1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hqÄ-hn-¨v B-{I-aWw: N-¡n-\p-h¨-Xv sIm-¡n-\p- sIm-ïXp-t]m-se-bm-Ipóp!
hqÄ-hn-¨v B-{I-aWw: N-¡n-\p-h¨-Xv sIm-¡n-\p- sIm-ïXp-t]m-se-bm-Ipóp!
e-ï³:hqÄ-hn-¨n-se Xn-c-t¡dn-b \-K-c-¯nð ssk-\nI-s\ I-gp-¯d-¯p sIm-ó tI-kn-se kw-`-h-hn-Im-k-§Ä N-¡n-\p-h¨-Xv sIm-¡n\p-sIm-ïp-sh-ó X-c-¯n-ep-Å ]-g-sômñn-sâ A-h-Ø-bn-te¡v. tI-knse {]-Xn t\c-s¯ sI-\n-b-bnð Xo-{h-hm-Z-t¡-knð A-d-Ìn-em-bn-cp-óp-sh-óv sh-fn-s¸-Sp-¯ð.
an-kv{Xn B-ªp-]-Wn-sb-Sp-¡póp: tbm-Pn-¸n-\v….
an-kv{Xn B-ªp-]-Wn-sb-Sp-¡póp: tbm-Pn-¸n-\v….
Xncph\´]p-cw:a-[p-kq-Z-\³ an-kv{Xn ssI-sa-bv ad-óv ]-Wn-sb-Sp-¡p-I-bm-Wv. tIm¬-{K-kn-se s]m-«n-s¯-dn H-gn-hm¡p-I am-{X-am-Wv a-e-bm-fn-IÄ X-am-i-tbm-sS ta-kv-Xn-cn-sb-óv a-[p-kq-Z-\³ ta-kv-{Xn-bp-sS e-£yw.
\n-XmJ-Xv I-eym-Whpw ap-S-¡m³ {i-an¨p!
\n-XmJ-Xv I-eym-Whpw ap-S-¡m³ {i-an¨p!
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:a-e-bm-fn-IÄ DÄ-s¸-sS {]-hm-kn-k-aq-l-¯n-\v X-e-th-Z-\bm-b ku-Zn-b-td-_y-bn-se I-cn-\nb-aw \n-XmJ-Xv I-eym-Ww ap-S-¡m-\pw {i-an¨p. F-ómð _-Ôp-¡-fp-sS \n-Ý-b-ZmÀVyw A-Xn-s\ a-dn-I-S-¡p-I-bm-bn-cpóp.
kwLS\m I-cp¯v sXfn¨p bpIva \mjWð ImbnI-taf, CuÌv- Bâv shÌv anUvem³Uvkv do-Pn-b-\v Imbn-I In-coSw
kwLS\m I-cp¯v sXfn¨p bpIva \mjWð ImbnI-taf, CuÌv- Bâv shÌv anUvem³Uvkv do-Pn-b-\v Imbn-I In-coSw
s_Àan§vlmanse hn³Uv se sejÀ skâ-dnð \Só bpIva \mjWð ImbnI taf kwLS\m Icp¯nsâ ]cymbambn am-dn.
a-e-bm-fn B-tLm-jn-¨ H-cp kn-\n-am-{]-Wb-I-Y Iq-Sn X-IÀ-óp
a-e-bm-fn B-tLm-jn-¨ H-cp kn-\n-am-{]-Wb-I-Y Iq-Sn X-IÀ-óp
sIm-¨n: Cu ]p-gbpw IS-óv F-ó I-að-Nn-{X-¯n-\n-sS-bm-Wv Zn-eo]pw a-Rv-Pp hm-cycpw hn-hm-ln-X-cm-Ip-ó-Xv. {]-W-b-¸p-gbpw IS-óv F-ó a-«n-em-bn-cp-óp A-óv C-Xp-kw-_-Ôn-¨ ]-{X-hmÀ-¯IÄ. C-Xn-\n-sS tKm-kn-¸p-IÄ G-sd-bp-ïm-sb-¦nepw C-cp-hcpw k-t´m-j-t¯m-sS Po-hn-¡p-ó a-e-bm-fn Iïp.
I-ón Io-coSw tX-Sn apwss_
I-ón Io-coSw tX-Sn apwss_
I-S-em-knð ]p-en-I-fm-sW-¦nepw sF-]n-Fñnð In-co-Sw D-bÀ-¯m³ apwss_ C³-Uy³-kn-\p C-Xp hsc `m-Ky-anñ.sF-]n-Fð kok¬ 3ð ss^-\-enð I-b-dn-sb-¦nepw sNssó ]-¨ sXm-Sn-¨nñ. {]-Kð-`cm-b I-fn-¡mcpw \m-b-Icpw ]-co-io-e-Icpw I-fw \n-d-ªn«pw apwss_ ]-¨ sXm-«nñ.Cu ko-k¬ 6 se-¡nepw I-¸v D-bÀ-¯n-bn-sñ-¦nð am-\w I-¸ð I-bdpw H-¸w sN-ssó-bp-sS A-{]-am-ZnXyw k-½-Xn-¨p sIm-Sp-t¡-ïn h-cpw
Ppks¸ ]¥n-kn C-\n hm-gv-¯-s¸-«h³
Ppks¸ ]¥n-kn C-\n hm-gv-¯-s¸-«h³
I-t¯m-en-¡ k-`-bpsS hm-g-¯-s¸-«-h-cp-sS K-W-¯n-te-¡v C-\n H-cmÄ-IqSn. am-^n-b-IÄ-s¡-Xn-sc t]m-cm-Sn Po-h³ _-en-sIm-Sp-t¡-ïnhó sshZnI³ Ppks¸ ]¥n-kn-bmWv hmgv¯-s¸-«-h-cp-sS K-W-¯n-te-¡v D-bÀ-¯-s¸-«Xv.
apïp apdp¡n DSpt¯mfq… PÌnkv sk{I«dnbpsS apódnbn¸v
apïp apdp¡n DSpt¯mfq… PÌnkv sk{I«dnbpsS apódnbn¸v
{_n«sâ eoKð FbvUv _nñnð {]XnhÀjw 2 _ney¬ ]uïnsâ sNehv Npcp¡ð hcp¯m\pÅ Xocpam\¯n\v PÌnkv sk{I«dn {Inkv KmcnenwKnsâ ]n´pW.
kzo-U-\nð I-em-]-¯n-\v i-a-\-am-Ipóp, s]m-eo-kv \n-co£-Ww iàw
kzo-U-\nð I-em-]-¯n-\v i-a-\-am-Ipóp, s]m-eo-kv \n-co£-Ww iàw
kzoU\nse IpSntbä ta-J-e-bnð Ignª Iptd Znhk§fmbn \-S-óphó Iem]¯n\v sNdnb ia\w.
\qdp-tIm-Sn Xn-óp-ap-Sn-¡-cp-tX-sb-óv `m-jm-t{]-an-I-fp-sS ap-ó-dn-bn¸v
\qdp-tIm-Sn Xn-óp-ap-Sn-¡-cp-tX-sb-óv `m-jm-t{]-an-I-fp-sS ap-ó-dn-bn¸v
Be¸p-g:t{i-jvT-]-Z-hnbñ, H-¸w In-«p-ó \qdp-tIm-Sn-sb-¡p-dn-¨m-Wv a-e-bm-fn-bp-sS {i-²bpw B-i-¦-bpw. Im¯pIm¯ncpó t{ijvT`mjm ]Zhn amXr`mjbv¡p e`n¨t¸mÄ temIsa¼mSpapÅ aebmfnIÄ¡v AXv A`nam\ \nanj-am-bn am-dn-sb-¦nepw s]-s«-óm-Wv kw`-hw B-i-¦-bn-te¡pw h-fÀóXv.