1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
thiym-e-b-¯n-\v Un-kv-Iu-ïv {]-Jym-]n-¨ Fð-hn-kv ]mÀ-«n-bv-¡v D-]-Xn-c-sª-Sp-¸nð en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-tf-¡mÄ thm-«v
thiym-e-b-¯n-\v Un-kv-Iu-ïv {]-Jym-]n-¨ Fð-hn-kv ]mÀ-«n-bv-¡v D-]-Xn-c-sª-Sp-¸nð en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-tf-¡mÄ thm-«v
t\m-«nw-Kvlmw kn-än Iu¬-kn-en-te-¡v \-S-ó D-]-Xn-c-sª-Sp-¸nð D-]-{]-[m-\-a{´n \n-¡v s¢-¤n-sâ en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«n-sb Aômw kv-Ym-\-t¯-¡v ]n´-Ån th-iym-e-b-§Ä-¡v Un-kv-Iu-ïv {]-Jym-]n-¨ Fð-hn-kv ]mÀ-«n \memw Øm\-¯v Fv¯n. ap-XnÀ-ó ]u-c³-amÀ-¡v th-iym-e-b-§-fnð Un-kv-Iu-ïv GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-ó-Xm-bn-cp-óp Fð-hn-kv ]mÀ-«n-bp-sS {][m-\ Xn-c-sª-Sp-¸v hm-Kv-Zm\w. te-_À-]mÀ-«n-bp-sS Øm-\mÀ-°n s]-{So-jy ^À-Kq-k-\m-Wv D-]-Xn-c-sª-Sp-¸nð hn-P-bn-¨Xv.
Atacn¡bnð hoïpw FbnUvkv NnInÕn¨v t`Zam¡n
Atacn¡bnð hoïpw FbnUvkv NnInÕn¨v t`Zam¡n
FbnUvkv amdm tcmKsaó `oXn C\n thï. Atacn¡bnð cïmaXv Hcp Ipªnsâ IqSn FbnUvkv tcmKw NnInÕn¨v t`Zs]Sp¯nbXmbn dnt¸mÀ«v. Ignª hÀjw G{]nenð temkv Gôðknð FbvUvkv tcmKhpambn P\n¨ s]¬Ipªn\v P\n¨v aWn¡qdpIÄ¡Iw Bcw`n¨ NnInÕ ^e{]Zamsbóv tUmÎÀamÀ ]dªp. Ipªns\ Ipdn¨v IqSpXð hnhc§Ä ]pd¯v hn«n«nñ. Atacn¡bnse anknkn¸nbnð …
s^bvkv_p¡v ss]eänñm hnam\§Ä hm§póp
s^bvkv_p¡v ss]eänñm hnam\§Ä hm§póp
s^bvkv_p¡v ss]eänñm hnam\§Ä hm§póp. B{^n¡³ cmPy§fpsS DÄ{]tZi§fnð AS¡w CâÀs\äv kÀhokv F¯n¡póXn\mWv s^bvkv_p¡v ss]eänñm t{Um¬ hnam\§Ä hm§póXv. CâÀs\äv tUm«v HBÀPn Fó t]cnð s^bvkv_p¡v Bcw`n¨ncn¡pó ]²XnbpsS `mKambmWv s^bvkv_p¡v ss]eänñm hnam\w kz´am¡póXv. CXn\mbn t{Um¬ hnam\§Ä \nÀan¡pó ssSäm³ Fbtdmkvt]kv Fó I¼\nbpambn s^bvkv_p¡v NÀ¨ \S¯n. …
K-h¬-saâv tPm-_v shºv-ssk-änð A-dp-]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw hym-P³-amÀ
K-h¬-saâv tPm-_v shºv-ssk-änð A-dp-]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw hym-P³-amÀ
sXm-gn-e-t\z-j-IÀ-¡v th-ïn-bp-Å shºv-ssk-änð tPm-en H-gn-hp-I-fp-sï-óv Nq-ïn-¡m-«n \ð-Ip-ó ]-c-ky-§-fnð A-dp]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw hym-P-am-Wv F-óv a-{´n-amÀ. bq-Wn-th-gv-kð tPm-_v am-¨v kvIow {]-Im-cw ]-ckyw \ð-Ip-ó Øm-]-\-§-fnð A-dp-]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw \n-e-hn-enñm-¯ Øm-]-\-§-fm-Wv F-óv Fw-t¹m-bv-saâv a{´n F-kv-XÀ a-Iv th k-½-Xn-¨p.
do-h-bp-sS ac-Ww hn-h-cn-¨-t¸mÄ {]n-tÌm-dnb-kv tX-§n-¡c-ªp
do-h-bp-sS ac-Ww hn-h-cn-¨-t¸mÄ {]n-tÌm-dnb-kv tX-§n-¡c-ªp
Im-ap-In-bp-sS sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð A-d-Ìnem-b H-fn-¼n-Iv-kv. ]m-cm-en-¼n-Ivv-kv Xm-cw H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-sâ hn-Nm-c-W hn-Im-c-\nÀ-`-c-ambn. tIm-S-Xn-ap-dn-bnð h-¨v do-h kv-äo³-Imw-]n-sâ A-´y-\n-an-j-§Ä km-£n-IÄ hn-h-cn¡-th {]-tÌm-dnb-kv tX-§n-¡-c-ªp. do-h-bp-sS \n-e-hn-fn-tI«v Hm-Sn-sb¯n-b A-bð-hm-knbpw tUm-Î-dpam-b km-£n doh-sb c-£n-¡m³ \-S-¯n-b {i-a§-sf Ip-dn-¨v hn-h-cn-¡-sh-bm-Wv {]n-tÌm-dnb-kv Zp-Jw A-S-¡m-\m-Im-sX tX-§n-¡-c-ªXv.
]Wanñm-¯ D-]-t`m-àm¡-sf ssew-Kn-I-am-bn Nqj-Ww sN-¿-cp-sX-ó Sm-Iv-kn ss{U-hÀ-amÀ-¡v ap-ó-dn-bn-¸v
]Wanñm-¯ D-]-t`m-àm¡-sf ssew-Kn-I-am-bn Nqj-Ww sN-¿-cp-sX-ó Sm-Iv-kn ss{U-hÀ-amÀ-¡v ap-ó-dn-bn-¸v
Sm-Iv-kn hn-fn-¨ ti-jw hm-S-I \ð-Im³ ]-W-anñm-sX hn-j-an-¡p-ó D-]-t`m-àm¡-sf ssew-Kn-I-am-bn Nqj-Ww sN-¿p-ó ]-Xn-hv A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-óv Sm-Iv-kn ss{U-hÀ-amÀ-¡v \nÀ-t±iw. lmÀ-«nð-]qÄ Iu¬-kn-em-Wv C-¯-c¯n-sem-cp A-km-[m-c-W ap-ó-dn-bn-¸v ]p-d-¯n-d-¡n-bn-cn-¡p-óXv. Sm-Iv-kn \nc-¡v \ð-Im³ ]-W-anñm-sX hn-j-an-¡p-ó D-]-t`m-àm-¡-sf ssew-Kn-I-am-bn Nqj-Ww sN-¿m³ ]m-Sn-sñ-óm-Wv \nÀ-t±iw.
_näv-tIm-bn³ F-Iv-kv-tN-ôv No-^v F-Iv-kn-Iyq-«o-hn-sâ Zqcq-l ac-Ww t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡p-óp
_näv-tIm-bn³ F-Iv-kv-tN-ôv No-^v F-Iv-kn-Iyq-«o-hn-sâ Zqcq-l ac-Ww t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡p-óp
Hm¬-sse³ I-d³-knbm-b _näv-tIm-bn³ C-S-]m-Sp-IÄ \-S-¯n-h-ón-cp-ó Øm-]-\-¯n-sâ No-^v F-Iv-kn-Iyq-«o-hn-s\ Zpcq-l km-l-N-cy-¯nð a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï¯n-b kw`-hw t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡póp. _n-äv tIm-bn³ C-S-]m-Sp-IÄ {]-Xn-k-Ôn-bnð \nð-¡p-ó k-a-b-¯m-Wv a-c-W-saó-Xv Zq-cq-l-X hÀ-²n-¸n-¡p-óp. _n-äv tIm-bn³ F-Iv-kv-tNôm-b ^-Ìv sa-ä-bp-sS No-^v F-Iv-kn-Iyq-«ohm-b Hm-«w dm-Uv-sS-Iv (28) B-Wv knw-K-¸q-cn-se A-¸mÀ-«v-saânð a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï-¯n-b-Xv.
XShp-]p-Ån-bp-am-bn ssewKn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-« ap³ P-bnð Po-h-\-¡m-cn-bv-¡v XS-hv in£
XShp-]p-Ån-bp-am-bn ssewKn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-« ap³ P-bnð Po-h-\-¡m-cn-bv-¡v XS-hv in£
X-S-hp-]p-Ån-bp-am-bn ssewKn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-« h-\n-Xm P-bnð Po-h-\-¡m-cn-bv-¡v c-ïv hÀ-jhpw F-«v am-khpw XS-hv in-£. tÌm-¡v lo-¯v P-bn-en-se ap³ Po-h-\-¡m-cn Pq-en SÀ-«-Wm-Wv _À-½nw-Kvlmw {Iu¬ tImS-Xn in-£n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. C-hÀ-s¡m-¸w ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-teÀ-s¸-« XS-hv ]p-Ån-bm-b AÀ-¯o-^v lp-ssÊ-s\ (23) tImS-Xn H-cp hÀj-s¯ X-S-hn\pw hn-[n-¨p.
apÉow Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS Ip-«nI-sf sIbÀ-tlm-an-em-¡-W-sa-óv e-ï³ ta-bÀ t_m-dn-kv tPm¬-k¬
apÉow Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS Ip-«nI-sf sIbÀ-tlm-an-em-¡-W-sa-óv e-ï³ ta-bÀ t_m-dn-kv tPm¬-k¬
apÉow Xo-{h-hm-Zn-I-fp-tSbpw hwio-b hm-Zn-I-fp-tSbpw a¡-sf sIbÀ-tlm-an-em-¡-W-sa-óv e-ï³ ta-bÀ t_m-dn-kv tPm¬-k¬. Xo-{hhm-Z \n-e-]m-Sp-I-fp-Å am-Xm-]n-Xm-¡Ä a-¡-fn-te-¡v C¯-cw \n-e-]m-Sp-I-fpw hn-tZz-j-§fpw Ip-¯n-sh-bv-¡m³- km-[y-X-bp-sï-ópw A§-s\ h-ómð Cu Ip-«n-IÄ sIm-e-]m-X-In-Ifpw Nm-th-dp-Ifpw B-Im³ km-[y-X-bp-sïópw t_m-dn-kv tPm¬-k¬ Nq-ïn-¡m-«n.
H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-\v am-¸v \ð-Ip-ó-Xm-bn sImñ-s¸-« Im-ap-In-bp-sS A½
H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-\v am-¸v \ð-Ip-ó-Xm-bn sImñ-s¸-« Im-ap-In-bp-sS A½
Im-ap-In-sb sh-Sn-h¨p-sIm-ó tI-knð hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-ó H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-\v am-¸v \ð-Ip-ó-Xm-bn sImñ-s¸-« Im-ap-In do-h Ìo³-Imw-]n-sâ am-Xm-hv Pq¬ Ìo³-Imw]v. do-h-bp-sS sIm-e-]mX-Iw kw-_-Ôn-¨ hn-Nm-c-W-bv-¡n-S-bnð H-cp Sn-hn Nm-\-en-\v \ðIn-b hnIm-c \nÀ-`-cam-b A-`n-ap-J-¯n-em-Wv Xm³ {]n-kv-täm-dn-b-kn-\v am-¸v \ð-Ip-ó-Xm-bn Pq¬ hy-à-am-¡n-b-Xv.