1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
a-te-jy³ hn-am-\w: B-Im-i-amÀ-¤-ap-Å Xn-c-¨nð A-h-km-\n-¸n-¨p
a-te-jy³ hn-am-\w: B-Im-i-amÀ-¤-ap-Å Xn-c-¨nð A-h-km-\n-¸n-¨p
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\v th-ïn B-Im-i-amÀ-¤w \-S-¯n-h-ón-cp-ó sX-c-¨nð D-t]-£n-¨-Xm-bn B-kv-t{S-en-b³ {]-[m-\-a{´n tSm-Wn A_-«v A-dn-bn¨p. Xn-c-¨nð- B-cw-`n-¨v 52 Znh-kw ]n-ón-«n«pw A-h-in-ã§-sf kw-_-Ôn-¨ kq-N-\ Hópw e-`n-¡m-¯-Xm-Wv sX-c-¨nð A-h-km-\n-¸n-¡m³ Im-c-Ww.
A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Sp-ó Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv
A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Sp-ó Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv
A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Spó-Xv aq-ew {_-Êð-kn-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bm-¯ Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ sN-e-hp-IÄ hn-hm-Z-¯n-em-bn-cn-¡p-ó k-ab-¯v ko-äv e-`n-¡m-¯ Fw-C-]n-amÀ-¡v th-ïn h³ Xp-I ap-S-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\w A-\m-h-iyhpw Xm-§m-\m-Im-¯-Xp-am-Wv F-óv hn-aÀi-\w D-bÀ-óp-I-gn-ªp. ]m-t¡-Pn-s\ Ip-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä Fw-C-]n-amÀ-¡v C-S-bnð kÀ-¡p-te-äv sN-bv-Xn-«p-ïv.
t]-cv ]p-en-hm-embn, {^-ôv h-\n-X-bv-¡v bpF-kv {]-thi-\w \n-tj-[n-¨p
t]-cv ]p-en-hm-embn, {^-ôv h-\n-X-bv-¡v bpF-kv {]-thi-\w \n-tj-[n-¨p
F-bv-Z F-bv-en-Iv F-ó 33 Im-cn A-ta-cn-¡-bn-se-¯pó-Xv h-sc X-sâ t]-cv A-{X-hen-b ]p-en-hmð B-Ip-sa-óv I-cp-Xn-bnñ. Að Jm-bn-Z-tbm-Sv km-ay-ap-Å t]-cv F-óv Nq-ïn-¡m-«n {^-ôv ]u-c-bm-b F-bv-Z-bv-¡v bp-F-kv A-[n-Ir-XÀ cm-Py-t¯-¡v I-S-¡m-\p-Å A-\pa-Xn \n-tj-[n¨p. \yq-tbmÀ-¡nð `À-¯m-hn\pw Ip-«n-IÄ¡pw H-¸w A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m-\m-Wv Fbv-Z F-¯n-bXv. F-ómð hn-am-\-¯nð I-b-dm³ F-¯n-b-t¸m-gm-Wv kzn-Êv F-bÀ-sse³ A-[n-Ir-XÀ t]-cn-se Ipg-¸w Nq-ïn-¡m-«n-bXv.
Fw-]n-amÀ C-S-ªp, 42 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ F-¨v-F-kv2 A-Xnth-K sd-bnð]m-X A-h-Xm-f-¯nð
Fw-]n-amÀ C-S-ªp, 42 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ F-¨v-F-kv2 A-Xnth-K sd-bnð]m-X A-h-Xm-f-¯nð
sX-¡p-]-Sn-ªm-d³ {]-tZ-i-¯p-\n-óp-Å Fw-]n-am-cp-sS i-à-am-b F-XnÀ-¸v aq-ew e-ï-t\-bpw h-S-¡³ {]-tZ-i-§-tfbpw _-Ôn-¸n-¡p-ó F-¨v-Fkv2 A-Xnth-K sd-bnð]m-X A-h-Xm-f-¯n-te¡v. t\c-s¯ X-só hn-hm-Z-¯nem-b F-¨-Fkv2 A-Xnth-K sd-bn-ð]m-X \nÀ-½n-¡p-ó-Xn\pw ap³-]v tU-thm-Wn-t\bpw tIm¬-hm-fn-t\bpw X-½nð _-Ôn-¸n-¡p-ó hn-tÎm-dn-b³ Im-e-L-«-¯nð \nÀ-½n-¨ sd-bnð]m-X B-[p-\n-I-h-Xv-I-cn-¡-W-sa-óm-Wv C-h-cp-sS B-h-iyw.
BÀ-_n-F-kn-\v B-Zy-]m-Z-¯nð 200 an-ey-Wn-sâ \ãw, \n-t£-]-IÀ \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ-¡v
BÀ-_n-F-kn-\v B-Zy-]m-Z-¯nð 200 an-ey-Wn-sâ \ãw, \n-t£-]-IÀ \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ-¡v
tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³Uv Cu km-¼¯n-I hÀ-j-¯n-sâ B-Zy-]m-Z-¯nð 200 an-ey¬ ]u-ïn-sâ \-ãw tc-J-s¸-Sp-¯p-sa-óv \o-co-£Ww. C-Xn-\n-S-bnð _m-¦n-sâ km-¼¯n-I B-tcmKyw kw-_-Ôn-¨ \n-P-Øn-Xn a-d-¨p-sh-¨p F-óv B-tcm-]n-¨v \n-t£-]-IÀ \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ-¡v H-cp-§p-I-bmWv.
\o-sKð ^-cm-Kn-s\-Xn-tc ap³ bp-In-]v t\-Xm-hv
\o-sKð ^-cm-Kn-s\-Xn-tc ap³ bp-In-]v t\-Xm-hv
]-¯p-hÀj-s¯ \n-i-Ð-²-X t`-Zn¨p-sIm-ïv bp-In-]v ]mÀ-«n-bp-sS B-ZyIm-e t\-Xm-¡-fnð H-cmfmb ssa-¡ð tlmw-kv, \o-sKð ^-cm-Kn-s\-Xn-tc i-à-am-bn cw-K-s¯¯n.
kpJ-am-bn a-cn-¡-tWm, tIm¬-hm-fn-te-¡v t]m-Iq…
kpJ-am-bn a-cn-¡-tWm, tIm¬-hm-fn-te-¡v t]m-Iq…
a-c-W-hpw \n-§Ä Xm-a-kn-¡p-ó {]-tZ-i-hp-am-bn F-s´-¦nepw _-Ô-aptïm? F-hn-sS Xm-a-kn-¨mepw H-cp \mÄ a-cn-¡p-sa-óm-Wv D-¯-c-sa-¦nð H-cp Imcyw Iq-Sn A-dn-tªmfq, \n-§Ä Xm-a-kn-¡p-ó Ø-ew \n-§Ä F§-s\ a-cn-¡-W-sa-ó-Xn-s\ kzm-[o-\n-¡p-óp-sï-óm-Wv ]pXn-b ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv.
Ìm-^p-IÄ-¡v 200 i-X-am-\w t_mW-kv \ð-Im-\p-Å BÀ-_n-F-kn-sâ \o-¡w {Sj-dn XS-ªp
Ìm-^p-IÄ-¡v 200 i-X-am-\w t_mW-kv \ð-Im-\p-Å BÀ-_n-F-kn-sâ \o-¡w {Sj-dn XS-ªp
kv-äm-^p-IÄ-¡v A-h-cp-sS hmÀjn-I i-¼-f-¯n-sâ Cc-«n XpI t_m-W-km-bn \ð-Im-\pÅ tdmbð-U _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³-Un-sâ \o-¡w a-{´n-am-cp-sS F-XnÀ-¸n-s\ Xp-SÀ-óv D-t]-£n¨p.
A-`n-{]m-b kÀ-tÆ-bnð te-_À-]mÀ-«nbpw tSm-dn-Ifpw C-tôm-Sn-ôv t]m-cm-«-¯nð
A-`n-{]m-b kÀ-tÆ-bnð te-_À-]mÀ-«nbpw tSm-dn-Ifpw C-tôm-Sn-ôv t]m-cm-«-¯nð
h-cpó s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð `c-Ww ]n-Sn-bv-¡m³ te-_À-]m-À-«nbpw tSm-dn-Ifpw C-tôm-Sn-ôv t]m-cm-tS-ïn h-cp-sa-ó kq-N-\-\ð-In A-`n-{]m-b kÀ-tÆ-^-e§Ä.
3000 tPm-en-IÄ-¡v A-t]-£n¨p, Hóp-t]mepw In-«n-bnñ, {_n-«o-jp-Imc³ ssN-\-bn-te-¡v
3000 tPm-en-IÄ-¡v A-t]-£n¨p, Hóp-t]mepw In-«n-bnñ, {_n-«o-jp-Imc³ ssN-\-bn-te-¡v
3000t¯m-fw X-kv-Xn-I-I-fn-te-¡v tPm-en-bv-¡v A-t]-£n-¨ bm-fns\ Bcpw tPm-en-bv-¡v F-Sp-¯nñ. \n-cm-i\m-b C-bmÄ sXm-gnð tX-Sn ssN-\-bn-te-¡v ]-d-¡m³ H-cp-§p-I-bm-Wv.