1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 20, 2012


FUntämdnbð
Ip-td \m-fp-I-fm-bn Cu I-fn Xp-S-§n-bn-«v… ]-Ww sIm-Sp-¯v bm-{X sN-¿p-óh-sc sh-dp-tX C-«v h-«w I-d-¡p-I. A-cnbpw Xnóp, B-im-cn-¨n-tbbpw I-Sn¨p. ]ntów ]-«n-¡m ap-dp-ap-dp-¸v F-óv ]-d-ªXp-t]m-se-bm-bn Im-cy§Ä. F-bÀ C-´y C-sX-´v `m-hn¨mtWm Ft´m? X-tñ-ï A-½mhm, Rm³ \-óm-hn-sñ-óm-Wv sse³.

Có-se Xn-cp-h-\-´-]p-cw hn-am-\-¯m-h-f-¯nð Iï-Xv A¯-c-sam-cp \m-S-I-am-Wv. 210 bm-{X-¡m-cp-am-bn A-_p-Zm-_n-bnð \n-óv s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn-te-¡v ]p-d-s¸-« F-bÀ-C´ym hn-am-\w Im-«n-¡q-«n-b-sXm-s¡ tem-I-¯n-\v ap-ónð X-só C-´y-sb \m-Ww sI-Sp-¯p-ó ]-cn-]m-Sn B-bn-t¸mbn. hÀj-§-tfm-fw a-cp-`q-an-bnð InS-óv I-ã-s¸-«-ti-jw \m-Sn-t\bpw ho-Sn-t\bpw Im-Wm-\m-bn BÀ¯n-tbmsS Hm-Sn-sb-¯p-ó {]-hm-kn-bp-sS ap-Jw B-cv a-d-ómepw F-bÀ C-´y a-d-¡m³ ]m-Snñm-bn-cpóp. Imc-Ww hÀ-j-§-fm-bn Cu I-¼-\n-sb C-tX Al-´-tbm-Sv \n-e-\nÀ-¯pó-Xv a-äm-cp-añ… Cu {]-hm-kn-¡q-«-§-fm-Wtñm?

D-ó-X ku-I-cy-§-fp-Å a-äv hn-am-\-¡-¼-\n-I-fp-sS hn-am-\-¯nð Ip-d-ª \n-c-¡nð bm-{X-sN-¿m³ A-hk-cw e-`n-¨mepw Kr-lm-Xp-c-Xz-t¯m-sS cm-Pm-hn-sâ B-Xn-tY-bXzw h-ln-¡m-\m-bn F-bÀC-´y Xn-c-sª-Sp-¡p-ó \n-ch-[n {]-hm-kn-I-fpïv. C-h-cp-sS hn-bÀ-¸n-sâ ^-e-am-Wv A-[n-Im-c-¯n-sâ Ip-¸m-bw s\-bv-Xn«p-sImïv Cu I-¼-\n-bp-sS X-e¸-¯v I-b-dn-bn-cp-óv sI-Sp-Im-cy-Ø-X {]-hÀ-¯n-¡m³ D-tZym-K-Ø {]-`p-¡Ä-¡v I-gn-bp-ó-sXóv HmÀ-¡pó-Xv \-óm-bn-cn-¡pw. Có-se Xn-cp-h-\-´-]p-cw hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se \m-SIo-b cw-K-§Ä-s¡m-Sp-hnð ssh-Ip-óc-s¯ H-cp Nm-\ð NÀ-¨ sN-óp \nó-Xv bm-{X-¡mÀ-s¡-Xn-tc t]m-eo-kv tI-sk-Sp¡ptam Fó-Xv kw-_-Ôn-¨m-bn-cpóp.

ഈ കണ്ണീരിന് ആര് സമാധാനം പറയും? എയര്‍ ഇന്ത്യാവിമാനത്തില്‍ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് പൊട്ടിക്കരയുന്നു.

ss]-e-än-sâ [mÀ-ãy¯n-s\m-Sp-hnð Fñm-hcpw a-dóp-t]m-b H-cp Im-cy-apïv. a-\p-jym-h-Imiw. sIm-¨n-bn-se hn-am-\-¯m-h-f-¯nð C-d-§m-\m-bn F-¯n-bh-sc Xn-cp-h-\-´-]p-c¯v C-d-¡m³ {i-an¨-Xv t]ms«. Po-h-\-¡m-cp-sS Uyq-«n ka-bw I-gn-sª-óv ]-d-ªv 11 a-Wn-¡q-tdm-fw bm-{X-¡m-sc sh-Åhpw `-£-Whpw \ð-Im-sX ]o-Un-¸n-¡p-Ibpw H-¸w Xo-{h-hm-Zn-I-sf-óv ap-{Z-Ip-¯m³ {i-an-¡p-Ibpw sN-bv-X-Xv a-\p-jym-hIm-i ewL-\w X-só-btñ. hn-am-\-¯nð ]n-ôp Ip-ªp-§-fp-ïm-bn-cpóp, KÀ-`n-Wn-I-fp-ïm-bn-cpóp, tcm-Kn-I-fp-ïm-bn-cpóp, B-dv am-kw {]m-bam-b ]n-ôp-Ip-ªn-\v `£-Ww t]mepw sIm-Sp-¡m-\m-Im-sX h-eª sIm-Sp-§ñqÀ kz-tZ-in ap-l½-Zv A-jvd-^v s]m-«n-¡-cªp-sIm-ïm-Wv hn-am-\-¯nð \n-óv ]p-d-t¯-¡v C-d-§n-bXv. hni-óv h-e-ª B-Ip-ªv ]n-Xm-hn-sâ am-dnð ]-än-¸n-Sn-¨v In-S-¡p-óp-ïm-bn-cp-óp.

C-cp-]-¯n-sbm-óv hÀ-j-am-bn A-_p-Zm-_n-bnð tPm-en sN-¿p-ó Xr-ÈqÀ HñqÀ kz-tZ-inbm-b A-ÐpÄ-Jm-Z-dn-sâ A-\p-`-hhpw a-sämóñ. hn-am-\-¯n-\p-Ånð \-S-ó kw-`-h§-sf tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-sâ t]-cnð A-ÐpÄ Jm-Z-dn-\v kn-sF-F-kv-F-^p-Im-cp-tSbpw t]m-eo-kp-Im-cp-tSbpw h-I aÀ-±-\-am-bn-cp-óp a-dp-]-Sn. Zm-ln-¨-t¸mÄ sh-Åw tNm-Zn-¨-Xn-\v aq{X-sam-gn-¨v Ip-Sn-¡m-\m-Wv H-cp D-tZym-K-س a-dp]-Sn ]-d-ªXv. tI-cf t]m-eo-kn-\p-t]mepw X-§-fp-sS Zp-c-h-kv-Y a-\-Ên-em-¡m³ I-gn-bm-sX t]m-b-Xm-Wv C-t±l-s¯ th-Z-\n-¸n-¨-Xv.

hym-gmgv-N cm-{Xn 9.55 \m-bn-cp-óp hn-am-\w ]p-d-s¸-tS-ïXv. C-Xv aq-óv a-Wn-¡qÀ ssh-In-bm-Wv A-_p-Zm-_n-bnð \n-óv ]p-d-s¸«-Xv X-só. sh-Ån-bmgv-N ]p-eÀ-s¨ Aô-c-tbm-sS C-Xv s\-Sp-t¼m-tÈ-cn-bn-se¯n. Im-em-hØ tam-i-am-b-Xn-\mð Xn-cn-sI Xn-cp-h-\-´-]p-c-t¯-¡v hn-Sp-I-bm-bn-cpóp. Bd-c-tbm-sS Xn-cp-h-\-´-]p-c-s¯¯n. Im-em-h-Ø A-\p-Iq-e-am-bmð Xn-cn-sI A-c-a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn-te-¡v t]mIpw F-óm-Wv A-dn-bnv-¨n-cp-óXv. F-ómð ]n-óo-Sv Po-h-\-¡m-cp-sS `m-hw am-dp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv bm-{X-¡mÀ A-dn-bn-¨p. X-sâ v-Uyq-«n ka-bw I-gnv-ª-Xn-\m-ð hn-am-\w ]-d-¸n-¡m-\m-In-sñ-ópw bm-{X-¡mÀ kz-´w sN-e-hnð tdm-Uv amÀ-¤w sIm-¨n-bn-te-¡v ]p-d-s¸-Sm-\m-bn-cp-óp h-\n-Xm ss]-e-änsâ A-dn-bn¸v. C-Xn-\n-sS hn-am-\-¯n-se Ip-Sn-sh-Å hn-Xc-Ww t]mepw \nÀ-¯n-bn-cpóp. C-tXm-sS-bm-Wv bm-{X-¡mÀ tcm-jm-Ip-e-cm-b-Xv.

Uyq-«n ka-bw I-gn-ª-Xn-\mð ss]e-äv hn-am-\w ]-d-¸n-¡m³ X-¿m-dm-Im-Xn-cp-ó-Xm-Wv {]-iv-\-§Ä-¡v Im-c-W-am-b-sX-óm-Wv F-bÀ-C´ym A-[n-Ir-X-cp-sS hn-i-Zo-I-cWw. F-ómð sIm-¨n-bn-te-¡v Sn-s¡-sä-Sp-¯ X§-sf sIm-¨n-bnð X-só F-¯n-¡-W-sa-óv bm-{X-¡mÀ h-\n-Xm ss]-eäm-b cq-]m-en hm§v-tamdn-t\m-Sv B-h-iy-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp. F-ómð C-Xn-s\ ss]e-äv h-f-s¨m-Sn¨p. bm-{X-¡mÀ hn-am-\w dm-ôm³ {i-an-¡p-óp-sh-óp ss]e-äv A-Sn-b´n-c k-tµ-iw Ab-¨-tXm-sS hn-am-\-¯n-\-I-¯pw ]p-d¯pw kw-LÀ-jm-h-Ø-bm-bn.

Xn-cp-h-´-]pc-¯v hn-am-\w \nÀ-¯n-bn-«-t¸mÄ Fkn-t]mepw {]-hÀ-¯n-¸n-¨n-sñ-ópw sh-Åw t]mepw \ð-In-bn-sñópw Có-se ssh-In sIm-¨n-bn-se¯n-b bm-{X-¡mÀ ]-dªp. Zp-c-\p`-hw hn-i-Zo-I-cn-¡p-t¼mÄ ]-ecpw s]m-«n-¡-c-bp-I-bm-bn-cpóp, Bcpw B-tcbpw ssI-t¿-äw sN-bv-Xnñ. X-§Ä-sf sIm-¨n-bn-en-d-¡-W-sa-óv Fñm-h-cpw H-tc kz-c-¯n-em-Wv B-h-iy-s¸-«Xv. F-ómð ap-ónð \n-ó X§-sf B-dv t]-sc t]m-eo-kv Xo-{h-hm-Zn-I-sf-óv ap-{Z-Ip-¯n aÀ-±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv Xr-ÈqÀ kz-tZ-in tXmw-k¬ ]-dªp. hym-gmgv-N cm{Xn ap-Xð sIm-¨n-bn-se hn-am-\-¯m-h-f-¯nð Im-¯p-\n-ón-cp-ó _-Ôp-¡-fpw D-ä-hÀ-¡v F-´v kw-`-hn-¨p F-ó-dn-bm-sX h-e-ªp. bm-{X-¡m-cnð A-[n-Iw t]-cp h-b-\mSv, Xr-ÈqÀ, a-e-¸p-dw Pnñ-I-fnð \n-óp-Å-hÀ B-bn-cp-óp.

hn-am-\w dm-ôn-b-Xm-bn hnh-cw A-dn-ªv h³ t]m-eo-kv k-óm-l-am-Wv Un-Pn-]n sI.Fkv. _m-e-kp-{_-Ò-Wy-sâ t\-X-Xz-¯nð cw-K-s¯-¯n-b-Xv. D-S³ hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se Bân ssl-Pm-¡nw-Kv hnw-Kv tbm-Kw tNÀ-óp Øn-Xn-K-Xn-IÄ hn-e-bn-cp¯n. s\-S-¼m-tÈ-cn-bnññm-sX C-d-§n-sñ-óv hm-in-]n-Sn-¨ bm-{X-¡m-tcm-Sv F-bÀ C´ym D-tZym-K-ØÀ kw-km-cn-¨-tijw 1.50 Hm-sS s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. Xp-SÀ-óv Bdp-t]-sc tNmZyw sN-¿m-\m-bn hn-am-\-¯m-h-f A-[n-Ir-XÀ X-S-ªp-sh¨-Xv ho-ïpw bm-{X-¡m-cp-sS {]-Xn-tj-[-¯n-\v Im-c-W-am-bn. ]mÊv-t]mÀ-«v A-S-¡-ap-Å tc-J-IÄ hm-§n ]cn-tim-[n-¨ ti-j-am-Wv Ch-sc hn-«-b-¨-Xv. F-bÀ-C-´y-bp-sS `mK-¯v \n-óv Kp-cp-X-cam-b ho-gv-N-bp-ïm-b-Xm-bn Un-Pn-]n sI. F-kv _m-e-kp-{_-Ò-Wy³ hy-à-am-¡n.

A-Xn-Yn tZthm `-h F-ó-Xm-Wv F-bÀ C-´y-bp-sS B-]v-X-hm-Iyw. X§-sf ssZ-h-am-bn I-ïn-sñ-¦n-epw a-\p-jy-sc-ó ]-cnK-W-\ F-¦n-epw \ð-In-bmð a-Xn-sb-óm-Wv Im-e-§-fm-bn F-bÀ-C-´y-bnð bm-{X-sN-¿p-ó {]-hm-kn-I-fp-sS bmN-\. kz-´w ssI-¿nð \n-óv Im-ip-apS-¡n I-Sn-¡p-ó ]-«n-sb hm-§n-bh-sâ K-Xn-tI-Sn-em-bn 210 Hm-fw h-cp-ó bm-{X-¡mÀ. kz-bw \-á-\m-Ip-ó cm-Pm-hn-sâ A-h-Ø-bn-em-Wv C-t¸mÄ F-bÀ-C-´y-bpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.