1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 2, 2012

{_n«-\v hn-hm-lw H-cp _m-[y-X-bmtWm? I-W-¡p-IÄ A-§-s\-bm-Wv kq-Nn-¸n-¡p-óXv. hn-hm-l-tam-Nn-X-cm-Ip-ó Z-¼-Xn-I-fp-sS F-®-¯nð h³ hÀ-²-\-hm-Wv D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. hn-hm-l-tam-N-\-¯n-\v ti-jw H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó a-Zy-h-b-kv-I-cp-sS F-®-¯nð h³ Ip-Xn-¨p-I-b-ä-am-Wv D-ïm-bn-cn-¡p-ó-sX-óv I-gn-ª-Znh-kw ]p-d-¯n-d¡n-b Hu-tZymKn-I I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡p-óp. 45 \pw 64\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å 2.5 an-ey¬ B-fp-I-fm-Wv H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-óXv. ]-¦mfn-tbm, Im-ap-I-t\m, Ip-«n-Itfm C-hÀ-s¡m-¸-anñ. 1990\v ti-j-am-Wv H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð C-{X-b-[n-Iw hÀ-²\-hv D-ïm-bn-cn-¡p-ó-sX-óv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. H-cp Z-i-I-¯n-\p-Ånð 800,000 ¯n-sâ hÀ-²-\-hm-Wv D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv.

H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó-h-cnð kv-{Xo-I-tf-¡mÄ Iq-Sp-Xð ]p-cp-j³-am-cm-Wv. Hm-^o-kv t^mÀ \m-j-Wð kv-äm-än-kvv-än-Ivv-kn-sâ I-W-¡v {]-Im-cw ]p-cp-j³-amÀ ZoÀ-LIm-e _-Ô-¯nð Xmð-¸-cy-anñm-¯-Xpw a-²y-h-b-Ênð hn-hm-l-tamN-\w t\-Sp-ó-tXm-sS ]pXn-sbm-cp ]-¦m-fn-sb I-sï-¯m³ B-Im-sX h-cp-ó-Xp-am-Wv H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó ]p-cp-j³-am-cp-sS F-®w Iq-Sp-ó-Xn-\v Im-cWw. \ñ hn-Zym-`ym-k-hpw tPm-en-bp-ap-Å a-²y-h-b-kv-Icm-b kv-{Xo-IÄ-¡mI-s« ]p-cp-j³-am-sc t]m-se ]pXn-b _-Ô-§Ä D-ïm-¡p-ó-Xnð Xmð-¸-cy-hp-anñ.

H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó a-[y-h-b-kv-I-cp-sS F-®-¯n-epïm-b h³ hÀ-²\-hv bp-sI-bn-se `-h-\ hn-]-Wn-bnð h³ {]-Xn-k-Ôn-bm-Wv kr-ãn-¨n-cn-¡p-óXv. am-{X-añ s_-\n-^n-äv kn-Ì-¯n-epw C-Xn-sâ A-e-sbm-en-IÄ Im-Wm-\m-Ip-ópïv. bm-sXm-cp h-cp-am-\-hp-anñm-sX H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó Z-¼-XnI-sf t]m-tä-ï _m[y-X h-óp-tN-cpó-Xv K-h¬-saânð X-só-bmWv. knw-KnÄ t]-câv B-sW-¦nð \ð-tI-ïp-ó Xp-I-bnð hÀ-²\-hv D-ïm-Ipw. C-¯-c-¯nð H-cp an-ey¬ Z-¼-Xn-I-sf-¦nepw thÀ ]n-cn-ªv Xm-a-kn-¡p-ó-Xn-sâ B-\p-Iqeyw K-h¬-saânð \n-óv ssI-¸-äp-óp-sï-óv I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡p-óp.

I-W-¡p-IÄ t]-Sn-s]-Sp-¯p-ó-Xm-sWópw F-ómð F-´p-sIm-ïm-Wv K-h¬-saâv C-¡m-cy-¯nð \-S]-Sn kzo-I-cn-¡m-¯-sX-óv a-\-Ên-em-Ip-ón-sñ-ópw Ip-Spw-_§-sf Ip-dn-¨v ]Tn-¡p-ó ]-{So-jy tamÀ-K³ H³-F³-F-kn-sâ I-W-¡p-IÄ hn-i-Ie-\w sN-bvXp-sIm-ïv tNm-Zn-¨p. Z-¼-Xn-IÄ ]n-cn-ªp-Xm-a-kn-¡pó-Xv cm-Py-¯n-sâ km-¼¯n-I Øn-Xn-tbbpw km-aq-ly hy-h-Øn-Xn-tbbpw tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-¡p-saópw ]-{So-jy Nq-ïn-¡m«n. F-ómð hy-ànI-sf kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó-Xm-Wv em-`-I-c-sa-óm-Wv A-h-cp-sS Nn-´-IÄ. H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó-hÀ-¡v Iu¬-knð Sm-Iv-kp-I-fnð 25 i-X-am-\-¯n-sâ Ip-d-hpïv. H-F³-F-kn-sâ I-W-¡p-IÄ {]-Im-cw {_n-«-\nð C-t¸mÄ 26.4 an-ey¬ ho-Sp-I-fm-Wv D-Å-Xv. 1996s\ A-t]-£n-¨v 11 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\hv. C-Xnð 7.6 an-ey¬ ho-Sp-I-fnepw H-cmÄ am-{X-am-Wv Xm-akw. sam-¯w I-W-¡n-sâ 29 i-X-am-\w h-cp-anXv. I-gn-ª ]-Xn-\m-dv hÀ-j-¯n-\p-Ånð H-cp an-ey-Wn-sâ hÀ-²-\-hm-Wv C-¡m-cy-¯nð D-ïm-bn-cn-¡p-ó-sXópw H-F³F-kv I-W-¡p-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯p-óp.

1960 I-fn-epïm-b t_-_n-_q-am-Wv I-W-¡p-I-fn-se hÀ-²-\-hn-\v a-säm-cp-Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¡p-óXv. Aó-s¯ Ip-«n-I-Ä a-²y-h-b-Ênð F-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv H-ä-bv-¡v Xm-a-knv-¡p-ó a-[y-h-b-kv-I-cp-sS F-®-¯nð {I-am-Xo-Xam-b hÀ-²\-hv D-ïm-b-sXópw H-F³F-kv ^m-an-en sse-^v dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. Cu {]m-b-¯nð hn-hm-lw I-gn-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nepw Ip-d-h-ïm-bn-«p-ïv. 1996ð 79 i-X-am-\w B-fp-IÄ hn-hm-ln-X-cm-sb-¦nð 2012ð A-Xv sh-dpw 69 i-X-am-\-am-bn Np-cp-§n.F-ómð hn-hm-l-tam-Nn-X-cm-Ip-ó-h-cp-sS F-®-¯nð hÀ-²-\-hp-ïm-bn-«p-ïv. 1996ð 16 i-X-am-\w B-fp-IÄ hn-hm-l-tam-Nn-X-cm-sb-¦nð 2012 ð A-Xv 28 i-X-am-\-am-bn hÀ-²n¨p. hnhml tam-Nn-X-cm-b ti-jw H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w 1996ð 833,000 B-bn-cp-óp-sh-¦nð 2012ð AXv 2.42 an-ey¬ BWv. A-Xm-b-Xv 53 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\-hv. hn-hm-l-tam-Nn-Xcm-b ti-jw H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó kv-{Xo-I-fp-sS F-®-¯nð t\cn-b hÀ-²-\-hm-Wv D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. 1996ð 300,000 kv-{Xo-IÄ H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¨n-cp-ó-t¸mÄ 2012 ð AXv 1.14 an-ey-Wm-bn D-bÀ-óp. 35 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\hv.

F-ómð H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó ]p-cp-j³-am-cp-sS F-®-w 744,000ð \nóv 1.28 an-ey-Wm-bn amdn. A-Xm-b-Xv 72 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\-hv. 45 \pw 64 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å 2.42 an-ey¬ B-fp-IÄ X-\n-¨v Xm-a-kn-¡p-t¼mÄ 65 \pw 74 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å 1.38 an-ey¬ B-fp-I-fpw 74 \v ap-I-fnð {]m-b-apÅ 2 an-ey¬ B-fp-Ifpw X-\n-¨v Xm-a-kn-¡p-óp-sï-óv I-W-¡p-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯póp. F-ómð {]m-b-am-b-hnð Iq-Sp-Xepw X-\n-¨m-Im³ Im-c-Ww ]-¦m-fn-I-fnð H-cmÄ a-c-W-s¸-Sp-ó-XmWv. H-ómð kz-hÀ-¤-¡m-cm-b 135,000 Z-¼-Xn-IÄ H-cp-an-¨v Xm-a-kn-¡p-óp-sïópw H-F³-F-kn-sâ I-W-¡p-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯póp. C-Xnð 12,000 t]À-¡v Ip-«n-I-fp-ïv. C-Xnð X-só 66,000 Z-¼-Xn-IÄ kn-hnð ]mÀ-«v-WÀ-jn-¸v {]-Im-c-am-Wv H-ón-¨v Xm-a-kn-¡p-óXv. C-Xnð X-só 6000 Z-¼-Xn-IÄ-¡v Ip-«n-Ifpw Dïv. F-ómð 69,000 kz-hÀ-¤ Z-¼-Xn-IÄ kn-hnð ]mÀ-«v-WÀ-jn-¸v Cñm-sX enw-hnw-Kv Sp-K-ZÀ _-Ôw ]n-´p-S-cp-ó-h-cm-Wv. C-Xn-epw 6000t¯m-fw Z-¼-Xn-IÄ-¡v Ip-«n-I-fp-ïv. F-ómð kz-h-À-¤ Z-¼-Xn-IÄ-¡pw a-X-]-cam-b hn-hm-l-N-S-§p-IÄ-¡v A-\pa-Xn \ð-Ip-ó-tXmsS Cu I-W-¡p-IÄ Ip-d-bv-¡m-\m-Ip-sa-óm-Wv {]-Xo-£.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.