1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
{_n«\nse sXmgnenembva \nc¡v Ipd-ªp
{_n«\nse sXmgnenembva \nc¡v Ipd-ªp
{_n«\nð CXv BZyambn 30 aney³ BfpIÄ sXmgnð taJebnte¡v. sXmgne clnXcpsS F®w hcv²n¨Xns\ XpSÀóv Dïmb {]XnkÔn¡v tijw CXv BZyambmWv- {_n«\nð C{Xbpw A[nIw BfpIÄ tPmenbnð {]thin¡póXv. HmKÌv apXð HtÎm_À hscbpÅ ImebfhnemWv C{Xbpw A[nIw BfpIÄ sXmgnð taJebnte¡v ISóp hcpóXv. CtXmsS cmPys¯ sXmgnenñmbva \nc¡v …
Iu-am-c-¡mc-sâ Iu-Xp-Iw Cu {In-kv-Xp-a-kn-\v \n-ch-[n ]m-h-§Ä-¡v B-izm-kw ]-Icpw
Iu-am-c-¡mc-sâ Iu-Xp-Iw Cu {In-kv-Xp-a-kn-\v \n-ch-[n ]m-h-§Ä-¡v B-izm-kw ]-Icpw
tPmÀ-Zm³ tIm-Iv-kn-\v h-b-Êv 16 B-bn-«pÅq. ]-t£ tIm-Iv-kn-sâ Iu-Xp-Iw C-¡p-dn \n-c-h-[n ]m-h-§-fp-sS {In-kv-Xp-a-kn-s\ B-tLm-j-am-¡pw. F-k-Iv-kn-se s{_âv hp-Unð Xm-a-kn-¡pó tPmÀ-Zm³ tIm-Iv-kv CâÀ-s\-änð \nópw am-K-ko-\p-I-fnð \nópw ti-J-cn-¨ Iq-¸-Wp-I-fm-Wv \n-ch-[n ]m-h-§Ä-¡v B-izm-k-a-cp-fp-ó-Xv.
s_-Uv dqw Sm-Iv-kv Cf-hv: hn-I-emw-K-cp-sS A-t]-£-I-fnð aqón-sem-ópw \n-c-kn-¡p-óp
s_-Uv dqw Sm-Iv-kv Cf-hv: hn-I-emw-K-cp-sS A-t]-£-I-fnð aqón-sem-ópw \n-c-kn-¡p-óp
s_-Uvdqw Sm-Iv-knð \n-óv hn-I-emwK-sc H-gn-hm-¡p-sa-ó {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq-Wn-sâ hm-Kv-Zm-\w sh-Å-¯nð h-c-¨ h-c-sb-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ. hn-I-emw-KÀ-¡v th-ïn A-[n-I-ap-dn H-cp-¡n-bn-«p-Å ho-Sp-IÄ-¡v s_-Uvdqw Sm-Iv-kv GÀ-s¸-Sp-¯n-sñ-ó hm-Kv-Zm-\w ]-e-bn-S¯pw ]m-en-¡-s¸-Sp-ón-sñ-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv.
tZ-h-bm-\n {]-iv-\-¯nð am-¸v ]-d-bn-sñ-óv bp-Fkv, tI-kv ]p-\-]cn-tim-[n¡pw
tZ-h-bm-\n {]-iv-\-¯nð am-¸v ]-d-bn-sñ-óv bp-Fkv, tI-kv ]p-\-]cn-tim-[n¡pw
C-´y³ \-b-X-{´-Ú tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-sb hn-h-kv-{X-bm-¡n ]-cn-tim-[n-¨p F-ó hmÀ-¯ bpF-kv Øn-co-I-cn¨p. C-Xv km-[m-c-W \-S-]-Sn-{I-aw am-{X-am-sWópw bpF-kv amÀ-jð \n-¡o {I-Un-Iv _m-cð A-dn-bn-¨p. kw-`-h-¯nð am-¸v ]-d-bn-sñ-ópw bpF-kv kv-v-tä-äv Un-¸mÀ-«v-saâv A-dn-bn¨p.
sU-bv-en A-e-h³-kv X-«n¸v, temÀ-Uv lm-\nw-Kv-^oð-Un-\v F-Xn-tc t]m-eo-kv A-t\zj-Ww
sU-bv-en A-e-h³-kv X-«n¸v, temÀ-Uv lm-\nw-Kv-^oð-Un-\v F-Xn-tc t]m-eo-kv A-t\zj-Ww
]mÀ-e-saânð \n-óp-Å sU-bv-en A-e-h³-knð X-«n-¸v Im-Wn-¨-Xn-\v temÀ-Uv lm-\nw-Kv-^oð-Un-s\-Xn-tc A-t\zj-Ww \-S-¯-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v t]m-eo-knð ]-cmXn.
sSkvtIm Sm-ä-bp-am-bn ssI-tImÀ-¡póp, C-\n C-´y-bnepw sSkvtIm tjm-¸nw-Kv DÕ-hw
sSkvtIm Sm-ä-bp-am-bn ssI-tImÀ-¡póp, C-\n C-´y-bnepw sSkvtIm tjm-¸nw-Kv DÕ-hw
{_n-«-\n-se {]ap-J do-s«-bvð iyw-J-ebm-b sSkvtIm C-´y-bnð kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ Øm-]n-¡póp. Sm-äm-{Kq-¸p-am-bn k-l-I-cn-¨m-Wv sSkvtIm C-´y-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. C-Xn-\m-bn G-I-tZ-iw 11 tIm-Sn tUm-fÀ- ap-Xð ap-S-¡m\pw C-cp I-¼-\n-Ifpw X-½nð [m-c-W-bm-bn.
\-b-X-{´-{]-iv-\w, C-´y X-n-cn-¨-Sn-¡p-óp
\-b-X-{´-{]-iv-\w, C-´y X-n-cn-¨-Sn-¡p-óp
C-´y³ \-b-X-{´- D-tZym-K-Ø-sb ho-k {]-iv-\-¯nð A-d-Ìv sN-¿p-Ibpw \-á-bm-¡n ]cn-tim-[n-¡p-I-bpw sNbv-X hn-j-b-¯nð C-´y i-à-am-bn Xn-cn-¨-Sn-bv-¡póp. v-A-ta-cn-¡³ tIm¬-kp-te-äp-IÄ-¡v \ð-In-sIm-ïn-cp-ó B-\p-Iq-ey-§Ä ap-gp-h³ C-´y ]n³-h-en¨p-sImïm-W Xn-cn-¨-Sn-¨n-cn-¡p-óXv.
A-dp-]-Xp-I-fnð P-\n-¨-hcmtWm, F-¦nð \n-§Ä \n-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-tf-¡mÄ Zcn{Z-cm-bn-cn-¡pw
A-dp-]-Xp-I-fnð P-\n-¨-hcmtWm, F-¦nð \n-§Ä \n-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-tf-¡mÄ Zcn{Z-cm-bn-cn-¡pw
A-dp-]-Xp-I-fnepw F-gp-]-Xp-I-fnepw P-\n-¨-hÀ A-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-sf-¡mÄ Z-cn-{ZÀ B-bn-cn-¡p-sa-óv dn-t¸mÀ«v.
]Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X c-ïv {]-`p-¡³-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³
]Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X c-ïv {]-`p-¡³-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³
kz-´w Xmð-¸-cy-§Ä-¡v th-ïn s]m-Xp-]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X c-ïv {]-`p-¡Ä-¡v F-Xn-tc \-S]-Sn h-cpóp. te-_À-]mÀ-«n t\-Xmhmb temÀ-Uv a-¡³-kn-bv-¡pw DÄ-kv-ä-dnð \n-óp-Å bq-Wn-b³ t\-Xmhmb temÀ-Uv seÀ-Un-\p-am-Wv k-kv-s]³-j¬ e-`n-¡m³ t]m-Ip-óXv. temÀ-Uv a-s¡³-kn-bv-¡v B-dv amk-s¯ k-kv-s]³-j\pw temÀ-Uv seÀ-Un-\v \m-ev amk-s¯ k-kv-s]³-j\pw e-`n-¡pw.
U-bm\-sb sImó-Xv F-kv-FF-kv B-W-ó-Xn-\v sX-fn-hn-sñ-óv t]m-eo-kv
U-bm\-sb sImó-Xv F-kv-FF-kv B-W-ó-Xn-\v sX-fn-hn-sñ-óv t]m-eo-kv
U-bm-\ cm-P-Ip-am-cn-sb sImó-Xv kv-s]-jy-ð F-bÀ kÀ-Æo-kv B-sW-ó sh-fn-s¸-Sp-¯-en-\v bm-sXm-cp A-Sn-Øm-\-hp-an-sñ-óv kv-tIm-«v-em³-Uv bmÀUv. ]m-co-knð \-S-ó Im-d-]-I-S-¯nð U-bm-\ cm-P-Ip-am-cnbpw Im-ap-I³ tZm-Zn Að-^-bm-Zn-tâbpw a-c-W-¯n-\v Im-c-W-amb-Xv F-kv F F-kv ss{U-h-dp-sS t\À-¡v sse-äv A-Sn¨-Xv aq-e-am-Wv F-óm-bn-cp-óp sh-fn-s¸-Sp¯ð.