1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
eï³ I-em-]w: c-ï-c hÀ-j-am-bn«pw \-ã-]-cn-lm-cw \ð-In-bnñ
eï³ I-em-]w: c-ï-c hÀ-j-am-bn«pw \-ã-]-cn-lm-cw \ð-In-bnñ
c-ïm-bnc-¯n ]Xn-s\m-ón-se e-ï³ I-em-]-¯nð kÀ-Æ-Xpw \-ã-s¸-«-hÀ-¡v {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ {]-Jym-]n-¨ \-ã-]-cnlm-c Xp-I C-Xp-h-tcbpw \ð-In-bn-«n-sñ-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ. I-em-]- _m-[n-XÀ-¡v sam-¯w 299 an-ey¬ ]u-ïn-sâ \-ã-]-cn-lm-c-am-Wv \ð-tI-ï-sX-óv I-W-¡m-¡n-bn-«p-Å-sX-¦nepw C-Xph-sc C-Xn-sâ 16 i-X-am-\w Xp-I am-{X-ta \ð-In-bn-«pÅq. I-em-]w aq-ew \m-i-\-ã-§-fp-ïm-bn-«p-Å 133 tI-kp-I-Ä C-\nbpw XoÀ-¸m-¡m-\p-sï-óv I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡p-óp.
ImadqWnsâ ]n³Kmanbmscó thms«Sp¸nð IqSpXð ]n´pW sXtck ta-bv-¡v
ImadqWnsâ ]n³Kmanbmscó thms«Sp¸nð IqSpXð ]n´pW sXtck ta-bv-¡v
\nehnse tlmw sk{I«dn sXtck ta tUhnUv ImadqWnsâ ]n³Kmanbmbn tSmdnIfpsS t\XmhmIpw. ImadqWn\v tijw t\XrØm\t¯¡v htcïXv Bscóv Isï¯póXn\mbn \S¯nb thms«Sp¸nemWv sXtck tabpsS t]cv DbÀóv hóXv. ]mÀ«nbpsS sh_vsskämb I¬kÀthäohv tlmw BWv thms«Sp¸v \S¯nbXv. ]mÀ«n AwK§Ä¡nSbnð \S¯nb thms«Sp¸nð t_mdnkv tPm¬ksW ]n´ÅnbmWv sXtck ta apónse¯nbXv. …
Aâm-À-«n-¡-bnð Ip-Sp§n-b d-jy³ I-¸-en-s\ c-£n-¡m³ t]mb ssN-\o-kv I-¸-epw Ip-Sp-§n
Aâm-À-«n-¡-bnð Ip-Sp§n-b d-jy³ I-¸-en-s\ c-£n-¡m³ t]mb ssN-\o-kv I-¸-epw Ip-Sp-§n
AâmÀ-«n-¡-bn-se ]-cy-th-j-W bm-{X-bv-¡n-S-bnð a-ªn-epd-¨p t]m-b d-jy³ I-¸-en-s\ c-£n-¡m³ t]mb ssN-\o-kv I-¸epw a-ªn-ep-d¨p.
A-½mh-s\ \-á-\m-¡n Po-h-t\msS t]-¸-«n-IÄ-¡n-«p sIm-Sp-¯pþ In-½n-sâ {Iq-c-X- lrZ-bw a-c-hn-¸n-¡p-ó-Xv
A-½mh-s\ \-á-\m-¡n Po-h-t\msS t]-¸-«n-IÄ-¡n-«p sIm-Sp-¯pþ In-½n-sâ {Iq-c-X- lrZ-bw a-c-hn-¸n-¡p-ó-Xv
D¯-c-sIm-dn-b³ G-Im-[n]-Xn Inw tPmw-Kv D-ón-sâ sImSpw {Iq-c-XI-sf Ip-dn-¨p-Å Iq-Sp-Xð hmÀ-¯-IÄ ]p-d¯v.
ssew-KnIm-tcm]Ww: in-£-bv-¡v F-Xn-tc _À-eq-kv tIm-Wn A-¸oð \ð-In
ssew-KnIm-tcm]Ww: in-£-bv-¡v F-Xn-tc _À-eq-kv tIm-Wn A-¸oð \ð-In
{]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯ s]¬-Ip-«n-bp-am-bn ssewKn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-« Ip-ä-¯n-\v in-£n-bv-¡-s¸-« ap³ C-äm-en-b³ {]-[m-\-a-{´n knðhntbm _À-eqkv-tIm-Wn in-£-bv-¡v F-Xn-tc A-¸oð \ðIn. C-ä-en-bn-se a-[y h-e-Xp-]-£ ]mÀ-«n t\-Xm-hv Iq-Snbm-b _À-eqkv-tIm-Wn-sb G-gv hÀ-j-s¯ X-S-hn-\m-Wv in-£n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.
lm-¸n _À-¯v-tU jq-an
lm-¸n _À-¯v-tU jq-an
kv-Io-bnw-Kv B-Iv-kn-Uân-s\ Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bnð a-c-W-hp-am-bn añ-Sn-¡p-ó ap³ t^mÀap-e h¬ Nm-¼y³ ssa-¡ð jq-am-¡-À-¡v C-óv \m-ev-]-¯n-bômw ]n-d-ómÄ. G-gv X-hW t^mÀap-e h¬ Nm-¼y\m-b jq-am-¡À-¡v C-¡p-dn ]n-d-ómÄ k-tµ-i-§-sf-¡mÄ A-[n-Iw th-Kw kp-J-s¸S-s« F-ó B-iw-k-I-fm-Wv e-`n-¡p-ó-Xv. X-e-t¨m-dn-se i-kv-{X-{Io-b-bv-¡v ti-jw \n-e Að-¸w sa-¨-s¸-«n-«p-sï-¦n-epw Kp-cp-X-cm-h-Ø Xc-Ww sN-bv-Xn-«nñ.
sIm-Sp-¦mäv, \yq-tbm-À-¡nð A-Sn-b-´n-cm-hØ
sIm-Sp-¦mäv, \yq-tbm-À-¡nð A-Sn-b-´n-cm-hØ
I-\¯ ssi-Xyhpw sIm-Sp-¦mäpw aq-ew \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯nð A-Sn-b-´n-cm-h-Ø {]-Jym-]n¨p. sIm-Sp-¦mäpw i-àam-b a-ªp-ho-gv-N-bpw Imc-Ww Xm-]-\ne ssa\-kv Un-{Kn-bn-te-¡v t]m-b-tXm-sS-bm-Wv \yq-tbmÀ-¡v K-hÀ-WÀ B³{Uq Iptam A-Sn-b-´n-cm-h-Ø {]-Jym-]n-¨-sXóv Hu-tZymKn-I hmÀ-¯m G-P³-kn dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óp.
ssh-ä-an³ C Sm-_v se-äv I-gvn¡q, Að-jn-ta-gv-kv tcmK-s¯ ]-Sn-¡v ]pd-¯v \nÀ¯mw
ssh-ä-an³ C Sm-_v se-äv I-gvn¡q, Að-jn-ta-gv-kv tcmK-s¯ ]-Sn-¡v ]pd-¯v \nÀ¯mw
Kp-cp-X-c-añm-¯ ad-hn tcm-Kw _m-[n-¨-hÀ Zn-htk-\ H-cp ssl-tUm-kv ssh-ä-an³ C Sm-_v se-äv I-gn-¡p-ó-Xv tcm-KnI-sf A-h-cp-sS ssZ-\wZn-\ {]-hr-¯n-IÄ sN-¿m³ k-Ö-cm-¡p-sa-óv ]T\w. ad-hn tcm-Kw _m-[n¨ tcm-Kn-IÄ A-h-cp-sS ssZ-\wZn-\ {]-hr-¯n-IÄ sN-¿m³ a-säm-cm-sf B-{i-bn-t¡-ïp-ó A-h-Ø B-dv am-k-t¯-¡v H-gn-hm-¡m³ C-Xv k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
F-¨v ]n 34,000 tPm-en-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sp-óp
F-¨v ]n 34,000 tPm-en-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sp-óp
{]ap-J I-¼yq-«À \nÀ-½m-Xm-¡fm-b lyq-se-äv ]m-¡mÀ-Uv ap³-]v {]-Jym-]n-¨n-cp-ó-Xn-t\-¡mÄ A-¿m-bn-c-t¯m-fw Po-h-\-¡m-sc A-[n-I-am-bn ]n-cn-¨p-hn-t«-¡p-sa-óv dn-t¸mÀ«v. C-tXm-sS F-¨v-]n tem-I-hym-]-I-am-bn ]n-cn-¨p-hn-Sp-ó-h-cp-sS F-®w 34,000 B-bn D-b-c-pw.
en-änð C-´y-bn-se I-em-]-¯n-\v am-¸n-sñ-óv knw-K-¸qÀ {]-[m-\-a{´n
en-änð C-´y-bn-se I-em-]-¯n-\v am-¸n-sñ-óv knw-K-¸qÀ {]-[m-\-a{´n
knw-K-¸q-cnð C-´y³ sXm-gn-em-fn-IÄ Xn-§n-¸mÀ-¡p-ó {]-tZ-iam-b en-änð C-´y-bnð Unw-k-_À F-«n-\pïm-b I-em-]w \ym-bo-I-cn-¡m-\m-Ip-ó-X-sñ-óv knw-K-¸qÀ {]-[m-\-a-{´nbm-b eo sl-sk-bv³ eqwKv.