1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
In-g-¡³ bp-s{I-bv-\nð ln-X-]cn-tim-[-\ \S-¯n
In-g-¡³ bp-s{I-bv-\nð ln-X-]cn-tim-[-\ \S-¯n
In-g-¡³ bp-s{I-bv-\n-se c-ïv {]-hn-iy-I-fnð d-jy³ A-\p-Iq-en-IÄ ln-X-]-cn-tim-[-\ \-S¯n. In-g-¡³ bp-s{I-b-\n-se sUm-tW-kvIv, eq-lm³-kv-Iv {]-hn-iy-I-fn-em-Wv ln-X-]cn-tim-[-\ \-S-ó-Xv. F-ómð ln-X-]-c-n-tim-[-\ \n-b-a-hn-cp-²-am-Wv F-óv bp-s{I-bv³ `-c-W-Iq-Shpw ]m-Ým-Xy kÀ-¡m-cp-Ifpw hy-à-am-¡n.
F-Xn-cnñm-sX c-ïv tKm-fp-IÄ, Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv Io-co-Sw am-ô-ÌÀ kn-än-bv-¡v
F-Xn-cnñm-sX c-ïv tKm-fp-IÄ, Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv Io-co-Sw am-ô-ÌÀ kn-än-bv-¡v
Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv a-Õ-c-¯n-se A-hkm-\ I-f-bnð sh-Ìv-lm-an-s\ tXmð-¸n-¨v am-ô-ÌÀ- kn-än Io-cn-S-¯nð ap-¯-an«p.
C-ä-en-bp-sS cm-{ão-b Nn{Xw am-än-h-c-bv-¡m³ ]-ô-\-£-{X {]-Øm-\w
C-ä-en-bp-sS cm-{ão-b Nn{Xw am-än-h-c-bv-¡m³ ]-ô-\-£-{X {]-Øm-\w
-gn-a-Xnbpw cm-{ão-b {]-Xn-k-Ôn-Ifpw th-«-bm-Sp-ó C-ä-en-sb c-£n-¡m³ {]-ikv-X C-äm-en-b³ lm-ky-\-S³ s_t¸m {Kn-tñm-bp-sS ]-ô-\£-{X {]-Øm\w.
ssa-¡ð tKm-hn-sâ {^o-kv-IqÄ ]-co£-Ww ip-²-{`m-s´-óv
ssa-¡ð tKm-hn-sâ {^o-kv-IqÄ ]-co£-Ww ip-²-{`m-s´-óv
hn-Zym-`ym-k sk-{I«-dn ssa-¡ð tKm-hn-sâ {^o kv-IqÄ ]-co£-Ww ip-² {`m-´m-Wv F-óv K-h-¬-saân-se X-só ap-XnÀ-ó Aw-Kw.
]q-t´m-«-¯n-se N-¸p-N-h-dp-IÄ \o-¡w sN-¿m³ \n-IpXn, B-fp-IÄ am-en-\y-§Ä tdm-Unð X-Åp-óp
]q-t´m-«-¯n-se N-¸p-N-h-dp-IÄ \o-¡w sN-¿m³ \n-IpXn, B-fp-IÄ am-en-\y-§Ä tdm-Unð X-Åp-óp
]q-t´m-«-¯n-te-bpw tem-Wp-I-fn-te-bpw N-¸p-N-h-dp-IÄ \oIvw sN-¿p-ó-Xn-\v \n-Ip-Xn GÀ-s¸-Sp¯n-b Iu¬-kn-ep-I-fp-sS Xo-cp-am-\w hn-hm-Z-am-Ip-óp. KmÀ-U³ \n-Ip-Xn A-S-bv-¡m-¯ B-fp-IÄ ]q-t´m-«-¯nð \n-óp-Å N-¸p-N-h-dp-IÄ tdm-Unð Xv-Åpóp. te-_À-]mÀ-«nbpw en-_-dð sU-tam-{Im-äp-Ifpw `-cn-¡p-ó Iu¬-kn-ep-I-fn-em-Wv hmÀ-jn-Im-Sn-Øm-\-¯nð KmÀ-U³ Sm-Ivkv Cu-Sm-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv.
]-en-i \n-c-¡v hy-à-am-¡m-sX _m-¦p-IÄ X-«n-bv-¡pó-Xv {]-Xn-hÀjw 4.3 _n-ey¬ ]u-ïv
]-en-i \n-c-¡v hy-à-am-¡m-sX _m-¦p-IÄ X-«n-bv-¡pó-Xv {]-Xn-hÀjw 4.3 _n-ey¬ ]u-ïv
]en-i \n-c-¡pI-sf Ipd-¨v D-]-t`m-àm¡-sf hy-à-am-bn A-dn-bn-¡m¯-Xv aq-ew A-¡u-ïp-I-fnð ]-Ww \n-t£-]n-¡p-ó-hÀ-¡v {]-Xn-hÀjw 4.3 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ \-ã-ap-ïm-Ip-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ. _m-¦p-Ifpw _nð-Unw-Kv skm-ssk-än-Ifpw ]-en-i-\nc-¡v Ip-d-ª A-¡u-ïpI-sf Ip-dn-¨v D-]-t`m-àm-¡-sf t_m-[-h-Xv-I-cn-¡-W-saópw an-I-¨ ]-en-i In-«p-ó A-¡u-ïp-I-fnð ]-Ww \n-t£-]n-¡m³ t{]-cn-¸n-¡-W-sa-ópw Iym-s¼-bv³ kw-L-§Ä B-h-iy-s¸-Sp-óp.
tIm-So-iz-c³-amÀ-¡n-ãw {_n-«s\
tIm-So-iz-c³-amÀ-¡n-ãw {_n-«s\
temI-s¯ tIm-So-iz-c³-am-scñmw {_n-«-\n-te-¡v tN-t¡-dp-Ibm-tWm, A-§-s\ th-Ww I-cp-Xm³. k¬-tU ssSw-kn-sâ Cu hÀj-s¯ k-¼-ó-cp-sS ]-«n-I-bnð DÄ-s¸-«n-«p-Å-h-cnð 104 t]cpw {_n-«-\n-se Xm-a-k-¡m-cmWv.
X«n-sImïp-t]m-b s]¬-Ip-«n-IÄ kmw_n-k Im-Sp-I-fn-ep-sï-óv hnh-cw
X«n-sImïp-t]m-b s]¬-Ip-«n-IÄ kmw_n-k Im-Sp-I-fn-ep-sï-óv hnh-cw
t_m-t¡m ldmw Xo-{h-hm-Zn-IÄ X«n-sImïp-t]m-b 250 Hm-fw s]¬-Ip-«n-IÄ ss\-Po-cn-b-bn-se kmw_n-k Im-Sp-I-fn-ep-sï-óv hn-hcw. ss\-Po-cn-b-bn-se G-ähpw A-]I-Sw ]n-Sn-¨ sIm-Sp-w-Im-Sp-Ifn-sem-óm-Wv kmw-_n-k. X«n-sIm-ïp-t]m-b s]¬-Ip-«nI-sf \m-ev kw-L-§-fm-¡n Im-Sp-I-fnð Xm-a-kn-¸n-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-óv Câ-en-P³-kv dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-d-bp-óp.
lyq Pm-Iv-am-\v hoïpw kv-In³ Iym³-kÀ
lyq Pm-Iv-am-\v hoïpw kv-In³ Iym³-kÀ
{]apJ tlm-fn-hp-Uv Xm-cw lyq Pm-Iv-am-\v hoïpw Xz-Iv Iym³kÀ. i-kv-{X-{Io-b \-S¯n-b ti-j-ap-Å Nn-{X-§Ä A-t±-lw X-só-bm-Wv C³-kv-äm-{Km-anð C-«-Xv. aq-¡n-em-Wv i-kv-{X-{Io-b \-S-¯n-bXv. k¬-kv-{Io³ tem-j-\p-IÄ D-]-tbm-Kn-¡m³ a-d-¡-cp-sX-ó A-Sn-¡p-dp-t¸m-sS-bm-Wv Pm-Iv-am³ Nn{Xw t]m-kv-äv sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv.
A-`n-\-b-¯n-\v Xð-¡m-ew hn-S, B³-Peo\ tPm-fn C-\n kw-hn-[m-b-I-bp-sS tdm-fnð
A-`n-\-b-¯n-\v Xð-¡m-ew hn-S, B³-Peo\ tPm-fn C-\n kw-hn-[m-b-I-bp-sS tdm-fnð
A-`n-\-b-t¯m-Sv Xð-¡m-ew hn-S-]-d-bp-I-bm-sW-óv {]apJ tlm-fn-hp-Uv \-Sn B³-Peo\ tPmfn. kw-hn-[m-\-¯nepw k-ó-² {]-hÀ-¯-\-§-fnepw Iq-Sp-Xð {i-² tI-{µo-I-cn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv A-`n-\-b-t¯m-Sv Xm³ Xð-¡m-ew hn-S-]-d-bp-ó-sX-óv B³-Peo-\ hy-à-am¡n. Un-kv-\n-bp-sS ]p-Xn-b kn-\n-a-bp-sS {]-tamj-\v th-ïn kw-L-Sn-¸n-¨ ]-{X-k-t½-f-\-¯n-em-Wv A-`n-\-b-¯nð \n-óv am-dn-\nð-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨ hnh-cw \-Sn sh-fn-s¸-Sp-¯n-b-Xv.