TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

`oIcm{IaW¯nð sImñs¸« tIWen\v 11Imcnbmb aIfpsS I®ocnð IpXnÀó keyq«v-

\yqUðln: cmPy¯n\v- thïn Poh³ \ðIn hnShm§nb ]nXmhn\v- 11 Imcn aIfpsS I®ocnð IpXnÀó Hcp keyq«v-. Iiv-aocnð Xo{hhmZnIÄs¡Xntc t]mcmSn acWw hcn¨ tIWð ap\o{µ\mYv- dmbnbv-¡v cmPyw A´ymRv-Pen AÀ¸n¡pt¼mÄ Bbncpóp Cu lrZbt`ZIamb Imgv-N. Uðln Itâm¬saânse {_mÀ kv-IzbÀ skant¯cnbnð hymgmgv-N dmbnbpsS aq¯aIÄ Að¡ IcªpsImïv- keyq«v- …

kptcjv-tKm]n kzbw aï\mhcpsXóv- XcqÀ

Xncph\´]p-cw: F{X hnaÀi\w Dïmbn«pw tamUn `ànbnð \nóv AWphnS amdm¯ kq¸À Xmcw kptcjv tKm]nsb D]tZin¨v \óm¡m³ Fw]n iin XcqÀ cwK¯v. _nsP]n {]thi\¯neqsS cm{ãob¯nð lco{io Ipdn¡m³ Im¯p\nð¡pó kn\nam\S³ kptcjv tKm]n¡v kzbw aï\mIm³ {ian¡cpXv FómWv XcqÀ \ðInb D]tZiw. Hcp kzImcy Nm\en\p \ðInb A`napJ¯nemWv …

tZiob sKbnwkv: \msf Zo]w sXfnbpw

Xncph\´-]pcw: tIcfw Im¯ncpó tZiob ImbnItafbv¡v \msf Zo]w sXfnbpw. Xncph\´]pcs¯ {Ko³^oðUv kvtäUnb¯nð \S¡pó hÀWm`amb NS§nð cmPy¯nsâ A`nam\ Xmc§fmb k¨n³ sX³Upð¡dpw ]n.Sn. Djbpw Zo]inJ sXfnbn¡pw. Ggv PnñIfnembmWv aÕc§Ä. sKbnwkn\v ap³t] hnkvabamb {Ko³^oðUv kvtäUnbw aebmfs¸cpa temIs¯ Adnbn¡pw. BZy Hfnw]nIvkn\v Ac§mb ]pcmX\ Hfnw]nbbpsS ]ivNm¯e¯nemWv …

H_mabpsS Xesh«psaóv sF.Fknsâ `ojWn

_mKvZmZv: bp.Fkv {]knUâv _cmIv H_mabpsS Xesh«psaóv CÉmanIv tÌäv `oIccpsS `ojWn. sshäv luknse¯n H_masb h[n¡psaópw bp.Fkns\ Hcp apÉow {]hniybm¡psaópamWv `oIcÀ ]pd¯phn« hoUntbmbneqsS `ojWn apg¡nbncn¡póXv. IpÀZv- `Ssâ Xesh«pó Zriyt¯msSm¸amWv- H_mabv-¡pÅ `ojWn. “H_mabpsS {i²bv-¡v-. R§Ä Atacn¡bnepw F¯pw. Xm¦fpsS Xe sshäv-luknse¯n sh«n\o¡pw. Atacn¡sb Hcp …

hnhmZ ImÀ«q¬ {]kn²oIcn¨ DÀZp ]{X¯n³sd FUnäÀ A-dÌnð

apwss_: jmÀen sltÐmbnð {]kn²oIcn¨ {]hmNI³ apl½Zv \_nbpsS ImÀ«q¬ ]p\{]kn²oIcn¨ DÀZp Zn\]{X¯nsâ FUnäÀ AdÌnð. _p[\mgvNbmWv DÀZp ]{X¯nsâ FUnädmb inco³ Zmðhnsb apw{_ t]meokv AdÌp sNbvXXv. Cbmsf ]nóoSv Xms\ tImSXnbnð lmPcm¡n. Zmðhnsb ]nóoSv Pmay¯nð hn«p. Xms\bv¡Sp¯v apw{_bnð \nóv ]pd¯nd§pó AhZv-\ma Fó ]{X¯nsâ FUnäÀ …

]m¡nØm\nð A[ym]IÀ C\n tXms¡Sp¡pw

s]jhmÀ: Ignª amkw s]jhmdnse ssk\nI kvIqfnð Xmeo_m³ \S¯nb Iq«s¡mesb XpSÀóv hS¡v ]Snªmd³ ]mInØm\nse A[ym]IÀs¡ñmw Bbp[ ]cnioe\w \ðIpóp. kpc£ iàam¡póXnsâ `mKambn C\n apXð A[ym]IÀ¡v ¢mkv-apdnIfnte¡v tXm¡pambn t]mImw.   Fñm A[ym]Icpw kvIqfpIfnte¡v tXm¡p sImïphcWsaóv \nÀ_Ôansñópw Fómð Bbp[w sImïphcWsaópÅhÀ¡v AXn\pÅ s]Àanäv \ðIpsaópw {]tZis¯ …

sdmWmÄtUmbvs¡Xntc s\bvaÀ

_mÀkn-tem-\ : kv]m\njv eoKv aÕc¯n\nsS tImÀtUm_ Xmc¯nt\mSv {Iqcambn s]cpamdnb dbð am{UnUv Xmcw {InÌymt\m sdmWmÄtUmbv-s¡Xnsc _mgv-ktemW Xmcw s\bvaÀ cwK¯v. FXnÀXmcs¯ CSn¨phogv-¯pIbpw Xmc§sfbpw ssItbäw sNbvXv sdmWmÄtUmbv-s¡Xnsc ISp¯ \S]SnsbSp¡WsaómWv At±lw Bhiys¸«Xv.   {InÌymt\m sdmWmÄtUmbv-¡v Cu in£ t]mcm. ISp¯ in£ \ðInbmte Xm\pĸsSbpÅ Xmc§Ä C¯cw …

jmÀfn FtÐm¡v kam\amb B{IaW apïmIpsaóv Xangv Zn\]{X¯n\v `oj-Wn –

sNssó: {^ôv amknIbmb jmÀfn sltÐmsb B{Ian¨ t]mse Xangv-\m«nepw B{IaWw \S¯psaóv apÉnw Xo{hhmZnIfpsS `ojWn. {]apJ Xangv Zn\¸{Xamb Zn\aecn\v t\scbmWv `ojWn Dïmbncn¡pósXómWv dnt¸mÀ«v. {]hmNIs\ \nµn¨p Fómtcm]n¨v apÉnw Xo{hhmZnIÄ jmÀfn sltÐmbpsS Hm^oknð \S¯nb B{IaW¯nð 12 t]cmWv sImñs¸«Xv. Cóse jmÀfn sltÐm, \msf Zn\aeÀ FómWv …

en_nbbnð tlm«en\v t\tc B{IaWw: Aôv hntZinIfS¡w 10 acWw

{Snt¸m-fn: en_nbbpsS XeØm\amb {Snt¸mfnbbnð tlm«enð `oIcm{IaWw. hntZinIÄ Xmakn¡pó BUw_c tlm«enð Bbncpóp `oIcm{IaWw. CÉmanIv tÌäv `oIcÀ \S¯nb `oIcm{IaW¯nð Aôp hntZinIÄ AS¡w ]¯vt]À sImñs¸«p.   a[y {Snt¸mfnbbnse sImdn´nb tlm«enð BWv `oIcm{IaWw DïmbXv. tlm«ente¡v \mev Bbp[[mcnIÄ Cc¨p IbdpIbpw shSnbpXnÀ¡pIbpw sNbvXp. ImÀt_mw_v kvt^mS\hpw \S¯n. …

]m¡nØm³ ]Icw hbv¡m\mIm¯ kplr¯v : ssN\

_oPnMv : ]mInØm³ ssN\ _Ôw , C´y Atacn¡ IcmÀ , _cmIv H_ma Atacn¡³ {]knUâv _cmIv H_ma C´ybnð kµÀi\w \S¯pIbpw Ccp cmPy§fpw X½nð kp{][m\amb IcmdpIfnð [mcWbmIpIbpw sNbvXtXmsS ssN\ ]mInØm\pambn ASp¡póp. ssN\bpsS ]Icw hbv¡m\nñm¯ Dä kplr¯mWv ]m¡nØms\óv hyàam¡n ssN\okv hntZiImcy a{´n hmMv …

നോ ഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റിന് തയ്യാറായിരിക്കാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി തെരേസാ മേയ് സര്‍ക്കാര്‍; ബ്രെക്‌സിറ്റിനു ശേഷം ബ്രിട്ടന്‍ കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുക യൂറോപ്പിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ ജോലിക്കാരെയെന്ന് സൂചന; കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ വന്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും
നോ ഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റിന് തയ്യാറായിരിക്കാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി തെരേസാ മേയ് സര്‍ക്കാര്‍; ബ്രെക്‌സിറ്റിനു ശേഷം ബ്രിട്ടന്‍ കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുക യൂറോപ്പിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ ജോലിക്കാരെയെന്ന് സൂചന; കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ വന്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും
വീല്‍ചെയറിലായ ഉടമയ്‌ക്കൊപ്പം ദിവസവും ക്ലാസിലെത്തിയ നായയ്ക്ക് ഓണററി ഡിപ്ലോമ സമ്മാനിച്ച് യുഎസ് സര്‍വകലാശാല
വീല്‍ചെയറിലായ ഉടമയ്‌ക്കൊപ്പം ദിവസവും ക്ലാസിലെത്തിയ നായയ്ക്ക് ഓണററി ഡിപ്ലോമ സമ്മാനിച്ച് യുഎസ് സര്‍വകലാശാല
പ്രണയിനിയെ തേടി അതിര്‍ത്തി കടന്ന് പാക് ജയിലായി; ഹാമിദ് അന്‍സാരിക്ക് ആറ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മോചനം
പ്രണയിനിയെ തേടി അതിര്‍ത്തി കടന്ന് പാക് ജയിലായി; ഹാമിദ് അന്‍സാരിക്ക് ആറ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മോചനം
മകന് അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലര്‍ എന്ന് പേരിട്ടു; നവ നാസി ദമ്പതികള്‍ക്ക് ജയില്‍ ശിക്ഷ വിധിച്ച് ലണ്ടന്‍ കോടതി
മകന് അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലര്‍ എന്ന് പേരിട്ടു; നവ നാസി ദമ്പതികള്‍ക്ക് ജയില്‍ ശിക്ഷ വിധിച്ച് ലണ്ടന്‍ കോടതി
’20 യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ച് വെര്‍ജീനിയയെ വിറപ്പിച്ച ‘ഫെയര്‍ഫാക്‌സ് റേപ്പിസ്റ്റ്’ ഞാനാണ്‍’ സ്വകാര്യ നിമിഷത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വിവാഹമോചന ശേഷം പുറത്തുവിട്ട് ഭാര്യ; പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു ശേഷം കുറ്റവാളി പിടിയില്‍
’20 യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ച് വെര്‍ജീനിയയെ വിറപ്പിച്ച ‘ഫെയര്‍ഫാക്‌സ് റേപ്പിസ്റ്റ്’ ഞാനാണ്‍’ സ്വകാര്യ നിമിഷത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വിവാഹമോചന ശേഷം പുറത്തുവിട്ട് ഭാര്യ; പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു ശേഷം കുറ്റവാളി പിടിയില്‍
തെരേസ മേയ്‌ക്കെതിരെ അവിശ്വാസവുമായി പ്രതിപക്ഷം; അഗ്‌നിപരീക്ഷയില്‍ കുലുങ്ങാതെ മേയ്; ബ്രെക്‌സിറ്റില്‍ നിന്ന് എക്‌സിറ്റില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് വിമതരുടെ നിലപാട് നിര്‍ണായകം
തെരേസ മേയ്‌ക്കെതിരെ അവിശ്വാസവുമായി പ്രതിപക്ഷം; അഗ്‌നിപരീക്ഷയില്‍ കുലുങ്ങാതെ മേയ്; ബ്രെക്‌സിറ്റില്‍ നിന്ന് എക്‌സിറ്റില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് വിമതരുടെ നിലപാട് നിര്‍ണായകം
‘മാരകരോഗം ബാധിച്ച് മരണത്തോട് അടുക്കുന്ന മകന്റെ അടുത്ത് അല്‍പ്പ സമയം ഇരിക്കണം, അതുമാത്രം അനുവദിച്ചാല്‍ മതി,’ ട്രംപിനോട് യെമനില്‍ നിന്നുള്ള ഒരമ്മയുടെ നെഞ്ചുപൊള്ളിക്കുന്ന അപേക്ഷ
‘മാരകരോഗം ബാധിച്ച് മരണത്തോട് അടുക്കുന്ന മകന്റെ അടുത്ത് അല്‍പ്പ സമയം ഇരിക്കണം, അതുമാത്രം അനുവദിച്ചാല്‍ മതി,’ ട്രംപിനോട് യെമനില്‍ നിന്നുള്ള ഒരമ്മയുടെ നെഞ്ചുപൊള്ളിക്കുന്ന അപേക്ഷ
മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് പട്ടം ഫിലിപ്പീന്‍സ് സൗന്ദര്യ റാണി കത്രിയോന ഗ്രേയ്ക്ക്; വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടം ഫിലിപ്പീന്‍സിലെത്തുന്നത് നാലാം തവണ
മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് പട്ടം ഫിലിപ്പീന്‍സ് സൗന്ദര്യ റാണി കത്രിയോന ഗ്രേയ്ക്ക്; വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടം ഫിലിപ്പീന്‍സിലെത്തുന്നത് നാലാം തവണ
മുസ്ലീം വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം: ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ മകന്റെ അക്കൗണ്ടിന് പൂട്ടിട്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്
മുസ്ലീം വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം: ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ മകന്റെ അക്കൗണ്ടിന് പൂട്ടിട്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്
More Stories..