1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
I-¯p-ó {]-Ir-Xn-hm-X-I hn-hm-Zw
I-¯p-ó {]-Ir-Xn-hm-X-I hn-hm-Zw
A-gn-a-Xn-bv-¡v F-Xn-tc k-Ôn-bnñm ka-cw \-S-¯p-ó A-c-hn-µv tI-{Pn-hm-fn-sâ K-h¬-sa-âv dn-e-b³-kv t]m-ep-Å hym-h-kmbn-I `o-a-s\-Xn-tc F-^v-sF-BÀ c-Pn-ÌÀ sN-¿m-s\-Sp-¯ N-cn-{X-]-c-am-b Xo-cp-am-\w B-[p\n-I C-´y-bp-sS cm-{ão-b N-cn-{X-¯n-se ]pXn-sbm-cp A-²ym-b-amIpw F-ó-Xnð XÀ-¡-anñ.
kp-[o-c³; tIm¬-{K-Ên-se Bw B-Zvan
kp-[o-c³; tIm¬-{K-Ên-se Bw B-Zvan
kwØm-\ t\-Xm-¡-fp-sS i-àam-b B-h-iy-s¯ a-dn-I-Sóp-sIm-ïv kw-ip-² cm-{ão-b-¯n-sâ D-S-a-Ø\m-b hn.Fw kp-[oc-s\ sI-]n-kn-kn {]-kn-Uâv B-¡m-\pÅ ssl-¡-am³-Un-sâ Xo-cp-am\-s¯ kp-[o-cam-b Xo-cp-am-\w F-óv X-só hn-fn-¡Ww.
tZh-bm-\n-bp-sS A-d-kväpw Nn-e \-bX-{´ Nn-´-Ifpw
tZh-bm-\n-bp-sS A-d-kväpw Nn-e \-bX-{´ Nn-´-Ifpw
ho«p-tPm-en-¡m-cn-bv-¡v th-ïn-bp-Å ho-k A-t]-£-bnð sXäm-b hn-h-c-§Ä \ð-In-b-Xn-sâ t]-cnð \yp-tbmÀ-¡n-se C-´y³ \-bX-{´ D-tZym-K-Øbm-b tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-sb A-ta-cn-¡³ t]m-eo-kv s]m-Xp-Øe-¯v h-¨v A-d-Ìv sN-bv-Xv ssI-¿m-aw h-¨v sImïp-t]m-b \-S]-Sn C-´y-sb Hs«m-óp-añ sNm-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv.
\yq-P-\-td-j-\v H-cp ]-t£ amÀ-¯m-Þ h-À½-sb Ip-dn-¨v A-dn-bnñm-bn-cn¡pw
\yq-P-\-td-j-\v H-cp ]-t£ amÀ-¯m-Þ h-À½-sb Ip-dn-¨v A-dn-bnñm-bn-cn¡pw
A½-sb Xñn-bm-epw c-ïp-ïv ]-£w F-óv ]-d-bpó-Xv t]m-se-bm-Wv Xn-cp-hn-Xmw-IqÀ a-lm-cm-Pmhv D-{Xm-Sw Xn-cp-\mÄ amÀ-¯m-Þ hÀ-½-bp-sS \n-cymW-s¯ Xp-SÀ-ópïm-b Nn-e hn-hm-Z-§Ä. C¯-cw hn-hm-Z-§Ä XoÀ¯pw \nÀ-`m-Ky-I-chpw A-\m-h-iy-hp-am-Wv F-óv B-Zy-sa ]-d-bs«.
Fñm-¡m-e¯pw s]m-XpP-\w I-gp-X-I-fm-bn-cn-¡nñ
Fñm-¡m-e¯pw s]m-XpP-\w I-gp-X-I-fm-bn-cn-¡nñ
2013 Un-kw-_À F-«v C-´y³ cm-{ãob-s¯ kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw kp-{]-[m-\am-b H-cp Zn-h-k-am-bn-cpóp. s]m-Xp-P\-s¯ Fópw I-gp-X-I-fm-bn I-ïn-cp-ó cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ-¡v i-àam-b Xn-cn¨-Sn \ð-Ip-ó P-\-hn-[n-bm-Wv C-¡p-dn D-ïm-bn-cn-¡p-ó-sX-óv ]-d-bmw.
cm{ão-b-X-S-hp-ImÀ-s¡-´m sIm-¼ptïm?
cm{ão-b-X-S-hp-ImÀ-s¡-´m sIm-¼ptïm?
tI-c-f-¯n-se P-bn-ep-I-fnð \o-Xn D-ó-XÀ¡pw km-[m-c-W-¡mÀ¡pw Fóv c-ïm-bn Xn-cn-¡mw. ssI-¿nð ]-Whpw A-[n-Im-chpw kzm-[o-\hpw D-Å-hÀ-¡v P-bnepw ]p-d¯pw ]-c-a-kp-Jw. s]-än-t¡-k-p-I-fnð A-I-¯m-Ip-ó km-[m-c-W-¡mc-\v \-S-b-Snbpw P-bnð-N-«-§-fpw...
C-S-Xp-]£-s¯ Nn-e Nm-¡p-IÄ hn-gp-§p-t¼mÄ
C-S-Xp-]£-s¯ Nn-e Nm-¡p-IÄ hn-gp-§p-t¼mÄ
I-gn-ª c-ïv Zn-h-k-§-fn-em-bn Nn-e Nm-¡v hn-hm-Z-§-fm-Wv kw-Øm\-s¯ C-S-Xp-]-£ cm-{ãob-s¯ sh-«n-em-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. G-sd sIm«n-tLm-jn-¡-s¸-«v \-S¯n-b kn-]n-Fw ¹o-\w Nn-e ]-W-Nm¡v, ]-c-ky-Nm-¡v hn-hm-Z§-sf Xp-SÀ-óv \n-dw a-§n sI«p-t]m-bn.
th-Ww ]p-Xn-sbm-cp kw-kv-Im-cw
th-Ww ]p-Xn-sbm-cp kw-kv-Im-cw
A-[n-I-m-c-¯n-\v th-ïn C-´y-bn-se cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ s]m-Sn-¨p-I-f-bp-ó ]-W-ap-sï-¦nð \m-ev C-´y-bvvv-¡v aq-óv t\-cw kp-`n-£-am-bn `£-Ww I-gn-¡m-am-bn-cp-óp.
kzÀ®w Iïv I®v aªfn¡pt¼mÄ….
kzÀ®w Iïv I®v aªfn¡pt¼mÄ….
kzÀ®¯nsâ {][m\ Bcm[IÀ kv{XoIÄ XsóbmWv. aebmfn kv{XoIfpsS kzÀ®t¯mSpÅ A[nI{`aw BWtñm tIcf¯nð PzhednIsf C{Xtbsd hfÀ¯nbXv. Fómð kzÀ®w hm§m³ am{Xañ hntZi¯v \nóv IS¯m\pw kv{XoIsf D]tbmKn¨v XpS§nbncn¡póp. ASp¯ Znhk§fnembn tImSnIfpsS kzÀ®amWv kv{XoIsf D]tbmKn¨v IS¯nbncn¡póXv. ]nSn¡s¸«Xnsâ IW¡pIÄ¡pw ]e Cc«nhcpw ]nSn¡s¸SmsX t]mbXv. ]ïv Ime¯v jqhnepw …
IpXn-¨p-bc-s« C-´y-bp-sS aw-K-f-bm-\w
IpXn-¨p-bc-s« C-´y-bp-sS aw-K-f-bm-\w
N-cn-{X-¯n-te-¡v C-´y a-säm-cp Imð-sh-bv-]v Iq-Sn \-S-¯p-I-bm-Wv. C-´y-bp-sS kz-]v-\-]-²-Xnbmb sNm-Æm ]-cy-th-j-W-¯n-\v C-óv D¨-¡v ti-jw c-ïv a-Wn-bv-¡v {io-l-cn-t¡m-«-bn-se k-Xo-jv [-hm³ kv-t]-kv skâ-dnð \n-óv Xp-S-¡-am-Ipóp.