1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Km-äv hn-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯nð bm-{X-¡m-cn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn¨p, F-t_m-f ]cn-tim-[-\-bp-am-bn sa-Un-¡ð kwLw
Km-äv hn-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯nð bm-{X-¡m-cn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn¨p, F-t_m-f ]cn-tim-[-\-bp-am-bn sa-Un-¡ð kwLw
Có-se cm-hn-se ]Ýn-a B-{^n-¡-bn-se Kmw-_n-b-bnð \n-só¯n-b bm-{X-¡m-cn Km-äv hn-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯nð Ipg-ªv ho-Wv a-cn¨-Xv Að-¸-t\-c-t¯-¡v B-i-¦ ]-SÀ¯n.
C-´y-bv-¡v \m-W-t¡-Sp-ïm-¡n cïv kv-t]mÀ-Sv-kv H-^n-jyð-kv ¥mkv-tKm-bnð A-d-kv-änð
C-´y-bv-¡v \m-W-t¡-Sp-ïm-¡n cïv kv-t]mÀ-Sv-kv H-^n-jyð-kv ¥mkv-tKm-bnð A-d-kv-änð
C-´y-bp-sS Im-bn-I-Xm-c-§Ä cm-Py-¯n-sâ A-`n-am-\w D-b-À-¯m-\m-bn hn-bÀ-¸v H-gp-¡p-ó-Xn-\n-sS cm-Py-s¯ \m-Ww sI-Sp¯n-sIm-ïv C-´y³ H-fn-¼n-Iv A-tkm-kn-tb-j³ sk-{I«-dn cm-Po-hv ta-¯bpw Kp-kv-Xn d^-dn ho-tc-µÀ am-en-Ipw bp-sI-bn-se ¥mÊv-tKm-bnð A-d-kv-än-embn.
Km-k-bnð \n-óp-Å an-ssk-epI-sf {]Xn-tcm-[n-¡m³ C-{km-tb-en-\vv 1350 tIm-Sn-bp-sS- A-ta-cn-¡³ k-lm-bw
Km-k-bnð \n-óp-Å an-ssk-epI-sf {]Xn-tcm-[n-¡m³ C-{km-tb-en-\vv 1350 tIm-Sn-bp-sS- A-ta-cn-¡³ k-lm-bw
Km-k-bnð \n-óv l-am-kv sXm-Sp-¯p-hn-Sp-ó an-ssk-ep-IÄ e-£y-¯n-se-¯p-ó-Xn-\v ap³-]v X-IÀ-¯v I-f-bp-ó an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\w sa-¨-s¸-Sp-¯m³ A-ta-cn-¡ C-{km-tb-en-\v 1350 tIm-Sn cq-]-bp-sS k-lm-bw A-\p-h-Zn¨p.
temIw F-t_m-f `o-Xn-bnð hn-d-bv-¡p-t¼mÄ {_n-«-\n-se H-cp hr²-\v ]-d-bm-\pÅ-Xv A-Xn-Po-h-\-¯n-sâ IY
temIw F-t_m-f `o-Xn-bnð hn-d-bv-¡p-t¼mÄ {_n-«-\n-se H-cp hr²-\v ]-d-bm-\pÅ-Xv A-Xn-Po-h-\-¯n-sâ IY
tem-Iw F-t_m-f `o-Xn-bnð hn-d-bv-¡p-t¼mÄ {_n-«-\n-se H-cp hr²-\v ]-d-bm-\p-ff-Xv A-Xn-Po-h-\-¯n-sâ I-Y-bm-Wv. 1976 ð temI-¯v F-t_m-f `o-Xn ]-c-¯n-Xp-S-§n-b-t¸mÄ tcmKw _m-[n-¨ {_n-«o-jp-Im-c-\m-Wv Pn-tbm{t^ ¹m-äv(80).
H-kv-ImÀ ]n-tÌm-dn-b-kn-sâ k-tlm-Z-c³ Im-d-]-IS-s¯ Xp-SÀ-óv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð
H-kv-ImÀ ]n-tÌm-dn-b-kn-sâ k-tlm-Z-c³ Im-d-]-IS-s¯ Xp-SÀ-óv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð
Im-ap-In-bp-sS sIm-e-]m-X-I-¯n-ð hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-ó t»-Uv d-®À H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-sâ k-tlm-Z-c³ ImÄ {]-kn-täm-dnb-kv Z-£n-Wm-{^n-¡-bnð h-¨v Im-d-]-I-S-¯nð s]«p.
I-cp-W-h-äm¯ tem-Iw K-man-sb D-t]-£-n-¨nñ
I-cp-W-h-äm¯ tem-Iw K-man-sb D-t]-£-n-¨nñ
Uu¬ kn³-t{Umw Fó tcm-K-hp-am-bn hm-S-I KÀ-`-]m-{X-¯nð P-\n-¨ Ip-ªn-\v tem-I-¯n-sâ hn-hn-[-tIm-Wp-I-fnð \n-óv k-lm-b-{]-hmlw. Xm-bv-em³-Up-Im-cn-bm-b ]mä-d-tam¬ F-ó bp-h-Xn-bm-Wv Hm-kv-t{S-en-b³ Z-¼-Xn-IÄ-¡m-bn KÀ-`-]m{Xw hm-S-I-bv-¡v \ð-In C-c-«-¡p-«nI-sf {]-k-hn-¨Xv.
t`m-¸mð Zpc-´w: I-¼-\n-bv-¡v D-¯-c-hm-Zn-Xz-an-sñ-óv bpF-kv tIm-S-Xn
t`m-¸mð Zpc-´w: I-¼-\n-bv-¡v D-¯-c-hm-Zn-Xz-an-sñ-óv bpF-kv tIm-S-Xn
1984 ð \-Só t`m-¸mð hn-j-hm-X-I Zp-c-´-¯n-s\ Xp-SÀ-ópïm-b ]-cn-Øn-Xn a-en-\o-I-c-W-¯nð Zp-c-´-apïm-b I-¼-\n-bv-¡ D-¯-c-hm-Zn-Xz-an-sñ-óv bpF-kv tIm-SXn. Zp-c-´-_m-[n-XÀ-¡ th-ïn FÀ-¯v ssd-äv CâÀ-\m-j-Wð k-aÀ-¸n-¨ lÀ-Pn-bn-em-Wv bpF-kv Pnñm-tImS-Xn C¯-c-sam-cp D-¯c-hv ]p-d-s¸-Sp-hn-¨Xv.
Km-k A-{Ia-Ww hn-h-cn-¡p-ó-Xn-\n-sS bp-F³ D-tZym-K-س s]m-«n-¡-c-ªp
Km-k A-{Ia-Ww hn-h-cn-¡p-ó-Xn-\n-sS bp-F³ D-tZym-K-س s]m-«n-¡-c-ªp
C-{km-tbð Km-k-bnð \-S-¯p-ó Iq-«-¡p-cp-Xn-sb Ip-dn-¨v hn-h-cn-¡p-ó-Xn-\n-sS bp-F-ón-sâ A-`-bm-À-°n Np-a-X-ep-Å D-tZym-K-س {In-kv-ä-^À Knó-kv s]m-«n-¡-cªp.
CuZv BtLmj¯n-\nsS Idm¨nbnð 21 t]À ISenð ap§nacn¨p.
CuZv BtLmj¯n-\nsS Idm¨nbnð 21 t]À ISenð ap§nacn¨p.
Idm¨nbnð CuZpð ^n¯À BtLmj¯n\nsS 21 t]À ISenð ap§nacn¨p. Idm¨nbnse cïp _o¨pIfnemWv Ipfn¡m\nd§nbhÀ A]IS¯nðs]«Xv
sI.Fkv.C._n I¼\nbmbn
sI.Fkv.C._n I¼\nbmbn
Xncph\´]pcw: sI.Fkv.C._nbnse I¼\nhXvIcWw ]qÀ¯nbmbn. kÀ¡mcpw sshZypXn t_mÀUpw Poh\¡mcpsS kwLS\Ifpw X½nð IcmÀ H¸ph¨tXmsSbmWv sI.Fkv.C._n ]qÀWI¼\nbmbXv. sF.F³.Sn.bp.knbpw, kn.sF.Sn.bphpw Icmdnð H¸n«t¸mÄ F.sF.Sn.bp.kn H¸nSm³ hnk½Xn¨p.