1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
eï\n-se bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð-\n-óv \m-bv-¡Ä-¡v t]mepw Fw_n-F In«pw
eï\n-se bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð-\n-óv \m-bv-¡Ä-¡v t]mepw Fw_n-F In«pw
e-ï-\n-se bq-Wn-th-gv-kn-änI-sf hen-b B-Z-c-thm-sS-bm-Wv a-e-bm-fn-IÄ DÄ-s¸-sS-bp-Å-hÀ Im-Wp-óXv. F-ómð A-t§b-äw X-«n-¸v \n-e-\nð-¡p-ó-Xm-Wv C-h-sb-óv ]-e-t¸mgpw A-dn-bm-dnñ. A-§s\-sbm-cp X-«n-¸n-sâ I-Y-bm-Wv _n-kn-kn-bp-sS H-cp kw-Lw I-gn-ª Zn-h-kw ]p-d¯p-sIm-ïp-h-ó-Xv. A-ta-cn-¡³ bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v e-ï³ F-ó hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-¯nð H-cp ]-«n-¡v Fw-_nF-¡v ko-äv hm-§n-bm-Wv A-hÀ X-«n-¸n-sâ tem-Iw hy-à-am-¡n-b-Xv. _n-_n-kn …
FñmhÀ¡pw Ahkcsamcp¡n bpIva kmwkvImcnI thZn. IqSpXð `mchmlnIsf {]Jym]n¨p
FñmhÀ¡pw Ahkcsamcp¡n  bpIva kmwkvImcnI thZn. IqSpXð `mchmlnIsf {]Jym]n¨p
bp sI aebmfn Atkmkntbj\pIfpsS Iq«mbvabmb bpIva AXnsâ {]hÀ¯\w bp sI bnse GsXmcp aebmfn¡pw {]m]vXam¡póXn\v thïn cq]Ið¸\ sNbvX kwcw`amWv bpIva kmwkvImcnI thZn. AwK Atkmkntbj\pIfnð \nópÅ AwK§Ä¡v am{Xambn bpIvabpsS Iem-ImbnI-kmwkvImcnI ]cn]mSnIfnð ]s¦Sp¡m\pÅ Ahkcw HXp¡n \nÀ¯msX bp sI bnse GsXmcp aebmfn¡pw bpIvabpambn klIcn¨v …
bpsI aebmfnIÄ¡nXv A`nam\Zn\w, ‘Zn FUvPv Hm^v km\nän’ Cóv eï\nse shÅn¯n-cbnð
bpsI aebmfnIÄ¡nXv A`nam\Zn\w, ‘Zn FUvPv Hm^v km\nän’ Cóv  eï\nse  shÅn¯n-cbnð
{]tab¯nepw Nn{XoIcW¯nepw H«\h[n ]pXnb ImgvNIÄ ]IÀ¯n ]qÀ®ambpw bpsIbnð Nn{XoIcn¨ ‘Zn FUvPv Hm^v km\nän’ Cóv bpsIbnð {]ZÀin¸n¡póp. ‘Zn FUvPv Hm^v km\nän’ ]qÀWambpw sshhn[y§Ä \ndª ,Fómð k¦oÀWX \ndª am\knI _Ôw hnhcn¡pó Hcp IpSpw_ Nn{XamWv. kn\na Hcp Bthiambn sImïp\S¡pó Hcp ]äw IemImcòmcpsS Bhnjv¡mcamWv …
a-cn-b-bp-sS A-½ _Ä-tK-dn-b³ kv-{Xo X-só
a-cn-b-bp-sS A-½ _Ä-tK-dn-b³ kv-{Xo X-só
{Ko-kn-se tdm-am sk-änð-saânð \nópw tam-Nn-¸n-¡-s¸-« \m-ev h-b-Êp-Im-cn a-cn-b-bp-sS am-Xm-hv _Ä-tK-dn-b³ kv{Xo X-só-bm-Wv F-óv UnF³-F ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS kvv-Yn-co-I-cn-¨p. _Ä-tK-dn-b³ kz-tZ-in-bn-bm km-jm dp-tk-h (35)bm-Wv a-cn-b-bp-sS am-Xmhv.
bqtdm¸nð ssiXy kabw Cóv cm{Xn apXð
bqtdm¸nð ssiXy kabw Cóv cm{Xn apXð
bqtdm¸nð ssiXy kabw Cóp cm{Xn Bcw`n¡pw.cm{Xn aqóp aWn FóXp cïp aWnbm¡n ]pdtIm«p amänbmWv ssiXy kabw {IaoIcn¡póXv.HIv-tSm_À amks¯ Ahkm\ RmbdmgvN ]peÀs¨ apXð amÀ¨v amks¯ Ahkm\ RmbdmgvN hscbmWv Cu kab amäw. ssiXy kab Ime¯v C´y¡v {_n«\pambn Aôc aWn¡qdnsâ kab hyXymkw DïmIpw.
s]³-j³-^-ïnð h³ Ip-dhv, bq-Wn-th-gv-kn-än-IÄ Syq-j³ ^o-kv hÀ-²n-¸n-t¨¡pw
s]³-j³-^-ïnð h³ Ip-dhv, bq-Wn-th-gv-kn-än-IÄ Syq-j³ ^o-kv hÀ-²n-¸n-t¨¡pw
bq-Wn-th-gv-kn-än s]³-j³-^-ïnð 10 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ I-½n D-ïm-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv Syq-j³ ^o-kv hÀ-²n-¸n-¡m³ \o¡w. hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS H-cp hÀj-s¯ Syq-j³ ^o-kv 1000 ]u-tïm-fw hÀ-²n-¸n-¡m-\m-Wv \o¡w. ap³-]v I-cp-Xn-bn-cp-ó-Xn-t\-¡mÄ Iq-Sp-Xð I-½n bq-Wn-th-gv-kn-än Ìm-^p-IÄ-¡p-Å s]³-j³-^-ïnð h-ó-tXm-sS-bm-Wv Syq-j³-^o-kv hÀ-²n-¸n-¡m³ km-[y-X-tb-dn-b-Xv.
50 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ F-Iv-kv-{]-kv sd-bnð]m-X kw-i-b-¯nð
50 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ F-Iv-kv-{]-kv sd-bnð]m-X kw-i-b-¯nð
{_n«-sâ ap-JOm-b am-äp-sa-óv I-cp-X-s¸-Sp-ó F-Iv-kv-{]-kv sd-bnð-]m-X-bp-sS Im-cyw kw-i-b-¯nð. km-¼¯n-I am-µy-¯n-sâ ]n-Sn-bnð-\n-óv C-t¸mgpw tam-Nn-¸n-¡-s¸-«n-«nñm-¯ {_n-«¬ 50 _n-ey¬ ]u-ïv sN-e-hm-¡p-ó Im-cy-am-Wv kw-i-b-¯n-em-bn-cn-¡p-óXv. kz-Im-cy ta-J-e-bp-sS ]-¦m-fn-¯-an-ñm-sX C-{Xbpw hen-b t{]m-P-Îv \-S-¸n-em-¡m³ km-[n-¡n-sñ-ó-Xm-Wv {]-[m-\-ambpw D-b-cp-ó {]-iv\w. A-Xp-t]m-seX-só F-¨v-Fkv2 F-óv t]-cn-«n-cn-¡p-ó sd-bnð]m-X \-S-¸n-em-bn-sñ-¦nð A-Xn-sâ D-¯-c-hm-ZnXzw te-_À …
F³F-¨v-F-kn-se 17,000 C-Sp-s¸ñv i-kv-{X-{In-b-IÄ ]-cm-P-b-s¸-«p
F³F-¨v-F-kn-se 17,000 C-Sp-s¸ñv i-kv-{X-{In-b-IÄ ]-cm-P-b-s¸-«p
F³-F-¨v-F-knð \-S-¯nb 17,000 C-Sp-s¸ñv i-kv-{X-{In-b-IÄ ]-cm-P-b-s¸-«-Xn-s\-¯p-SÀ-óv Xð-¡m-e-t¯-¡v tem-lw L-Sn-¸n-¡p-ó i-kv-{X-{In-b-IÄ th-sï-óv Xo-cp-am-\w. C-Sp-s¸ñnð L-Sn-¸n-¡pó tem-l D-]-I-c-W-s¯-s¨mñn t\-c-s¯¯-só kpc-£m {]-iv-\-§Ä D-bÀ-ón-cpóp. A-Xn-\v ]n-óm-se-bm-Wv C-{Xbpw i-kv-{X-{In-b-IÄ ]-cm-P-b-s¸-s«-ó dn-t¸mÀ«v h-cp-óXv. tem-l D-]-I-c-W-§-fp-sS c-ïv tam-U-ep-I-fm-Wv amÀ-¡-änð e-`n-¡p-ó-Xv. C-Xm-Wv `q-cn]-£w t]cpw L-Sn-¸n-¡p-ó-Xpw. F-ómð C-Xn-\v kpc-£m …
sN-e-hp-Np-cp-¡-en-\v A-´y-amIp-tam? {]-Xn-k-Ôn-bnð \n-óv {_n-«³ I-c-I-b-dp-óp
sN-e-hp-Np-cp-¡-en-\v A-´y-amIp-tam? {]-Xn-k-Ôn-bnð \n-óv {_n-«³ I-c-I-b-dp-óp
hÀ-j-§-fm-bn Xp-SÀ-óp-h-cp-ó I-Sp-¯ sN-e-hp-Np-cp-¡-en\pw i¼-fw sh-«n-¡p-d-bv-¡-en\pw ssh-Im-sX A-´y-am-Ip-sa-óv kqN-\.
Hmkv-t{Senb-bnð adópsh¨ 65 e£w C´y³ s{sUhÀ Xncn¨p \ð-In
Hmkv-t{Senb-bnð adópsh¨ 65 e£w C´y³ s{sUhÀ Xncn¨p \ð-In
k-Xy-k-Ô-am-bn Po-hn-¡p-I F-ó-Xm-Wv H-cp a-\p-jy-\v sN-¿m-hp-ó G-ähpw hen-b Im-cyw. F-ómð A-Xnð hen-b Im-cy-ap-sï-óv tXm-óp-ó Nn-e k-µÀ-`-§-fp-ïv. Hm-kv-t{S-en-b-bnð-\n-óp-Å H-cp hm-À-¯ A-Xm-Wv kq-Nn-¸n-¡p-óXv. Hmkv-t{Senbbnð bm{X¡mÀ SmIv-knbnð adó 1,10,000 tUmfÀ (65 e£w cq]) AS§nb _mKv aS¡n\ðIn knJpImc\mb s{sUhÀ C´ybv¡v A`nam\am-bn. sað_Wnse Fkv._n.Fkv. ]ôm_n …