1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
tlm-^v-am-sâ a-cWw, aq-óv t]À A-d-kv-änð
tlm-^v-am-sâ a-cWw, aq-óv t]À A-d-kv-änð
{]apJ tlm-fn-hp-Uv \-S³ ^n-en-¸v tk-aqÀ tlm-^v-am-sâ a-c-W-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v aq-óv t]-sc \yq-tbmÀ-¡v t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bXp. Pm-Êv ayp-ko-jy\mb tdm-_À-«v ho³-s_À-¤v (57), C-bm-fp-sS A-bð-¡mcm-b Un-sP am-¡v tdm-sk³-s»(22), Im-ap-Inbpw {Um-am kv-äp-Uâpam-b Pq-enbm-\ eq-Iyq(22) F-ón-h-cm-Wv A-d-kv-än-em-b-Xv.
bq-In-]n-sâ h-àm-hv ]m-In-Øm-\n-se ap³ In-Uv-\m-]v Kymw-Kn-sâ t\-Xm-hv
bq-In-]n-sâ h-àm-hv ]m-In-Øm-\n-se ap³ In-Uv-\m-]v Kymw-Kn-sâ t\-Xm-hv
{_n-«-\n-se bq-In-]v ]mÀ-«n-bp-sS h-àm-hv ]m-In-Øm-\n-se ap³ In-Uv-\m-¸nw-Kv kw-L-¯n-sâ t\-Xm-hv B-sW-óv B-tcm-]Ww. ]mÀv-«n-bp-sS tIm-a¬-shð-¯v h-àmhm-b ap-Po-_pÀ sd-Òm³ `q-t«m-bm-Wv ]m-In-Øm-\nð h-¨v X«n-sImïp-t]m-Ið kw-L-¯n-sâ t\-Xm-hm-bn-cp-óXv. ]mÀ-«n-bn-te-¡v Fñm hw-io-b-I-£n-I-tfbpw B-IÀ-jn-¡m³ {i-aw \-S-¯n-b-h-cnð ap³-]-´n-bn-em-bn-cp-óp ap-Po-_qÀ d-Òm-sâ Øm-\w.
kn-dn-b³ hn-a-X-À-s¡m-¸w F-gp-\q-dn-e-[n-Iw {_n-«o-jp-ImÀ, Xn-cn-¨v h-cp-óh-sc Im-¯n-cn-¡pó-Xv P-bnð
kn-dn-b³ hn-a-X-À-s¡m-¸w F-gp-\q-dn-e-[n-Iw {_n-«o-jp-ImÀ, Xn-cn-¨v h-cp-óh-sc Im-¯n-cn-¡pó-Xv P-bnð
G-I-tZ-iw F-gp-\q-dn-e-[n-Iw {_n-«o-jp-ImÀ hn-a-XÀ-s¡m-¸w kn-dn-b³ `-c-W-Iq-S-¯n-\v F-Xn-cm-bn bp-²w sN-¿p-óp-sï-óv dn-t¸mÀ-«v. hn-aX-sc k-lm-bn-¡m-\m-bn cmPyw hn«p-t]m-b-hÀ Xn-cn-sI h-ómð in-£n-¡-s¸-Sp-sa-óv {Iu¬- t{]m-kn-Iyq-j³ kÀ-Æo-kn-se Iu-ïÀ sS-d-dn-kw hn-`m-Kw X-e-h\m-b kyq sl-½nw-Kv ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn.
N-{µ-\nð C-d§n-b Iym-a-d- te-e-¯n-\v
N-{µ-\nð C-d§n-b Iym-a-d- te-e-¯n-\v
a-\p-jy-sâ B-Zy-s¯ N-{µ-]-cy-th-j-W bm-{X-bnð H-¸-ap-ïm-bn-cp-ó Iym-a-d te-e-¯n-\v. 1971 ð a-\p-jy³ B-Zy-am-bn N-{µ-\nð Im-ep-Ip-¯p-ó k-ab-¯v H-¸-ap-ïm-bn-cp-ó Iym-a-d-bm-Wn-Xv.A-óv A-t¸m-tfm ]-cy-th-j-W t]-S-I-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó ]-Xn-\m-ev Iym-a-d-I-fnð H-óm-Wv CXv. eq-WmÀ tam-UyqÄ ss]e-äv F-ó t]-cn-e-dn-b-s¸-Sp-ó Cu lm-Ênð-»m-Uv Iym-a-d amÀ-¨v 22 \v hn-b-ó-bn-se sh-Ìv-en-Iv-äv Kym-e-dn-bnð te-e-¯n-\v sh-bv-¡pw. 125,000 ap-Xð 150,000 ]u-ïv h-sc-bm-Wv hn-e {]-Xo-£n-¡p-ó-Xv.
\S³ ^n-en-¸v ko-aqÀ tlm-^v-am³ a-cn-¨ ho-«nð \n-óv sl-tdm-bn³ I-sï-Sp-¯p
\S³ ^n-en-¸v ko-aqÀ tlm-^v-am³ a-cn-¨ ho-«nð \n-óv sl-tdm-bn³ I-sï-Sp-¯p
{]apJ tlm-fn-hp-Uv \-S³ ^n-en-¸v ko-aqÀ tlm-^v-am-s\ a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï¯n-b A-¸mÀ-«v-saânð \n-óv 49 _m-Kv sl-tdm-bn³ t]m-eo-kv I-sï-Sp¯p. Ip-Spw-_-¯n-epïm-b A-kzm-c-ky-§-fm-Wv tlm-^v-am-s\ a-b-¡p-a-cp-ón-sâ A-Sn-a-bm-¡n-b-sX-óv tlm-^v-am-sâ kp-lr-¯p-¡Ä sh-fn-s¸-Sp-¯n. tlm-^v-am-sâ Im-ap-Inbpw tIm-kv-äyqw Un-ssk-\-dpam-b an--an sUm-sW-ð A-Sp-¯n-sS tlm-^v-am-\p-am-bn ]n-cn-ªn-cp-óp. 12 hÀ-j-am-bn C-hÀ H-cp-an-¨v Xm-a-kn-¡p-I-bm-bn-cpóp.
hnð-]{Xw ]-c-ky-s¸-Sp-¯n, a-tïe-bp-sS kz¯v Ip-Spw-_mw-K-§Ä¡pw ]m-À-«n-bv¡pw k-lm-bn-IÄ¡pw
hnð-]{Xw ]-c-ky-s¸-Sp-¯n, a-tïe-bp-sS kz¯v Ip-Spw-_mw-K-§Ä¡pw ]m-À-«n-bv¡pw k-lm-bn-IÄ¡pw
Z-£n-Wm-{^n-¡-bp-sS hn-tam-N-\ t\-Xm-hv s\ð-k¬ a-tï-e-bp-sS kz-¯v hn-`P-\w kw-_-Ôn-¨ hnð-]{Xw ]-c-ky-s¸-Sp¯n. kz-¯v Ip-Spw-_mw-K-§Ä¡pw ]mÀ-«n-bv-¡pw k-lm-bn-IÄ-¡p-am-bn Xp-ey-am-bn ho-Xn-¨v \ð-Im-\m-Wv hnð-]-{X-¯n-se \nÀ-t±-iw. \m-ev]-Xv t]-Pv h-cp-ó hnð-]-{X-¯n-se hy-h-Ø-IÄ I-gn-ª Zn-h-k-am-Wv ]-c-ky-s¸-Sp-¯n-b-Xv.
Ip-ªn-sâ acWw: am-Xm-]n-Xm-¡fpw B-bbpw A-ta-cn-¡-bnð A-d-Ìnð
Ip-ªn-sâ acWw: am-Xm-]n-Xm-¡fpw B-bbpw A-ta-cn-¡-bnð A-d-Ìnð
]-s¯m³]-Xv am-kw {]m-b-ap-Å Ip-ªn-s\ C-´y-¡m-cnbm-b B-b Xm-sg F-dn-ªv sIm-e-s¸-Sp¯n. A-ta-cn-¡-bn-se I-W-În-¡-«n-em-Wv kw-`hw. C-´y³ hw-i-Pcm-b am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS Ip-«n-bm-Wv sImñ-s¸-«Xv. kw-`-h-¯nð B-b-tbbpw am-Xm-]n-Xm-¡-tfbpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. B-bbm-b In³-Pmð ]-t«ð (27) s\-Xn-tc t]m-eo-kv sIm-e-¡p-ä-¯n-\v tI-sk-Sp-¯n-«p-ïv.
Ip«n-Isf, t{_-¡v ^m-Ìv D-t]-£n-¡-tñ… `m-hn-bnð {]-ta-lw hcpw
Ip«n-Isf, t{_-¡v ^m-Ìv D-t]-£n-¡-tñ… `m-hn-bnð {]-ta-lw hcpw
]T-\-¯n-tâbpw aäpw Xn-c-¡nð cm-hn-se t{_-¡v-^m-Ìv D-t]-£n-¡p-ó Iu-am-c¡m-tcm-Sv \n-§Ä-¡v `m-hn-bnð {]-ta-lw h-cm-\p-Å km-[y-X- Iq-Sp-X-em-Wv. {]m-Xð D-t]-£n-¡p-ó-h-cnð s]m-®-¯Sn, {]-ta-lw, c-àm-Xn-k-½À-±w Fón-h h-cm-\p-Å km[y-X Iq-Sp-X-em-Wv F-óm-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
enhÀ]qÄ aebmfn AtÊmkntbj\p ]pXnb `mchmlnIÄ
enhÀ]qÄ aebmfn AtÊmkntbj\p ]pXnb `mchmlnIÄ
tPmkv amXyp, enhÀ]qÄ sagvknsskUnse {]Ya aebmfn AtÊmkntbj\mb enhÀ]qÄ aebmfn AtÊmkntbj³ ( ena ) AXnsâ ]Xn\memaXp `cWkanXn P\phcn 25 \p i\nbmgvN enhÀ]qfnð IqSnb P\dð t_mUn tbmK¯nð h¨p XncªSp¯p {]hÀ¯\amcw`n¨p.. Hcp Zim_Z¯ntedbmbn enhÀ]qfnse aebmfnIÄ¡pw, bp.sI bnte aÁpÅ aebmfn AtÊmkntbj\pIÄ¡p t]mepw amXrIbmbn \nesImÅpó …
Un- Im-{]n-tbm-bp-sS AÀ²-k-tlm-Z-c³ tam-j-W-¡p-ä-¯n-\v A-d-kv-änð
Un- Im-{]n-tbm-bp-sS AÀ²-k-tlm-Z-c³ tam-j-W-¡p-ä-¯n-\v A-d-kv-änð
{]apJ tlm-fn-hp-Uv \-S³ en-b-\mÀtUm Un Im-{]n-tbm-bp-sS AÀ-² k-tlm-Zc-s\ a-b-¡p-a-cp-óv I-¨-h-S-¯n-tâbpw tam-j-W-Ip-ä-¯n-sâbpw t]-cnð t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. Un Im-{]n-tbm-bp-sS AÀ-² k-tlm-Z-c\m-b B-Zw ^m-cÀ (42) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. t]m-eo-kv tI-kv c-Pn-kv-äÀ sN-bv-X-Xn-s\ Xp-SÀ-óv Un-kw-_À am-kw ap-Xð H-fn-hn-em-bn-cp-ó B-Zw ^m-c-dn-s\ sS-Iv-km-kv t]m-eo-km-Wv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv.