1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 18, 2012

tdm-am-\K-cw I-¯n-sb-cn-ª-t¸mÄ ho-W hm-bn-¨ \otdm N-{I-hÀ-¯n-sb Ip-dn-¨v tI-«n-«n-tñ… H-cp `-c-Wm-[n-Im-cn-bp-sS ]n-Sn-¸v tI-Sv hy-à-am-¡m³ C-Xnepw h-en-sbm-cp D-]-a D-ïm-bn-«ptïm F-ópÅ-Xv kw-i-b-am-Wv? tI-c-f-¯n-sâ Im-cy-¯nð ho-W hm-bn-¡pó-Xv B-cm-Wv F-ó-Xm-Wv kw-ibw. ap-Jy-\mtWm (tI-c-f-¯n-\v H-cp ap-Jy-\ptïm?) A-tXm X-§tfm? tI-c-f-¯n-sâ `-c-W-kn-cm-tI-{µw Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ sk-{I-«n-tb-änð \n-óv ]m-W-¡m-t«-¡v am-än-sbópw H-cp kw-km-c-ap-ïv. F-´p-X-só-bm-bmepw tI-c-f-¯nð ap-s¼-§p-anñm-¯ hn-[w km-ap-Zmbn-I {[q-ho-Ic-Ww \-S-ón-cn-¡póp. A-Xn-sâ D-¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \n-óv tIc-fw `-cn-¡p-óp-sh-óv A-h-Im-i-s¸-Sp-ó ap-Jy-\v H-gn-ªp-\nð-¡m-\m-Inñ.

2011 G-{]nð 13\v 13þmw tI-c-f \n-b-a-k-`-bn-te-¡p-Å Xn-c-sª-Sp-¸nð P-\-hn-[n tX-Sn-bn-d-§p-t¼mÄ bp-UnF-^v A-an-X {]-Xo-£-bn-em-bn-cpóp. ap-ó-WnI-sf am-dn-am-dn `-cn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡p-ó tI-c-f-¯n-se thm-«À-am-cp-sS cm-{ão-b {]-_p-²-X Imc-Ww C-¡p-dn `-cn-¡m-\p-Å Du-gw X-§Ä-¡v X-só In-«p-sa-óm-bn-cp-óp bp-Un-F-^n-sâ {]-Xo-£. F-ómð hnF-kv ^m-Î-dn-sâ ]p-d-¯v Fð-UnF-^v kv-tImÀ sN-bv-X-t¸mÄ t\co-b `q-cn-]-£-¯n-sâ ]pd-¯v tI-c-fw `-cn-t¡-ï K-Xn-tI-Sn-em-bn bp-Un-F-^v. X-½nð Xñpw hmIv-t]m-cp-am-bn tIm¬-{K-kv t\-Xm-¡Ä Xm³-t]mcn-a Im-«n-b-t¸mÄ Ip-ªm-en-¡p-«n kr-ãn-¨ {]-Xn-k-Ôn-bn-ð \n-óv I-c-I-b-dm³ eo-Kn-\v A-[n-Im-cw B-h-iy-am-bn-cp-óp. A-Xm-Wv Xn-c-sª-Sp-¸v ^-e-¯nð {]-Xn-^-en-¨Xv. A-[n-Im-cw In-«p-sa-ó A-an-X-{]-Xo-£-bnð a-äp-Å-hÀ A-e-k³-am-cm-bn-cp-ó-t¸mÄ eo-Kv A-Sn¯-«v ap-Xð D-gp-Xp-a-dn¨p. A-Xn-\p-]-tbm-Kn¨-Xv Að-¸w I-Sp-¯ B-bp-[-am-bn-cp-óp-sh-óv am{Xw þ hÀ-¤o-bX.

a-Õ-cn-¨ 24 ko-äp-I-fnð 20 ap-Éow-eo-Kv ]n-Sn-s¨-Sp¯p. F-ómð tIm¬-{K-kmI-s« a-Õ-cn-¨ 82 ko-äp-I-fnð hn-P-bn-¨-Xv 38 F-®-¯nð am-{Xw. C-Xn-t\-¡mÄ an-I-¨ {]-I-S-\-am-bn-cp-óp kn-]n-sF-F-½n-tâ-Xv a-Õ-cn-¨ 84 ko-äp-I-fnð 45 F-®-¯nepw A-hÀ hn-P-bn¨p. kn-]n-sF-bmI-s« a-Õ-cn-¨ 27 ko-äp-I-fnð 13 F-®-¯nð hn-P-bn¨p. L-S-I-I-£n-I-fp-sS ko-äp-IÄ Iq-Sn tNÀ-¯v 72 ko-äp-I-fp-am-bn A-[n-Im-c-¯n-te-dp-t¼mÄ X-½n-e-Sn-¡p-ó L-S-I-I-£n-I-sf t]-Sn-¨v Itk-c D-d-¸n-¡m³ D-½³-Nm-ïn-¡v ap-ón-ep-Å G-Ih-gn A-[n-Im-cw eo-Kn-\v hn«p-sIm-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp. eo-Kn-sâ A-h-iy-§Ä-¡v h-g§n-sIm-Sp¯p-sIm-ïv D-½³-Nm-ïn H-ó-c-hÀ-j-am-bn A-Xv `w-Kn-bm-bn \nÀ-Æ-ln-¡p-Ibpw sN-¿p-óp.

tI-c-f-¯nð hÀ-¤o-b-X hÀ-²n-¨p-h-cp-óp-sh-óv kw-Øm-\-§-fn-se t]m-eo-kv ta-[m-hn-I-fp-sS tbm-K-¯nð h-¨v {]-[m-\-a{´n a³-tam-l³ knw-Kv Að-¸w Bi-¦-tbm-Sv ]-d-bp-I-bp-ïm-bn. kwK-Xn k-Xy-sa-¦nð A-Xn-\v G-I D-¯-c-hm-Zn ap-Jy³ am-{X-amWv. I-gn-ª Ip-td am-k-§-fm-bn tIc-fw Iïp-sIm-ïn-cn-¡p-óXpw A-¯-c-¯n-ep-Å Im-cy-§-fmWv. a-tX-X-c-Xzhpw s^-U-d-en-khpw D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¡p-ó bp-UnF-^v H-cp k-ap-Zm-b-¯n-\v th-ïn am{Xw hn-«p-ho-gv-N-IÄ sN-¿p-óp. A-Xv a-äp k-ap-Zm-b§-sf sNm-Sn-¸n-¡p-I-bpw `q-cn-]-£ k-ap-Zm-b sF-Iy-sa-óv B-i-b-¯n-te-¡v Ah-sc sIm-ïp-sN-óv F-¯n-¡p-Ibpw sN-bvXp. ^-etam tI-c-f-¯nð ap³-s]-§p-anñm-¯ hn-[w i-àam-sbm-cp km-aq-Zm-bn-I {[q-ho-Ic-Ww \-S-ón-cn-¡p-óp.

tI-c-f-¯nð hÀ-¤o-b-Xbpw km-ap-Zm-bn-I-Xbpw ]-SÀ-óp ]-´-en-¨-Xnð D-½³-Nm-ïn- A-S-¡-ap-Å t\-Xm-¡-fp-sS ]-¦v H-gn-hm-¡m³ I-gn-bn-ñ. ]-c-kv]-cw I-Sn-¨p-Io-dm³ \n-ón-cp-ó F³-F-kv-Fkvþ F-kv-F³-Un-]n kJyw F-ó {]-Xn-`m-kw D-ïm-b-Xn-\v Im-c-W-¡m-c³ X-só ap-Jy-a{´n D-½³-Nm-ïn-bmWv. tIm¬-{K-kv t\-Xm-¡-fp-sS I-Sp-¯ F-XnÀ-¸n-s\ a-dn-I-S-óm-Wv A-ômw a-{´n-sb-ó hn-hm-Z-]p-cpj-\v ap-Jy³ ]-¨-s¡m-Sn \ð-In-bXv. tI-c-f-¯nð \n-e-\n-ón-cp-ó H-cp A-enJn-X km-ap-Zmbn-I kw-hc-Ww A-«n-a-dn-¡m³ C-Xv Im-c-W-ambn. H-¸w `q-cn-]-£ hÀ-¤o-bX-sb B-fn-¡-¯n-¡p-Ibpw sN-bvXp. C-Xn-sâ ^-e-am-Wv F-³-F-kv-Fkvþ F-kv-F³-Un-]n k-Jyw.

h-S-¡³ tI-c-f-¯n-se Nn-e `m-K-§-fnepw a-e-¸p-d¯pw am{Xw kzm-[o-\-ap-Å eo-Kn-\v C-{X-b-[n-Iw Im-cy-§Ä A-[n-Im-c-¯n-eq-sS t\-Sn-sb-Sp-¡m-sa-¦nð tI-c-f-¯n-se `q-cn-]-£ k-ap-Zm-b-§Ä-¡v F-s´m-s¡ t\-Sn-sb-Sp-¡m-\mIpw F-óv kp-Ip-am-c³-\m-bcpw sh-Åm-¸-Ånbpw Nn-´n-s¨-¦nð Ah-sc sX-äp-]-d-bm-³ B-Inñ. hÀ-jm-hÀ-jw km-ap-Zm-bn-I i-àn-{]-IS-\w \S-¯n A-S§n-sbm-Xp-§n-bn-cp-ó t\-Xm¡-sf tI-c-f-cm-{ão-b-¯n-sâ K-Xn \nÀ-®-bn-¡p-ó-h-cm-¡o XoÀ-s¯-¦nð A-Xn-sâ ]qÀ-® D-¯-c-hm-ZnXzw ap-Jy-a{´n D-½³-Nm-ïn-¡v X-só-bm-Wv.

tI-c-f-¯nð km-ap-Zmbn-I {]oW-\w \S-¯n A-[n-Im-c-¯n-te-dm³ BÀ-¯n-Im-Wn-¨n-cpó-Xv tIm¬-{K-kv X-só-bm-Wv. A-Xn-sâ ^-e-am-Wv C-óv Im-Wp-ó-Xpw. {In-kv-Xy³ apÉow km-ap-Zm-b§-sf {]o-Wn-¸n¨pw A-ôp-hÀ-j-¯n-\n-S-bv-¡v s]-cp-ó-bnepw sh-Åm-¸-Ån-bp-sS ho-«nepw k-µÀi-\w \-S-¯nbpw A-[n-Im-cw H-¸n-s¨-Sp-¡p-t¼mÄ In-«pó-Xv Ip-dªp-t]m-Ip-ó-hÀ ap-dp-ap-dp-¸v \-S-¯pó-Xv kzm-`m-hnIw. F-ómð C-¡p-dn A-[n-Im-cw \n-e-\nÀ-¯m³ D-½³-Nm-ïn sN-bvX-Xv C-¯-cn-bñ H-¯n-cn I-S-ó-ssI-¿m-bn-t¸mbn. apÉow k-ap-Zm-b-sa-ó thm-«v _m-¦v e-£y-am-¡n cm-{ão-b I-£n-IÄ \-S-¸n-em¡n-b X-{´-§Ä tI-c-f-¯n-sâ s]m-Xp-Xmð-¸-cy-§-tfbpw P-\m-[n]-Xy a-cym-Z-I-tf-bp-am-Wv X-In-Sw a-dn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

tIc-fw `-cn-¡pó-Xv ap-Éow-eo-Kv X-só-bm-sW-ópw eo-Kn-\v ln-X-I-c-añm¯-Xv tI-c-f-¯nð \-S-¡nv-sñópw eo-Kv t\-Xmhpw s]m-Xp-a-cma-¯v h-Ip-¸v a-{´n-bpam-b hn. sI. C-{_m-lnw Ip-ªn-sâ {]-kw-Khpw A-Xn-s\ \ym-bo-I-cn-¨ D-½³-Nm-ïn-bp-am-Wv eo-Kv {]o-W-\-¯n-sâ G-ähpw H-Sp-hn-se D-Zm-l-cWw. eo-Kn-sâ ]mÀ-«n k-t½-f-\-¯n-em-Wv C-{_mlow Ip-ªv hnhm-Z {]-kw-Kw \-S-¯n-bXv. F-ómð {]-kw-Kw \-S¯n-b km-l-Ncyw I-W-¡n-se-Sp-¡p-t¼mÄ C-{_mlnw Ip-ªv ]-d-ª-Xnð sX-änñ-óm-bn-cp-óp D-½³-Nm-ïn-bp-sS I-sï-¯ð. ap-Jy-sâ eo-Kv {]o-W-\-¯nð a-\w-a-Sp-¯n-cn-¡p-ó tIm¬-{K-kv t\-Xm-¡Ä C-Xn-s\-Xn-tc cw-K-s¯-¯n I-gnªp. A-ômw-a{´n hn-hm-Z-¯n-epw C-Xv X-só-bm-bn-cp-óp \-S-óXv. bp-UnF-^v Xo-cp-am-\w hcpw ap-¼v eo-Kn-\v Aômw a-{´n-bp-ïm-Ip-saópw A-Xv C-ó-bmÄ B-bn-cn-¡p-saópw eo-Kv {]-knUâv h-I {]-Jym-]-\-ap-ïm-bn.

X-½nð I-ïmð ]-c-kv]-cw ]m-c-sh-bv-¡m\pw sN-fn-hm-cn-sb-dn-bm\pw \-S-¡p-ó kw-Øm\-s¯ tIm¬-{K-kv t\-Xr-Xz-s¯-¡mÄ A-Jn-te´ym t\-Xr-Xz-¯n\pw hn-izm-kw apÉow eo-Kv t\-Xr-Xz-s¯ X-só-bm-Wv. am-dm-Sv kw-`-h-¯n-sâ A-Wn-b-d-¡-Y-IÄ X-só D-Zm-l-cWw. am-dm-Sv I-em-]w \-S-óv ]-¯v hÀ-j-¯n-\v ti-j-hpw I-em-]-¯n-\v ]n-ón-se hn-tZ-i-]-¦m-fn-¯-hpw KqUm-tem-N-\bpw sh-fn¨-¯v sIm-ïp-h-cm-\m-bn kn-_n-sF A-t\zj-Ww th-W-sa-óv ]-e cm-{ão-b-I-£n-I-fp-tSbpw km-ap-Zmbn-I kw-L-S-\-I-fp-tSbpw B-h-iyw tI{µw Aw-Ko-I-cn-¡m-¯-Xn-\v ]n-ónð eo-Km-sW-ó-Xv ]-c-kyam-b c-l-ky-amWv.

hn-Zym-`ym-k cwK-¯v \-S-¸n-em-¡n ]-cn-jv-Im-c-§fpw Im-en¡-äv bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se 40 G-¡À Ø-ew Nn-e I-S-em-kv {S-kv-äp-IÄ-¡v ssI-am-dm-\p-Å Xo-cp-am-\hpw Fñmw- eo-Kn-sâ ln-X-a-\p-k-cn-¨m-bn-cp-óp. eo-Kv t\-Xmhpw a-{´n-bpam-b ap-\o-dn-sâ ]n-Xm-hv knF-¨v ap-l½-Zv tIm-b-bp-sS t]-cn-ep-Å {S-kv-än-\v tI-c-f-¯n-se ]-ôm-b-¯vþ ap-\n-kn-¸m-enänþ tImÀ-¸-td-j³ Øm-]-\-§Ä 15 tImSn-tbm-fw cq-] kw-`m-h-\-bm-bn \ð-I-W-sa-ó h-Ip-¸v a{´n ap-\o-dn-sâ D-¯c-hv ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-aÀ-i-\-¯n-\v t]mepw Im-c-W-ambn. I-gn-ª bp-UnF-^v k-À-¡m-cn-sâ Ime-¯v Ip-ªm-en-¡p-«n kw-L-Sn-¸n-¨ Pnw eo-Kv {]-am-Wn-amÀ-¡v Im-iv A-Sn-¨p-am-äm-\p-Å H-cp {]-I-S-\-am-bn-cp-óp-sh-óv B-t£-]w \n-e-\nð-¡p-t¼mÄ X-só C-¡p-dn F-aÀ-Pn-§v tI-c-f F-ó t]-cnð ]-g-b ho-ªv ]pXn-b Ip-¸n-bnð C-d-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.

A-Xn-th-Kw _-lp-Zq-cw ]m-bp-ó ap-Jy-\v kw-Øm\-¯v \-S-¡p-ó Cu A-gn-a-Xn-I-sfmópw Im-Wm³ t\-c-anñ. a-{´n-k-`-bnð \n-óv am-dn \nð-¡p-ó sI-]n-kn-kn {]-knUâv c-ta-iv sN-ón-¯-e-bp-sS ap-Jy-a{´n tam-l-§Ä-¡v X-S-bn-Sm³ eo-Kn-s\ {]o-Wn-¸n-¨v \nÀ-t¯ï-Xv D-½³-Nm-ïn-bp-sS B-h-iy-amWv. F-ómð tI-c-f-¯n-se P-\§-sf X-½n-e-Sn-¸n-¨v F-{X-Im-ew A-[n-Im-cw \n-e-\nÀ-¯m³ D-½³-Nm-ïn-bv-¡v I-gn-bp-sa-óm-Wv tNm-Zyw.

C-´y-bn-se a-äv k-w-Øm-\-§-fnð km-ap-Zm-bn-I-X-bpw hÀ-¤o-b-Xbpw A-[n-Im-cw \n-Ý-bn-¡p-t¼mÄ tI-c-f-¯n-se P-\-§Ä cm-{ão-b {]-_p²-X-tbm-sS Nn-´n-¨n-cpóp. Hmtcm A-ôv hÀ-jw I-gn-bp-t¼mgpw A-hÀ A-[n-Im-cw ap-ó-Wn-IÄ-¡v am-dn-am-dn \ðIn. \yq\-]-£ hÀ-¤o-b-X-tb-¡mÄ `o-I-c-am-Wv `q-cn-]-£ hÀ-¤o-b-Xbpw F-ó Xn-cn-¨-dn-hnð tI-c-f-¯n-se P-\-§Ä _n-sP-]nbpw BÀ-F-kv-F-kpw t]m-ep-Å hÀ¤o-b I-£nI-sf H-gn-hm-¡n \nÀ-¯n. Im-e-§-fm-bn \n-e-\n-ón-cp-ó km-ap-Zmbn-I k-´p-en-Xm-hØ-sb A-[n-Im-c-¯n-\v th-ïn Nn-eÀ tNÀ-óv X-¨p-S-¨n-cn-¡póp.

tI-c-f-¯n-sâ N-cn-{X-¯nð apÉow k-ap-Zm-b-¯n-sâ ]-¦v Ip-d-¨p-Im-Wm-\m-Inñ. Nn-c-{X-]-cam-b Nn-e Im-c-W-§-fmð ]n-óm-¡w \nóp-t]m-bn-cp-ó H-cp k-aq-Zmb-s¯ ap³-\n-c-bn-te-¡v F-¯n-¡m\pw hn-Zym-`ym-khpw cm-{ão-b-hpam-b A-h-Im-i-§Ä t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó-Xn-\p-am-Wv kw-h-c-Ww \ð-In-bXv. F-ómð Nn-e hy-àn-IÄ-¡v A-[n-Im-cw Øm-]n-s¨-Sp-¡m-\pw A-Xph-gn [-\-k-¼m-Z-\-¯n-\p-ap-Å am-À-¤-am-bn XoÀ-ón-cn-¡p-óp kw-h-cWw. C-\nbpw eo-Kv {]oW-\w Xp-S-cp-ó \-b-am-Wv ap-Jy-a{´n kzo-I-cn-¡p-ó-sX-¦nð A-[n-Im-c-¯n-\v th-ïn s\-dn-sI-« I-fn-IÄ I-fn-¨ cm-{ão-b t\-Xm-¡-fp-sS K-W-¯n-em-bn-cn-¡pw D-½³-Nm-ïn-bv¡pw Øm-\w.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.