1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 13, 2013

FUntämdnbð

X-e-Øm\-¯v D-]-cm-{ã-]-Xn ]-s¦-Sp-¯ N-S-§nð A-h-Xm-c-I-\m-bn-cp-ó Pn.F-kv {]-Zo-]v t{]m-t«m-t¡mÄ ew-Ln¨-Xv kw-_-Ôn-¨v D-]-cm-{ã-]-Xn-bpsS Hm-^o-kv No-^v sk-{I-«dn-tbm-Sv hn-i-Zo-Ic-Ww tNm-Zn¨p. D-]-cm-{ã-]-Xnbpw cm-{ã-]-Xnbpw ]-s¦-Sp-¡p-ó N-S-§nð Bap-J {]-kw-Kw H-cp an-\n-«n-e-[n-Iw \o-ïv t]m-Im³ ]m-Sn-sñ-ó t{]m-t«m-t¡m-fm-Wv Pn.F-kv. {]-Zo-]v sX-än-¨Xv. am-{X-añ D-]-cm-{ã-]-Xn-sb Ip-dn-¨p-Å X-sâ A-dn-hv hm-Iv-Nm-Xp-cn-bn-eq-sS {]-Zo-]v {]-I-Sn-¸n-¨Xpw D-]-cm-{ã-]-Xn-bpsS Hm-^o-kn-\v ]n-Sn-¨nñ.

Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ sk\-äv lm-fnð kw-L-Sn-¸n-¨ {io-\m-cm-b-W [À-½-k-an-Xn-bp-sS ]p-c-kvIm-c Zm-\ N-S-§m-Wv hn-hm-Z-¯n-\v B-[m-c-am-bXv. N-S-§n-\m-bn t\c-s¯ \n-Ý-bn-¨n-cp-ó ka-bw D-]-cm-{ã-]-Xn-bp-sS ku-I-cymÀ-°w t\-c-s¯-bm-¡n-b-t¸mÄ kw-`-hn-¨ Nn-e ]m-I-¸n-g-I-fm-Wv t{]m-t«m-t¡mÄ ew-L-\-am-bn am-dn-b-sX-óv kw-Lm-S-IÀ ]-d-bp-óp. N-S§n-\ v-hn-fn-¡p-t¼mÄ A-h-Xm-c-I-\m-I-W-sa-óv am-{X-am-Wv ]-d-ª-sXópw t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ hn-i-Zo-I-cn-¨v \ð-In-bn-sñópw {]-Zo-]pw ]-d-bp-óp.

a-e-bm-fn lu-kn-eq-sS Pn.F-kv {]-Zo-]n-sâ _u²n-I C-ta-Pn-\v Að-¸w C-Sn-hv X-«n-sb-¦nepw tIc-fw ap-gp-h³ A-dn-b-s¸-Sp-ó _p-²n-i-ànbpw hm-Iv-Nm-Xp-cnbpw D-Å H-cm-fm-Wv Pn.Fkv. {]-Zo-]v. {]-i-kvX-tc Ip-dn-¨v {]-Zo-]n-\pv-Å A-dn-hv t\c-s¯ a-e-bm-fn I-ïn-«p-Å-Xp-am-Wv. G-{]nð ^qÄ Zn-\-¯n-em-Wv D-]-cm-{ã]-Xn P-\n-¨-sX-¦nepw A-t±-l-sam-cp ^q-fñ F-ó {]-Zo-]n-sâ ]-c-amÀ-i-am-Wv A-]-am-\-am-bn D-]-cm-{ã-]-Xn-bv-¡v tXm-ón-bXv. am-{X-añ D-]-cm-{ã-]-Xn-sb Ip-dn-¨v X-\n-¡v A-dn-bm-hp-ó-sXñmw {]-Zo-]v N-S-§nð hn-f-¼p-Ibpw sN-bv-Xp. A-h-Xm-c-I {]-kw-Kw A-[n-I-{]-kw-Kam-b km-l-N-cy-¯n-em-Wv D-]-cm-{ã-]-Xn-bpsS Hm-^o-kv hn-i-Zo-Ic-Ww tNm-Zn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ N-S-§nð \-Só-Xv t{]m-t«m-t¡mÄ ew-L-\am-tWm Añtbm F-óp-Å-Xn-ep]-cn cm-{ã]-Xn D-]-cm-{ã-]-Xn-am-cpsS Cu t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ F-´n-\v th-ïn-bp-Å-Xm-Wv F-óp-Å-Xm-Wv C-hn-Sp-s¯ hn-jbw.hÀ-j-§Ä-¡v ap³-]v tI-c-f-¯nð k-µÀ-i-\-¯n-\v F¯n-b cm-{ã-]-Xn-bp-sS hm-l-\-hyql-s¯ h-gn-sX-än-¨p F-óv B-tcm-]n-¨v ss]e-äv hm-l-\-¯n-sâ ss{U-hÀ-¡v Gð-t¡-ïn h-ó am-\kn-I ]oU-\w C-\nbpw a-e-bm-fn a-d-ón-cn-¡m³ C-S-bnñ. {][m-\ A-Yn-Xn-tbbpw Im-¯v a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw s]m-cn-sh-bn-enð th-jw sI-«n Im-¯v \nð-¡p-ó ]n-ôp-Ip-«n-I-fp-sS K-Xn-tI-Sp-IÄ tIm-Sn-I-fp-sS hm-l-\-hyq-l-¯nð ]m-ªp \-S-¡p-ó-hÀ t{]m-t«m-t¡mÄ ew-L-\-am-bn C-Xph-sc I-W-¡m-¡n-bn-«nñ.

]-Z-hn-IÄ P-\-§Ä-¡v th-ïn-bm-bn-cn-¡Ww. A-[nIm-c Øm-\-§-fnð C-cn-¡p-ó-hÀ P-\-§-fn-te-¡v C-d-§n-h-cp-t¼m-gm-bn-cn¡pw B ]-Z-hn-bp-sS aq-ey-ta-dp-I.

{_n-«o-jv `c-Ww C-´y-bnð \n-óv XpS-¨v am-ä-s¸-«n-«v hÀ-jw A-dp-]-Xv I-gn-sª-¦nepw Cópw {_n-«o-jv cm-Pn-sâ kzm-[o-\w \-s½ hn-«v t]m-bn-«n-sñ-óv t{]m-t«m-t¡mÄ hn-hm-Zw Nq-ïn-¡m-«póp. {]-[m-\-a-{´n-bp-tSbpw cm-{ã-]-Xn-bp-tSbpw D-]-cm-{ã-]-Xn-bp-tSbpw H-s¡ h-chpw k-óm-l-§fpw ]-e-t¸mgpw cm-Pm-¡³-am-cp-sS F-gp-ó-Å-¯n-s\ A-\p-kv-a-cn-¸n-¡p-Ibpw sN-¿pw. C-´y H-cp dn-¸-»n-¡³ cm-Py-am-bn«pw ]-e-t¸mgpw ]n-´p-S-cpó-Xv H-cp cm-P-`-c-W-¯n-sâ kw-hn-[m-\-§-fm-Wv F-óv ]-d-bm-sX h-¿.

_nñp-I-fnð H-¸v ]-Xn-¡m-\p-Å H-cp d-ºÀ-Ìm-¼v ]-Z-hn-bv-¡v A-¸p-dw H-cp hn-e-bpw cm-{ã-]Xn, D-]-cm-{ã]-Xn ]-«-§-Ä-¡v \-½p-sS cm-{ão-b I-£n-IÄ \ð-In-bn-«n-sñ-ó-Xm-Wv hm-kv-Xhw. CXn-s\m-cp am-äw hó-Xv sI. BÀ. \m-cm-b-W\pw A-ÐpÄ I-emapw cm-{ã-]-Xn-am-cm-bn-cp-ó-t¸m-gmWv. F-ómð ]n-óo-Sv cm-{ã]-Xn Øm-\-t¯-¡v F-¯n-b-hÀ-¡mÀ¡pw A-h-cp-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨ aq-ey-§Ä ]n-´p-S-cm-\m-bnñ. C-´y-bp-sS B-Zy-s¯ h-\n-Xm cm-{ã-]-Xn-bm-bn-cp-ó {]-Xn-`m ]m-«oð cm-{ã]-Xn B-bn-cn-t¡ \-S¯n-b hn-tZ-i-bm-{X-I-fp-tSbpw hn-cp-ó kð-¡m-c-§-fp-tSbpw I-W-¡p-IÄ tI-«mð km-[m-c-W-¡mc-sâ I-®v X-Ån-t¸m-Ipw.

Atacn¡³ {]knUâv _cmIv H_ma t]mepw kz´w sFUn ImÀUv ImWn¡pó Zriyw ASp¯nsS ]pd¯p hóncpóp.AtXt]mse km[mcW¡mc³ kôcn¡pó Syq_nð ({Sbn\nð) koäv In«msX \nóv bm{X sN¿póXn\v {_n«ojv {][m\a{´n tUhnUv ImadqWn\v bmsXmcp aSnbpw Cñ.
kz-´w cm-Py-s¯ P-\-§-fp-sS Xmð-¸-cy-§-f-dn-bm³ Sm-Iv-kn ss{U-h-dp-sS th-jw sI«n-b {]-[m-\-a-{´n-sb Ip-dn¨pw A-Sp-¯n-sS \-½Ä tI«p. Fv-ómð P-\m-[n]-Xy cm-Pyam-b C-´y-bnð {]-[m-\-a-{´nbpw D-]-cm-{ã-]-Xnbpw cm-{ã-]-Xnbp-sam-s¡ km-[m-c-W-¡mc-\v A-{]m-]yam-b Nn-e ]-Z-hn-I-fm-bn am-dn-bn-cn-¡p-óp.

]-Z-hn-IÄ P-\-§Ä-¡v th-ïn-bm-bn-cn-¡Ww. A-[nIm-c Øm-\-§-fnð C-cn-¡p-ó-hÀ P-\-§-fn-te-¡v C-d-§n-h-cp-t¼m-gm-bn-cn¡pw B ]-Z-hn-bp-sS aq-ey-ta-dp-I. A-[n-Im-c-¯n-sâ Z-´-tKm-]p-c-§-fnð C-cn-¡p-ó-hÀ C-Xv a-\-Ên-em-¡n s]-cp-am-dp-t¼mÄ am-{X-ta P-\m-[n-]-Xy-¯n-sâ AÀ-°w ]qÀ-®-am-hp-I-bp-f-fp. t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ P-\-§Ä-¡v th-ïn-bm-IWw. P-\-§-fn-te-¡v C-d-§n-s¨ñm\pw P-\-§-sf a-\-Ên-em-¡m\pw D-Å-Xm-I-Ww. Imc-Ww P-\m-[n-]-Xy cm-Py-¯nð P-\-§-fm-Wv ]-c-am-[nIm-c i-àn.

]n³Ip-dn-¸v: F-s´m-s¡-bm-bmepw H-cp N-S-§v kw-L-Sn-¸n-¡p-t¼mÄ A-£-c-ip-²n-bp-Å H-cm-sf sIm-ïv tZio-b Km-\w B-e-]n-¸n¡m³ kw-Lm-S-IÀ-¡v {i-an-¡m-am-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.