1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc I-S-¯m³ k-lm-bn-¨-Xn-\v FbÀ-t]mÀ-«v sk-Iyq-cn-än D-tZym-K-ØÀ A-d-kv-änð
A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc I-S-¯m³ k-lm-bn-¨-Xn-\v FbÀ-t]mÀ-«v sk-Iyq-cn-än D-tZym-K-ØÀ A-d-kv-änð
hym-P ]mÊv-t]mÀ-«p-am-bn FbÀ-t]mÀ-«n-se¯n-b A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc Im-\-U-bn-te-¡v I-S-¡m³ k-lm-bn-¨ FbÀ-t]mÀ-«v sk-Iyq-cn-än D-tZym-K-ØÀ-¡v P-bnð-in£. Cw-Xn-bm-kv A-l-½-Zv (45), Kpemw kÀ-hmÀ (31) F-ón-h-cm-W in-£n-¡-s¸-«Xv. Cw-Xn-bm-kn-\v \m-ev hÀ-j-t¯bpw Kpemw kÀ-hm-dn-\v aq-óv hÀ-j-t¯bpw X-S-hn-\v _-À-½nw-Kvlmw {Iu¬-tImS-Xn hn-[n¨p.
tam-ãm-¡Ä-¡v C-ãw I-em-aq-ey-ap-Å h-kv-Xp-¡Ä
tam-ãm-¡Ä-¡v C-ãw I-em-aq-ey-ap-Å h-kv-Xp-¡Ä
{_n-«-\n-se tam-ãm-¡Ä-¡v C-ãw I-em-aq-ey-ap-Å h-kv-Xp-¡-sf-óv ap-XnÀó t]m-eokv Hm-^o-kÀ-amÀ. {_n-«-\n-se hn-e-]n-Sn-¸p-Å I-em-kr-ãn-Ifpw ]p-cm-X-\ h-kv-Xp-¡fpw tam-ãn-¡p-ó-Xn-em-Wv \n-e-hnð {_n-«-\n-se tam-ãm-¡Ä {i-² tI-{µo-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv.
_mÀ-t¢-kv 1700 Po-h-\-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sp-óp
_mÀ-t¢-kv 1700 Po-h-\-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sp-óp
_mÀ-t¢-kv _m-¦v A-h-cp-sS hnhn-[ im-J-I-fnð \n-óm-bn 1700 Hm-fw Po-h-\-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sm³ H-cp-§p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v.
a-c-Wm-\´-cw H-cp Po-hn-X-ap-sï-óv Izm-ïw ^n-kn-Iv-kv
a-c-Wm-\´-cw H-cp Po-hn-X-ap-sï-óv Izm-ïw ^n-kn-Iv-kv
a-c-Wm\-´-cw H-cp Po-hn-X-aptïm F-ó Im-cy-¯nð G-sd X-À-¡w \n-e-\nð-¡p-ó H-óm-Wv. im-kv-{X-Ú-tcm-Sv tNm-Zn-¨mð ip-² A-kw-_Ôw, A-sñ-¦nð sX-fn-hnñ F-sóm-s¡-bmIpw a-dp-]Sn. F-ómð a-c-Wm-\´-cw H-cp Po-hn-X-ap-sï-ó hm-Z-hp-am-bn ap-tóm-«v h-ón-cn-¡p-I-bm-Wv `uXn-I im-kv-{X-Ú\m-b s{]m-^-kÀ tdm-_À-«v em³-k. Izm-ïw ^n-kn-Iv-kn-se ]-co-£-W-§-fn-eq-sS-bm-Wv a-c-Wm-\´-cw H-cp Po-hn-X-ap-sï-óv em³-k hm-Zn-¡p-ó-Xv.
B-\-¡q-«-¯n-\n-S-bn-te-¡v {S-bn³ ]m-ªp-I-b-dn, G-gv B-\-IÄ N-¯p
B-\-¡q-«-¯n-\n-S-bn-te-¡v {S-bn³ ]m-ªp-I-b-dn, G-gv B-\-IÄ N-¯p
{Sm-¡v ap-dn-¨v I-S-¡p-I-bm-bn-cp-ó B-\-¡q-«-¯n-\n-S-bn-te-¡v ]m-k-ôÀ {S-bn³ ]m-ªp-Ib-dn c-ïv B-\-¡p-«n-IÄ A-S-¡w G-gv B-\-IÄ a-cn¨p. ]-Ýn-a _w-Km-fn-se tKm-cpam-c \m-j-Wð ]mÀ-¡n-\v k-ao-]w O-{]-am-cn h-\-¯n-em-Wv kw-`hw. ]-t¯m-fw B-\-IÄ-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cp-t¡äp. a-c-W-kw-Jy Iq-Sm³ km-[y-X-bp-ïv.
]pSn³ shdp-sam-cp {]-knUâv Añ
]pSn³ shdp-sam-cp {]-knUâv Añ
d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn-\v amÀ-jð BÀ«m-b Xmbv-sIm-tïm-bn-se G-ähpw D-bÀ-ó dm¦v. Xmbv-sIm-tïm-bn-se G-ähpw D-bÀ-ó dm¦m-b \-b¬-Xv Um³ B-Wv ]p-Sn³ I-c-Ø-am-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. tem-I Xmbv-sImtïm s^-U-td-j-sâ ta-[m-hnbmb tNm N-Kv thm¬ ]p-Sn-\v \-b¬-Xv Um³ ]p-c-kv-Im-cw k-½m-\n-¨p.
tamZnbpambn IqSn¡mgvN \S¯m³ tUhnUv Imadq¬
tamZnbpambn IqSn¡mgvN \S¯m³  tUhnUv Imadq¬
\tc{µ tamZnbpambn IqSn¡mgvN \S¯m³ XbmdmsWóp {_n«ojv {][m\a{´n tUhnUv Imad¬ Adnbn¨p. {_n«ojv kÀ¡mÀ tamZns¡XnscbpÅ \ne]mSn\v Abhp hcp¯nb kmlNcy¯nemWp ImadWnsâ Cu {]Jym]\w. sImfwt_mbnð \S¡pó tNmKw kt½f\¯n\p aptómSnbmbn {][m\a{´n a³taml³ kn§pambn Imad¬ IqSn¡mgvN \S¯nbncpóp. C´ybnse P\§Ä XncsªSp¯ Hcp cm{ãob t\Xmshó \nebnð tamZnbpambn klIcn¡m³ …
thÄUv t{SUv skâÀ hoïpw Dbc¯nsâ sdt¡mÀUv IogS¡n
thÄUv t{SUv skâÀ hoïpw Dbc¯nsâ sdt¡mÀUv IogS¡n
Xo{hhmZn B{IaW¯n\ncbmb thÄUv t{SUv skâÀ Atacn¡bnse Fähpw DbcapÅ sI«nSambn XncsªSp¯p. Nn¡mtKmbnse hnñnkv Shdnsâ sdt¡mÀUv XIÀ¯mWv ]pXnb thÄUv t{SUv skâÀ hoïpw Dbc¯nsâ sdt¡mÀUv IogS¡nbXv. Atacn¡bnse {]apJ inð]nIfS¡w hnZKv[cS§pó kanXnbmWv ]pXnb thÄUv t{SUv skâdns\ Gähpw Dbcw IqSn sI«nSambn XncsªSp¯Xv. 2001 sk]vXw_À 11se …
C´ybnse¯pó tUhnUv Imadq¬ aaX _m\ÀPnbpambn IqSn¡mgvN \S¯pw
C´ybnse¯pó tUhnUv Imadq¬ aaX _m\ÀPnbpambn IqSn¡mgvN \S¯pw
{_n«ojv {][m\a{´n tUhnUv Imadq¬ ]Ýna _wKmÄ apJya{´n aaX _m\ÀPnbpambn IqSn¡mgvN \S¯pw. kwØm\¯v hyhkmb \nt£]Ww \S¯póXpambn _Ôs¸«mWv NÀ¨. hymgmgvN D¨¡v cïc aWn¡v sImð¡¯bnse¯pó Imadq¬ t\sc t]mIpóXv BImi hmWn `h\nte¡mbncn¡pw. A`napJ¯n\ptijw tijw \mev aWn¡v C´y³ C³Ìnänbq«v Hm^v amt\Pv-saâv tPmIbnse hnZymÀ°nIsf A`nkwt_m[\ sN¿pw. …
Iq-«p-Im-cp-tïm, X-e-t¨m-dn-s\ D-±o-]n-¸n¡pw
Iq-«p-Im-cp-tïm, X-e-t¨m-dn-s\ D-±o-]n-¸n¡pw
\n-§Ä-¡v [m-cm-fw Iq-«p-Im-cp-tïm, F-¦nð \n-§-fp-sS X-e-t¨mÀ Iq-Sp-Xð {]-hÀ-¯-\-£-a-am-bn-cn-¡pw. F-{X-t¯m-fw Iq-«p-Im-cp-tïm-k A-{X-t¯m-fw X-só \n-§-fp-sS X-e-t¨mdpw {]-hÀ-¯-\-£-a-am-bn-cn¡pw F-óv ]T-\-§Ä sX-fn-bn-¡p-óp. km-aq-ln-I-am-bn A-Sp-¯v C-S-]-g-Ip-ó-h-cp-sS X-e-t¨m-dp-IÄ Iq-Sp-Xð hn-Im-kw {]m-]n-¡p-ó-Xmbpw ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-óp.