1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
tI-c-f-¯nð sN-dn-b s]-cp-ómÄ sNm-Æm-gv-N
tI-c-f-¯nð sN-dn-b s]-cp-ómÄ sNm-Æm-gv-N
tIcf¯nð sNdnb s]cpómÄ \msf. tIcf¯nsehntSbpw iÆmð amk¸ndhn ImWm¯Xns\ XpSÀómWnXv. CuZpð ^n¯À sNmÆmgvNbmbncn¡psaóv sslZcen inlm_vX-§Ä, Im´]pcw F ]n A_q_¡À ap-ÉymÀ FónhÀ Adnbn¨p. Fómð Ham³ HgnsIbpff KÄ^v cmPy§fnð sNdnb s]cpómÄ CómWv BtLmjn¡póXv.
tIm«b¯v ]Xn\mdp hbkpImcnsb ]oUn¸n¨p: CS\ne¡mcnbpw klmbnbpw A-dÌnð
tIm«b¯v ]Xn\mdp hbkpImcnsb ]oUn¸n¨p: CS\ne¡mcnbpw klmbnbpw A-dÌnð
16 hbÊpImcnsb X«nsImïpt]mbn ]oU\¯n\ncbm¡nb s]¬ hmWn` kwLw s]meokv ]nSnbnð. CS\ne¡mcnbmb ImW¡mcn kztZin\n icWybpw ChcpsS klmbn tkmat\bpamWv s]meokv AdÌv sNbv-XXv. AXnc¼pgbnð ap¯inbv-s¡m¸w Xmakn¨phcnIbmbncpó s]¬Ip«nbm!Wv icWybpsS hebnð s]«Xv.s]¬Ip«nsb i\nbmgvN apXð ImWmXmbncpóp. CtX¯pSÀóv s]¬Ip«nbpsS ap¯in KmÔn\KÀ t]meoknð ]cmXn \ðInbncpóp. Fómð s]¬Ip«nbpsS Xntcm[m\¯nð X\n¡v …
ഇസ്രയേലില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി നടത്തി.
ഇസ്രയേലില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി നടത്തി.
ഇസ്രായേലിലെ ടെല്‍അവീവില്‍ ഇസ്രായേലി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഏഴായിരത്തിലേറെപേര്‍ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധവിരുദ്ധറാലി നടന്നു.””ഇനി ഒരാളും മരിക്കരുത്, യുദ്ധം ഉടന്‍ നിര്‍ത്തുക”” എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നീങ്ങിയ റാലിയില്‍ എഴുത്തുകാരും ചിന്തകരും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം അണിനിരന്നു. “ജൂതരും അറബികളും ശത്രുക്കളല്ല.” “യുദ്ധം നിര്‍ത്തി പട്ടാളത്തെ തിരികെ വിളിക്കുക” തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെഴുതിയ പ്ലക്കാഡുകളും പ്രകടനക്കാര്‍ ഏന്തിയിരുന്നു. ഗാസയിലെ ഇസ്രയേലി അധിനിവേശം …
“Zbhm-bn Cu c-à-sNm-cn-¨nð A-h-km-\n-¸n-¡q”þ K-Zv-K-Z I-WvT-\m-bn amÀ-]m¸
“Zbhm-bn Cu c-à-sNm-cn-¨nð A-h-km-\n-¸n-¡q”þ K-Zv-K-Z I-WvT-\m-bn amÀ-]m¸
Km-k-bnepw C-dm-Jnepw bp-s{I-bv-\nepw \-S-¡p-ó a-\p-jy-Ip-cp-Xn-IÄ A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-ó A-`yÀ-°-\-bp-am-bn {^m³-ko-kv amÀ-¸m-¸. skâv ]o-tä-gv-kv N-Xz-c-¯nð R-b-dmgv-N \-S-ó Zn-hy-_-en-bv-¡ C-S-bn-em-bn-cp-óp amÀ-]m¸ tem-I-t¯m-Sv k-am-[m-\ A-`yÀ-°-\ \-S-¯n-bXv.
Im-a-dq¬ D-]-{]-[m-\-a-{´n-bp-sS `m-cy-sb t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ X«n-sImïp-t]m-bn
Im-a-dq¬ D-]-{]-[m-\-a-{´n-bp-sS `m-cy-sb t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ X«n-sImïp-t]m-bn
Ima--dq¬ D-]-{]-[m-\-a-{´n- AamsZm A-en-bp-sS- `m-cy-sb t_m-t¡m-ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ X-«n-sImïp-t]m-bn. Im-a-dq-Wn-sâ h-S-¡³ \-K-camb sIm-sem-^-¯n-bn-se ho-«nð i-àam-b A-{Ia-Ww \-S-¯n-bm-Wv Ch-sc X«n-sImïp-t]m-bXv. X«n-sImïp-t]m-Ið X-S-bm-s\¯n-b aq-óv ssk-\nI-sc `o-I-cÀ h-[n-¨n-«p-ïv. dw-km³ t\mv-¼v Xp-d-¡p-ó-Xn-\n-S-bn-em-bn-cp-óp A-{I-a-Ww.
kz-´-am-bn H-cp Ip-ªv th-W-sa-ó `À-¯m-hn-sâ A-hkm-\ B-{K-lw km-[n-¨v Im-sc³
kz-´-am-bn H-cp Ip-ªv th-W-sa-ó `À-¯m-hn-sâ A-hkm-\ B-{K-lw km-[n-¨v Im-sc³
Im-sc³ ÌoÀ F-ó \m-ev-]¯n-sbm-óp-Im-cn c-ïv hÀ-j-am-bn H-cp t]m-cm-«-¯n-em-bn-cpóp. a-c-W-¡n-S-¡nð InS-óv `À-¯mhv Imsc-t\m-Sv B-h-iy-s¸-« A-h-km\-s¯ B-{K-lw km-[n-¨p sIm-Sp-¡m-\pÅ t]m-cm-«w.
{S-bn³ \nc-¡v hÀ-²\-hv \n-b-{´n-¡p-sa-óv ]pXn-b sd-bnð-th a{´n
{S-bn³ \nc-¡v hÀ-²\-hv \n-b-{´n-¡p-sa-óv ]pXn-b sd-bnð-th a{´n
2016 h-sc-sb-¦nepw {S-bn³ bm{Xm \n-c-¡p-IÄ hÀ-²n-¸n-¡p-I-bn-sñ-óv ]p-Xp-Xm-bn Np-a-X-e-tb-ä bp-sI sd-bnð a-{´n s¢-bÀ s]dn.
X-S-hp-ImÀ-¡v kp-c-£n-X-Xz-anñ: t\m-«nw-Kv-lmw-j-bÀ P-bn-enð I-em-]w
X-S-hp-ImÀ-¡v kp-c-£n-X-Xz-anñ: t\m-«nw-Kv-lmw-j-bÀ P-bn-enð I-em-]w
X-S-hp-ImÀ-¡v bm-sXm-cp kp-c-£n-X-Xz-hp-an-sñ-ó F-¨-Fw {]n-k¬-kÀ-Æo-kn-sâ dn-t¸mÀ-«n-s\ Xp-SÀ-ó t\m-«nw-Kvlmw j-b-dn-se F-¨v-Fw-]n dm³-_n P-bn-enð H-cp kw-Lw X-S-hp-ImÀ I-em-]-¯n-\v {i-an¨-Xv B-i-¦-bp-WÀ¯n. F-ómð P-bnð A-[n-Ir-X-cp-tSbpw t]m-eo-kn-tâbpw k-a-tbm-Nn-Xam-b C-S-s]-Sð aq-ew A-[n-Iw \m-i-\-ã-§-fp-ïm-bn-sñ-óv P-bnð A-[n-Ir-XÀ {]-kv-Xm-h-\-bnð A-dn-bn¨p.
_me ssewKn-I ]o-U-\-w: C-c- sam-gn \ð-In-b-t¸mÄ D-d§n-b P-Uv-Pn-bv-¡-Xn-tc A-t\zj-Ww
_me ssewKn-I ]o-U-\-w: C-c- sam-gn \ð-In-b-t¸mÄ D-d§n-b P-Uv-Pn-bv-¡-Xn-tc A-t\zj-Ww
me ssewKn-I ]o-U-\-tI-knð Cc sam-gn-\ð-Ip-t¼mÄ D-d§n-b P-Uv-Pn-bv-s¡-Xntc A-t\z-jWw. hoUntbm h-gn C-c sX-fn-hv \ð-Ip-ó k-ab-¯v am-ô-kv-äÀ {Iu¬ tIm-S-Xn-bnð ]mÀ«v-ssSw P-Uv-Pn-bm-bn tkh-\w A-\p-ãn-¡p-ó ^n-en-¸v Im-«¬ D-d-§n-sb-óm-Wv B-tcm-]-Ww. ]o-U-\-t¡-knð {]-Xn-Øm-\-¯pÅ tPm¬ Izn-t¥-bm-Wv B-tcm]-Ww D-ó-bn-¨-Xv. B-tcm]-Ww D-bÀ-ó-Xn-s\ Xp-SÀ-óv P-Uv-Pn hn-Nm-c-W \-S-]-Sn-IÄ \nÀ-¯n-h-¨p.
^vfm-änð \n-óv cl-ky ]-ZmÀ-°w ]n-Sn¨p, ]-cn-k-c-¯p-Å 200 Hm-fw B-fpI-sf t]m-eo-kv H-gn-¸n-¨p
^vfm-änð \n-óv cl-ky ]-ZmÀ-°w ]n-Sn¨p, ]-cn-k-c-¯p-Å 200 Hm-fw B-fpI-sf t]m-eo-kv H-gn-¸n-¨p
ku-¯v sUÀ-_n-j-b-dn-se \yq-lm-fnð H-cp ^v-fm-änð \n-óv cl-ky ]-ZmÀ-°w ]n-Sn-s¨-Sp-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv ap³-I-cp-X-se-ó \n-e-bv-¡v k-ao-]-¯p-Å 200 B-fpI-sf t]m-eo-kv H-gn-¸n-¨p. ^v-fm-än-\v 100 ao-äÀ ]-cn-[n-bnð Xm-a-kn-¡p-ó B-fp-I-sf-bm-Wv H-gn-¸n-¨Xv.