1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
agssZ-hw I-\n-ªp:Z-£n-Wm-{^n-¡ skan-ss^-\-enð
agssZ-hw I-\n-ªp:Z-£n-Wm-{^n-¡ skan-ss^-\-enð
{In-¡-än-se `mKy-tZm-jn-I-fm-Wv Z-£n-Wm-{^n-¡.I-gnhpw {]-Xn-`bpw thïp-thm-fw D-sï-¦nepw \nÀ-`mKyw H-óp sIm-ïv am{Xw ]-e \nÀ-®m-b-I I-fn-I-f-pw Z-£n-Wm-{^n-¡-bv-¡v ssI-hn-«p t]m-bn-«p-ïv.]-t£ Nm-¼y³-kv t{Sm-^n-bn-se \nÀ-®m-b-Iam-b C-óe-s¯ a-Õ-c-¯nð `mKy-tZm-jn-IÄ sh-kv-äv C³-Un-kv B-bn-cp-óp.
a-½q-«n-sb hn«p, hoïpw D-ów K-tWi\v t\À¡v
a-½q-«n-sb hn«p, hoïpw D-ów K-tWi\v t\À¡v
kn-\n-amIm-tcm-Sp-Å I-en-¸v tPmÀÖv A-Ñmb-\v Xo-c-Wnñ-tñm, BZyw a-½q-«n tZ C-t¸mÄ hoïpw K-tWi³. ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-kn-\v No-¯-t]-cv tIÄ-]n-¨-Xn-\v ]n-ónð ap³-a{´n K-tW-jv-Ip-am-dm-sW-óm-Wv kÀ-¡mÀ No-^v hn-¸v ]n.kn tPmÀ-Pnsâ hmZw.
kqcy-tIm-]w: ssI-I-gp-In ap-Jy-a-{´n-bpw, im-ep ta-t\m\pw
kqcy-tIm-]w: ssI-I-gp-In ap-Jy-a-{´n-bpw, im-ep ta-t\m\pw
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:kqcy-tIm-]-¯nð hn-bÀ-s¯m-en-¡p-I-bm-Wv kw-Øm-\-kÀ-¡mcpw H-cp-hn-`m-Kw kmw-kv-Imcn-I {]-hÀ-¯-I-cpw. tkm-fmÀ-]m-\-en-sâ t]-cnð tI-c-f-¯nð D-bÀ-ó hn-hm-Z-§-fp-sS ]-Ým-¯-e-¯nð apJya{´nbpsS cïv Ìm^wK§sf Xmð¡menIambn am-än-bn-cn-¡p-I-bmWv.
b£n-bm-bn X-]vkn
b£n-bm-bn X-]vkn
B-Sp-¡-f-¯n-se imeo-\ ku-µ-cy-ap-f-f \m-S³ s]-®ñ X-]v-kn C-t¸m-Ä. Npw-_-\ ko-\p-IÄ kw-hn-[-mb-I-cnð \n-óv tNm-Zn-¨p hm-§p-óp F-ó No-¯-t]-cv t]m-ep-ap-ïv I-£n-bv-¡v.\m-a-h-kv-{Xam-b h-kv-{X-§Ä [-cn-¡m³ X-]v-kn-bv-¡v H«pw a-Sn-bnñ. ap-\n 3 Kw-K F-ó t]-cnð X-an-gnepw a-e-bm-f-¯nepw H-cp-§p-ó t{]-X Nn-{X-¯nð X-]v-kn-bm-Wv \mbn-I F-óm-Wv ]pXnb hmÀ-¯-IÄ.b-£n-bm-epw X-]v-kn A-h-X-cn-¸n-¡p-t¼mÄ hy-Xy-kv-X-am-bn-cn-¡p-sa-óv B-cm-[-IÀ-¡v A-dn-bmw.
Bcpw Xp-W-bnñm-sX sIm-¨n³ ^-\n-^-bp-sS Ip-Spw-_w s]-cp-h-gn-bnð
Bcpw Xp-W-bnñm-sX sIm-¨n³ ^-\n-^-bp-sS Ip-Spw-_w s]-cp-h-gn-bnð
kn-\na-sb A-Xn-c-ä kv-t\-ln-¨ l\o-^ X-sâ A-hkm-\ Im-e-§-f-n-em-Wv hn-hml-s¯ Ip-dn-¨v Nn-´n-¡pó-Xv X-só.kÀ-^,aÀ-h F-ón ]-d-¡m-ap-äm-¯ Cc« Ip-ªp§-sf `m-cy ^-mkn-e-bp-sS ssI-¿nð Gð-¸n-¨m-Wv ^\o-^ bm-{X-bm-bXv.2010 s^-{_p-h-cn-bn-em-bn-cp-óp ^-\o-^m-bp-sS a-cWw.^-\o-^-bp-sS Ip-Spw-_w X-§-fp-sS kz-´w Ip-Spw_-s¯ t]m-se-bmW-óv ho-¼v ap-g¡n-b kn-\n-am {]-hÀ-¯-I-scmópw ]n-só B h-gn-tb t]m-bn-«nñ.
A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m³ e-ï-\n-se¯n-b C-´y-¡m-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb Im-Wm-Xm-bn
A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m³ e-ï-\n-se¯n-b C-´y-¡m-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb Im-Wm-Xm-bn
A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m³ Ip-Spw-_-t¯m-sSm-¸w e-ï-\n-se¯n-b C-´ym-¡m-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb Im-Wm-\n-sñ-óv ]-cmXn. C-´y-¡m-cnbm-b F-a³ jm (17) F-ó s]¬-Ip-«n-sb B-Wv Pq¬ 10 ap-Xð Im-Wm-Xm-bXv. s]¬-Ip-«n-sb Ip-dn-¨v F-s´-¦nepw hnh-cw e-`n-¡p-ó-hÀ t]m-eo-kn-s\ A-dn-bn-¡-W-sa-óv t]m-eo-kv A-`yÀ-°n-¨p.
bq-tdm-¸nð kzm-[o-\-ap-d-¸n-¡m³ hn-t{]m, PÀ-a-\n-bnð B-bn-cw-t]À-¡v sXm-gn-e-hk-cw
bq-tdm-¸nð kzm-[o-\-ap-d-¸n-¡m³ hn-t{]m, PÀ-a-\n-bnð B-bn-cw-t]À-¡v sXm-gn-e-hk-cw
PÀ-a-\n-bnð Im-ep-d-¸n-¡m³ {]ap-J sF.Sn I-¼-\nbm-b hn-t{]m. bq-tdm-¸nse km-\n[yw i-à-am-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv I-¼-\n-bp-sS {]-hÀ¯-\w PÀ-a-\n-bnð Iq-Sp-Xð hn-]p-e-s¸-Sp-¯p-óXv.
Hmh-enð e-¦³ I-em]w
Hmh-enð e-¦³ I-em]w
v:Có-se {io-e-¦-bv-s¡-Xn-sc-bp-f-f a-Xv-k-cw P-bn-¨n-cp-óp-sh-¦nð Cw¥-ïv ]m-«p ]m-Sn sk-an-bnð I-S-tót\. e-¦-bv-¡p \m-«n-te-bv-¡p-f-f h-ïnbpw I-b-dm-am-bn-cpóp. ]-t£ hn-«p sIm-Sp-¡m³ e-¦ X-¿m-dm-bn-cp-ónñ. an-I-¨ {In-¡-än-sâ sI-«-gn¨v A-hÀ Cw-¥-ïn-sâ \-Sp-shm-Sn¨vv sk-an {]-Xo-£-IÄ k-Po-h-am-¡n.tSm-kv t\Sn-b e-¦³ Iym-]v-ä³ kw-K¡m-c Cw-¥-ïn-s\ _m-än-§n-\v A-b-¡p-I-bm-bn-cpóp. sNdn-b kv-tIm-dnð Cw-¥-ïn-s\ H-Xp-¡m-sa-ó tam-lw am{Xw \-S-ónñ.
I-cÄ tcm-Kn-IÄ-¡v F³-F-¨v-F-knð hn-thN-\w
I-cÄ tcm-Kn-IÄ-¡v F³-F-¨v-F-knð hn-thN-\w
G-ähpw Iq-Sp-Xð a-c-W-\n-c-¡p-Å IcÄ-tcm-K-§Ä-¡v t\-sc F³-F-¨vF-kv ap-Jw Xn-cn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. I-cÄ tcm-Kw _m-[n-¨-hÀ-¡n-S-bnð a-c-W \nc-¡v Iq-Sm³ Imc-Ww F³-F-¨v-F-knsâ Cu hn-th-N-\-am-sWópw dn-t¸mÀ-«v Nq-ïn-¡m-«p-óp.
sXm-gnð {]-iv-\w am-{X-añ B-tcm-Kyhpw {]-hm-k-Po-hn-Xw a-Sp-¸n-¡póp
sXm-gnð {]-iv-\w am-{X-añ B-tcm-Kyhpw {]-hm-k-Po-hn-Xw a-Sp-¸n-¡póp
KÄ-^v {]-hm-kn-I-sf Np-än-¡m³ sXm-gnð N-«-§Ä-s¡m-¸w B-tcm-Ky-{]-iv-\-§-fpw. tIcf¯nð \nópÅ {]hmknIfnð 19.4 iXam\w B-fp-Ifpw BtcmKy {]iv-\§fmð \m«nte-¡v a-S-§n-h-cp-ó-Xmbn ]T\ dnt¸mÀ«v.