1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ss\-Po-cn-b-bnð ImÀ-t_mw-_v kv-t^mS\w: 14 ac-Ww
ss\-Po-cn-b-bnð ImÀ-t_mw-_v kv-t^mS\w: 14 ac-Ww
ss\-Po-cn-b-bp-sS X-e-Øm-\am-b A-_p-P-bn-epïm-b ImÀ-t_mw-_v kv-t^m-S-\-¯nð 14 t]À a-cn-¨p. 70 t]À-¡v ]-cp-t¡äp.
F³-F-¨vF-kv km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bnð, c-ïv hÀ-j-¯n-\p-Ånð ]q-t«-ïn h-cp-sa-óv dn-t¸mÀ-«v
F³-F-¨vF-kv km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bnð, c-ïv hÀ-j-¯n-\p-Ånð ]q-t«-ïn h-cp-sa-óv dn-t¸mÀ-«v
F³-F-¨vF-kv I-Sp-¯ km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bn-em-sWópw C§-s\ t]m-bmð c-ïv hÀ-j-¯n-\p-Ånð ]-W-anñm-sX F³-F-¨vF-kv ]q-t«-ïn h-cp-saópw dn-t¸mÀ«v.
hn-hm-l-cm-{Xn-bnð ]-Xn-\m-ep-Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp¯n-b \-h-hc-\v 41 hÀ-j-¯n-\v ti-jw P-bnðin£
hn-hm-l-cm-{Xn-bnð ]-Xn-\m-ep-Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp¯n-b \-h-hc-\v 41 hÀ-j-¯n-\v ti-jw P-bnðin£
hn-hm-l-cm-{Xn-bnð ]-Xn-\m-ep-Im-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb {Iq-c-am-bn am-\-`w-K-s¸-Sp¯n-b \-h-h-c-\v 41 hÀ-j-¯n-\v ti-jw P-bnðin-£ hn-[n¨p. sh-Ìv e-ï-\n-se hneyw tPmÀ-Zm-\(59) B-Wv tImS-Xn ]-Xn-s\-«v hÀj-s¯ P-bnðin-£ hn-[n-¨-Xv. 1973 G-{]nð 20 \m-Wv tI-kn-\v B-kv-]-Zam-b kw`-hw \-S-¡p-óXv. ]-Xn-s\-«p-Im-c\mb tPmÀ-Zm³ ]-Xn-\m-dp-Im-cnbm-b Im-ap-In-sb hn-hm-lw sNbv-X cm-{Xn-bn-em-Wv s]¬-Ip-«n-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b-Xv.
A-ta-cn-¡-bnð lnäm-b cl-ky tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv kw-hn-[m-\w bp-sI-bn-te¡pw
A-ta-cn-¡-bnð lnäm-b cl-ky tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv kw-hn-[m-\w bp-sI-bn-te¡pw
t]cpw hn-h-c-§fpw F-ñmw c-l-ky-am-¡n h¨p-sIm-ïv kz-´w B-i-b-§Ä {]-N-cn-¸n-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó cl-ky tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv kw-hn-[m-\w bp-sI-bnepw A-h-X-cn-¸n¨p. A-ta-cn-¡-bnð ]p-d-¯n-d¡n-b Cu AÚmX tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv kw-hn-[m-\w Np-cp§n-b k-a-b-¯n-\p-Ånð \n-c-h-[n-t]-sc B-IÀ-jn-¨n-cp-óp.
lmcn cm-P-Ip-am-c\pw {IÊoU t_m-Wm-kpw thÀ-]n-cn-ªp
lmcn cm-P-Ip-am-c\pw {IÊoU t_m-Wm-kpw thÀ-]n-cn-ªp
tem-I-am-[y-a-§Ä B-tLm-j-am¡n-b {]-W-b-¯n-\v Xn-cÈo-e ho-gpóp. {_-«o-jv cm-P-Ip-am-c³ lm-cn-bpw Im-ap-In {IÊoU t_m-Wmkpw c-ïv hÀ-jw \o-ï {]-W-bw A-h-km-\n-¸n-¨v thÀ-]n-cn-bm³ Xo-cp-am-\n-¨p. C-tXm-sS hn-hm-l-¯n-te-¡v F-¯p-sa-óv I-cpXn-b H-cp cm-PIo-b {]-W-b-am-Wv A-h-km-\n-¨-Xv.
ap³ C-äm-en-b³ {]-[m-\-a{´n _À-eq-kv-tIm-Wn Að-jn-ta-gv-kv tcm-KnI-sf ]-cn-N-cn-¡p-óp
ap³ C-äm-en-b³ {]-[m-\-a{´n _À-eq-kv-tIm-Wn Að-jn-ta-gv-kv tcm-KnI-sf ]-cn-N-cn-¡p-óp
\n-Ip-Xn sh-«n-¸v tI-knð in-£n-¡-s¸-« C-äm-en-b³ ap³ {]-[m-\-a{´n kn-ðhntbm s_À-eqkv-tIm-Wn sa-bv H³]-Xv ap-Xð in-£-bp-sS `m-K-am-bn km-aqln-I tkh-\w A-\p-ãn-¡pw. Að-jn-ta-gv-kv _m-[n¨ tcm-KnI-sf ]-cn-N-cn-¡p-I-bm-Wv _À-eq-kv-tIm-Wn-bv-¡v e-`n-¨n-c-n-¡p-ó in-£. am-\pjn-I ]-cn-K-W-\-bp-sS `m-K-am-bn X-S-hp-in-£-bnð \n-óv H-gn-hm-¡-s¸-« ap³ v-{]-[m-\-a-{´n-tbm-Sv km-aqln-I tkh-\w A-\p-ãn-¡m³ tImS-Xn \nÀ-t±-in-¡p-I-bm-bn-cp-óp.
saÀ-kv tcm-Kw: ku-Zn-bnð a-c-Ww 102 Bbn, `o-Xn tI-c-f-¯n-te¡pw
saÀ-kv tcm-Kw: ku-Zn-bnð a-c-Ww 102 Bbn, `o-Xn tI-c-f-¯n-te¡pw
KÄ-^v cm-Pyam-b ku-Zn-bnð sIm-tdmW sshd-kv _m-[- aq-e-ap-Å saÀ-kv tcm-Kw _m-[n-¨v a-cn-¨-h-cp-sS F-®w 102 Bbn. ku-Zn A-td_y, a-tejy, J¯À, tPmÀ-Zm³, bpF-C, Sp-Wojy, ^n-en-¸o³-kv F-óo cm-Py-§-fn-em-Wv C-Xph-sc an-Unð Cu-kv-äv sd-kv-]n-tdä-dn kn³-t{Umw A-Y-h saÀ-kv tcm-Kw _m-[n-¨n-«p-ÅXv. \n-ch-[n a-e-bm-fn-IÄ tPm-en sN-¿p-ó ku-Zn t]m-ep-Å an-Unð Cu-kv-äv cm-Py-§-fnð tcm-Kw ]-S-cpó-Xv kw-Øm\-¯v B-i-¦ ]-SÀ-¯n-bn-«p-ïv.
Np-g-en-¡m-äv; A-ta-cn-¡-bnð 21 ac-Ww
Np-g-en-¡m-äv; A-ta-cn-¡-bnð 21 ac-Ww
a-[y þ Z-£n-W A-ta-cn-¡³ kw-Øm-\-§-fnð ho-in-b-Sn-¨ Np-g-en-s¡m-Sp-¦m-d-dnð a-cn-¨-h-cp-sS F-®w 21 Bbn. H-¢-tlm-an-bnepw AÀ-¡³-km-kn-ep-am-bn 18 t]À a-cn-¨-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se A-e-_m-a-bnð B-ª-Sn¨ sIm-Sp-¦m-äv aq-óp-t]-cp-sS Iq-Sn Po-h-s\-Sp-¯n-«p-avSv. AÀ-¡³-km-kn-se en-änð tdm-¡v ta-J-e-bn-em-Wv Np-g-en-¡m-äv G-ähpw A-[n-Iw \m-iw hn-X-¨-Xv.
a-te-jy³ hn-am-\w: B-Im-i-amÀ-¤-ap-Å Xn-c-¨nð A-h-km-\n-¸n-¨p
a-te-jy³ hn-am-\w: B-Im-i-amÀ-¤-ap-Å Xn-c-¨nð A-h-km-\n-¸n-¨p
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\v th-ïn B-Im-i-amÀ-¤w \-S-¯n-h-ón-cp-ó sX-c-¨nð D-t]-£n-¨-Xm-bn B-kv-t{S-en-b³ {]-[m-\-a{´n tSm-Wn A_-«v A-dn-bn¨p. Xn-c-¨nð- B-cw-`n-¨v 52 Znh-kw ]n-ón-«n«pw A-h-in-ã§-sf kw-_-Ôn-¨ kq-N-\ Hópw e-`n-¡m-¯-Xm-Wv sX-c-¨nð A-h-km-\n-¸n-¡m³ Im-c-Ww.
A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Sp-ó Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv
A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Sp-ó Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv
A-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð ko-äv \-ã-s¸-Spó-Xv aq-ew {_-Êð-kn-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bm-¯ Fw-C-]n-amÀ-¡v 157000 ]u-ïn-sâ KpUvss_ ]m-t¡Pv. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ sN-e-hp-IÄ hn-hm-Z-¯n-em-bn-cn-¡p-ó k-ab-¯v ko-äv e-`n-¡m-¯ Fw-C-]n-amÀ-¡v th-ïn h³ Xp-I ap-S-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\w A-\m-h-iyhpw Xm-§m-\m-Im-¯-Xp-am-Wv F-óv hn-aÀi-\w D-bÀ-óp-I-gn-ªp. ]m-t¡-Pn-s\ Ip-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä Fw-C-]n-amÀ-¡v C-S-bnð kÀ-¡p-te-äv sN-bv-Xn-«p-ïv.