1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ആഗോള വ്യാപകമായി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ‘കടിഞ്ഞാണ്‍’
ആഗോള വ്യാപകമായി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ‘കടിഞ്ഞാണ്‍’
ആഗോള വ്യാപകമായി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് മീഡിയാ വാച്ച് ഡോഗ്. സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് തീവ്രവാദികള്‍ നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങള്‍, പാരിസില്‍ ഷാര്‍ലി യെബ്ദോയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം എന്നിവ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണ്.
ഒടിച്ചു മടക്കി പോക്കറ്റിലിടാവുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ വരുന്നു
ഒടിച്ചു മടക്കി പോക്കറ്റിലിടാവുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ വരുന്നു
ഒടിച്ചു മടക്കി പോക്കറ്റിലിടാവുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ വരുന്നു. ഒടിക്കുകയോ ചുരുട്ടുകയോ ചെയ്താലും കേടാകാത്ത സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരാണ്. എത്ര വളര്‍ച്ചാലും കേടാകാത്ത പ്രത്യേക തരം ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക. ബിസ്മിത് ഫെറിറ്റേ എന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫിലിം നിര്‍മ്മിക്കുക. സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ മാത്രമല്ല, ചുരുട്ടാവുന്ന …
`mcn¨ {]Xnamk thX\¯nð Zb\ob P\tk-h\w
`mcn¨ {]Xnamk thX\¯nð Zb\ob P\tk-h\w
ലാഭേച്ച കൂടാതെ നിസ്വാര്‍ത്തതയോടെ ചെയ്യുന്ന പരോപകാരത്തെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സേവനം എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനസേകന്മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ആയത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വിപരീതവും ആണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. പ്രതിമാസം ഭാരിച്ച ശമ്പളവും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം ആജീവനാന്തം പെന്‍ഷനും നമ്മുടെ വിയര്‍പ്പിന്റെ വിഹിതമായ നികുതി പണത്തില്‍ നിന്നും കൈപറ്റുന്നവരാണ് നാം ജയ് വിളിച്ച് ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനസേവകര്‍ . ഒരു കാര്യത്തിലും സഭയില്‍ ഒരുമ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കാണാത്ത കോടിപതികളും ലക്ഷപ്രഭുക്കളും ആയ ഇക്കൂട്ടര്‍ സ്വന്തം വേതന (ശമ്പളം) വര്‍ദ്ധനവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരുമയോടെ അനുസരണയോടെ നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ചയും നാം എത്രയോ കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
സിനിമാ ലോകത്തെ നിഷ്‌കളങ്കന്‍, എന്‍ എല്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍
സിനിമാ ലോകത്തെ നിഷ്‌കളങ്കന്‍, എന്‍ എല്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍
1943ð Xncph\´]pcw Pnñbnse ]uUnt¡mW¯mWv- \mcmb¬ e£van _meIrjvW³ Fó F³ Fð _meIrjv-W³ P\n¨Xv-. 1965ð Zn almcmPmkv- kv-¡qÄ Hm^v- BÀSv-knð (Cós¯ tImtfPv- Hm^v- ss^³ BÀSv-kv-) t{UmbnwKv- & s]bnânwKv- Unt¹ma IcØam¡n. Xncph\´]pc¯pÅ sat{Sm ÌpUntbm, inh³kv- ÌpUntbm, cq]teJm ÌpUntbm, Iemebm ÌpUntbm FónhnS§fnð \nópw t^mt«m{Km^n …
amthm-bn-kv-äp-IÄ shdp-sam-cp ap-¯-Èn-¡-Y-b-ñ
amthm-bn-kv-äp-IÄ shdp-sam-cp ap-¯-Èn-¡-Y-b-ñ
tI-c-f-¯n-se am-thm-bn-kv-äv km-ón[yw shdp-sam-cp ap-¯-Èn-¡-Y am-{X-am-sW-óm-bn-cp-óp C-Xph-sc s]m-Xp-sh-bp-Å hn-e-bn-cp¯ð.
\nXy-X-bnð A-en-ª \o-Xn-tPym-Xn-Ên-\v {]-Wm-aw
\nXy-X-bnð A-en-ª \o-Xn-tPym-Xn-Ên-\v {]-Wm-aw
a-\p-jym-h-Im-i-¯n-sâ BÄ-cq-]-am-bn-cpóp ssh-Zy-\m-Y-]p-cw cm-a-¿-À Ir-jv-W-¿³ F-ó dn-«. P-Ìn-kv hn.BÀ Ir-jv-W¿À. \o-Xn-bvv-¡m-bn Pohn-X A-h-km-\w h-sc t]m-cm-Sp-sa-ó X-sâ hm-¡p-Isf A£-cw {]-Xn Po-hn-X-¯-nð ]m-en-¨ a-lm-\m-bn-cp-óp A-t±lw.
Cóv temI FbvUv-kv Zn\w
Cóv temI FbvUv-kv Zn\w
Cóv Unkw-_À 1 ,temI FbvUv-kv Zn\w.temImtcmKykwLS\bnse DtZymKØcmb tPbnwkv U»yp _ópw, tXmakv s\ädpw aptóm«v-sh¨ FbvUv-kv Aht_m[ Zn\mNcW ZuXyw bp F³ FbvUv-kv kanXn UbdÎÀ tUm. sPm\mX³ a¬ AwKoIcn¨tXmsSbmWv 1988 Unkw_À 1 apXð temI FbvUv-kv Zn\mNcWw \S¯n hcpóXv. ap³IcpXepw t_m[hXvIcWhpw NnInÕbpw ^e{]m]vXnbnse¯nbmð FbvUv-kns\ …
]-£n¸\n: th-Ww AXo-h Pm{KX
]-£n¸\n: th-Ww AXo-h Pm{KX
kw-Øm\-¯v C-Xm-Zy-ambn ]-£n¸-\n Øn-co-I-cn-¨p. B-e-¸p-g-bnepw tIm-«-b-¯pw ]-¯-\w-Xn-«-bn-ep-am-Wv ]-£n¸-\n Øn-co-I-cn-¨n-«p-ÅXv. aq-óv Pnñ-I-fn-epw B-tcm-Ky-h-Ip-¸v sd-Uv A-eÀ-«v {]-Jym-]n-¨n-«p-ïv.
Cu hn-ip-² ]p-jv-]-§Ä \-ap-¡v am-Xr-I-bm-I-s« !!!
Cu hn-ip-² ]p-jv-]-§Ä \-ap-¡v am-Xr-I-bm-I-s« !!!
`m-c-X I-t¯m-en-¡ k-`-bp-sS Hu-óXyw H-óp-Iq-Sn D-bÀ¯n-sIm-ïv C-óv h-¯n-¡m-\nð \-S-ó Zn-hy_-en at[y {^m³-ko-kv c-ïm-a³ am-À-]m-¸ c-ïv k-`m-c-Xv-\§-sf H-tc-ka-bw hn-ip-²-cm-bn {]-Jym-]n-¨p. hn-ip-²am-b Po-hn-Xw sIm-ïv a-äp-Å-hÀ-¡v ]mT-am-bn XoÀ-ó Nm-h-d Ip-cym-t¡m-kv A-¨-t\bpw G-hp-{]m-k-½-tbbpw B-Wv am-À-]m-¸ C-óv hn-ip-²-cm-bn {]-Jym-]n-¨Xv.
t_mw-_n-\v ap-I-fnð A-S-bn-cn-¡p-ó tIc-fw
t_mw-_n-\v ap-I-fnð A-S-bn-cn-¡p-ó tIc-fw
kp-{]ow-tImS-Xn hn-[n-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð apñ-s¸-cn-bm-dn-se P-e-\n-c-¸v 142 A-Sn-bn-te-¡v D-bÀ-¯m-\p-Å X-an-gv \m-Sn-sâ \o-¡w tI-c-f-¯n-\v ho-ïpw D-d-¡-anñm-¯ cm-{Xn-IÄ k-½m-\n-¨n-cn-¡p-I-bmWv.