b-Xm-bn F-\ÀPn Hmw-_p-Uv-kv-am³.
C-dm-Jnð 29 t]-sc A-Úm-X-kw-Lw sh-Sn-sh-¨v sIm-óp
C-dm-Jnð 29 t]-sc A-Úm-X-kw-Lw sh-Sn-sh-¨v sIm-óp
C-dm-Jn-se _m-Kv-Zm-Znð hy-`n-Nm-c-im-e-sb-óv kw-i-bn-¡-s¸-Sp-ó sI-«n-S-¯nð A-Úm-X-kw-Lw \-S¯n-b sh-Sn-sh-bv-]nð 29 t]À sImñ-s¸«p. C-Xnð 20 Hm-fw t]À kv-{Xo-I-fmWv. _m-Kv-Zm-Zn-\v k-ao-]-ap-Å kbq-\ Pnñ-bn-se c-ïv ho-Sp-I-fn-em-bn-«m-Wv Iq-«-s¡m-e \-S-óXv. i-\n-bmgv-N cm-{Xn-tbm-sS-bm-bn-cp-óp A-{I-a-Ww. 18 t]À-¡v ]-cp-t¡-äp.
t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ-s¡-Xn-tc a-eme
t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ-s¡-Xn-tc a-eme
ss\-Po-cn-b-bnð \n-óv 200 e-[n-Iw hn-ZymÀ-°n-\nI-sf X«n-sIm-ïp-t]mb t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ-s¡-Xn-tc ]m-In-Øm-\n-se Iu-am-c-¡m-cnbm-b a-\p-jym-hIm-i {]-hÀ-¯-I aem-e bq-k-^mbn.
tKmÄ-U³ t_mÄ ]p-c-kv-Im-cw sa-kn¡v
tKmÄ-U³ t_mÄ ]p-c-kv-Im-cw sa-kn¡v
kaImeo\ ^pSvt_mfnse anI¨ Xmcambn hnf§pt¼mgpw temIIncoSw C\nbpw In«m¡\nbmb ebWð sakn, {_koð temII¸nse anI¨ Xmcambn sXcsªSp¡s¸«p. tXmakv apÅÀ, Bcy³ tdm-_³ F-ónhsc ]nónem¡nbmWv sakn Cu temII¸nse anI¨ Xmc¯n\pÅ tKmÄU³ t_mÄ ]pckv¡mcw kz´am¡n-bXv. AÀPâo\bpsS BZy aqóv {Kq¸v aðkc§fnð\nóv \mev tKmÄ t\SpIbpw cïmw duïnepw …
tKmÄ-U¬ tKmÄ BÀ¡v? A´n-a ]«n-I ^n-^ ]p-d-¯nd-¡n
tKmÄ-U¬ tKmÄ BÀ¡v? A´n-a ]«n-I ^n-^ ]p-d-¯nd-¡n
tem-II-¸v I-em-i-t¸m-cm-«-¯n-\v a-Wnv-¡q-dp-IÄ _m-¡n \nð-t¡ an-I-¨ I-fn-¡m-cp-ópÅ tKmÄ-U¬ tKmÄ ]p-c-kv-Im-c-¯n-sâ A´n-a km-[y-Xm ]«n-I ^n-^ {]-kn-²o-I-cn¨p. AÀ-Pâo-\-bp-sS e-b-Wð sa-Ênbpw {_-ko-en-sâ s\-bv-a-dp-am-Wv ]-«n-I-bn-se {]-apJÀ. AÀ-Pâo-\-bnð \n-óv sa-Ên AS-¡w aq-óv Xm-c-§-fpw PÀ-½-\n-bp-sS So-anð \n-óv \m-ev Xm-c-§fpw ]-«n-I-bnð C-Sw ]n-Sn-¨n-«p-ïv.
Bw-_p-e³-kp-IÄ e-£y-¯n-se-¯m³ ssh-Ip-óp, tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯nð
Bw-_p-e³-kp-IÄ e-£y-¯n-se-¯m³ ssh-Ip-óp, tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯nð
a-c-W-¯n\pw Po-hn-X-¯n\pw C-S-bn-se \qð-]m-e-¯n-eq-sS I-Sóp-t]m-Ipó tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ Iq-Sp-Xð A-]-I-S-¯n-em-¡n sIm-ïv Bw-_p-e³-kp-IÄ e-£y-Øm-\-t¯-¡v F-¯m³ ssh-Ip-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ.
tPm-en-bnepw dn-kÀ-¨v ^-ïnepw sXm-Sm-\m-Inñ, {_n-«o-jv I-¼-\nI-sf G-sä-Sp-¡p-ó hn-tZ-in-IÄ-¡p-Å \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡p-óp
tPm-en-bnepw dn-kÀ-¨v ^-ïnepw sXm-Sm-\m-Inñ, {_n-«o-jv I-¼-\nI-sf G-sä-Sp-¡p-ó hn-tZ-in-IÄ-¡p-Å \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡p-óp
{]ap-J {_n-«o-jv I-¼-\nI-sf G-sä-Sp-¡p-ó hn-tZ-i-Øm-]-\-§Ä¡pw hy-àn-IÄ-¡p-ap-Å \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡p-sa-óv _n-kn\-Êv sk-{I«-dn hn³-kv tI-_nÄ. C-Xv kw-_-Ôn-¨ \nÀ-t±-i-§Ä Cu Bgv-N A-h-km-\-t¯m-sS ]mÀ-e-saân-\v ap-ónð k-aÀ-¸n-¡p-sa-óv hn³-kv tI-_nÄ A-dn-bn-¨p.
jq-am-¡-À Po-hn-X-¯n-te-¡v aS-§n hóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óv `m-cy
jq-am-¡-À Po-hn-X-¯n-te-¡v aS-§n hóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óv `m-cy
tIm-a-bnð \n-óp-WÀ-ó ap³ t^mÀap-e h¬ Nm-¼y³ ssa-¡ð jq-am-¡À Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-óp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv F-óv `m-cy sIm-dn-ó jq-am¡À. jq-am-¡À-¡v A-]-I-Sw kw-`-hn-¨-Xn-\v ti-jw C-Xm-Zy-am-bm-Wv sIm-dn-ó `-À-¯m-hn-sâ \ne-sb Ip-dn-¨v am-[y-a-§Ä-¡v ap-ónð {]-kv-Xm-h-\ \-S-¯p-óXv.
kz-Im-cy-X-bv-¡v `oj-Wn, ]pXn-b ho-Sn-\v ap-I-fnð ]-d-¡ð \n-tcm[n-X ta-J-e-bm-¡-W-sa-óv tIäpw hn-eyapw
kz-Im-cy-X-bv-¡v `oj-Wn, ]pXn-b ho-Sn-\v ap-I-fnð ]-d-¡ð \n-tcm[n-X ta-J-e-bm-¡-W-sa-óv tIäpw hn-eyapw
hn-am-\-§fpw slen-tIm-]v-ä-dp-Ifpw B-Imi-¯v \n-óv kz-Im-cy Nn-{X-§Ä ]-IÀ-¯m³ km-[y-X-bp-Å-Xn-\mð ho-Sn-\v ap-IÄ h-iw ]-d-¡ð \n-tcm-[n-X-ta-J-e-bm-bn {]-Jym-]n-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v {_-«o-jv cm-P-Ip-am-c\m-b hn-eyapw `m-cy tIäpw kn-hnð G-hn-tb-j³ A-tXm-dn-än-bv-¡v ]-cm-Xn \ð-In. cm-Ún-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å km³-{Uow-Kvlmw F-tÌ-än-\v ap-IÄ h-i-am-Wv ]-d-¡ð \n-tcm[n-X ta-J-e-bm-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«n-cn-¡p-óXv.