1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
tKmÄ-U³ t_mÄ ]p-c-kv-Im-cw sa-kn¡v
tKmÄ-U³ t_mÄ ]p-c-kv-Im-cw sa-kn¡v
kaImeo\ ^pSvt_mfnse anI¨ Xmcambn hnf§pt¼mgpw temIIncoSw C\nbpw In«m¡\nbmb ebWð sakn, {_koð temII¸nse anI¨ Xmcambn sXcsªSp¡s¸«p. tXmakv apÅÀ, Bcy³ tdm-_³ F-ónhsc ]nónem¡nbmWv sakn Cu temII¸nse anI¨ Xmc¯n\pÅ tKmÄU³ t_mÄ ]pckv¡mcw kz´am¡n-bXv. AÀPâo\bpsS BZy aqóv {Kq¸v aðkc§fnð\nóv \mev tKmÄ t\SpIbpw cïmw duïnepw …
tKmÄ-U¬ tKmÄ BÀ¡v? A´n-a ]«n-I ^n-^ ]p-d-¯nd-¡n
tKmÄ-U¬ tKmÄ BÀ¡v? A´n-a ]«n-I ^n-^ ]p-d-¯nd-¡n
tem-II-¸v I-em-i-t¸m-cm-«-¯n-\v a-Wnv-¡q-dp-IÄ _m-¡n \nð-t¡ an-I-¨ I-fn-¡m-cp-ópÅ tKmÄ-U¬ tKmÄ ]p-c-kv-Im-c-¯n-sâ A´n-a km-[y-Xm ]«n-I ^n-^ {]-kn-²o-I-cn¨p. AÀ-Pâo-\-bp-sS e-b-Wð sa-Ênbpw {_-ko-en-sâ s\-bv-a-dp-am-Wv ]-«n-I-bn-se {]-apJÀ. AÀ-Pâo-\-bnð \n-óv sa-Ên AS-¡w aq-óv Xm-c-§-fpw PÀ-½-\n-bp-sS So-anð \n-óv \m-ev Xm-c-§fpw ]-«n-I-bnð C-Sw ]n-Sn-¨n-«p-ïv.
Bw-_p-e³-kp-IÄ e-£y-¯n-se-¯m³ ssh-Ip-óp, tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯nð
Bw-_p-e³-kp-IÄ e-£y-¯n-se-¯m³ ssh-Ip-óp, tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯nð
a-c-W-¯n\pw Po-hn-X-¯n\pw C-S-bn-se \qð-]m-e-¯n-eq-sS I-Sóp-t]m-Ipó tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ Iq-Sp-Xð A-]-I-S-¯n-em-¡n sIm-ïv Bw-_p-e³-kp-IÄ e-£y-Øm-\-t¯-¡v F-¯m³ ssh-Ip-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ.
tPm-en-bnepw dn-kÀ-¨v ^-ïnepw sXm-Sm-\m-Inñ, {_n-«o-jv I-¼-\nI-sf G-sä-Sp-¡p-ó hn-tZ-in-IÄ-¡p-Å \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡p-óp
tPm-en-bnepw dn-kÀ-¨v ^-ïnepw sXm-Sm-\m-Inñ, {_n-«o-jv I-¼-\nI-sf G-sä-Sp-¡p-ó hn-tZ-in-IÄ-¡p-Å \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡p-óp
{]ap-J {_n-«o-jv I-¼-\nI-sf G-sä-Sp-¡p-ó hn-tZ-i-Øm-]-\-§Ä¡pw hy-àn-IÄ-¡p-ap-Å \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡p-sa-óv _n-kn\-Êv sk-{I«-dn hn³-kv tI-_nÄ. C-Xv kw-_-Ôn-¨ \nÀ-t±-i-§Ä Cu Bgv-N A-h-km-\-t¯m-sS ]mÀ-e-saân-\v ap-ónð k-aÀ-¸n-¡p-sa-óv hn³-kv tI-_nÄ A-dn-bn-¨p.
jq-am-¡-À Po-hn-X-¯n-te-¡v aS-§n hóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óv `m-cy
jq-am-¡-À Po-hn-X-¯n-te-¡v aS-§n hóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óv `m-cy
tIm-a-bnð \n-óp-WÀ-ó ap³ t^mÀap-e h¬ Nm-¼y³ ssa-¡ð jq-am-¡À Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-óp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv F-óv `m-cy sIm-dn-ó jq-am¡À. jq-am-¡À-¡v A-]-I-Sw kw-`-hn-¨-Xn-\v ti-jw C-Xm-Zy-am-bm-Wv sIm-dn-ó `-À-¯m-hn-sâ \ne-sb Ip-dn-¨v am-[y-a-§Ä-¡v ap-ónð {]-kv-Xm-h-\ \-S-¯p-óXv.
kz-Im-cy-X-bv-¡v `oj-Wn, ]pXn-b ho-Sn-\v ap-I-fnð ]-d-¡ð \n-tcm[n-X ta-J-e-bm-¡-W-sa-óv tIäpw hn-eyapw
kz-Im-cy-X-bv-¡v `oj-Wn, ]pXn-b ho-Sn-\v ap-I-fnð ]-d-¡ð \n-tcm[n-X ta-J-e-bm-¡-W-sa-óv tIäpw hn-eyapw
hn-am-\-§fpw slen-tIm-]v-ä-dp-Ifpw B-Imi-¯v \n-óv kz-Im-cy Nn-{X-§Ä ]-IÀ-¯m³ km-[y-X-bp-Å-Xn-\mð ho-Sn-\v ap-IÄ h-iw ]-d-¡ð \n-tcm-[n-X-ta-J-e-bm-bn {]-Jym-]n-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v {_-«o-jv cm-P-Ip-am-c\m-b hn-eyapw `m-cy tIäpw kn-hnð G-hn-tb-j³ A-tXm-dn-än-bv-¡v ]-cm-Xn \ð-In. cm-Ún-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å km³-{Uow-Kvlmw F-tÌ-än-\v ap-IÄ h-i-am-Wv ]-d-¡ð \n-tcm[n-X ta-J-e-bm-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«n-cn-¡p-óXv.
\n-ba-s¯ t\m-¡p-Ip-¯n-bm-¡n bp-sI \n-c-¯p-I-fnð C-bp Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS A-]-I-S-]m-¨nð
\n-ba-s¯ t\m-¡p-Ip-¯n-bm-¡n bp-sI \n-c-¯p-I-fnð C-bp Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS A-]-I-S-]m-¨nð
\n-ba-s¯ sh-ñp-hn-fn¨p-sIm-ïv bp-sI \n-c-¯p-I-fnð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS A-]-I-S-]m-¨nð.
C-{km-tb-en FbÀ-t]mÀ-«n-te-¡v tdm¡-äv hn-t£-]n-¡p-sa-óv l-am-kv
C-{km-tb-en FbÀ-t]mÀ-«n-te-¡v tdm¡-äv hn-t£-]n-¡p-sa-óv l-am-kv
\m-ev Zn-h-k-am-bn Xp-S-cp-ó C-{km-tbð thym-am-{Ia-Ww \nÀ-¯m-¯ ]-£w C-{km-tb-en FbÀ-t]mÀ-«n-\v t\-sc tdm¡-äv hn-t£-]n-¡p-sa-óv ]-e-kv-Xo³ kmbp-[ kw-L-S-\bm-b l-am-kv ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn.
t]tcm hotSm HmÀs¯-Sp-¡m³ I-gn-bm-sX c-ïv am-kw, Cu l-X-`m-Ky-s\ B-sc-¦nepw Xn-cn-¨-dnbptam?
t]tcm hotSm HmÀs¯-Sp-¡m³ I-gn-bm-sX c-ïv am-kw, Cu l-X-`m-Ky-s\ B-sc-¦nepw Xn-cn-¨-dnbptam?
ad-hn tcm-Kw _m-[n-¨v kz-´w t]tcm hotSm HmÀ-s¯-Sp-¡m³ km-[n-¡m-sX c-ïv am-k-am-bn tIw-{_n-Uv-Pv-j-b-dn-se B-ip-]-{Xn-bnð tUm-Î-À-am-cp-sS Im-cp-Wy-¯nð I-gn-bp-I-bmWv Cu C-cp-]-Xp-Im-c-³. C-bm-sf Xn-cn-¨-dn-bp-ó-hÀ F-{Xbpw th-Kw B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-am-bn _-Ô-s¸-S-W-sa-óv tUm-ÎÀ-amÀ A-dn-bn-¨p.
{_-koð Iq-Sp-Xð A-]-am-\n-¡-s¸-Sm-Xn-cpó-Xv PÀ-½-\n-bp-sS Im-cp-Wy-¯mð
{_-koð Iq-Sp-Xð A-]-am-\n-¡-s¸-Sm-Xn-cpó-Xv PÀ-½-\n-bp-sS Im-cp-Wy-¯mð
a-Õ-c-¯nð P-bn-¡p-I Fó-Xv t]m-se X-só {]-[m-\-am-Wv F-Xn-cm-fnI-sf _-lp-am-\n¡p-I F-ó-Xv. AXp-sIm-ïp X-só Iq-Sp-Xð tKm-fp-IÄ A-Sn-¨v {_-ko-en-s\ A-]-am-\n-t¡-ï-Xn-sñ-óv PÀ½-\n Xo-cp-am-\n-¨-Xm-bn PÀ-½³ Xm-cw l-½ð-kn-sâ sh-fn-s¸-Sp-¯ð. G-I-]-£o-b-am-bn Aôp-tKm-fp-IÄ A-Sn¨p-sIm-ïv C-S-th-f-bv-¡v ]n-cn-ª-t¸m-gm-bn-cp-óp PÀ½-\n {U-Ênw-Kv dq-anð h-¨v C-¯-c¯n-sem-cp Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯-sXópw PÀ-½³ Un-^³-Udm-b l-½ð-kv sh-fn-s¸-Sp-¯n.