1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
{_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS a-IÄ kÀ-¡mÀ kv-Iq-fn-te-¡v
{_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS a-IÄ kÀ-¡mÀ kv-Iq-fn-te-¡v
¡-sf G-ähpw a-n-I-¨ kv-Iq-fnð X-só hn-S-W-sa-ó \nÀ-_-Ô _p-²n-bp-am-bn s\-t«m-«-tam-Sp-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v C-Xm H-cp A-]-hmZw. aI-sf {_n-«-\n-se kÀ-¡mÀ kv-Iq-fnð tNÀ¡m-s\m-cp-§p-ó Cu am-Xm-]n-Xm-¡Ä Nnñ-d-¡mcñ. {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dqWpw `m-cy kma-´m Im-a-dqWpw B-Wv a-IÄ \m³-kn-sb kÀ-¡mÀ kv-Iq-fnð hn-«v ]Tn-¸n¡m-s\m-cp-§p-ó-Xv.
Að-jn-ta-gv-kn-sâ hc-hv aq-óv hÀ-jw ap³-t] I-sï-¯mw, H-cp sNdn-b c-à-]cn-tim-[-\-bn-eqsS
Að-jn-ta-gv-kn-sâ hc-hv aq-óv hÀ-jw ap³-t] I-sï-¯mw, H-cp sNdn-b c-à-]cn-tim-[-\-bn-eqsS
Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-sâ hc-hv aq-óv hÀ-jw ap³-t] c-à ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS I-sï-¯m³ km-[n-¡p-sa-óv hn-Z-Kv²À. C-Xv sXm-®q-dv i-X-am-\w Ir-Xy-am-bn-cn-¡p-saópw K-th-j-IÀ Nq-ïn-¡m-«póp. c-à-¯n-se tIm-i-§-fnð h-cp-ó am-ä-§Ä \o-co-£n-¨m-Wv Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-\p-Å km[y-X D-tïm F-óv ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xv.
ate-jy³ hn-am-\w Im-WmXm-b kw`-hw: Xo-{hhm-Z _-Ôw F-^v-_n-sF A-t\z-jn-¡p-óp
ate-jy³ hn-am-\w Im-WmXm-b kw`-hw: Xo-{hhm-Z _-Ôw F-^v-_n-sF A-t\z-jn-¡p-óp
a-te-jy³ FbÀ-sse-³-kn-sâ Fw-F-¨v 370 hn-am-\w Im-Wm-Xm-b-Xv kw-_-Ôn-¨ Zq-cq-l-X Xp-S-cpóp. hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä C-Xp-h-tcbpw I-sï-¯m-\m-Im-¯-Xm-Wv Zp-cq-l-X hÀ-²n-¡m³ Im-cWw. kw-`-h-¯n-\v ]n-ónð Xo-{hhm-Z A-«na-dn km-[y-X-IÄ A-t\z-jn-¡pw. C-Xn-\m-bn a-te-jybpw bp-Fkpw {]-tXy-I kwL-s¯ \n-tbm-Kn-¨n-«p-ïv.
Ham\nse aebmfn hyhkmbn KÄ^mÀ apl½Zen¡v AgnaXnt¡knð 15 hÀjw XShv in£
Ham\nse aebmfn hyhkmbn KÄ^mÀ apl½Zen¡v AgnaXnt¡knð 15 hÀjw XShv in£
Ham\nse {]apJ aebmfn hyhkmbnbmb KÄ^mÀ apl½Zen¡v AgnaXnt¡knð 15 hÀjw XShv in£. 5 tIkpIfnembn akvIäv {Inan\ð tImSXnbmWv in£ hn[n¨Xv. ]ng XpI AS¡w 2.4 aney³ Ham\n dnbmð ]ng AS¨ KÄ^mÀ apl½Zen¡v Pmayw A\phZn¨p. Ham\nð F® hnXcW ss]¸v sse³ IcmÀ e`n¡póXn\p ssI¡qen \evInsbó …
{]-iv-\-¡m-sc Ip-Sp-¡m³ kn-kv h-cpóp, C-\n bq-tdm-]y³ {In-a-\-epI-sf H-ä ¢n-¡nð t]m-eo-kn-\v I-sï¯mw
{]-iv-\-¡m-sc Ip-Sp-¡m³ kn-kv h-cpóp, C-\n bq-tdm-]y³ {In-a-\-epI-sf H-ä ¢n-¡nð t]m-eo-kn-\v I-sï¯mw
A-Sp-¯ H-tÎm-_À ap-Xð bp-sI t]m-eo-kn\pw t_mÀ-UÀ G-P³-kn-bv¡pw {In-an-\ð Câ-en-P³-kv Um-äm-t_km-b sj³-P³ C³-^À-ta-j³ kn-Ìw AY-hm kn-kvv 2 e-`y-am-Ipw.
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯nð \m-ev hym-P-bm-{X-¡mÀ
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯nð \m-ev hym-P-bm-{X-¡mÀ
239 bm-{X-¡m-cp-am-bn I-gn-ª Znh-kw Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯nð \m-ev hym-P-bm-{X-¡mÀ bm-{X-sN-bv-X-Xm-bn kqN-\. hn-am-\w A-{I-an-IÄ X-«n-sb-Sp-¯-Xm-Im-\p-Å kq-N-\-IÄ C-tXm-sS _-e-s¸«p.
a-X-hn-izm-kn-I-fñm-¯ A[ym-]I-sc ]p-d-¯m-¡m³ apÉow -kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ {i-an-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v
a-X-hn-izm-kn-I-fñm-¯ A[ym-]I-sc ]p-d-¯m-¡m³ apÉow -kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ {i-an-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v
a-X-hn-izm-kn-I-fñm-¯ A-[ym-]I-sc ]p-d-¯m-¡m-\m-bn apÉow kv-Iq-fn-se ta-e-[n-Im-cn-IÄ hr-¯n-sI-« I-fn-IÄ I-fn-bv-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. _-À-½nw-Kvlmw kn-än Iu¬-knð \-S-¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv apÉow kv-Iq-f-[n-Ir-cp-sS \m-Ww sI-« I-fn-IÄ ]p-d-¯p-h-ó-Xv.
I-S-enð \o-´n Xp-Sn-bv-¡m³ h-c-s«, sIm-e-bm-fn {km-hv bp-sI Xo-c-¯pïv.
I-S-enð \o-´n Xp-Sn-bv-¡m³ h-c-s«, sIm-e-bm-fn {km-hv bp-sI Xo-c-¯pïv.
Nq-Sv Im-em-h-Ø B-kz-Zn-¡m-\m-bn t\-sc I-S-en-te¡v Hm-Sm³ h-cs«. ]-Xn-\-ôSn-tbm-fw h-en-¸-ap-Å enUn-b Fó sIm-e-bm-fn {km-hv bp-sI I-Sð-Xo-c-§-fnð c-à-Zm-ln-bm-bn A-e-ªp-Xn-cn-bp-óp-sï-óv hn-Z-Kv-²À.
{Ioan-b d-jy-bv-¡v hn-«v \ð-In-sñ-óv bp-s{I-bv³
{Ioan-b d-jy-bv-¡v hn-«v \ð-In-sñ-óv bp-s{I-bv³
{Ioan-b ta-J-e d-jy-bv-¡v hn-«v \ð-In-sñ-óv bp-s{I-bv³. C-S¡m-e kÀ-¡m-cnð hn-tZ-i-Im-cy a-{´nbm-b B³-{Un sZ-jv-Nn-äv-kn-bm-Wv C-¡mcyw hy-à-am-¡n-b-Xv. 1954 ð tkm-hnb-äv bq-Wn-b³ C-Xv bp-s{I-bv-\v \ðIn-b {]-tZ-i-am-sWópw \n-e-hnð C-Xv bp-s{I-bv³ A-XnÀ-¯n-bn-em-sW-ópw B³{Un hy-à-am-¡n.
tSm-dn-IÄ A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bmð hoïpw sNe-hp Np-cp-¡-se-óv hn-Z-Kv-²À
tSm-dn-IÄ A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bmð hoïpw sNe-hp Np-cp-¡-se-óv hn-Z-Kv-²À
A-Sp¯ s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð tSm-dn-IÄ A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bmð ho-ïpw sN-e-hp-Np-cp-t¡-ïn h-cp-sa-óv km-¼¯n-I hn-Z-Kv-²À. 20 _n-ey¬ ]u-ïn-e-[n-Iw ^-ïv I-ï-s¯-ïn h-cp-ó-Xn-\mð sN-e-hp-Np-cp-¡ð Añm-sX a-cv-dv amÀ-¤-§-Ä K-h-¬-saân-sâ ap-ón-en-sñópw hn-Z-Kv-²À ]-d-bp-óp. k¼-Zv hy-h-Ø {]-Xo-£n¨-{X h-fÀ-¨ ssI-h-cn-¡m-¯-Xm-Wv C¯-c-sam-cp {]-Xn-k-Ôn-bv-¡v Im-c-Ww.