1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
{]ImithK¯nð Nn{XsaSp¡m³ Ignbpó 3Un Iymad Isï¯n
{]ImithK¯nð Nn{XsaSp¡m³ Ignbpó 3Un Iymad Isï¯n
{]Imi thK¯nð Nn{XsaSp¡m³ Ignbpó Iymad Isï¯n. FwsFSnbnse KthjIcmWv Cu Iymad Isï¯nbXv. 500 tUmfÀ hne hcpó Cu Iymad Cu t{iWnbnse Gähpw hne Ipdª IymadbmWv. ImdpIfnse A]IS apódnbn¸v kwhn[m\¯nepw saUn¡ð CtaPnMnepw tamj³ {Sm¡nMnepw CâdmÎohv sKbnwan§nepw Iymad D]tbmKs¸Spw. amkm¨pskäv-kv C³Ìnänbq«v Hm^v sSIv-t\mfPn aoUnb …
temI¯nse Gähpw aqeyapÅ {_m³Uv Bbn B¸nÄ XncsªSp¡s¸«p
temI¯nse Gähpw aqeyapÅ {_m³Uv Bbn B¸nÄ XncsªSp¡s¸«p
temI¯nse Gähpw aqeyapÅ {_m³Uv Bbn B¸nÄ XncsªSp¡s¸«p. ssat{Imtkm^väns\ ]n´ÅnbmWv B¸nÄ Hómw Øm\w t\SnbXv. 10,400 tImSn tUmfdmWv B¸nfnsâ aqeyw. t^m_v-kv amKkn\mWv temI¯nse hnetbdnb {_m³UpIsf XncsªSp¯Xv. A¸nÄ, ssat{Imtkm^väv Fóo I¼\nIÄ Hópw cïpw Øm\w t\Snbt¸mÄ sIm¡tImf aqómw Øm\¯pw sF_nFw \memw Øm\¯pw KqKnÄ Aômw …
kzX{´ kv-tIm«v-e³Unsâ cq]tcJ ]pd¯n-d¡n
kzX{´ kv-tIm«v-e³Unsâ cq]tcJ ]pd¯n-d¡n
{_n«\nð \nóv kzmX{´yw t\SpóXnsâ hniZmwi§fS§nb tcJ kv-tImSv-e³Uv kÀ¡mÀ ]pd¯nd¡n. ASp¯ k]vXw_À 14-\v \S¡pó lnX]cntim[\bv¡v aptómSnbmbmWnXv ]pd¯phn«Xv. 306 hÀjambn bpss\äUv InMvU¯nð XpScpó kv-tIm«v-e³Uv kzX{´cmPyamIWtamsbó Imcy¯nemWv lnX]cntim[\. kzmX{´y¯n\v tijhpw {_n«ojv cmPIpSpw_¯nsâ A[nImcw \ne\nÀ¯saópw {_n«ojv ]uïv \mWbambn XpScpsaópw cq]tcJbnð hyàam¡póp. Fómð kz´ambn ssk\yw …
th-Z-\-kw-lm-cn-I-fnð D-¸n-sâ Af-hv A-an-X-sa-óv ]T-\-§Ä
th-Z-\-kw-lm-cn-I-fnð D-¸n-sâ Af-hv A-an-X-sa-óv ]T-\-§Ä
e-£-¡-W-¡n-\v {_n-«o-jp-ImÀ D-]-tbm-Kn-¡p-ó an-¡ th-Z-\-kw-lm-cn-I-fnepw D-¸n-sâ Af-hv A-an-X-sa-óv ]T-\§Ä. D-¸v A-an-X-am-bn A-S§n-b th-Z-\-kw-lm-cn-I-Ä D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cnð lr-Z-bm-LmXw, ]-£m-Lm-Xw F-ón-h D-ïm-Im-\p-Å km-[y-X 22 i-X-am-\w A-[n-I-am-Wv Fópw ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-óp.
do-t_m-¡v shºv-ssk-än-ð ]n-ghv, sU-enh-dn NmÀ-Öv am-{Xw \ð-In jq-kv kz-´-am-¡m³ sIm-Xn-¨-hÀ-¡v \ncmi
do-t_m-¡v shºv-ssk-än-ð ]n-ghv, sU-enh-dn NmÀ-Öv am-{Xw \ð-In jq-kv kz-´-am-¡m³ sIm-Xn-¨-hÀ-¡v \ncmi
sU-enh-dn NmÀ-Öv am{Xw \ð-In do-t_m-¡n-sâ {S-bn-t\-gv-kv jq-kv kz-´-am-¡m³ sIm-Xn-¨-hÀ-¡v \n-cm-i. kwK-Xn shºv-ssk-än-se ]n-g-hm-bn-cp-óp F-óv Nq-ïn-¡m-«n do-t_m-¡v A-[n-Ir-XÀ cw-K-s¯¯n.
ImWnI-sf A-Ûp-X-s¸-Sp-¯n Nm-cn-än tjm-bnð hneyw cm-P-Ip-amc-sâ ]m-«v
ImWnI-sf A-Ûp-X-s¸-Sp-¯n Nm-cn-än tjm-bnð hneyw cm-P-Ip-amc-sâ ]m-«v
A-dp-\q-dn-e-[n-Iw h-cp-ó Im-WnI-sf A-Ûp-X-s¸-Sp¯n-sIm-ïv Nm-cnän-tjm-bnð hneyw cm-P-Ip-am-c³ ]m-Sn. skâÀ-t]m-bvâv Nm-cn-än sI³-knw-Kv-S¬ ]m-e-knð \-S¯n-b hnâÀ ssh-äv Km-e F-ó kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn-bn-em-Wv Im-WnI-sf A-Ûp-X-s¸-Sp¯n-sIm-ïv hneyw cm-P-Ip-am-c³ tÌ-Pn-se-¯n ]m-Sn-bXv. {]-kn-² Km-b-Icm-b tPm¬ t_m¬ tPm-hn-bv¡pw sS-bv-eÀ kzn-^v-än\pw H-¸-am-Wv hneyw cm-P-Ip-am-c³ ]m-Sn-b-Xv.
Aw-tKm-f-bnð apÉow a-Xw \n-tcm-[n-¨n-«n-sñ-óv hn-i-Zo-Ic-Ww
Aw-tKm-f-bnð apÉow a-Xw \n-tcm-[n-¨n-«n-sñ-óv hn-i-Zo-Ic-Ww
B-{^n-¡³ cm-Pyam-b Aw-tKm-f-bnð ap-Éow a-Xw \n-tcm-[n-¨n-«n-sñ-óv A-ta-cn-¡-bn-se Aw-tKm-f Fw-_-kn-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. cm-Py-¯v apÉow a-Xw \n-tcm-[n-¨-Xm-bp-Å hmÀ-¯I-sf hm-jnw-Kv-S¬ Un-kn-bn-ep-Å Aw-tKm-f Fw_-kn X-Ån-¡-f-ªp. Fñm-a-X-§Ä¡pw k-am-\am-b kzm-X-{´yw A-\p-h-Zn-¡p-ó cm-Py-am-Wv Aw-tKm-f-sbópw a-dn-¨p-Å hmÀ-¯-IÄ hm-kv-X-h hn-cp-²-am-Wv Fópw hn-i-Zo-I-c-W-¯nð ]-d-bpóp.
ssewKn-I Ip-ä-Ir-Xy-teÀ-s¸-Sp-ó Iu-am-c-¡m-cp-sS F-®w s]-cp-Ip-óp
ssewKn-I Ip-ä-Ir-Xy-teÀ-s¸-Sp-ó Iu-am-c-¡m-cp-sS F-®w s]-cp-Ip-óp
ssewKn-I Ip-ä-Ir-Xy-§-fnð DÄ-s¸-Sp-ó Iu-am-c {]m-b-¡m-cp-sS F-®-¯nð h³ hÀ-²-\-sh-óv ]T\w.
kv-{Xo-bpsS a-c-W-¯n-sâ Np-cp-f-gn-¡m³ t]m-eokv, kw-i-b-¯n-sâ ap-\ e-ï³ A-Sn-a-Xz tI-kn-se {]-Xn-I-fp-sS t\À¡v
kv-{Xo-bpsS a-c-W-¯n-sâ Np-cp-f-gn-¡m³ t]m-eokv, kw-i-b-¯n-sâ ap-\ e-ï³ A-Sn-a-Xz tI-kn-se {]-Xn-I-fp-sS t\À¡v
]-Xn\-ôv hÀ-jw ap³-]v ku-¯v e-ï-\n-se H-cp ho-Sn-sâ P-\m-e-bnð \n-óv kv{Xo ho-Wp a-cn-¨ kw-`-h-¯n-sâ Np-cp-f-gn-¡m³ t]m-eokv. kw-`-h-¯nð kw-i-b-¯n-sâ ap-\ e-ï³ A-Sn-a-Xz-tI-kn-se {]-Xn-I-fp-sS t\À-¡m-sW-óv t]m-eo-kv ]-d-bp-óp. 1997ð ku-¯v e-ï-\n-se tl¬-lnñn-ep-Å ho-Sn-sâ P-\m-e-bnð \n-óm-Wv kv{Xo ho-Wp a-cn-¨-Xv.
CâÀ-s\-äntñ, \n§-sf tem-I-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¡m³ ]pXn-b B³-t{Um-bv-Uv B-¸v
CâÀ-s\-äntñ, \n§-sf tem-I-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¡m³ ]pXn-b B³-t{Um-bv-Uv B-¸v
Po-hn-X-¯nð H-cn-¡-se-¦nepw CâÀ-s\-äv I-W-£³ Inv-«m-¯ H-cp {]-tZi-¯v F-¯-s¸-«n-«nñm-¯-hÀ Np-cp¡w. bm-{X-Ifpw aäpw t]m-Ip-t¼mÄ tlm-«-ep-I-fn-se sshss^ NmÀ-Öp-IÄ I-ïv ]-e-t¸mgpw I-®v X-Ån-t¸m-Im-dp-apïv. C¯-cw {]-iv-\-§Ä-¡v ]-cn-lm-cw Iïp-sIm-ïv \n§-sf tem-I-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¡m³ ]pXn-b B³-t{Um-bv-Uv B-]v-fn-t¡-j³ h-cp-óp.