1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Xetbm«n sImïv ]Ån \nÀ½n¨p
Xetbm«n sImïv ]Ån \nÀ½n¨p
a\pjysâ Xetbm«n sImïv ]Ån \nÀ½n¨p. t]mfïnemWv Cu hnNn{Xamb ]Ån \nÀ½mWw. Xetbm«nIfpw AØnIfpw D]tbmKn¨mWv ]Ån \nÀ½n¨ncn¡póXv. Xetbm«nbpw AØnIfpw hymPsaóv IcpXnbmð sXän, bXmÀ° AØnIfpw Xetbm«nIfpw D]tbmKn¨mWv ]Ån \nÀ½n¨ncn¡póXv. t]mfïnse 30 hÀjt¯mfw \oïp \nó B`y´c bp²¯nð acn¨ BfpIfpsS AØnIqS§Ä BWnh. 1776 \pw 1804 …
ssiXyw h-cpóq, {_n-«-\n-se B-ip-]-{Xn-IÄ I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v
ssiXyw h-cpóq, {_n-«-\n-se B-ip-]-{Xn-IÄ I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v
F³-F-¨v-F-kn-sâ N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw tam-iamb ssi-Xy-Im-e-¯n-\m-Wv {_n-«o-jp-ImÀ km£yw h-ln-¡m³ t]m-Ip-ó-sX-óv ap-ó-dn-bn-¸v.
kpc-£, tPm-en kw-Xr-]vXn, k-¼m-Zyw… {_n«-s\ {]o-b-¦-c-am-¡pó-Xv C-sXm-s¡-bm-Wv
kpc-£, tPm-en kw-Xr-]vXn, k-¼m-Zyw… {_n«-s\ {]o-b-¦-c-am-¡pó-Xv C-sXm-s¡-bm-Wv
A-Sp-¯-Im-e-¯pïm-b km-¼-¯n-I-amµyw H-gn-¨p-\nÀ-¯n-bmð temI-¯v Po-hn-¡m³ G-ähpw \ñ cm-Py-§fn-sem-óm-Wv {_n-«-s\-óv kÀ-tÆ. HmÀ-K-ss\-tk-j³ t^mÀ F-¡-tWm-an-Iv tIm Hm-¸-td-j³ B³-Uv sU-h-e-¸v-saâv 35 cm-Py-§-fnð \-S¯n-b ]T-\-¯nð \n-óm-Wv {_n-«³ ap-ón-se-¯n-bXv. hy-àn kpc-£, tPm-en-kp-c-£n-X-Xzw, k-¼mZyw XpS-§n Fñm ta-J-e-I-fnepw bp-sI ap-ón-se-¯n.
]-Xn-\m-ep-Im-cn-sb tXm-¡n-³ap-\-bnð hn-hm-lw I-gn-¸n-¨p
]-Xn-\m-ep-Im-cn-sb tXm-¡n-³ap-\-bnð hn-hm-lw I-gn-¸n-¨p
]-Xn-\m-ev h-b-Êp-Å {_n-«o-jp-Im-cnbm-b ap-Éow s]¬-Ip-«n-sb tXm-¡v Nq-ïn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n hn-hm-lw I-gn-¸n-¨-Xm-bn ]-cmXn. C-t¸m-fv 17 h-b-Êp-Å s]¬-Ip-«nsb hn-hm-l-ti-jw c-ïm-gv-N-tbm-fw `À-¯m-hv _-em-Õw-Kw sN-bv-X-Xmbpw ]-cm-Xn-bpïv. ]m-In-Øm³ hw-i-Pcm-b am-Xm-]n-Xm-¡-fm-Wv kz-´w aI-sf tXm-¡v Nq-ïn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bXv.
\mev h-b-Êp-Im-cn-sb h-fÀ-¯p\m-b I-Sn¨p-sIm-óp
\mev h-b-Êp-Im-cn-sb h-fÀ-¯p\m-b I-Sn¨p-sIm-óp
\m-ev h-b-Êp-Å s]¬-Ip-«n-sb h-fÀ-¯p\m-b I-Sn¨p-sImóp. t\m-«nw-Kv-lmw kz-tZ-inbm-b se-Iv-kn l-Uv-k¬ F-ó s]¬-Ip-«n-sb B-Wv h-f-À-¯p\m-b I-Sn¨p-sIm-óXv. Ip-«n-sb c-£n-¡m-\p-Å {i-a-¯n-\n-S-bnð A½ tPm-Un-bv¡pw ]-cp-t¡-äp.
t] tU tem¬ :D-]t`m-àm-¡Ä k-´p-ã-sc-óv thmwK
t] tU tem¬ :D-]t`m-àm-¡Ä k-´p-ã-sc-óv thmwK
Zn-h-k-¸-en-i-bv-¡v ]-Ww I-Sw \ð-Ip-ó co-Xn-bnð D-]-t`m-àm-¡Ä k-´p-ã-cm-sW-óv t] tU tem¬ Zm-Xm-¡fmb thmw-K. X-§-fp-sS _n-kn\-Êv co-XnI-sf ]-ecpw sX-än-²-cn-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-ópw D-]-t`m-àm-¡-fnð 99 i-X-am-\-t¯m-fw k-´p-ã-cm-sWópw thmw-K-bp-sS No^v Hm-¸-td-änwKv Hm-^o-kÀ \n-bmð hmv-Êv ]-d-ªp.
A-kp-J-¡m-c-s\-óv ]d-ªv K-h¬-saân-s\ ]-än-¨v t\-Sn-b-Xv 90,000 ]u-ïv
A-kp-J-¡m-c-s\-óv ]d-ªv K-h¬-saân-s\ ]-än-¨v t\-Sn-b-Xv 90,000 ]u-ïv
A-kp-J-¡m-c-s\-óv ]d-ªv K-h¬-saân-s\ ]-än-¨v t\-Sn-b-Xv 90,000 ]u-ïv
sXm-gnð ssh-Z-Kv-²y-¯nð {_n-«o-jv bp-hm-¡Ä ]n-ónð
sXm-gnð ssh-Z-Kv-²y-¯nð {_n-«o-jv bp-hm-¡Ä ]n-ónð
{_nv-«-\nð sXm-gnð ssh-Z-Kv-²yw D-Å {_n-«o-jv bp-hm-¡-fp-sS F-®w \mÄ-¡v \mÄ Ipd-ªv h-cp-I-bm-sW-óv dn-t¸mÀ«v. {_n-«-\n-se tam-iam-b hn-Zym-`ym-k km-l-N-cy-§Ä bm-sXm-cp ss\-]p-Wyhpw Cñm-¯ bp-hm-¡-sf-bm-Wv kr-ãn-¨p-hn-Sp-ó-sXópw sXm-gn-ep-S-a-IÄ Ip-ä-s¸-Sp-¯p-óp. C-Xv Im-c-Ww sXm-gnð H-gn-hp-IÄ \n-I-¯m³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc B-{i-bn-t¡-ïn h-cp-ó-Xmbpw sXm-gn-ep-S-a-IÄ Nq-ïn-¡m-«p-óp.
bpIva \mjWð Iemtafbnte¡v Izt«j\pIÄ £Wn¡póp
bpIva  \mjWð  Iemtafbnte¡v Izt«j\pIÄ  £Wn¡póp
\hw_À 30 \v enhÀ]qÄ enwIbpsS BXnYbXz¯nð t{_mUv-{Ko³ CâÀ\mjWð kvIqÄ A¦W¯nð h¨p \S¯s¸Spó \memaXv bpIva \mjWð. Iemtafbnte¡v hnhn[ Bhiy§Ä¡mbn Izs«j\pIÄ £Wn¡póXmbn Iemtaf I½nän¡pthïn sNbÀam³ hnPn sI ]n, sP\dð I¬ho\À AUz {^m³kokv amXyp Ihf¡m«nð FónhÀ Adnbn¨p. Iemtaf \S¡pó \mev thZnIfnte¡pw iÐhpw shfn¨hpw …
ku-Zn-bnð ho-«p-tPm-en-¡mÀ-¡v ]pXn-b \nb-aw
ku-Zn-bnð ho-«p-tPm-en-¡mÀ-¡v ]pXn-b \nb-aw
ku-Zn A-td-_y-bnð ho-«p-th-e-¡m-cm-bn tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡p-Å ]pXn-b \nb-aw \n-e-hnð hóp. ]pXn-b \nb-aw A-\p-k-cn-¨v sXm-gn-em-fn-bp-sS ss\-]p-Wyw, kz-`m-hw Fón-h D-d-¸p-h-cp-¯p-ó-Xn-\m-bn sXm-gn-ep-S-a-bv-¡v sXm-gn-em-fn-sb aq-óv am-kw h-sc ]-cn-io-e-\ Im-e-b-f-hnð \nÀ-¯m³ km-[n-¡pw.