1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ku-Zn-bn-se `o-a³ F-en hym-P³
ku-Zn-bn-se `o-a³ F-en hym-P³
ku-Zn- A-td-_y-bnð ]n-ôp-Ip-ªp§-sf sImñp-ó `o-a³ F-en C-d-§n-b-Xm-bn tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv ssk-äp-I-fnð {]-N-cn-¡p-ó hmÀv-¯ hym-P-am-Wv F-óv ku-Zn A-[n-IrXÀ. I-gn-ª Ip-td Zn-h-k-am-bn t^-kvv-_p-¡n-eq-sSbpw Szn-ä-dn-eq-tSbpw aäpw {]-N-cn-¡p-ó hmÀ-¯ P-\-§-sf `o-Xn-bn-em-¡n-bn-cp-ó
I-\n-hv Im-«-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v A-ta-cn-¡-bv-¡v kv-t\m-UW-sâ Xp-d-ó I¯v
I-\n-hv Im-«-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v A-ta-cn-¡-bv-¡v kv-t\m-UW-sâ Xp-d-ó I¯v
X-\n-s¡-Xn-tc Np-a-¯n-bn-cn-¡p-ó Nm-c Ip-ä-§Ä \o-¡m³ I-\n-hv Im-Wn-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v ap³ F³-F-kv F D-tZym-K-س F-tUzÀ-Uv kv-t\m-U-Wn-sâ Xp-d-ó I-¯v. Nm-c-¡p-ä-§Ä \o-¡m³ A-ta-cn-¡-bv-¡v tað A-´m-cm-{ã k-aq-lw k-½À-±w sN-ep-¯-W-sa-óv B-h-iy-s¸-Sp-ó I-¯m-Wv kv-t\m-U¬ Có-se ]p-d-¯p-hn-«-Xv. X-sâ P-À-½³ A-`n-`m-j-I h-gn-bm-Wv H-cp t]-Pv h-cp-ó I-¯v kv-t\m-U¬ ]p-d-¯n-hn-«n-cn-¡p-ó-Xv.
{io-e-¦³ hn-ZymÀ-°n-bp-sS sIm-e-]mXIw : c-ïv t]À A-d-Ìnð
{io-e-¦³ hn-ZymÀ-°n-bp-sS sIm-e-]mXIw : c-ïv t]À A-d-Ìnð
]n-Ê sU-enh-dn t_m-bn B-bn-cp-ó {io-e-¦³ hn-ZymÀ-°n-sb Ip¯n-sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð {]-Xn-sb-óv kw-i-bn-¡p-ó c-ïma-s¯ hy-àn-tbbpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xp. {io-e-¦³ hw-i-P-\m-bn-cp-ó Xmhn-j em-¡n³-Up s]-cn-kv B-Wv I-gn-ª Znh-kw Ip-t¯-äv a-cn-¨Xv. I-gn-ª Znh-kw {]-Xn-sb-óv kw-i-bn-¡p-ó 17 Imc-s\ t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cp-óp.
AtUmÄ^v lnäveÀ 1962 hsc Pohn¨ncpóXmbn shfns¸Sp¯ð
AtUmÄ^v lnäveÀ 1962 hsc Pohn¨ncpóXmbn shfns¸Sp¯ð
temIs¯ hnd¸n¨ AtUmÄ^v lnSveÀ 1962 hsc Pohn¨ncpóXmbn shfns¸Sp¯ð. sPdmUv hneywkv, sska¬ U¬Ìm³ Fóo Fgp¯pImcmWv Cu AhImihmZw Dóbn¨v cwK¯v hóXv. {K thmÄ^v; Z Fkv-tI]v Hm^v AtUmÄ^v lnäv-eÀ Fó ]pkvXI¯nemWv lnäv-edpsS PohnXImew kw_Ôn¨ ]pXnb shfns¸Sp¯ð. 1945ð lnäv-edpw `mcy Ch {_uWpw AÀPâo\bnte¡v ISópshópw …
ab¡p acpóv IS¯m³ A´mcmjv-{S Xpc¦w
ab¡p acpóv IS¯m³ A´mcmjv-{S Xpc¦w
bp.Fkv – saIv-knt¡m cmPy§Ä¡nSbnð A´mcmjv-{S ab¡pacpóp am^nbbpsS Xpc¦w Isï¯n. Atacn¡bnse km³UnbmtKmsbbpw saIv-knt¡mbnse XnPphm\sbbpw _Ôn¸n¡pó Xpc¦¯neqsS ab¡v acpóv IS¯m\mWv D]tbmKn¨ncpóXv. sshZypXn, hmbp Ibdm\pÅ kwhn[m\w, sdbnðsh kwhn[m\w XpS§nb AXym[p\nI skuIcy§Ä Hcp¡nbmWv kwLw Xpc¦w \nÀ½n¨Xv. Cet{ÎmWnIv sdbnðsh kwhn[m\amWv Xpc¦¯nð DïmbncpóXv. XnPphm\ hnam\¯mhfw hsc …
{InkvXpakv BtLmjn¡m³ {_n«ojpImÀ t] tU temWns\ B{ibn¡póp
{InkvXpakv BtLmjn¡m³ {_n«ojpImÀ t] tU temWns\ B{ibn¡póp
{InkvXpakv BtLmjn¡m³ {_n«ojpImÀ t] tU temWns\ B{ibn¡póp. t] tU tem¬ e`n¡póXn\mbn C¯cw tem¬ \evIpó Øm]\§sf CXn\Iw D]t`màm¡Ä kao]n¨p IgnªXmbmWv dnt¸mÀ«v. Kh¬saâv ]n´pWtbmsS {]hÀ¯n¡pó aWn AUsszkv kÀhokv BWv CXv kw_Ôn¨ dnt¸mÀ«v ]pd¯phn«Xv. 1.2 anñy³ BfpIÄ t] tU temWns\ B{ibn¡psaómWv IW¡v. 2,000 …
\yp-tbmÀ-¡nð H-óp ]p-I-bv-¡-W-sa-¦nð 21 Xn-Ib-Ww
\yp-tbmÀ-¡nð H-óp ]p-I-bv-¡-W-sa-¦nð 21 Xn-Ib-Ww
\yp-tbmÀ-¡v \-K-c-¯nð H-óp ]p-I-bv-¡m³ sN-dp-¸-¡mÀ C-\n C-cp-]¯n-sbm-óv hb-Êv Xn-I-bpó-Xv h-sc Im-¯n-cn-¡Ww. \yq-tbmÀ-¡v kn-än Iu¬-knð I-gn-ª Znh-kw ]m-Êm¡n-b _nñn-em-Wv \-K-c-¯nð ]p-I-bn-e Dð-¸-ó-§Ä hm-§m-\p-Å G-ähpw Ip-d-ª {]m-bw 21 h-b-Êm-bn D-bÀ-¯n-bXv. \n-e-hnð C-Xv 18 h-b-Êm-Wv.
H-cp So- S-jÀ-«p-ïm¡n-b s]mñm-¸v
H-cp So- S-jÀ-«p-ïm¡n-b s]mñm-¸v
H-cp I-fn-¡m-c³ Im-jzð td-¸v F-só-gpXn-b So-jÀ-«p-an-«v cm{Xn ]p-d-¯p-t]m-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv bq-Wn-th-gv-kn-än {In¡-äv So-ao-s\ I-fn-¡p-ó-Xnð \n-óv hn-e¡n. Cu {In¡-äv So-an-\v \ð-In- h-ón-cp-ó ^-ïnwKpw ]n³-h-en-¨n-«pïv. B-s_-dn-kzn-¯v bq-Wn-th-gv-kn-än {In-¡-äv So-an-s\-bm-Wv hn-e-¡n-bn-«p-ÅXv.
H_ma-sb I-S-¯n-sh-«n ]p-Sn³ i-à-cnð i-à³
H_ma-sb I-S-¯n-sh-«n ]p-Sn³ i-à-cnð i-à³
bpF-kv {]-knUâv _-cm-Iv H-_ma-sb I-S-¯n-sh-«n d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn³ temI-s¯ i-àcm-b `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-sS en-kv-änð H-óm-a-sX¯n. t^m-_v-kv {]-kn-²o-I-cn-¨ en-Ìn-em-Wv ]p-Sn³ H-óm-a-sX-¯n-bXv. kv-t\m-U¬ hn-j-b-¯nepw kn-dn-b³ hn-j-b-¯nepw ]p-Sn³ kzo-I-cn-¨ i-àam-b \n-e-]m-Sp-I-fm-Wv H-_ma-sb ]n´-Ån ]p-Sn³ Hómw Øm\-¯v G-¯m\#v Im-c-Ww.
tdmÄ-kv tdm-bv-kv hm-§m³ 24000 ]u-ïv, \-ho-I-cn-¡m³ a-säm-cp 24000 ]uïv
tdmÄ-kv tdm-bv-kv hm-§m³ 24000 ]u-ïv, \-ho-I-cn-¡m³ a-säm-cp 24000 ]uïv
]-Ww A-[n-I-am-bmð B-fp-IÄ F-s´m-s¡ sN-bv-Xv Iq-«pw. H-s¡ kz-´w A-`n-cp-Nn-bv-¡v A-\p-k-cn-¨v Im-cy§-sf am-än-a-dn-bv-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Ipw. C-hn-sSbpw A-Xv X-só-bm-Wv kw-`-hn-¨Xv. h³ hne sIm-Sp-¯v hm§nb tdmÄ-kv tdm-bv-kn-sâ ^mâw tam-Uð ImÀ \-ho-I-cn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn H-cmÄ sN-e-hm-¡nb-Xv A-{XX-só cq].