1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Kmkbnð ]{´ïv aWn¡qÀ shSn\nÀ¯m³ [mcW
Kmkbnð ]{´ïv aWn¡qÀ shSn\nÀ¯m³ [mcW
Km-k-bnð ]-{´-ïv a-Wn-¡qÀ sh-Sn-\nÀ-¯m³ C-{km-tb-epw l-am-kpw [m-c-W-bm-bn. H-cm-gv-N-s¯ sh-Sn-\nÀ-¯ I-cm-dn-\p-th-ïn A-ta-cn-¡-bp-sS a-[y-Ø-X-bnð Xn-c-¡n-« {i-aw \-S-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv C-cp-h-cp-sS-bpw `m-K-¯v \n-óv ip-`-kq-N-I-am-b {]-Jym-]-\w D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. C-{km-tbð {]-Xn-tcm-[-a-{´n tam-sj bm-tem³ I-cp-bp-²w Iq-Sp-Xð hym-]n-¸n-¡p-sa-óv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In a-Wn-¡q-dp-IÄ-¡p-Ån-em-Wv t]m-cm-«-¯n-\v Xmð-¡m-en-I-am-bn C-S-th-f \ð-In-s¡m-ïv C-cp-h-cpw t]m-cm-«w A-h-km-\n-¸n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv. Km-k-bnð …
thym-a-tk-\ tIm-]v-SÀ A-]-I-Sw;a-cn-¨-h-cnð tIm-«-bw kz-tZ-in-bpw
thym-a-tk-\ tIm-]v-SÀ A-]-I-Sw;a-cn-¨-h-cnð tIm-«-bw kz-tZ-in-bpw
7 thym-a tk-\ ssk-\n-I-cp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡n-b {Zp-hv sl-en-tIm-]v-SÀ A-]-I-S-¯nð a-cn-¨-h-cnð a-e-bm-fn ssk-\n-I-\pw.tIm-«-bw D-Z-b-\m-]p-cw kz-tZ-in ]n-Xr-Ip-ów Ip-ó-¸-Ån-bnð BÀ a-\p (30) B-Wv A-]-I-S-¯nð a-cn-¨-Xv. a-\p thym-a-tk-\-bn-se kv-Izm-{U¬ eo-U-dm-bn-cp-óp. ss]-e-äv A-]m-b k-tµ-iw \ð-In-bn-cp-só-ópw C-Xn-\p-ti-jw tIm-]v-S-dp-am-bp-Å td-Un-tbm, d-UmÀ _-Ôw \-ã-s¸-s«-ópw ]n-óo-Sv sl-en-tIm-]v-SÀ X-I-cp-I-bp-am-bn-cp-só-ópw thym-a-tk-\m h-àm-hv …
\n-b-a-§fpw \nÀ-t±-i-§fpw t\m-¡p-Ip-¯nIÄ, d-kv-täm-dâp-I-fn-se `-£-W-¯nð D-¸v D-bÀ-óv X-só
\n-b-a-§fpw \nÀ-t±-i-§fpw t\m-¡p-Ip-¯nIÄ, d-kv-täm-dâp-I-fn-se `-£-W-¯nð D-¸v D-bÀ-óv X-só
bp-sI-bn-se d-tÌm-dâp-I-fnð hn-f-¼p-ó `-£-W-§-fnð D-¸n-sâ Af-hv A-]-I-S-I-c-amw hn-[w D-bÀ-ó A-f-hn-se-óv tem-¡ð K-h¬-saâv A-tkm-kn-tbj-sâ ]T\w.
kv-IqÄ tS-anð A-h-[n-sb-Sp-¡m-\m-In-sñ-ó \nb-aw Ip-«n-I-tfm-Sp-Å {Iq-c-X-sb-ó am-Xm-]n-Xm¡Ä
kv-IqÄ tS-anð A-h-[n-sb-Sp-¡m-\m-In-sñ-ó \nb-aw Ip-«n-I-tfm-Sp-Å {Iq-c-X-sb-ó am-Xm-]n-Xm¡Ä
> kv-IqÄ tS-anð A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m\pw a-äp-am-bn ZoÀ-Lam-b A-h-[n-IÄ \ð-tI-sï-ó K-h¬-saâv \nb-aw Ip-«n-I-tfm-Sv Im-«p-ó {Iq-c-X-bm-sW-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä. am-Xm-]n-Xm-¡-tfm-sSm-¯v ka-bw sN-e-h-gn-¡m-\p-Å A-hk-cw Ip-«n-IÄ-¡v \n-tj-[n-¡p-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS K-h¬-saâv sN-¿p-ó-sX-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä Nq-ïn-¡m-«n.
a-te-jy³ hn-am-\-Zpc-´w: ]p-Sn³ Ip-ä-¡m-c-s\-óv ssh-äv-lukv, d-jy-bv-s¡-Xn-tc Iq-Sp-Xð D-]-tcm[w
a-te-jy³ hn-am-\-Zpc-´w: ]p-Sn³ Ip-ä-¡m-c-s\-óv ssh-äv-lukv, d-jy-bv-s¡-Xn-tc Iq-Sp-Xð D-]-tcm[w
298 t]-cp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm¡n-b a-te-jy³ hn-am-\-Zp-c-´-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \n-óv d-jy³ {]-kn-Uâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn-\v H-gn-ªv am-dm-\m-In-sñ-óv ssh-äv lukv. hn-am-\-Zp-c-´-¯nð ]p-Sn³ Ip-ä-¡m-c-\m-sWópw ssh-äv lu-kv h-àm-hv tPm-jv G-W-kväv B-tcm-]n¨p. hn-am-\-Zpc-´w kw-`-hn-¨-ti-jw C-{X-bpw iv-à-am-bn d-jy-bv-¡v F-Xn-tc A-ta-cn-¡ {]-Xn-I-cn-¡pó-Xv C-Xm-Zy-am-bn-«mWv.
Xm-bv hm³ hn-am-\-Zpc´w: c-£-s]«-óv hn-iz-kn-¡m-\m-Im-sX l-§v bp Xp-§pw Ip-Spw-_hpw
Xm-bv hm³ hn-am-\-Zpc´w: c-£-s]«-óv hn-iz-kn-¡m-\m-Im-sX l-§v bp Xp-§pw Ip-Spw-_hpw
hnam-\ Zp-c-´-¯nð \n-óv c-£-s]-«p F-óv C-t¸m-gpw l-Mv bp Xp-§n-\v hn-iz-kn-¡m-\m-bn-«nñ.
amc-Iam-b F-t_mf tcm-Kw ss\-Po-cn-b-bnepw I-sï-¯n
amc-Iam-b F-t_mf tcm-Kw ss\-Po-cn-b-bnepw I-sï-¯n
sse-_o-cn-b, Kn-\n-b, kntb-d en-tbm¬ F-óo B-{^n-¡³ cm-Py-§-fnð C-Xp-h-sc 660 B-fp-I-fp-sS a-c-W-¯n-\v C-S-bm¡n-b F-t_m-f F-ó amc-I-tcm-Kw B-{^n-¡-bn-se G-ähpw P-\-kw-Jy-tbdn-b ss\-Po-cn-b-bnepw dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp.
cm-tP-jv J-ó-bp-sS _w-Kv-fm-hv 90 tIm-Sn-¡v hn-äp
cm-tP-jv J-ó-bp-sS _w-Kv-fm-hv 90 tIm-Sn-¡v hn-äp
apwss_: t_mfnhpUv kq¸ÀXmcambncpó cmtPjv JóbpsS _wKvfmhv 90 tImSn¡v hnäp. BioÀhmZv Fó t]cnð {]ikvXamb _wKvfmhv _nkn\kpImcmb iin Inc¬ sj«nbmWv hm§nbXv. apwss_ \Kc¯nse ImÀ«À tdmUnð ISen\v A`napJambmWv _wKvfmhv ØnXn sN¿póXv. Hcp Ime¯v Bcm[IcpsSbpw kômcnIfpsSbpw Cãkt¦Xambncpóp ChnSw. t_mfnhpUv CXnlmkw cmtP{µ Ipamdnð \nóv 1960 …
tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv Im-Wm-s\¯n-b kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim-[\
tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv Im-Wm-s\¯n-b kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim-[\
B-dv X-hW ssk-¢nw-Knð H-fn-¼n-Iv kz-À-®w t\Sn-b {_n-«-sâ ssk-¢nw-Kv C-Xn-lm-kw kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim[-\.
hym-P-hn-hm-lw s]-cp-Ip-ó-Xm-bn tlmw A-^-tb-gv-kv I-½nän
hym-P-hn-hm-lw s]-cp-Ip-ó-Xm-bn tlmw A-^-tb-gv-kv I-½nän
{_n-«-\nð hym-P hn-hm-l-§-fp-sS F-®w A-]-I-S-I-c-amw hn-[w s]-cp-Ip-ó-Xm-bn bp-sI-bp-sS tlmw A-^-tb-gv-kv I-½n-än. bp-sI-bp-sS Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-¯n-\v `oj-Wn D-bÀ¯n-sIm-ïm-Wv hym-P-hn-hm-l-§Ä s]-cp-Ip-ó-sX-óv Fw-]n-amÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-óp.