TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
IpXn-¨p-bc-s« C-´y-bp-sS aw-K-f-bm-\w
IpXn-¨p-bc-s« C-´y-bp-sS aw-K-f-bm-\w
N-cn-{X-¯n-te-¡v C-´y a-säm-cp Imð-sh-bv-]v Iq-Sn \-S-¯p-I-bm-Wv. C-´y-bp-sS kz-]v-\-]-²-Xnbmb sNm-Æm ]-cy-th-j-W-¯n-\v C-óv D¨-¡v ti-jw c-ïv a-Wn-bv-¡v {io-l-cn-t¡m-«-bn-se k-Xo-jv [-hm³ kv-t]-kv skâ-dnð \n-óv Xp-S-¡-am-Ipóp.
A-½ a-e-bm-f-¯n-\v C-óv ]n-d-ómÄ a-[p-cw
A-½ a-e-bm-f-¯n-\v C-óv ]n-d-ómÄ a-[p-cw
C-óv tI-c-f-]n-d-hn. 1956 \-hw-_À H-ón-\v ]n-d-hn-sb-Sp-¯ a-ebm-f \m-Sn-\v C-óv 57 hb-Êv Xn-I-bpóp. ]-c-ip-cm-a³ a-gp-sh-dn-ªv t\-Sn-sb-Sp¯-Xv F-óv hn-iz-kn-¡-s¸-Sp-ó tI-c-f-¯n-sâ ]n-d-óm-fn-\v C-¡p-dn t{i-jvvT `m-j-bp-sS a-[p-chpw Dïv. a-e-bm-f-¯n-\v t{i-jvvT `m-jm ]Z-hn e-`n-¨-Xn-\v ti-j-ap-Å B-Zy-s¯ ]n-d-ómÄ Zn-\w Iq-Sn-bm-Wv C-Xv.
s]-s®-ómð t]-äp-]-I-c-W-añ…
s]-s®-ómð t]-äp-]-I-c-W-añ…
]q-¡-tfmSpw ]q-¼m-ä-tbmSpw Iq-«p-Iq-tS-ï {]m-b-¯nð t]-äv t\m-hn-sâ ImTn\yw A-dn-tb-ïn-h-cp-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-\kn-I hy-Y H-cp]-t£ Z-´-tKm-]p-c-§-fn-en-cn-¡p-ó A-[nIm-c hÀ-¤-¯n-\v t_m-[y-ap-ïm-Inñ.
ssZ-hw ]m-U-gn-¡p-óp….
ssZ-hw ]m-U-gn-¡p-óp….
Io-knð C-\nbpw Xm-c-§Ä D-Zn-¡p-Ibpw A-kv-X-an-¡p-Ibpw sN-¿pw... ]-t£ ssZ-hw H-cn¡-te A-h-X-cn-¡m-dp-Åp... A-hXm-tcm-t±-iw I-gn-ªv A-hÀ a-S-§p-Ibpw sN-¿pw.... {In-¡-än-se ssZ-hw X-sâ 200þmw sS-kv-än-\v ti-jw ]m-U-gn-¡p-I-bmWv. k-a-b-am-sb-óv a\-Êv ]-dª-Xv sIm-ïv.
Fñvem am\y hmb\¡mÀ¡pw F³ BÀ sF aebmfnbpsS HmWmiwkIÄ
Fñvem am\y hmb\¡mÀ¡pw F³ BÀ sF aebmfnbpsS HmWmiwkIÄ
sFizcy¯nsâbpw \³abpsSbpw ]qhnfnIfpbÀ¯n hoïpw Hcp HmWw IqSn hsó¯nbncn¡póp. kaXbpsS KrlmXpckvacWIfbhnd¡n HmW\n\hpIfneqsS \ap¡pw kôcn¡mw. HmW\nemhnsâ sXfnabnð temIs¯ apgph³ aebmfnIfpw a\kpsImïv Hs¯mcpan¡pó thfbnð. Fw Sn Xsâ I®m´fn¸q¡fpsS Ime¯nð ]dbpóp t]mse “hSt¡ ]mS¯v s\ñv ]mepdbv¡m³ XpS§pt¼mÄ Xmón¡póp sXm«p ]d¡pfw ta¨nð¸pdw hsc I®m´fn¸q¡Ä Xg¨p …
BÀ-¡p th-ïn-bmWv Cu t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ?
BÀ-¡p th-ïn-bmWv Cu t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ?
{_n-«o-jv `c-Ww C-´y-bnð \n-óv XpS-¨v am-ä-s¸-«n-«v hÀ-jw A-dp-]-Xv I-gn-sª-¦nepw Cópw {_n-«o-jv cm-Pn-sâ kzm-[o-\w \-s½ hn-«v t]m-bn-«n-sñ-óv t{]m-t«m-t¡mÄ hn-hm-Zw Nq-ïn-¡m-«póp. {]-[m-\-a-{´n-bp-tSbpw cm-{ã-]-Xn-bp-tSbpw D-]-cm-{ã-]-Xn-bp-tSbpw H-s¡ h-chpw k-óm-l-§fpw ]-e-t¸mgpw cm-Pm-¡³-am-cp-sS F-gp-ó-Å-¯n-s\ A-\p-kv-a-cn-¸n-¡p-Ibpw sN-¿pw. C-´y H-cp dn-¸-»n-¡³ cm-Py-am-bn«pw ]-e-t¸mgpw ]n-´p-S-cpó-Xv H-cp cm-P-`-c-W-¯n-sâ kw-hn-[m-\-§-fm-Wv F-óv ]-d-bm-sX h-¿
N-X-ª-c-bp-ó kz-]v-\-§Ä
N-X-ª-c-bp-ó kz-]v-\-§Ä
Ipïpw Ip-gnbpw \n-dª tdm-Up-I-fnð N-X-ªc-ªv Xo-cp-ó a-\p-jy Poh-sâ F-®w Zn-\w-{]-Xn-sb-tóm-Ww Iq-Sn-h-cp-óp.A-t\z-j-Whpw I-½o-j-\pw dn-t¸mÀ«p-sam-s¡-bm-bn ]-cn-lm-c-§Ä¡pw \nÀ-t±-i-§Ä-¡pw Ip-d-hp-I-sfm-óp-anñ. F-ómepw Zn-htk-\ \-½p-sS sX-cp-hp-IÄ tNm-c-Ip-Sn¨p-sIm-tï-bn-cn-¡póp
A-h-K-W-\-bp-sS ]-¯m-a-[ymbw
A-h-K-W-\-bp-sS ]-¯m-a-[ymbw
tSmw tPm-k-^v H-cp C-c-bmWv. C-´y³ Imbn-I cwK-s¯ sI-Sp-Im-cy-Ø-X-bp-sS. cm-Py-¯n-\v th-ïn hn-bÀ-s¸m-gp-¡n t\Sn-b Io-co-S-§Ä-¡v A-[n-Im-cn-I-fp-sS Xp-em-knð `m-cw t]m-cm-sX h-óXp-sIm-ïv am-{Xw A-h-K-W-\-bp-sS I-bv-]v \oÀ Ip-Sn--t¡-ïn h-ó
a¡fm-Wv,a-d-¡-cpXv
a¡fm-Wv,a-d-¡-cpXv
kz-´w a¡-sf ar-Ko-b-am-bn Xñn sImñp-Ibpw kz-´w a-I-fp-sS i-co-cw ]-Ip-s¯-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p-ó \-cm-[-a³-am-cp-sS \m-Sm-bn tIc-fw am-dn-bn-cn-¡p-óp.kz-´w Ip-ªp-§-tfm-Sv t]mepw Icp-W Im-Wn-¡m-¯ H-cp k-aq-lw \-½p-sS C-S-bnð h-fÀ-óp h-cpó-Xv H«pw B-izm-k-I-cañ.
Np-h-ó sX-cp-hm-bn tI-c-fw \m-Wn-¨p \nð-¡p-óp…
Np-h-ó sX-cp-hm-bn tI-c-fw \m-Wn-¨p \nð-¡p-óp…
sIm-¨n:I-gn-ª 24 a-Wn-¡q-dn-\n-sS \-S-ó kw-`-h-§-fp-sS am{Xw I-W-s¡-Sp-¡mw. tI-c-f-¯nse H-cp a-{´n, H-cp ap³ a-{´n ]pdta c-ïv Fw-Fð-F-am-cpw.