1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Ip-ªn-s\ hnð-¡m-\p-sï-óv CâÀ-s\-änð ]-ckyw \ðIn-b bp-h-Xn-bp-sS a¡-sf tkm-jyð kÀ-Æo-kv G-sä-Sp-¯p
Ip-ªn-s\ hnð-¡m-\p-sï-óv CâÀ-s\-änð ]-ckyw \ðIn-b bp-h-Xn-bp-sS a¡-sf tkm-jyð kÀ-Æo-kv G-sä-Sp-¯p
\m-ev am-kw {]m-bam-b kz-´w Ip-ªn-s\ hnð-¡m-\p-ïv F-óv CâÀ-s\-änð ]-ckyw \ðIn-b bp-h-Xn-bp-sS c-ïv a-¡-tfbpw tkm-jyð kÀ-Æo-kv G-sä-Sp-¯p. Kw{So ¢mÊn-ss^-Uv ssk-än-em-Wv \m-ev am-kw {]m-bam-b kz-´w aI-s\ hnð-¡m-\p-sï-óv C-cp-]-Xp-Im-cnbm-b A-½ ]-ckyw \ð-In-bXv. Ip-«n-bv-¡v C-hÀ H-ó-ce-£w ]u-ïm-Wv hne tNm-Zn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.
Ikv-ä-aÀ sI-b-dn-te-¡v hn-fn-¨ D-]-t`m-àm-¡-sf sh-bv-äv sN-¿n-¸n-¨v F-\À-Pn I-¼-\n-bp-sS ]Ið-sImÅ
Ikv-ä-aÀ sI-b-dn-te-¡v hn-fn-¨ D-]-t`m-àm-¡-sf sh-bv-äv sN-¿n-¸n-¨v F-\À-Pn I-¼-\n-bp-sS ]Ið-sImÅ
ssh-Zyp-Xn F-t¸mÄ ]p-\-Øm-]n-¡p-sa-ó-dn-bm³ I-Ì-aÀ sI-b-dn-te-¡v hn-fn-¡p-ó D-]-t`m-àm¡-sf F-\À-Pn I-¼-\nI-sf A-c-a-Wn¡q-tdm-fw sh-bv-äv sN-¿n-¸n-¡p-ó-Xm-bn ]-cm-Xn. tam-iw Im-em-h-Ø aq-ew ssh-Zyp-Xn _-Ôw X-I-cm-dnem-b ta-J-e-I-fn-se D-]-t`m-àm-¡Ä-¡m-Wv F-\À-Pn I-¼-\n-bp-sS ]Ið-sIm-Å-bv-¡v C-c-bm-tI-ïn h-ó-Xv.
kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°n-IÄ {_n-«-\n-te-¡v h-cm³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-óv te-_À-]mÀ-«n
kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°n-IÄ {_n-«-\n-te-¡v h-cm³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-óv te-_À-]mÀ-«n
kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°nI-sf {_n-«-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn te-_À ]mÀ-«n cw-K-¯v. kn-dn-b³ B-`y-´-c bp-²-¯nð Zp-cn-X-a-\p-`-hn-¡p-óh-sc A-`-bmÀ-°n-I-fm-bn {_n-«-\nð {]-th-in-¸n-¡-W-sa-óm-Wv te-_À ]mÀ-«n-bp-sS- B-h-iyw. {_n-«o-jv Ip-Sn-tb-ä \-b-§Ä A-`-bmÀ-°n-I-sf Zp-cn-X-¯n-em-¡p-óp F-óv Im-«n bp-F³ A-`-bmÀ-°n ssl-I-½o-j-W-dp-sS I-¯v ]p-d-¯p-h-ó-Xn-\v ]n-óm-se-bm-Wv te-_À-]mÀ-«n-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww.
{_n«-sâ Ip-Sn-tb-ä \-b-¯n-\v F-Xntc sF-Iy-cm-{ã-k-`
{_n«-sâ Ip-Sn-tb-ä \-b-¯n-\v F-Xntc sF-Iy-cm-{ã-k-`
{_n-«-sâ Ip-Sn-tb-ä \b-s¯ hn-aÀ-in¨p-sIm-ïv sF-Iy-cm-{ã-k-` cwK-¯v F-¯n. {_n-«o-jv Fw-]n-amÀ-¡v F-gpXn-b I-¯n-em-Wv bp-F-ón-sâ A-`-bmÀ-°n ssl I-½o-j-WÀ A-tâmWntbm K-t«-gv-kv Ip-Sn-tb-ä \b-s¯ hn-aÀ-in-¡p-óXv. {_n«-sâ ]pXn-b Ip-Sn-tb-ä \-b-§Ä hw-io-bam-b thÀ-Xn-cn-hv kr-ãn-¡p-ó-Xm-Wv F-ó K-t«m-gv-kv I-¯nð Nq-ïn-¡m-«n.
C-\n I-j-ïn H-cp {]-iv\-ta Añ
C-\n I-j-ïn H-cp {]-iv\-ta Añ
Ij-ïn Imc-Ww hn-j-an-¡p-ó-hÀ-¡v H-cp k-t´m-j-hmÀ-¯. bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-tX¬ Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se K-th-j-IÀ X-e-ap-Sn h-fÀ¨-sb k-lm-bn-¡p-ó Po³ I-sï¯n. X-e-ap-Sn-bp-tSbpw NÀ-½-¯n-sâbpw h-fÀ¨-sb k-lm-bn-¡p-ó Po-\m-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
]-{´-ïv hn-c-ep-I-fp-am-bn hn-P-bv knw-Kv bp-sI-bn-te-¡v h-cpóp, sk-{I-«-dn-bm-Im³
]-{´-ïv hn-c-ep-I-fp-am-bn hn-P-bv knw-Kv bp-sI-bn-te-¡v h-cpóp, sk-{I-«-dn-bm-Im³
hnP-bv knw-Kn-\v c-ïv ssI-I-fn-ep-am-bn ]-{´-ïv hn-c-ep-I-fpïv. A-Xn-s\-´m-Wv F-óm-Wv tNm-Zy-sa-¦nð ]-{´-ïv hn-c-ep-IÄ sIm-ïv hnP-bv knw-Kv an-\n-«nð 100 hm-¡n-e-[n-Iw ssS-¸v sN-¿pw. F-ómð C-´y-bnð `mKyw sX-fn-bm-¯ hnP-bv knw-Kv bp-sI-bn-te-¡v h-cn-I-bm-Wv. X-sâ `mKyw ]-co-£n-¡m³.
{In-kv-Xpa-kv Zn-\-¯nð ssh-Zyp-Xn X-S-Ê-s¸-« ho-Sp-IÄ-¡v F-\-À-Pn I¼-\n h-I 40 ]u-ïv
{In-kv-Xpa-kv Zn-\-¯nð ssh-Zyp-Xn X-S-Ê-s¸-« ho-Sp-IÄ-¡v F-\-À-Pn I¼-\n h-I 40 ]u-ïv
i-àam-b Imäpw a-gbpw aq-ew ssh-Zyp-Xn X-S-Ê-s¸-«-Xv Imc-Ww ho-Sp-I-fnð {In-kv-Xpa-kv Un-óÀ X-¿m-dm-¡m³ km-[n-¡m-sX t]m-b Ip-Spw-_-¯nse Hmtcm Aw-K-§Ä¡pw F-\À-Pn I-¼-\n 40 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ipóp. bp-sI ]-hÀ s\-äv hÀ-¡v F-\À-Pn I-¼-\n-bm-Wv {In-kv-Xpa-kv Zn-\-¯nepw t_m-Iv-knw-Kv Zn-\-¯nepw ho-«nð `£-Ww X-¿m-dm-¡m³ km-[n-¡m-sX t]m-b-hÀ-¡v B-izm-k-hp-am-bn cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
k-l-{]-hÀ-¯-I-bv-¡v H-cp {In-kv-Xpa-kv k-½m\wþ kz-´w hr¡
k-l-{]-hÀ-¯-I-bv-¡v H-cp {In-kv-Xpa-kv k-½m\wþ kz-´w hr¡
tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³-Un-se D-tZym-K-Øbm-b Pq-en tdm-tP-gv-kn-\v ap-ónð Có-se h-sc H-ä-h-gn-tb D-ïm-bn-cp-óp-Åq. a-cWw. kz-´w i-co-cw A-\p-h-Zn-¡m¯-Xv sIm-ïv am{Xw a-cW-s¯ G-ä-p-hm-§m³ A-hÀ a\-Êm k-ó-²-bm-bn-cp-óp, k-l-{]-hÀ-¯-I-bp-sS cq-]-¯nð ssZ-hw A-h-cp-sS ap-ónð {]-Xy-£-s¸-Spó-Xv hsc.
X¡k-ab-¯v B amem-J F-¯n-bn-cp-ón-sñ-¦nð
X¡k-ab-¯v B amem-J F-¯n-bn-cp-ón-sñ-¦nð
X-¡-k-ab-¯v B amem-J F-¯n-bnñm-bn-cp-óp F-¦nð F-óv B-tem-Nn-¡m³ t]mepw \n-t¡m-f aIv-tUm-h-en-\v B-Inñ... KÀ-`-]m-{X-¯nð \n-óv Poh-sâ Xp-Sn-¸v ]p-d-t¯-¡v h-cp-óp F-ó-dn-ªv k-lm-b-¯n-\m-bn A-e-dn-¡-c-ª-t¸mÄ ssZ-h-ZqX-sb t]m-se X-sâ A-Sp-t¯-¡v F-¯nb-Xv I-cp-W-bp-sS amem-J X-só-bm-Wv F-óv hn-iz-kn-¡m-\m-Wv \n-t¡m-f-bv-¡v Cãw. ]-t£ B am-em-J-bp-sS ap-J-añm-sX a-sämópw A-hÀ-¡-dn-bnñ.
tcm-Kn-I-fp-sS I-c-fnð kz-´w t]-sc-gp-Xn h¨ kÀP-\v k-kv-s]³-j³
tcm-Kn-I-fp-sS I-c-fnð kz-´w t]-sc-gp-Xn h¨ kÀP-\v k-kv-s]³-j³
tcm-Kn-I-fp-sS I-c-fnð Xn-cn-¨-dn-bð A-S-bm-fw sIm-¯n-h-¨ kÀP-\v k-kv-s]³j³. s_À-anw-Kvlmw B-ip-]-{Xn-bn-se kÀ-P-\m-Wv tcm-Kn-I-fp-sS I-c-fnð Xn-cn-¨-dn-bp-ó-Xn-\v th-ïn Xn-cn-¨-dn-bð A-S-bm-fw sIm-¯n-h-¨Xv. _À-½nw-Kv-lm-an-se Iyvq³ F-en-k_-¯v tlm-kv-]n-ä-en-em-Wv sa-Un-¡ð cwK-s¯ B-sI A-¼-c-¸n-¨ kw`-hw A-c-t§-dn-b-Xv.