TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

]mInØmsâ cq£amb sjñm{IaW¯nð aqóv t]À¡v ]-cn¡v

P-½p: P½pIivaoÀ AXnÀ¯nbnð hoïpw ]mInØm³ shSn\nÀ¯ð IcmÀ ewLn¨p. AÀWnb, BÀ.Fkv.]pc FónhnS§fnse Ft«mfw AXnÀ¯n Hu«vt]mÌpIÄ¡v t\scbmWv ]mInØm³ B{IaWw \S¯nbXv. hymgmgvN cm{Xn Dïmb B{IaW¯nð aqóv {KmaoWÀ¡v ]cnt¡äXmbn dnt¸mÀ«pIfpïv. ]mInØm³ C´y³ AXnÀ¯nbnte¡v tamÀ«mÀ sjñpIÄ D]tbmKn¨pÅ cq£amb B{IaWamWv \S¯nbXv. tamÀ«mÀ sjñpIÄ sImïpÅ B{IaWs¯ XpSÀóv …

`oIcm{IaW¯nð sImñs¸« tIWen\v 11Imcnbmb aIfpsS I®ocnð IpXnÀó keyq«v-

\yqUðln: cmPy¯n\v- thïn Poh³ \ðIn hnShm§nb ]nXmhn\v- 11 Imcn aIfpsS I®ocnð IpXnÀó Hcp keyq«v-. Iiv-aocnð Xo{hhmZnIÄs¡Xntc t]mcmSn acWw hcn¨ tIWð ap\o{µ\mYv- dmbnbv-¡v cmPyw A´ymRv-Pen AÀ¸n¡pt¼mÄ Bbncpóp Cu lrZbt`ZIamb Imgv-N. Uðln Itâm¬saânse {_mÀ kv-IzbÀ skant¯cnbnð hymgmgv-N dmbnbpsS aq¯aIÄ Að¡ IcªpsImïv- keyq«v- …

kptcjv-tKm]n kzbw aï\mhcpsXóv- XcqÀ

Xncph\´]p-cw: F{X hnaÀi\w Dïmbn«pw tamUn `ànbnð \nóv AWphnS amdm¯ kq¸À Xmcw kptcjv tKm]nsb D]tZin¨v \óm¡m³ Fw]n iin XcqÀ cwK¯v. _nsP]n {]thi\¯neqsS cm{ãob¯nð lco{io Ipdn¡m³ Im¯p\nð¡pó kn\nam\S³ kptcjv tKm]n¡v kzbw aï\mIm³ {ian¡cpXv FómWv XcqÀ \ðInb D]tZiw. Hcp kzImcy Nm\en\p \ðInb A`napJ¯nemWv …

tZiob sKbnwkv: \msf Zo]w sXfnbpw

Xncph\´-]pcw: tIcfw Im¯ncpó tZiob ImbnItafbv¡v \msf Zo]w sXfnbpw. Xncph\´]pcs¯ {Ko³^oðUv kvtäUnb¯nð \S¡pó hÀWm`amb NS§nð cmPy¯nsâ A`nam\ Xmc§fmb k¨n³ sX³Upð¡dpw ]n.Sn. Djbpw Zo]inJ sXfnbn¡pw. Ggv PnñIfnembmWv aÕc§Ä. sKbnwkn\v ap³t] hnkvabamb {Ko³^oðUv kvtäUnbw aebmfs¸cpa temIs¯ Adnbn¡pw. BZy Hfnw]nIvkn\v Ac§mb ]pcmX\ Hfnw]nbbpsS ]ivNm¯e¯nemWv …

H_mabpsS Xesh«psaóv sF.Fknsâ `ojWn

_mKvZmZv: bp.Fkv {]knUâv _cmIv H_mabpsS Xesh«psaóv CÉmanIv tÌäv `oIccpsS `ojWn. sshäv luknse¯n H_masb h[n¡psaópw bp.Fkns\ Hcp apÉow {]hniybm¡psaópamWv `oIcÀ ]pd¯phn« hoUntbmbneqsS `ojWn apg¡nbncn¡póXv. IpÀZv- `Ssâ Xesh«pó Zriyt¯msSm¸amWv- H_mabv-¡pÅ `ojWn. “H_mabpsS {i²bv-¡v-. R§Ä Atacn¡bnepw F¯pw. Xm¦fpsS Xe sshäv-luknse¯n sh«n\o¡pw. Atacn¡sb Hcp …

hnhmZ ImÀ«q¬ {]kn²oIcn¨ DÀZp ]{X¯n³sd FUnäÀ A-dÌnð

apwss_: jmÀen sltÐmbnð {]kn²oIcn¨ {]hmNI³ apl½Zv \_nbpsS ImÀ«q¬ ]p\{]kn²oIcn¨ DÀZp Zn\]{X¯nsâ FUnäÀ AdÌnð. _p[\mgvNbmWv DÀZp ]{X¯nsâ FUnädmb inco³ Zmðhnsb apw{_ t]meokv AdÌp sNbvXXv. Cbmsf ]nóoSv Xms\ tImSXnbnð lmPcm¡n. Zmðhnsb ]nóoSv Pmay¯nð hn«p. Xms\bv¡Sp¯v apw{_bnð \nóv ]pd¯nd§pó AhZv-\ma Fó ]{X¯nsâ FUnäÀ …

]m¡nØm\nð A[ym]IÀ C\n tXms¡Sp¡pw

s]jhmÀ: Ignª amkw s]jhmdnse ssk\nI kvIqfnð Xmeo_m³ \S¯nb Iq«s¡mesb XpSÀóv hS¡v ]Snªmd³ ]mInØm\nse A[ym]IÀs¡ñmw Bbp[ ]cnioe\w \ðIpóp. kpc£ iàam¡póXnsâ `mKambn C\n apXð A[ym]IÀ¡v ¢mkv-apdnIfnte¡v tXm¡pambn t]mImw.   Fñm A[ym]Icpw kvIqfpIfnte¡v tXm¡p sImïphcWsaóv \nÀ_Ôansñópw Fómð Bbp[w sImïphcWsaópÅhÀ¡v AXn\pÅ s]Àanäv \ðIpsaópw {]tZis¯ …

sdmWmÄtUmbvs¡Xntc s\bvaÀ

_mÀkn-tem-\ : kv]m\njv eoKv aÕc¯n\nsS tImÀtUm_ Xmc¯nt\mSv {Iqcambn s]cpamdnb dbð am{UnUv Xmcw {InÌymt\m sdmWmÄtUmbv-s¡Xnsc _mgv-ktemW Xmcw s\bvaÀ cwK¯v. FXnÀXmcs¯ CSn¨phogv-¯pIbpw Xmc§sfbpw ssItbäw sNbvXv sdmWmÄtUmbv-s¡Xnsc ISp¯ \S]SnsbSp¡WsaómWv At±lw Bhiys¸«Xv.   {InÌymt\m sdmWmÄtUmbv-¡v Cu in£ t]mcm. ISp¯ in£ \ðInbmte Xm\pĸsSbpÅ Xmc§Ä C¯cw …

jmÀfn FtÐm¡v kam\amb B{IaW apïmIpsaóv Xangv Zn\]{X¯n\v `oj-Wn –

sNssó: {^ôv amknIbmb jmÀfn sltÐmsb B{Ian¨ t]mse Xangv-\m«nepw B{IaWw \S¯psaóv apÉnw Xo{hhmZnIfpsS `ojWn. {]apJ Xangv Zn\¸{Xamb Zn\aecn\v t\scbmWv `ojWn Dïmbncn¡pósXómWv dnt¸mÀ«v. {]hmNIs\ \nµn¨p Fómtcm]n¨v apÉnw Xo{hhmZnIÄ jmÀfn sltÐmbpsS Hm^oknð \S¯nb B{IaW¯nð 12 t]cmWv sImñs¸«Xv. Cóse jmÀfn sltÐm, \msf Zn\aeÀ FómWv …

en_nbbnð tlm«en\v t\tc B{IaWw: Aôv hntZinIfS¡w 10 acWw

{Snt¸m-fn: en_nbbpsS XeØm\amb {Snt¸mfnbbnð tlm«enð `oIcm{IaWw. hntZinIÄ Xmakn¡pó BUw_c tlm«enð Bbncpóp `oIcm{IaWw. CÉmanIv tÌäv `oIcÀ \S¯nb `oIcm{IaW¯nð Aôp hntZinIÄ AS¡w ]¯vt]À sImñs¸«p.   a[y {Snt¸mfnbbnse sImdn´nb tlm«enð BWv `oIcm{IaWw DïmbXv. tlm«ente¡v \mev Bbp[[mcnIÄ Cc¨p IbdpIbpw shSnbpXnÀ¡pIbpw sNbvXp. ImÀt_mw_v kvt^mS\hpw \S¯n. …

ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; പ്രവാസി ക്ഷേമ, പുരനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ മുഖ്യ അജണ്ട; ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; പ്രവാസികള്‍ക്കായി 24 മണിക്കൂര്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍
ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; പ്രവാസി ക്ഷേമ, പുരനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ മുഖ്യ അജണ്ട; ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; പ്രവാസികള്‍ക്കായി 24 മണിക്കൂര്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ട്രംപിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് യു.എസ് മധ്യേഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ട്രംപിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് യു.എസ് മധ്യേഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍
മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മതില്‍ വിവാദം; അമേരിക്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പോള്‍
മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മതില്‍ വിവാദം; അമേരിക്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പോള്‍
ചൈനീസ് കമ്പനിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊക്കകോളയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി; ജീവനക്കാരനെതിരെ കുറ്റപത്രം
ചൈനീസ് കമ്പനിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊക്കകോളയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി; ജീവനക്കാരനെതിരെ കുറ്റപത്രം
സൗദിയില്‍ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ്; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍
സൗദിയില്‍ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ്; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍
തെരേസ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ വീണ്ടും പാര്‍ലമെന്റ് കടമ്പയില്‍ തട്ടി വീണു; പ്ലാന്‍ ബി കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 45 വോട്ടുകള്‍ക്ക്; തെരേസാ മേയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോര്‍ബിന്‍; ഇനി സര്‍വസമ്മതമായ കരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ്
തെരേസ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ വീണ്ടും പാര്‍ലമെന്റ് കടമ്പയില്‍ തട്ടി വീണു; പ്ലാന്‍ ബി കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 45 വോട്ടുകള്‍ക്ക്; തെരേസാ മേയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോര്‍ബിന്‍; ഇനി സര്‍വസമ്മതമായ കരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ്
20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 44 ആയി; ഒരാള്‍ മലയാളി; പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് ഇന്ത്യ; 15 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 44 ആയി; ഒരാള്‍ മലയാളി; പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് ഇന്ത്യ; 15 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
യുവാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടില്‍ തന്നെ ജീവിതോപാധി ഒരുക്കലാണ് നവകേരളയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; ലോക കേരള സഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
യുവാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടില്‍ തന്നെ ജീവിതോപാധി ഒരുക്കലാണ് നവകേരളയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; ലോക കേരള സഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്; അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍മാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകം
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്; അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍മാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകം
More Stories..