1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 13, 2013

Xo{hhmZn B{IaW¯n\ncbmb thÄUv t{SUv skâÀ Atacn¡bnse Fähpw DbcapÅ sI«nSambn XncsªSp¯p. Nn¡mtKmbnse hnñnkv Shdnsâ sdt¡mÀUv XIÀ¯mWv ]pXnb thÄUv t{SUv skâÀ hoïpw Dbc¯nsâ sdt¡mÀUv IogS¡nbXv. Atacn¡bnse {]apJ inð]nIfS¡w hnZKv[cS§pó kanXnbmWv ]pXnb thÄUv t{SUv skâdns\ Gähpw Dbcw IqSn sI«nSambn XncsªSp¯Xv.

2001 sk]vXw_À 11se `oIcm{IaW¯nð XIÀóSnª thÄUv t{SUv skâdnsâ Cc« tKm]pc§Ä ØnXnsNbvXncpónS¯mWv ]pXnb sI«nSw \nÀ½n¨Xv. 1,776 ASn Dbc¯nemWv ]pXnb sI«nSw \nÀan¨ncn¡póXv. sI«nS¯nsâ apIfne Øm]n¨ncn¡pó t{_mUvImÌnwKv Bân\ Hgnhm¡nbmð 1368 ASnbmWv sI«nS¯nsâ Dbcw. cïmw Øm\¯pÅ Nn¡mtKmbnse hnñnkv Shdn\v 1451 ASn Dbcapïv. 110 \neIfpw Bân\bpaS¡w 1727 ASnbmbncpóp ]gb thÄUv t{SUv skâdnsâ Dbcw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.