1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 12, 2013

A-[n-I-m-c-¯n-\v th-ïn C-´y-bn-se cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ s]m-Sn-¨p-I-f-bp-ó ]-W-ap-sï-¦nð \m-ev C-´y-bvvv-¡v aq-óv t\-cw kp-`n-£-am-bn `£-Ww I-gn-¡m-am-bn-cp-óp. A-{X-tb-sd ]-W-am-Wv A-[n-Im-c-sa-ó \m-ev A-£-c-¯n-\v th-ïn cm-{ão-b-I-£n-IÄ s]m-Sn-¨p-I-f-bp-óXv. kw-`m-h-\ F-ó Hm-a-\-t¸-cnð h-cp-ó Cu ]-W-¯n-sâ D-d-hn-Sw G-sX-¦nepw cm-{ão-b-]mÀ-«n-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«ptïm? F´p-sIm-ïm-Wv tIm¬-{KÊpw _n-sP-]nbpw A-S-¡-ap-Å {]ap-J cm-{ão-bI-£n-IÄ C-¯-c-¯n-ep-Å kw-`m-h-\-I-fp-sS I-W-¡p-IÄ ]p-d-¯p-hn-Sm³ a-Sn-¡p-ó-Xv.

A-gn-a-Xn-bv-¡v F-Xn-tc k-Ôn-bnñm-¯ ka-cw {]-Jym-]n¨p-sIm-ïv cw-K-s¯¯n-b Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-bm-Wv X-§Ä-¡v e-`yam-b kw-`m-h-\-I-fp-sS hn-i-Zam-b I-W-¡p-IÄ s]m-Xp-P-\-¯n-sâ ]cn-tim-[-\-bv-¡m-bn Xp-d-óp-h-¨Xv. A-gna-Xn c-ln-Xam-b H-cp C-´y F-ó Bi-bw ap-tóm-«v h¨p-sIm-ïv ]n-d-ó F-F-]n-bp-sS sshºv-ssk-änð A-hÀ-¡v e-`n-¨ A-ôpcq-] ap-X-ep-Å kw-`m-h-\-I-fp-sS hn-i-Zam-b en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨n-«p-apïv. kp-Xm-cyam-b h-gn-I-fn-eq-sS Añm-sX H-cp Xp«p-t]mepw kw-`m-h-\-bm-bn th-ï F-ó i-àam-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-¨ Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-bv-¡v F-Xn-tc tI-{µ B-`y-´-c a-{´me-bw A-t\zj-Ww \-S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óp. FF-]n hntZ-i hn-\n-a-b N-«w ew-Ln-¨p-sh-óm-Wv B-`y-´-c a{´n kp-ioð Ip-amÀ jn³-tU ]-d-bp-ó-Xv.

A-t\zj-Ww \ñ-Xp X-só. ^-ïn-sâ D-d-hn-S-§Ä A-t\z-jn¡p-I X-só thWw. F-ómð _lp-tIm-Sn-IÄ kw-`m-h-\-bm-bn kzo-I-cn-¡pó tIm¬-{K-Ên-sâbpw _n-sP-]n-bp-tS-bpw F ap-Xð C-sk-Uv h-sc-bp-Å A-£-c-am-e-IÄ \n-c-¯n-bp-ïm¡n-b \q-dv I-W-¡n\v CuÀ-¡n-en ]mÀ-«n-I-fp-sSbpw h-cpam-\ t{km-X-ÊpI-sf Ip-dn¨pw C-tX B-`y-´-c-a-{´me-bw A-t\z-jn-t¡-ï-X-tñ? v-kz-´w ^-ïpI-sf Ip-dn-¨v an-ïm-Xn-cn-¡p-Ibpw s]m-Xp-P-\-¯n-sâ ap-ón-te-¡v ]pXn-sbm-cp kw-kv-Im-cw Xp-d-óp-sh-¨ Bw B-Zv-an ]-mÀ-«n-bp-sS am-{Xw Xn-c-sª-Sp-¸v ^-ïn-s\ Ip-dn-¨v A-t\vvz-jn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-Xn-se hn-tcm-[m-`m-kw F-{X B-tem-Nn-¨n«pw a-\-Ên-em-Ip-ónñ.

2004 ap-Xð 2012 h-scbp-f I-W-¡p-IÄ A-\p-k-cn-¨v C-´y-bn-se G-ähpw hen-b I-£n-Ifm-b B-dv cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ-¡v e-`n-¨ kw-`m-h-\ 5000 tIm-Sn cq-]-bmWv. tIm¬-{KÊv, _n-sP]n, F³-kn]n, kn-]n-sFFw, kn-]n-sF, _n-F-kv-]n F-óo cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ-¡v In«n-b kw-`m-h-\-I-fp-sS I-W-¡p-I-fmWv. C-Xnð 75 i-X-am-\w A-Xm-bXv 3,600 tImSn-tbm-fw cq-] kw-`m-h-\-bm-bn \ð-In-bn-cn-¡p-ó-h-cpsS t]-tcm a-äv hn-hc-§-tfm Cu {]ap-J ]mÀ-«n-IÄ c-l-ky-am-bn kq-£n-¨n-cn-¡p-I-bmWv. A-Xmb-Xv kw-`m-h-\ \ð-In-bn-cn-¡pó-Xv cl-ky tI-{µ-§-fnð \n-óm-Wv F-óv A-tkm-kn-tbj³ Hm-^-v sU-tam-{I-kn dn-t^mw-kv ]-d-bp-óp. `-c-W-I-£nbmb tIm¬-{K-Êv am{Xw cl-ky {k-tXm-Êp-I-fnð \nóv 1,951 tIm-Sn cq-] kw-`m-h-\-bm-bn kzo-I-cn-¨n-«p-ïv.

A-t\zj-Ww \ñ-Xp X-só. ^-ïn-sâ D-d-hn-S-§Ä A-t\z-jn¡p-I X-só thWw. F-ómð _lp-tIm-Sn-IÄ kw-`m-h-\-bm-bn kzo-I-cn-¡pó tIm¬-{K-Ên-sâbpw _n-sP-]n-bp-tS-bpw F ap-Xð C-sk-Uv h-sc-bp-Å A-£-c-am-e-IÄ \n-c-¯n-bp-ïm¡n-b \q-dv I-W-¡n\v CuÀ-¡n-en ]mÀ-«n-I-fp-sSbpw h-cpam-\ t{km-X-ÊpI-sf Ip-dn¨pw C-tX B-`y-´-c-a-{´me-bw A-t\z-jn-t¡-ï-X-tñ?

C-´y-bn-se cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS ^-ïn-sâ Fñmw {][m-\ D-d-hn-Sw hntZ-i C-´y-¡m-cm-Wv F-ó-Xn-\v kw-i-b-anñ. Xn-c-sª-Sp-¸v A-Sp-¡p-t¼mÄ {]ap-J cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS t\-Xm-¡Ä hn-tZ-i-cm-Py-§-fnð Iym-¼v sN-bv-Xv B-Im-hp-ó A-{X ^-ïp-IÄ ti-J-cn-¡p-ó-Xn-sâ I-Y-IÄ A-§m-Sn-¸m-«p-I-fp-amWv. ]-e t\-Xm-¡Ä¡pw ^-ïp-IÄ ti-J-cn-¡p-ó-Xn-\v ]mÀ-«n SmÀ-P-äp-IÄ t]mepw \ð-Im-dp-ïv.

I-Ÿ-Ww sh-fp-¸n-¡p-ó-Xn-\v D-Å hf-sc \ñ amÀ-¤-am-Wv kw-`m-h-\IÄ. ]-e {]ap-J cm-{ão-b I-£n-Ifpw ]-W-¯n-sâ D-d-hn-Sw sh-fn-s¸-Sp-¯m-¯-Xn-\v {]-[m-\-Im-c-Whpw I-Å-¸-W-¯n-sâ km-ón-[y-am-Wv. C-¯-c-¯nð C-´y³ cm-{ão-b-¯nð I-Ÿ-Ww h³-tXm-Xnð H-gp-In-¯p-S-§n-b-t¸m-gm-Wv kw-`m-h-\-IÄ kzo-I-cn-¡p-ó-Xnð C-e-£³ I-½o-j³ hy-àam-b s]-cp-am-ä-¨-«-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯n-bXv. F-^v-kn-BÀ-F-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð hn-tZi-¯v \n-óv kzo-I-cn-¡m-hp-ó ^-ïp-I-fp-sS Im-cy-¯nð C-e-£³ I-½o-j³ hy-àam-b \n-À-t±-i-§fpw \ð-In-bn-«p-ïv.

C-Xv A-\p-k-cn-¨v H-cp hn-tZ-i-]u-ct\m aÄ-«n-\m-j-Wð I-¼-\n-bvv-t¡ hn-tZ-i-¯p-Å I-¼-\n-IÄt¡m C-´y³ cm-{ão-b-]mÀ-«n-IÄ-¡v kw-`m-h-\-IÄ \ð-Im³ km-[n-¡nñ. F-ómð hn-tZi-¯v Xm-a-kn-¡p-ó C-´y³ ]mÊv-t]mÀ-«p-Å ]u-c³-amÀ-¡v kw-`m-h-\-IÄ \ð-Ip-ó-Xnð hn-e-¡nñ. F-ómð C-´y-bnð im-J-IÄ D-Å hntZ-i I-¼-\n-IÄ-¡v kw-`m-h-\ \ð-Im³ km-[n-¡nñ. C-´y-bn-se {]ap-J cm-{ão-b I-£n-Ifmb tIm¬-{K-Ên-tâ-bpw _n-sP-]n-bp-tSbpw h-cp-am-\-¯n-sâ {]ap-J ]-¦v C-¯-c-¯n-ep-Å hn-tZ-i-I-¼-\n-I-fp-sS C-´y³ im-J-IÄ h-gn k-am-l-cn-¡p-ó-Xm-Wv.

sd-{]-sk-tâj³ Hm-^v ]o-¸oÄ B-În-se sk-£³ 29 _n {]-Imcw H-cp hntZ-i t{km-X-Ênð \nópw kw-`m-h-\-IÄ kzo-I-cn-¡m³ C-´y³ cm-{ão-b I-£n-IÄ-¡v km-[n-¡nñ. t^m-dn³ tIm¬-{Sn-_yq-j³ sd-Kp-te-j³ B-Îv ( F-^v-kn-BÀ-F) sk-£³ 3(1)C A-\p-k-cn-¨pw H-cp cm-{ão-b ]mÀ-«n-bv-¡v hntZ-i I-¼-\n-I-fnð \n-óv km-¼¯n-I kw-`m-h-\-IÄ kzo-I-cn-¡m³ km-[n-¡nñ. F-^n-kn-BÀ-F-bp-sS sk-£³ 2 (1)(g)(ii) A-\p-k-cn-¨v hn-tZ-i I-¼-\n-I-fp-sS K-W-¯nð A-h-bp-sS C-´y³ im-J-Ifpw DÄ-s¸-Spw.

Cu hÀ-jw BZyw Uð-ln ssl-t¡mÀ-«nð F¯n-b H-cp A-^n-U-hn-änð tIm¬-{KÊpw _n-sP-]nbpw F-^v-knBÀ-F N-«-§Ä ew-Ln¨p-sIm-ïv kw-`-h-\-IÄ kzo-I-cn-¡p-ó-Xm-bn B-tcm-]n-¨n-cp-óp. bp-sI-bnð c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó th-Zm-´ {Kq-¸v A-h-cp-sS C-´y³ im-J-IÄ h-gn tIm¬-{K-Ên-\pw _n-sP-]n-bv¡pw \ðIn-b kw-`m-h-\-IÄ F-^v-kn-BÀ-F N-«w ew-Ln¨p-sIm-ïm-Wv F-óv F-F-]n-bp-sS t\-Xm-hv {]-im-´v-`q-j¬ Nq-ïn-¡m-«n-bn-cp-óp. F-ómð C-´y-¡mÀ-¡v `q-cn-`mKw Hm-l-cn-bp-Å hn-tZ-i-I-¼-\n-I-fp-sS C-´y³ im-JI-sf C-´y³ I-¼-\n-bm-bn ]-cn-K-Wn-¡-W-sa-óv Im-«n {]ap-J cm-{ão-b-I-£n-IÄ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

s]m³-ap-«-bn-Sp-ó Xm-dm-hn-s\ sImñm³ tIm¬-{K-tÊm _n-sP]ntbm C-S-Xp-I-£n-Itfm Bcpw X-só X-¿m-dñ F-ó-Xn-sâ sX-fn-hm-bn-cp-óp C¯-c-sam-cp \o¡w. F-ómð C-´y³ cm-{ão-b-¯n-te-¡v am-ä-¯n-sâ h-àm-¡-fm-bn F¯n-b Bw B-Zv-an-]mÀ-«n-bv-¡v CXn-t\mS-Iw X-só hen-sbm-cp hn-`m-K-¯n-sâ ]n´p-W t\-Sm-\m-bn-«p-ïv F-ópÅ-Xv hm-kvX-hw Xsó.

F-F-]n-bv-¡v kw-`m-h-\ \ð-In-bn-cn-¡p-ó-h-cnð hntZ-i C-´y-¡m-IvImcpïv.Chcnð `qcn`mKhpw C´y³ cm{ãob¯nð kaqeamäw B{Kln¡pó km[mcW {]hmknIfmWv.s_m-t^m-gvkpw Ið-¡-cn-¸m-S-hpw 2 Pn-bpw Im-en-Xo-ä-Ip-`-tIm-Whpw i-h-s¸-«n A-gn-a-Xnbpw AS-¡w C-´y³ cm-{ão-b-¯n-se A-gna-Xn I-W-¡p-IÄ am-{Xw ]-d-bm-\p-Å cm-{ão-b-I-£n-I-fp-sS \n-e-]m-Snð {]-hm-kn-I-fp-sS a-\w a-Sp-¯p-I-gn-ªp F-ó-Xn-sâ sX-fn-hm-Wv Cu kw-`m-h-\IÄ. Im-e-§-fm-bn am-dn-h-cp-ó kÀ-¡m-cp-IÄ {]-hm-kn-I-fp-sS A-[zm-\-¯n-sâ ^-ew ]-än X-Sn¨p-sIm-gp-¡p-t¼mÄ A-h-cp-sS t£-a-¯n-\v th-ïn sN-dp-hn-cð t]mepw A-\-¡p-ónñ F-ó-Xn-sâ {]-Xn-tj-[-am-bn Iq-Sn ImW-Ww Cu kw-`m-h-\-Isf.C´y³ cq] CSnbpt¼mgpw Añm¯t¸mgpw hbdp apdp¡nbpSp¯v \m«nte¡v ]Wab¡pó {]hmknIÄ At¸msgmópw t\cnSm¯ At\zjWamWv Bw BZvan¡v kw`mh\ sImSp¯Xnsâ t]cnð t\cnSm³ t]mIpóXv.C´ybnð {]hmknIÄ B{Kln¡pó amä¯nt\mSv- kÀ¡mcn\v Xmð¸cyanñ Fóv thWw Cu \ne]mSneqsS IcpXm³.

Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-bp-sS kw-`m-h-\I-sf Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-t¼mÄ A-tX D-¯-c-hm-Zn-Xz-t¯m-Sv Iq-Sn C-´y-bn-se F-ñm cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-tS-bpw kw-`m-h-\-I-fp-tSbpw hc-hv Nne-hv I-W-¡p-I-tfbpw Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡m-\p-Å BÀÖ-hw B-`y-´-c-a-{´m-e-b-¯n-\v D-ïm-I-Ww. C-¡m-cy-¯nð ]pXn-sbm-cp kw-kv-Im-c-w D-bnÀ-s¯-gp-t\ð-t¡-ïp-ó ka-bw A-Xn-{I-an-¨n-cn-¡p-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.