1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 13, 2013

]ôkmc 300 {Kmw
ap« cïv
\mc§m\o-cv ( H-cp \mc-§)

X-¿m-dm-¡p-ó-hn[w

]ôkmcbnð shÅsamgn¨v \qð]mhmIpóXp hsc Xnf¸n¨v ]m\nbm¡pI.ap«bpsS shÅ ASn¨p]X¸n¡pI.CXv NqSpÅ ]ôkmc¸m\nbnte¡v Hgn¡pI.CXv XpSÀ¨bmbn Cf¡ns¡mïncn¡Ww. {Iow ]cph¯nð BIpóXn\p ap³]v Xo Ipd¨ tijw sNdp\mc§m\ocv tNÀ¯nf¡n Hcp tImWnseSp¯v CãapÅ Unssk³ \ðImw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.