1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
X-cp¬ tX-Pv-]m-en-s\ am-\-`w-K tI-knð A-d-Ìv sN-bv-tX¡pw
X-cp¬ tX-Pv-]m-en-s\ am-\-`w-K tI-knð A-d-Ìv sN-bv-tX¡pw
k-l-{]-hÀ-¯I-sb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-s¨-ó tI-knð sX-lð-¡ ap³ F-Un-äÀ C³ No-^v X-cp¬ tX-Pv-]m-en-sâ A-d-Ìv D-S³ D-ïm-tb-¡p-sa-óv tKm-h t]m-eo-kv. tX-Pv-]m-en-s\ A-d-Ìv sN-¿m³ ap-XnÀó t]m-eo-kv D-tZym-K-ØÀ \nÀ-t±-in-¨-Xm-bn F³-Un-Sn-hn-bp-sS dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.
A-ta-cn-¡³ I-¸-en-ep-ïm-bn-cpó-Xv ap³ {_n-«o-jv ssk-\nIÀ
A-ta-cn-¡³ I-¸-en-ep-ïm-bn-cpó-Xv ap³ {_n-«o-jv ssk-\nIÀ
h-¼³ B-bp-[-ti-J-c-hp-am-bn sN-só Xo-c-¯p-\nópw ]n-Sn-bnem-b Fw-hn ko-am³ F-ó A-ta-cn-¡³ I-¸-enð D-ïm-bn-cpó-Xv ap³ {_n-«o-jv ssk-\n-I-cm-Wv F-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ.
hn-tÎmdn-b s_-¡m-an-sâ h-kv-{X-§Ä hm-§m³ sd-Uv-t{Im-Êv tjm-¸nð h³-Xnc¡v
hn-tÎmdn-b s_-¡m-an-sâ h-kv-{X-§Ä hm-§m³ sd-Uv-t{Im-Êv tjm-¸nð h³-Xnc¡v
^n-en-¸o³-kn-se l-bm³ Np-g-en-¡m-änð s]-« Zp-c-´-_m-[nX-sc k-lm-bn-¡m³ hn-tÎm-dn-b-s_-¡mw X-sâ ]-g-b h-kv-{X-§Ä hn-e-bv-¡v h-¨-t¸mÄ A-Xv kz-´-am-¡m³ {_n-«-\n-se sd-Uv-t{Im-Êv tjm-¸nð h³ Xn-c-¡v. hn-tÎm-dn-b-bp-sS h³ hn-e-h-cp-ó jq-kp-Ifpw Un-ssk-\À h-kv-{X-§-fp-am-Wv hnð-¸-\-bv-¡v h-¨v \n-an-j-§Ä-¡p-Ånð hn-ä-gn-¨-Xv.
emXzn-b-bnð kq-¸À-amÀ¡-äv X-IÀ-óv 50 ac-Ww
emXzn-b-bnð kq-¸À-amÀ¡-äv X-IÀ-óv 50 ac-Ww
ap³ tkm-hnb-äv bq-Wnb-sâ `m-K-am-bn-cp-ó em-Xzn-b-bn-se kq-¸-À-amÀ¡-äv X-IÀ-óv ho-Wv 50 te-sd t]À a-cn-¨-Xm-bn dn-t¸mÀ«v.
F³-F-¨v-F-knð k-lm-bw B-h-iy-s¸-Sm³ tcm-Kn-IÄ-¡v `-bw
F³-F-¨v-F-knð k-lm-bw B-h-iy-s¸-Sm³ tcm-Kn-IÄ-¡v `-bw
X-tñ-ïm-im-t\, R-§Ä \-óm-hnñ F-ó a-t\m-`m-h-am-Wv F³-F-¨v-F-kn-\v F-óv sI-bÀ B³-Uv Izm-fn-än I-½oj³.
a-cn-¨ Ip-ªv I-cªp, tUm-Î-dp-sS ]-Wn-t]m-bn
a-cn-¨ Ip-ªv I-cªp, tUm-Î-dp-sS ]-Wn-t]m-bn
a-cn-¨p-sh-óv tUm-ÎÀ hn-[n-sb-gpXn-b ]n-ôp-Ip-ªv cïmw Znh-kw I-cªp-sIm-ïv F-gp-t\äp. In-g-¡³ ssN-\-bn-em-Wv kw`-hw \-S-ó-Xv.
B-¸n-fn-\v \-ã-]-cn-lm-cw \ð-Im³ kmw-kwKn-t\m-Sv B-ta-cn-¡³ tIm-S-Xn
B-¸n-fn-\v \-ã-]-cn-lm-cw \ð-Im³ kmw-kwKn-t\m-Sv B-ta-cn-¡³ tIm-S-Xn
kv-amÀ«v-t^m¬ cwK-s¯ A-Xn-Im-b³-amcm-b kmw-kwKpw B-¸n-fpw hÀ-j-§-fm-bn \-S-¯n-h-cp-ó t]-äâv \n-b-a-bp-²-¯nð B-¸n-fn-\v Pbw. t]äâv kw-_-Ôn-¨v G-ähpw H-Sp-hnð B-¸nÄ kmw-kw-Kn-\v F-Xn-tc k-aÀ-¸n-¨ ]-cm-Xn-bnð 290 an-ey¬ ]u-ïv \-ã-]-cn-lm-c-am-bn \ð-Im³ bpF-kv Pq-dn D-¯-c-hn«p.
sI-ó-Un-bpsS HmÀ-½-IÄ-¡v a-c-W-anñ
sI-ó-Un-bpsS HmÀ-½-IÄ-¡v a-c-W-anñ
A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâm-bn-cpó tPm¬ F-^v sI-ó-Un-bp-sS kv-a-c-W-IÄ-¡v C-óv A-c-\q-äm-ïv Xn-I-bp-óp. 1963 \-hw-_À 22 \m-Wv A-ta-cn-¡³ {]-kn-U³-dv ]-Z-hn-bn-en-cn¡-th sIó-Un sh-Sn-tb-äv a-cn-¡p-óXv.
acW¯n³sd tUmÎÀ¡v tamN\w
acW¯n³sd tUmÎÀ¡v tamN\w
\n-ch-[n tcm-KnI-sf a-c-W-¯n-te-¡v X-Ån-hn-« C-´y³ hw-i-P\m-b B-kv-t{S-en-b³ tUm-ÎÀ tUm. P-b-´v ]-t«-en-\v \n-b-a-bp-²-¯nð H-Sp-hnð Pbw.
{_n-«o-jv im-kv-{X-Ú³ {^-U-dnIvv kmw-KÀ A-´-cn-¨p
{_n-«o-jv im-kv-{X-Ú³ {^-U-dnIvv kmw-KÀ A-´-cn-¨p
{]ap-J {_n-«o-jv im-kv-{X-Ú\pw c-ïv X-h-W c-k-X-{´-¯n-\pÅ t\m-ss_ð ]p-c-kv-Im-c tP-Xm-hpam-b {^-U-dn-Iv kmw-KÀ A-´-cn-¨p.