1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
_-UvP-äv ^-ïv I-sï-¯m³ Aw-K-cm-Py-§-fp-am-bn C-bp-hn-sâ [m-cW
_-UvP-äv ^-ïv I-sï-¯m³ Aw-K-cm-Py-§-fp-am-bn C-bp-hn-sâ [m-cW
2013se _-Uv-P-än-te-¡v A-[n-I-ambn 7.3 _n-ey¬ bqtdm Iq-Sn I-sï-¯p-ó-Xn-\m-bn Aw-K-cm-Py-§-fp-am-bn bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ [m-c-W-bn-se¯n.
Knð-{In-kv-sä-ó Np-g-en-¡mäv
Knð-{In-kv-sä-ó Np-g-en-¡mäv
Knð-{In-kv-äv F-ó Np-g-en-¡m-än-\p ap³-]nð sK-bnð-¡m-äv sh-dp-sX-bmbn.sF]nFñnð _mw¥qÀ tdmbð Netôgvkns\Xnsc InMvkv Ceh³ ]ôm_n\v Ggp hn¡äv Pbw. BZyw _mäv sNbvX _mw¥qÀ DbÀ¯nb 175 d¬kv hnPbe£yw 18.1 Hmhdnð ]ôm_v adnISóp.
]n-c-an-Un-\p c-£-bnñ, tdm-Uv \nÀ-½n-¡m³ C-Sn-¨p \nc¯n
]n-c-an-Un-\p c-£-bnñ, tdm-Uv \nÀ-½n-¡m³ C-Sn-¨p \nc¯n
sa-Iv-kn-t¡m-bv-¡v k-ao-]-ap-Å _-en-k-bnð ]n-c-an-Uv tdm-Uv \nÀ-½m-W-¯n-\m-bn C-Sn-¨p-\n-c-¯n. am-b³ kw-kv-Im-c-Ime-¯v \nÀ-½n¨ temI-s¯ G-ähpw hen-b ]n-c-an-Um-Wv tdm-Uv \n-À-½n-¡m-\m-bn H-cp \nÀ½m-W I¼-\n C-Sn-¨p-\n-c-¯n-b-Xv.
a-½q-«n X-só h-óp I-ïmð H-cp Nm³-kv sIm-Sp-¡m-sa-óv tdm-j³ B³-{Uq-kv
a-½q-«n X-só h-óp I-ïmð H-cp Nm³-kv sIm-Sp-¡m-sa-óv tdm-j³ B³-{Uq-kv
a-½q-«n X-só h-óp I-ïm-ð a-½q-«n-sb h-¨v kn-\n-a-sb-Sp-¡p-ó Imcyw B-tem-Nn-¡m-sa-óv tdm-j³ B³-{Uqkv. apwss_ t]meokn'sâ s{]mtamj\pambn _Ôs¸«v Hcp kzImcy F^v.Fw tdUntbmbv¡v \ðInb A`napJ¯n-em-Wv tdmj-sâ hnhm-Z ]-c-amÀ-iw.
a-\p-jy-cn-se a-cp-óv ]-co-£W-s¯ Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-sa-óv PÀ-½³ B-ip-]-{Xn
a-\p-jy-cn-se a-cp-óv ]-co-£W-s¯ Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-sa-óv PÀ-½³ B-ip-]-{Xn
In-g-¡³ PÀ-½n-\n-bn-se tcm-KnI-sf a-cp-óv ]-co-£-W-¯n-\p-Å Kn-\n-]-ón-I-fm-bn D-]-tbm-Kn-¨-Xn-s\ Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-sa-óv s_À-en-\n-se {]-i-kv-Xam-b Nm-cn-än B-ip-]-{Xn. P-À-½n-\n-bp-sS G-Io-I-c-W-¯n-\v ap³-]v C-hn-Sp-s¯ I-½yq-Wn-Ìv `-c-W-Iq-Sw ]m-Ým-Xy cm-Py-§-fn-se a-cp-óv I-¼-\nI-sf a-cp-óv ]-co-£-W-¯n-\m-bn A-\p-h-Zn-¨p F-óm-Wv B-tcm-]Ww.
C-bp d-^d-ïw _nð {]-kn-²o-I-cn-¨v tSm-dn-IÄ H-cp]-Sn ap-ónð
C-bp d-^d-ïw _nð {]-kn-²o-I-cn-¨v tSm-dn-IÄ H-cp]-Sn ap-ónð
C-bp Aw-KXzw kw-_-Ôn-¨v tSm-dn-IÄ-¡n-S-bnð \n-e-\nð-¡p-ó Ie-lw ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn hn-j-b-¯nð d-^d-ïw D-d-¸p-\ð-Ip-ó _nñn-sâ Ic-Sv tSm-dn-IÄ I-gn-ª Znh-kw {]-kn-²o-I-cn¨p.
kv-am-À«v-t^m-Wn\pw Sm-_v e-äp-IÄ-¡pw- {^m³-knð hn-e-IqSpw
kv-am-À«v-t^m-Wn\pw Sm-_v e-äp-IÄ-¡pw- {^m³-knð hn-e-IqSpw
kmw-kv-Imcn-I h-Ip-¸n-\v ^-ïv I-sï-¯m-\m-bn kv-amÀ«v-t^m-Wp-IÄ¡pw Sm-_v e-äp-IÄ¡pw H-cp i-X-am-\w \n-Ip-Xn hÀ-²n-¸n-¡m³ {^-ôv K-h¬-saâv B-tem-Nn-¡póp. C-¯-c-¯nð {]-Xn-hÀ-jw F¬-]-¯n-bm-dv an-ey¬ bqtdm A-[n-I-am-bn I-sï-¯m-\m-Ip-sa-óv {^-ôv K-h-¬-saâv ]-d-bp-óp.
hn-t\m-Z-bm-{X-bv-¡v ]-d-bm-sX t]m-bn,{]-Xn-Im-cw XoÀ-¡m³ `À-¯m-hv ho-Sn-\v Xo-bn«p
hn-t\m-Z-bm-{X-bv-¡v ]-d-bm-sX t]m-bn,{]-Xn-Im-cw XoÀ-¡m³ `À-¯m-hv ho-Sn-\v Xo-bn«p
`m-cybpw a-¡fpw X-só Iq-Sm-sX hn-t\m-Z-bm-{X-bv-¡v t]m-b-Xn-sâ a-t\m-hn-j-a-¯nð `À-¯m-hv ho-Sn-\p Xo sIm-fp-¯n, k-a-b-¯n-\p ]pd-¯v I-S-¡m³ - I-gn-bm-sX-bm-b-t¸mÄ tZ-l-am-kI-ew s]m-f-f-teäp.
kmw-kMv 5Pn bp-sS hn-kv-ab tem-Iw Xp-d-¡póp
kmw-kMv 5Pn bp-sS hn-kv-ab tem-Iw Xp-d-¡póp
tem-Iw a-säm-cp hn-kv-a-b-¯n-\p-th-ïn X-¿m-sd-Sp-¡p-I-bm-Wv. 5Pn-bp-sS hn-kva-b-tem-I-t¯-¡mIpw C-\n tem-I-P-\X-sb sImïp-t]m-Ip-I-sb-óv {]ap-J sa-m-ss_ð t^m¬ \nÀ-½m-Xm-¡fm-b kmwk-Mv hy-à-am-¡n-I-gnªp.
kzn-kv a-e-bm-fn-bp-sS ho-«n-te-¡v `o-j-Wn-¡-¯pIÄ: A-Xo-h-Pm-{K-X-tbm-sS A-t\zj-Ww
kzn-kv a-e-bm-fn-bp-sS ho-«n-te-¡v `o-j-Wn-¡-¯pIÄ: A-Xo-h-Pm-{K-X-tbm-sS A-t\zj-Ww
sIm-¨n:kzn-ä-kÀ-eânð tPm-en sN-bp-ó a-e-bm-fn-bp-sS aq-hm-äp-]p-g-bn-se ho-«n-te-¡v ]-Ww B-h-iy-s¸-«v H-cp `o-I-c-kw-L-S-\-bp-sS t]-cnð I¯v. kzn-kv a-e-bm-fn-bp-sS `m-cybpw aq-óp s]¬-a-¡-fpw am-{X-am-Wv aq-hm-äp-]p-g-bn-ep-ÅXv. C-h-tcm-Sv ]-Ww B-h-iy-s¸-«m-Wv I-¯v A-b-¨n-cn-¡p-óXv.